Sprawdzasz tag

kroniki wampirów

Ekranizacje Zapowiedzi

Telewizyjne Kroniki wampirów już w produkcji

Nie­co ponad rok temu AMC prze­ję­ło pra­wa do adap­ta­cji Kro­nik wam­pi­rów Anne Rice z zamia­rem stwo­rze­nia roz­le­głe­go uni­wer­sum tele­wi­zyj­ne­go opar­te­go na jej twór­czo­ści. Przed kil­ko­ma dnia­mi sta­cja potwier­dzi­ła, że pro­jekt wyszedł już poza etap pla­nów. Pierw­szym seria­lem jaki dosta­nie­my będzie adap­ta­cja Wywia­du z wam­pi­rem. Czy­taj dalej

-->