Ciekawostki

5 książek, które musisz przeczytać podczas mundialu

Cze­ka­jąc na pierw­szy gwiz­dek tego­rocz­nych mistrzostw świa­ta w pił­ce noż­nej, któ­ry roz­le­gnie się już dzi­siaj, 14 czerw­ca, na Sta­dio­nie Łuż­ni­ki w Moskwie, war­to przyj­rzeć się bli­żej naj­lep­szym książ­kom doty­czą­cym futbolu.

Emo­cje pił­kar­skie w Pol­sce tym razem są jesz­cze więk­sze, bo nasza repre­zen­ta­cja pod wodzą Rober­ta Lewan­dow­skie­go po 12 latach prze­rwy ponow­nie wal­czy o mistrzo­stwo świa­ta. Z tej oka­zji księ­gar­nia spor­to­wa Labotiga.pl pro­po­nu­je książ­ki przy­bli­ża­ją­ce tajem­ni­ce pol­skie­go i świa­to­we­go fut­bo­lu. War­to w prze­rwie meczu lub w ocze­ki­wa­niu na kolej­ne spo­tka­nie poczy­tać o spo­rcie na naj­wyż­szym poziomie.

Mara­do­na, Mes­si i inni – „Anio­ło­we o brud­nych twa­rzach” Jona­tha­na Wilsona
Pił­ka noż­na w Argen­ty­nie to nie­mal naro­do­wa reli­gia. Nic dziw­ne­go, bo pił­ka­rze pocho­dzą­cy z tego kra­ju byli i nadal są praw­dzi­wy­mi legen­da­mi. Die­go Mara­do­na, Gabriel Bati­stu­ta i Leo Mes­si – te nazwi­ska moż­na usły­szeć pod­czas dys­ku­sji pro­wa­dzo­nych w argen­tyń­skich kawiar­niach, domach i na uli­cach. Dosko­na­łą książ­ką spor­to­wą przy­bli­ża­ją­cą feno­men pił­ki noż­nej w Argen­ty­nie jest pozy­cja „Anio­ło­wie o brud­nych twa­rzach” Jona­tha­na Wil­so­na. Bry­tyj­ski dzien­ni­karz przyj­rzał się dokład­nie histo­rii fut­bo­lu w tym kra­ju. Od momen­tu, kie­dy pił­ka noż­na zyska­ła ogrom­ną popu­lar­ność, przez lata suk­ce­sów pod wodzą Césa­ra Luisa Menot­tie­go, po klę­ski na począt­ku XXI wie­ku. W książ­ce Wil­son przez pry­zmat pił­ki noż­nej przy­glą­da się histo­rii, kul­tu­rze i spo­łe­czeń­stwu Argen­ty­ny – kra­ju ogar­nię­te­go swo­istą fut­bo­lo­wą gorączką.


Do boju, Pol­sko! – „Deka­log Nawał­ki. Repre­zen­ta­cja Pol­ski bez tajem­nic 2013–2018” Mar­ci­na Feddeka
Cha­ry­zma, ele­gan­cja, spo­kój i nie­sa­mo­wi­ta sku­tecz­ność – oto cechy, za któ­re Ada­ma Nawał­kę, tre­ne­ra repre­zen­ta­cji naro­do­wej, poko­cha­ła cała Pol­ska. Tajem­ni­ce suk­ce­sów osią­ga­nych w ostat­nich latach przez naszą dru­ży­nę naro­do­wą może­my poznać bli­żej dzię­ki dzien­ni­ka­rzo­wi Pol­sa­tu Sport, któ­ry zyskał moż­li­wość śle­dze­nia z bli­ska repre­zen­ta­cji od 2013 roku. Jego książ­ka spor­to­wa „Deka­log Nawał­ki” pozwa­la ponow­nie prze­żyć momen­ty trium­fal­ne, jak awans do Euro 2016 i mun­dia­lu w Rosji, ale też trud­ne, jak prze­gra­ny 0:4 mecz z Danią. Mar­cin Fed­dek, nie­do­szły pił­karz i cenio­ny komen­ta­tor pił­kar­ski, stwo­rzył pozba­wio­ną taniej sen­sa­cji pozy­cję przy­bli­ża­ją­cą meto­dy szko­le­nio­we i powo­dy decy­zji Ada­ma Nawałki.


