Ekranizacje Zapowiedzi

Telewizyjne Kroniki wampirów już w produkcji

Nie­co ponad rok temu AMC prze­ję­ło pra­wa do adap­ta­cji Kro­nik wam­pi­rów Anne Rice z zamia­rem stwo­rze­nia roz­le­głe­go uni­wer­sum tele­wi­zyj­ne­go opar­te­go na jej twór­czo­ści. Przed kil­ko­ma dnia­mi sta­cja potwier­dzi­ła, że pro­jekt wyszedł już poza etap pla­nów. Pierw­szym seria­lem jaki dosta­nie­my będzie adap­ta­cja Wywia­du z wam­pi­rem.

Mimo ogrom­nej popu­lar­no­ści powie­ścio­wej serii Anne Rice, dotych­czas powsta­ły tyl­ko dwie ekra­ni­za­cje jej dzieł: bar­dzo uda­ny Wywiad z wam­pi­rem z Bra­dem Pit­tem i Tomem Cru­isem w rolach głów­nych oraz raczej kiep­ska Kró­lo­wa potę­pio­nych. Od kil­ku lat noszo­no się z zamia­rem wypro­du­ko­wa­nia seria­lu adap­tu­ją­ce­go Kro­ni­ki wam­pi­rów, pro­jekt jed­nak prze­cho­dził tyl­ko z rąk do rąk. AMC zda­je się być naj­bli­żej zre­ali­zo­wa­nia planu.

Wypusz­czo­na przez sta­cję infor­ma­cja pra­so­wa zdra­dza, że pierw­szym seria­lem wcho­dzą­cym w skład przy­szłe­go tele­wi­zyj­ne­go uni­wer­sum będzie Wywiad z wam­pi­rem. Twór­cą i głów­nym sce­na­rzy­stą pro­duk­cji będzie Rolin Jones (Zaka­za­ne impe­rium, Traw­ka). Pierw­szy sezon ma liczyć osiem odcin­ków. Nie wie­my jesz­cze, czy cała histo­ria Wywia­du z wam­pi­rem zamknie się w tym jed­nym sezo­nie, czy zosta­nie roz­bi­ta na kilka.

Wyzna­czo­ny został rów­nież czło­wiek odpo­wie­dzial­ny za spię­cie wszyst­kich pro­jek­tów skła­da­ją­cych się na tele­wi­zyj­ne uni­wer­sum Kro­nik wam­pi­rów od AMC. Tę odpo­wie­dzial­ność wziął na sie­bie Mark John­son, pro­du­cent takich hitów jak: Zadzwoń do Sau­la czy Bre­aking Bad.

Seria­lo­wy Wywiad z wam­pi­rem według pla­nu AMC ma zade­biu­to­wać już w przy­szłym roku.

źró­dło ign

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy