Aktualności

Kupując tę książkę, pomagasz ratować ptaki!

Książ­ka „Gdy­nia: pta­sie mia­sto” nie tyl­ko pozwa­la poznać lepiej naszych lata­ją­cych sąsia­dów, ale też real­nie przy­czy­nia się do rato­wa­nia ich żyć. Ta wyjąt­ko­wa pozy­cja powsta­ła spe­cjal­nie po to, by wes­przeć akcję ochro­ny ptaków.

Choć może się wyda­wać, że to okre­śle­nie z fil­mów kata­stro­ficz­nych, to tu i teraz trwa szó­ste wymie­ra­nie gatun­ków, naj­więk­sze w histo­rii naszej pla­ne­ty (zwra­ca na nie uwa­gę m.in. ruch Extinc­tion Rebel­lion). Wygi­nię­ciem zagro­żo­nych jest ponad milion gatun­ków orga­ni­zmów, w tym aż jed­na ósma wszyst­kich pta­ków świata.

Pta­ki żyją tak­że w mia­stach i choć może się wyda­wać, że ich obec­ność nie jest nam potrzeb­na, to jaskół­ki, wró­ble czy sikor­ki mają real­ny wpływ na nasze życie. Odży­wia­jąc się owa­da­mi (część gatun­ków tyl­ko jako piskla­ki, inne – przez całe życie), regu­lu­ją ich licz­bę w eko­sys­te­mie. Gdy­by zabra­kło pta­ków, owa­dy roz­mno­ży­ły­by się nad­mier­nie, nisz­cząc drze­wa oraz inne rośli­ny, tak­że uprawne.

Nie­ste­ty dzia­łal­ność czło­wie­ka odbi­ja się na kon­dy­cji pta­ków – zda­rza się na przy­kład, że te w locie zde­rza­ją się z szy­ba­mi budyn­ków. Ude­rze­nie jest tak sil­ne, że ozna­cza dla pta­ka śmierć na miej­scu. Nie jeste­śmy w sta­nie zre­zy­gno­wać z budow­nic­twa, może­my nato­miast zabez­pie­czać szy­by tak, by pta­ki widzia­ły w nich prze­szko­dę, któ­rą posta­no­wią omi­nąć. To wła­śnie na takie zabez­pie­cze­nia prze­zna­czo­ne będą zyski ze sprze­da­ży książ­ki „Gdy­nia: pta­sie miasto”.

Gdy­nia: pta­sie mia­sto to liczą­ca ponad 100 stron książ­ka napi­sa­na przez orni­to­lo­ga Jaku­ba Typia­ka i zilu­stro­wa­na przez Zofię Różyc­ką. Zawie­ra infor­ma­cje o pta­kach zamiesz­ku­ją­cych Gdynię.

Zyski ze sprze­da­ży książ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na stwo­rze­nie wyklej­ki zabez­pie­cza­ją­cej przed koli­zja­mi budy­nek Muzeum Mia­sta Gdyni.

– Chce­my zabez­pie­czyć szy­by muzeum tak, aby pta­ki je widzia­ły i nie myśla­ły, że obi­ja­ją­ce się w nich obra­zy to praw­dzi­we drze­wa lub nie­bo, i nie tra­ci­ły z tego powo­du życia – komen­tu­je Karin Moder, dyrek­tor­ka muzeum.  – Zachę­ca­my wszyst­kich miło­śni­ków pta­ków do tego, aby przy­łą­czy­li się do naszej ini­cja­ty­wy! Moż­na to zro­bić, kupu­jąc książ­kę w skle­pie muze­al­nym. W jed­nym z roz­dzia­łów książ­ki, trak­tu­ją­cym o wspól­no­cie, jaką w mia­stach two­rzą z pta­ka­mi ludzie, zosta­ło też przed­sta­wio­ne nasze muzeum. Na szy­bach są już tam znacz­ni­ki zapo­bie­ga­ją­ce pta­sim koli­zjom. To będzie nasz wspól­ny wkład w ochro­nę ptaków.

Co cie­ka­we, książ­ka zosta­ła wydru­ko­wa­na na papie­rze eko­lo­gicz­nym, do pro­duk­cji któ­re­go wyko­rzy­sta­ne zosta­ły odpa­dy kukurydziane.

Ilu­stra­tor­ka „Gdy­ni: pta­sie­go mia­sta” zapro­jek­to­wa­ła też dwa przed­sta­wia­ją­ce pta­sich miesz­kań­ców mia­sta mura­le, któ­re zosta­ną wyko­na­ne za pomo­cą spe­cjal­nej far­by oczysz­cza­ją­cej powie­trze ze szko­dzą­cych nam tlen­ków azotu.

Anna Tess Gołębiowska

Gdy­nia: pta­sie mia­sto”
Autor: Jakub Typiak
Ilu­stra­cje: Zofia Różycka

Książ­ka „Gdy­nia: pta­sie mia­sto” to kolej­na, wyjąt­ko­wa książ­ka będą­ca przy­stęp­nym i sze­ro­kim źró­dłem wie­dzy o gdyń­skich pta­kach. Prze­pięk­ne rysun­ki autor­stwa Zofii Różyc­kiej oraz przy­stęp­ny i pobu­dza­ją­cy wyobraź­nię tekst Jaku­ba Typia­ka pozwa­la­ją poznać świat lata­ją­cych miesz­kań­cach gdyń­skich tere­nów zie­lo­nych, krza­ków, zagaj­ni­ków, mari­ny czy moder­ni­stycz­nych budyn­ków! Dzię­ki lek­tu­rze pozna­cie pta­sie zwy­cza­je, potrze­by byto­we, pta­si język i ich codzien­ność w mie­ście.
„Gdy­nia: pta­sie mia­sto” poka­zu­je tak­że jak pomóc pta­kom w wiel­kim mie­ście, w jaki spo­sób dbać o ich żywie­nie, wodę i warun­ki bytowe.

Zdję­cie głów­ne: Jacqu­es LE HENAFF (@jackez2010), Unsplash.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy