Ekranizacje Zapowiedzi

Pierwsze kadry z kontynuacji horroru Puchatek: Krew i miód

Tego, że „Pucha­tek: Krew i miód” zaro­bi ponad 5 milio­nów dola­rów, nie spo­dzie­wał się chy­ba nikt, włącz­nie z jego twór­ca­mi, któ­rzy wyło­ży­li na pro­duk­cję zale­d­wie 100 tysię­cy. Po zaska­ku­ją­cym hicie musia­ła nadejść kon­ty­nu­acja – i wła­śnie poja­wi­ły się pierw­sze infor­ma­cje, jak będzie wyglądać.

Jag­ged Edge Pro­duc­tions, fir­ma pro­du­ku­ją­ca film, opu­bli­ko­wa­ła pierw­sze zdję­cia pro­sto z pla­nu kon­ty­nu­acji horroru. 

Więk­szy i bar­dziej zły! W kon­ty­nu­acji poja­wią się nowe pro­jek­ty potwo­rów, nowa obsa­da i licz­ne ofia­ry śmier­tel­ne. Tym razem jed­nak Pucha­tek i przy­ja­cie­le opusz­czą Stu­mi­lo­wy Las i prze­nio­są swo­ją wal­kę do cichej spo­łecz­no­ści Ash­down! – oświad­czył Rhys Fra­ke-Water­field, reży­ser produkcji.

Fabu­ła fil­mu „Pucha­tek: Krew i miód” roz­po­czy­na się w tym miej­scu, któ­re wie­le dzie­ci koja­rzy z ksią­żek A.A. Milne’a ilu­stro­wa­nych przez E.H. She­par­da z cyklu „Kubuś Puchatek”.

Pierw­szy tom cyklu uka­zał się w 1926 roku i sta­no­wi dziś kla­sy­kę lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej. W Pol­sce powieść uka­za­ła się w 1938 roku w prze­kła­dzie Ire­ny Tuwim, uwa­ża­nym dziś za kano­nicz­ny. Oprócz niej po powieść „Win­nie the Pooh” się­gnę­ły jesz­cze czte­ry oso­by. Agniesz­ka Traut i Boh­dan Droz­dow­ski zacho­wa­li prze­kład imie­nia głów­ne­go boha­te­ra zapro­po­no­wa­ny przez Ire­nę Tuwim, Maria Gra­ży­na Ław­ru­kia­niec ochrzci­ła misia o bar­dzo małym rozum­ku mia­nem Miś Puh-Niedź­wiedz­ki, z kolei Moni­ka Adam­czyk-Gar­bow­ska zaty­tu­ło­wa­ła swo­je tłu­ma­cze­nie „Fre­dzia Phi-Phi”.

W fil­mie dowia­du­je­my się, że Krzyś jako dziec­ko zaprzy­jaź­nił się z Puchat­kiem, Pro­siacz­kiem i inny­mi boha­te­ra­mi serii, odwie­dzał ich, bawił się z nimi i dokar­miał, ale kie­dy dorósł, prze­stał mieć dla nich czas. Pucha­tek i Pro­sia­czek, zde­spe­ro­wa­ni i głod­ni, dzi­cze­li coraz bar­dziej, a gdy Krzyś wyje­chał na stu­dia, zabi­ły i zja­dły Kła­po­uche­go oraz resz­tę. Gdy Krzyś po latach wró­cił do przy­ja­ciół z dzie­ciń­stwa, by przed­sta­wić im swo­ją żonę, zdra­dzo­ne zwie­rzę­ta wpa­dły w szał i poczu­ły głód ludz­kie­go mięsa.

Film mógł powstać, ponie­waż w 2022 roku powieść A.A. Milne’a tra­fi­ła w USA do dome­ny publicznej.

Co cie­ka­we, Rhys Fra­ke-Water­field zapo­wie­dział już pra­cę nad dwo­ma kolej­ny­mi fil­ma­mi: „Bam­bi: The Rec­ko­ning” (Bam­bi: Dzień roz­li­cze­nia) i „Peter Pan: Never­land Night­ma­re” (Pio­truś Pan: Kosz­mar Nibylandii).

Zobacz­cie, jak pre­zen­to­wał się zwia­stun fil­mu „Pucha­tek: Krew i miód”.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy