Ciekawostki

Andy Serkis przeczyta zaraz na żywo Hobbita. Nie przegapcie!

Bry­tyj­ski aktor i reży­ser fil­mo­wy popu­lar­ność zyskał dzię­ki roli Gol­lu­ma w fil­mach Pete­ra Jack­so­na ekra­ni­zu­ją­cych Wład­cę pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na. Kapi­tal­na kre­acja przy wyko­rzy­sta­niu racz­ku­ją­cej wte­dy jesz­cze tech­ni­ki motion cap­tu­re była dowo­dem na nie­za­prze­czal­nie ogrom­ny talent Ser­ki­sa. Póź­niej aktor wcie­lił się w Gol­lu­ma jesz­cze raz w adap­ta­cji Hob­bi­ta, brał rów­nież w tym pro­jek­cie udział jako reży­ser pobocz­nej eki­py fil­mo­wej. Teraz zaś będzie czy­tał Hob­bi­ta na żywo od deski do deski.

Andy Ser­kis swo­im wystą­pie­niem chce nieść pomoc w tych trud­nych cza­sach. Przy oka­zji akcji aktor zor­ga­ni­zo­wał zbiór­kę pie­nię­dzy. Pozy­ska­ne w ten spo­sób fun­du­sze prze­ka­za­ne zosta­ną dwóm bry­tyj­skim organizacjom.

Chcę was zabrać w jed­ną z naj­więk­szych fan­ta­stycz­nych przy­gód, jakie kie­dy­kol­wiek napi­sa­no. Dołącz­cie do mnie w dwu­na­sto­go­dzin­nym mara­to­nie, pod­czas któ­re­go prze­czy­tam Hob­bi­ta. Celem jest pomoc dwóm wspa­nia­łym orga­ni­za­cjom, któ­re wyko­nu­ją nie­sa­mo­wi­tą pra­cę, poma­ga­jąc potrze­bu­ją­cym, napi­sał na Twitterze.

Zebra­ne pie­nią­dze zosta­ną podzie­lo­ne na dwie rów­ne czę­ści, następ­nie tra­fią do orga­ni­za­cji Best Begin­nings i NHS Cha­ri­ties Toge­ther. Pierw­sza z nich poma­ga dzie­ciom, nie­mow­la­kom i rodzi­com przy nadziei, nio­sąc ulgę ich zdro­wiu tak psy­chicz­ne­mu, jak i fizycz­ne­mu, zwłasz­cza w cza­sie pan­de­mii. Dru­ga orga­ni­za­cja wspie­ra dzia­ła­nie służ­by zdro­wia w Wiel­kiej Brytanii.

Zbiór­ka pie­nię­dzy wystar­to­wa­ła wczo­raj. W tym momen­cie ini­cja­ty­wę wspar­ło już ponad 6 tysię­cy osób, wpła­ca­jąc w sumie oko­ło 90 tysię­cy fun­tów. Do zbiór­ki moż­na przy­łą­czyć się na stro­nie https://www.gofundme.com/f/thehobbitathoncovid19appeal. Tam też wkrót­ce poda­ne zosta­ną szcze­gó­ły doty­czą­ce tego, w jaki spo­sób będzie moż­na obej­rzeć stre­aming z czy­ta­nia Hob­bi­ta. Ten ma się roz­po­cząć o godzi­nie 11.

Od nie­spo­dzie­wa­nej wizy­ty, aż po ostat­nią sce­nę. Dołącz­cie do Bil­ba i do mnie w tej opo­wie­ści o wspa­nia­łej przy­go­dzie. Razem zmie­rzy­my się z potę­gą trol­li, odbę­dzie­my podróż do magicz­ne­go Riven­dell, spo­tka­my ogrom­ne pają­ki w labi­ryn­cie Mrocz­nej Pusz­czy i złe gobli­ny żyją­ce u pod­nó­ży Gór Mgli­stych, aż w koń­cu sta­nie­my oko w oko ze smo­kiem Smau­giem i zoba­czy­my Bitwę Pię­ciu Armii, napi­sał Andy Serkis.

Aktu­ali­za­cja – link do akcji: https://www.youtube.com/user/bestbeginnings/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy