Aktualności

Facebook oflagował posty Muzeum Auschwitz jako łamiące standardy społeczności

Choć podob­ne tre­ści uka­zu­ją się na pro­fi­lu Muzeum Auschwitz od lat, algo­ryt­my Face­bo­oka nagle ofla­go­wa­ły aż 21 postów jako łamią­cych zasa­dy spo­łecz­no­ści. Jeden z nich został usu­nię­ty bez moż­li­wo­ści odwołania.

Pań­stwo­we Muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau w Oświę­ci­miu zosta­ło utwo­rzo­ne w celu zacho­wa­nia „po wsze cza­sy” pamię­ci o byłym nie­miec­ki nazi­stow­skim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym i zagła­dy Auschwitz-Bir­ke­nau. Powsta­ło z ini­cja­ty­wy byłych więź­niów i więź­nia­rek w 1947 roku. Oprócz kon­cen­tra­cji zabyt­ków oraz tere­nów byłe­go obo­zu Muzeum zaj­mu­je się edu­ka­cją. Pro­wa­dzi dzia­łal­ność nauko­wą, wydaw­ni­czą, badaw­czą oraz upa­mięt­nia­ją­cą. Jed­nym z miejsc, w któ­rym Muzeum sze­rzy wie­dzę na temat Holo­cau­stu, jest face­bo­oko­wy pro­fil „Auschwitz Memo­rial / Muzeum Auschwitz” obser­wo­wa­ny przez 528 tysię­cy osób.

12 kwiet­nia na pro­fi­lu Auschwitz Memo­rial uka­zał się tekst wyra­ża­ją­cy zanie­po­ko­je­nie ostat­ni­mi dzia­ła­nia­mi algo­ryt­mów Face­bo­oka, któ­re ude­rzy­ły w Muzeum, utrud­nia­jąc obser­wo­wa­nie czę­ści tre­ści oraz usu­wa­jąc część z nich.

Algo­ryt­my Face­bo­oka usu­wa­ją historię”

Pra­gnie­my wyra­zić nasze głę­bo­kie zanie­po­ko­je­nie nie­daw­ną akcją Face­bo­oka, któ­ra jed­no­cze­śnie ofla­go­wa­ła 21 postów opu­bli­ko­wa­nych przez Auschwitz Memorial.

Posty będą­ce hoł­dem dla poszcze­gól­nych ofiar Auschwitz zosta­ły nie­spra­wie­dli­wie ozna­czo­ne przez sys­tem mode­ra­cji i „prze­su­nię­te niżej w Aktu­al­no­ściach” na pod­sta­wie absur­dal­nych powo­dów takich jak: „nagość i aktyw­ność sek­su­al­na”, „znę­ca­nie się i mole­sto­wa­nie”, „mowa nie­na­wi­ści” czy „pod­że­ga­nie do przemocy”.

Auschwitz Memo­rial, insty­tu­cja powo­ła­na w celu zacho­wa­nia pamię­ci o ofia­rach nie­miec­kie­go nazi­stow­skie­go obo­zu, spo­tka­ła się z bez­pre­ce­den­so­wą akcją ze stro­ny Face­bo­oka. Wspo­mnia­ne posty nie zawie­ra­ły nic ponad peł­ne sza­cun­ku wspo­mnie­nia i doku­men­ta­cję histo­rycz­ną przed­sta­wia­ją­cą twa­rze i infor­ma­cje bio­gra­ficz­ne tych, któ­rzy cier­pie­li oraz zosta­li zamor­do­wa­ni w miej­scu sym­bo­li­zu­ją­cym jeden z naj­ciem­niej­szych roz­dzia­łów w histo­rii ludzkości.

Pomi­mo nasze­go natych­mia­sto­we­go odwo­ła­nia się i proś­by o ponow­ne spraw­dze­nie, tyl­ko część ofla­go­wa­nych postów zosta­ła odznaczona.

Ponad­to zauwa­ży­li­śmy, że post upa­mięt­nia­ją­cy tra­gicz­ne losy żydow­skich dzie­ci z domu dziec­ka w Izieu z 6 kwiet­nia został usu­nię­ty w try­bie pil­nym i bez moż­li­wo­ści odwołania.

Uza­sad­nie­nie przed­sta­wio­ne przez sys­tem Face­bo­oka, jako­by te posty przy­po­mi­na­ły tre­ści naru­sza­ją­ce Stan­dar­dy Spo­łecz­no­ści, jest wpro­wa­dza­ją­ce w błąd. Od lat Auschwitz Memo­rial publi­ko­wa­ło podob­ne tre­ści, a nagle 21 postów zosta­ło ofla­go­wa­nych jed­no­cze­śnie. Rodzi to poważ­ne wąt­pli­wo­ści co do sku­tecz­no­ści oraz pre­cy­zji tech­no­lo­gii odpo­wia­da­ją­cej za mode­ro­wa­nie treści.

Ten rażą­cy incy­dent nie tyl­ko pod­wa­ża waż­ną pra­cę naszej insty­tu­cji. Taki czyn jest nie­do­pusz­czal­ny i obraź­li­wy dla pamię­ci ofiar Auschwitz, któ­rą sta­ra­my się zacho­wać. Jest to bole­sne dla Oca­la­łych, potom­ków oraz wszyst­kich osób zaan­ga­żo­wa­nych w zacho­wa­nie praw­dy histo­rycz­nej. Żąda­my natych­mia­sto­we­go i dokład­ne­go roz­pa­trze­nia tej spra­wy, wraz z przej­rzy­stym wyja­śnie­niem, dla­cze­go w ogó­le posty zosta­ły oflagowane.

– Wpis o tra­gicz­nym losie żydow­skich sie­rot z Izieu został usu­nię­ty przez Face­bo­oka z uza­sad­nie­niem, że naru­sza on Stan­dar­dy Spo­łecz­no­ści. Nie mie­li­śmy oka­zji popro­sić o ponow­ne roz­pa­trze­nie tej absur­dal­nej, irra­cjo­nal­nej i bole­snej decy­zji. Bar­dzo pro­si­my o jak naj­szer­sze udo­stęp­nia­nie tego posta – ape­lu­je ponad­to Auschwitz Memorial.

Mate­riał infor­mu­je o tym, że 6 kwiet­nia 1944 roku gesta­po pod dowódz­twem SS-Haupt­sturm­füh­re­ra Klau­sa Bar­bie­go (zna­ne­go jako „Rzeź­nik z Lyonu”) doko­na­ło nalo­tu na żydow­ski dom dziec­ka we fran­cu­skim mie­ście Izieu. 44 dzie­ci oraz 7 wycho­waw­ców zosta­ło depor­to­wa­nych do Auschwitz. Prze­ży­ła tyl­ko jed­na oso­ba – wycho­waw­czy­ni Laja Feldblum.

W poście wymie­nio­ne zosta­ły nazwi­ska 44 zamor­do­wa­nych dzie­ci, a tak­że przy­po­mnia­ne zbrod­nie Klau­sa Bar­bie­go odpo­wie­dzial­ne­go za zamor­do­wa­nie ponad 4 tysię­cy osób oraz depor­to­wa­nie 7,5 tysią­ca Żydów, któ­rych więk­szość zgi­nę­ła w Auschwitz. Do koń­ca życia był zatwar­dzia­łym nazistą.

– Ukry­wa­nie postów upa­mięt­nia­ją­cych ofia­ry Muzeum Auschwitz to skan­dal i ilu­stra­cja pro­ble­mów z auto­ma­tycz­ną mode­ra­cją tre­ści. Będzie­my doma­gać się od Mety infor­ma­cji o powo­dach tej sytu­acji. Mode­ra­to­rów powin­no być wię­cej, a ci, któ­rzy pra­cu­ją na pol­skim ryn­ku powin­ni znać nie tyl­ko język (któ­ry tu nie był pro­ble­mem), ale i kon­tekst. To jeden z powo­dów, dla któ­rych tak inten­syw­nie pra­cu­je­my nad wdro­że­niem euro­pej­skie­go pra­wa DSA (Digi­tal Servi­ces Act) – oświad­czył Krzysz­tof Gaw­kow­ski, wice­pre­mier RP oraz Mini­ster Cyfryzacji.