Co kry­je się za uśmie­chem kró­la strzel­ców Euro 2016 – „Za zasło­ną uśmie­chu” Anto­ine Grie­zmann i Arnaud Ramsay
Olśnie­wa­ją­cy uśmiech i wyjąt­ko­wa sku­tecz­ność – to cechy wyróż­nia­ją­ce Anto­ine Grie­zman­na, kró­la strzel­ców i naj­lep­sze­go zawod­ni­ka Euro 2016. Był to rok trium­fu pił­ka­rza, wcze­śniej odrzu­ca­ne­go przez fran­cu­skie klu­by z powo­du zbyt sła­bych warun­ków fizycz­nych. W swo­jej auto­bio­gra­fii Grie­zmann z pomo­cą dzien­ni­ka­rza spor­to­we­go Arnau­da Ram­saya opo­wia­da o bez­sku­tecz­nych pró­bach dosta­nia się do fran­cu­skich klu­bów i suk­ce­sie odnie­sio­nym wresz­cie w hisz­pań­skim Atle­ti­co Madryt. Dzię­ki jego opo­wie­ści pozna­my tajem­ni­ce szat­ni repre­zen­ta­cji Fran­cji na Mistrzo­stwach Świa­ta w Bra­zy­lii i na Euro 2016, a tak­że dowie­my się cze­goś wię­cej o kuli­sach pra­cy tre­ne­ra Die­go Simeone.


Wśród naj­lep­szych pił­ka­rzy świa­ta – „Magia w grze. Moje życie” Mesu­ta Ozila
Wśród fanów pił­ki noż­nej zasły­nął zna­ko­mi­ty­mi poda­nia­mi, któ­re wpra­wia­ły w osłu­pie­nie nie tyl­ko kibi­ców na try­bu­nach, ale bar­dzo czę­sto rów­nież rywa­li na boisku. Mesut Ozil – nie­miec­ki pił­karz turec­kie­go pocho­dze­nia – grał z naj­lep­szy­mi zawod­ni­ka­mi świa­ta w Realu Madryt, Arse­na­lu i repre­zen­ta­cji Nie­miec. W swo­jej auto­bio­gra­fii szcze­rze i suge­styw­nie opo­wia­da o kuli­sach świa­to­we­go fut­bo­lu. Przy­bli­ża przy tym magicz­ne momen­ty swo­jej karie­ry, jak spo­tka­nie z pre­ze­sem UEFA Miche­lem Pla­ti­nim, któ­ry po zdo­by­ciu przez dru­ży­nę Nie­miec tytu­łu mistrzów świa­ta, w uzna­niu dla zawod­ni­ka popro­sił o jego koszulkę.


O pił­ce bez cen­zu­ry – „Krót­ka pił­ka. Bez dyplo­ma­cji o repre­zen­ta­cji, mistrzo­stwach, Lewan­dow­skim” Mate­usza Bor­ka i Ceza­re­go Kowalskiego
Mate­usz Borek i Ceza­ry Kowal­ski nale­żą do dzien­ni­ka­rzy, z któ­rych zda­niem liczy się każ­dy kibic w Pol­sce. Ich wspól­ne doświad­cze­nie zro­dzi­ło książ­kę „Krót­ka pił­ka”, będą­cą przy­po­mnie­niem kil­ku tur­nie­jów, w któ­rych bra­li udział bia­ło-czer­wo­ni. Auto­rzy przy­glą­da­ją się poraż­kom i suk­ce­som repre­zen­ta­cji tre­no­wa­nych przez Janu­sza Wój­ci­ka, Paw­ła Jana­sa, Leo Been­hak­ke­ra, Jerze­go Enge­la i Ada­ma Nawał­kę. Barw­ny zbiór aneg­dot, cie­ka­wych opo­wie­ści i nie­pu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej histo­rii spo­wo­do­wał, że książ­ka dzien­ni­ka­rzy Pol­sa­tu Sport to pozba­wio­ne cen­zu­ry autor­skie spoj­rze­nie na pol­ski fut­bol, ze wszyst­ki­mi jego bla­ska­mi i cieniami.

Zapra­sza­my na stro­nę księ­gar­ni spor­to­wej Labotiga.pl gdzie znaj­dzie­cie cie­ka­wą ofer­tę ksią­żek sportowych!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy