Ekranizacje Zapowiedzi

Oficjalny zwiastun serialu Cień i kość od Netflixa

Nie­ca­ły mie­siąc dzie­li nas od pre­mie­ry seria­lo­wej adap­ta­cji try­lo­gii Gri­sza Leigh Bar­du­go. Już w kwiet­niu będzie­my mogli zanu­rzyć się w mrocz­nym świe­cie wzo­ro­wa­nym na impe­rial­nej Rosji, gdzie obok uta­len­to­wa­nych strzel­ców kro­czą potęż­ni mago­wie, a nad ist­nie­niem ludz­ko­ści uno­si się wid­mo zagła­dy ze stro­ny mon­strów z tajem­ni­czej Fał­dy Cie­nia. Ofi­cjal­ny, peł­no­wy­mia­ro­wy zwia­stun pozwa­la poczuć przed­smak tego, co Net­flix dla nas przygotował.

Cień i kość to adap­ta­cja best­sel­le­ro­wej try­lo­gii Leigh Bar­du­go, zapo­cząt­ko­wa­nej jej debiu­tanc­ką powie­ścią o tym samym tytu­le. Cen­tral­ną posta­cią seria­lu jest Ali­na Star­kov, któ­ra w sytu­acji zagro­że­nia życia odkry­wa, że posia­da nie­zwy­kłą zdol­ność przy­zy­wa­nia świa­tła – talent, któ­re­go war­to­ści nie da się prze­ce­nić w wal­ce z potwo­ra­mi cza­ją­cy­mi się ciemnościach.

Zapre­zen­to­wa­ny przez Net­flix zwia­stun pozwa­la nam rzu­cić okiem na kre­acje głów­nych boha­te­rów. Widzi­my mię­dzy inny­mi, w jakich oko­licz­no­ściach Ali­na odkry­wa swo­ją moc. Pozna­je­my też gene­ra­ła Kiri­ga­na, dla któ­re­go pro­ta­go­nist­ka zda­je się być tyl­ko potęż­ną bronią.

Zwia­stun suge­ru­je rów­nież, że w seria­lu mogą poja­wić się wąt­ki z innych powie­ści z uni­wer­sum Gri­szy. Ser­wis Poly­gon zauwa­ża, że w mate­ria­le poja­wia­ją się mię­dzy inny­mi boha­te­ro­wie z duolo­gii Szóst­ka wron: Kaz, Inej i Jesper.

W rolach głów­nych wystę­pu­ją Jes­sie Mei Li (Ali­na Star­kov), Archie Renaux (Maly­en Oret­sev), Fred­dy Car­ter (Kaz Brek­ker), Ami­ta Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) i Ben Bar­nes (gene­rał Kirigan).

Show­run­ne­rem i głów­nym sce­na­rzy­stą jest Eric Heis­se­rer, na fote­lu reży­se­ra zasiadł Lee Toland Krie­ger. Leigh Bar­du­go przy pro­duk­cji peł­ni­ła rolę pro­du­cent­ki wykonawczej.

Pre­mie­ra seria­lu zapla­no­wa­na jest na 23 kwietnia!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy