Sprawdzasz tag

Rose

Zapowiedzi

Dolly Parton napisała debiutancką powieść w duecie z Jamesem Pattersonem

Dol­ly Par­ton, zna­na na całym świe­cie pio­sen­kar­ka coun­try i dzia­łacz­ka spo­łecz­na, zade­biu­tu­je powie­ścio­wo w przy­szłym roku. Publi­ka­cji towa­rzy­szyć ma nowy album muzycz­ny z utwo­ra­mi nawią­zu­ją­cy­mi do fabu­ły książ­ki. Przy powie­ści Run, Rose, Run poma­gał Dol­ly Par­ton autor best­sel­le­rów James Pat­ter­son. Czy­taj dalej

-->