Sprawdzasz tag

piłka

Ciekawostki

5 książek, które musisz przeczytać podczas mundialu

Cze­ka­jąc na pierw­szy gwiz­dek tego­rocz­nych mistrzostw świa­ta w pił­ce noż­nej, któ­ry roz­le­gnie się już dzi­siaj, 14 czerw­ca, na Sta­dio­nie Łuż­ni­ki w Moskwie, war­to przyj­rzeć się bli­żej naj­lep­szym książ­kom doty­czą­cym fut­bo­lu. Czy­taj dalej

-->