Sprawdzasz tag

biblioteka wyobraźni

Aktualności

Dolly Parton i jej biblioteka wyobraźni

Dol­ly Par­ton zna­na jest przede wszyst­kim jako pio­sen­kar­ka muzy­ki coun­try. Być może za spra­wą powie­ścio­we­go debiu­tu, w napi­sa­niu któ­re­go pomógł jej autor best­sel­le­rów James Pat­ter­son, wkrót­ce rów­nież wszy­scy będą o niej mówić jako o uta­len­to­wa­nej pisar­ce. Jest jesz­cze jed­na sfe­ra życia, w któ­rej Dol­ly Par­ton bar­dzo moc­no się udzie­la, zasłu­gu­jąc na wiel­ki podziw i sza­cu­nek. Otóż pio­sen­kar­ka jest dzia­łacz­ką spo­łecz­ną, a jed­nym z jej naj­pięk­niej­szych osią­gnięć jest tak zwa­na biblio­te­ka wyobraź­ni. Czy­taj dalej

-->