Choć może się wyda­wać, że ta infor­ma­cja nie ma związ­ku z tema­ty­ką nasze­go por­ta­lu, chce­my pod­kre­ślić, że mate­ria­ły publi­ko­wa­ne na pro­fi­lu „Auschwitz Memo­rial / Muzeum Auschwitz” doty­czą tak­że lite­ra­tu­ry zwią­za­nej z Zagła­dą. Rok temu gło­śny stał się skan­dal doty­czą­cy ksią­żek Mak­sa Czor­ny­ja, któ­re Muzeum Auschwitz ostro skrytykowało.

Muzeum Auschwitz: odra­dza­my książ­kę Anioł Śmier­ci z Auschwitz. Max Czor­nyj: uzna­ję to za pomył­kę
Max Czor­nyj w ogniu kry­ty­ki. Skan­dal wokół baga­te­li­zo­wa­nia ofiar nazizmu

Pań­stwo­we Muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau skry­ty­ko­wa­ło też mię­dzy­na­ro­do­wy best­sel­ler „Tatu­aży­stę z Auschwitz” autor­stwa Heather Mor­ris. Poru­sza­li­śmy ten wątek dwu­krot­nie, zarów­no po zakoń­cze­niu badań nad zgod­no­ścią powie­ści z fak­ta­mi, jak i w momen­cie ogło­sze­nia prac nad ekra­ni­za­cją.
Powieść „Tatu­aży­sta z Auschwitz” zna­la­zła się pod lupą bada­czy. Wer­dykt: książ­ka nie­zgod­na z rze­czy­wi­sto­ścią
Ekra­ni­za­cja „Tatu­aży­sty z Auschwitz”. W rolach głów­nych Jonah Hau­er-King i Anna Próchniak

Wśród ostat­nich publi­ka­cji Auschwitz Memo­rial też nie bra­ku­je infor­ma­cji o książ­kach, dokład­niej tych wyda­nych przez Pań­stwo­we Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Insty­tu­cja infor­mu­je o „Hope is the Last to Die” (Nadzie­ja umie­ra ostat­nia) Hali­ny Biren­baum, pol­skiej pisar­ki, poet­ki i tłu­macz­ki, któ­ra prze­trwa­ła obo­zy Maj­da­nek, Auschwitz, Ravens­brück i Neustadt-Glewe.

– Jej pra­ce są smut­ne, ale pozba­wio­ne nie­na­wi­ści. Wyła­nia się z nich pokój, dobroć i wia­ra w czło­wie­ka. Pisze po pol­sku – w języ­ku jej dzie­ciń­stwa – a jej twór­czość uka­za­ła się w Pol­sce, Izra­elu, Niem­czech i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Jej wspo­mnie­nia „Hope is the Last to Die” zosta­ły spi­sa­ne jako bez­po­śred­ni efekt pro­ce­su Eich­man­na w Jero­zo­li­mie – infor­mu­je wydaw­ca. Na stro­nie Pań­stwo­we­go Muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau książ­ka jest dostęp­na tak­że w języ­kach fran­cu­skim, nie­miec­kim, wło­skim, por­tu­gal­skim, rosyj­skim i hisz­pań­skim. „Nadzie­ja umie­ra ostat­nia. Wypra­wa w prze­szłość” w języ­ki pol­skim uka­za­ła się nakła­dem Muzeum w 1999 roku.

Kolej­ną pole­ca­ną pozy­cją jest „Auschwitz. From A to Z. An Illu­stra­ted Histo­ry”) Auschwitz od A do Z. Ilu­stro­wa­na histo­ria). Lek­sy­kon został opra­co­wa­ny przez Pio­tra M.A. Cywiń­skie­go, Pio­tra Set­kie­wi­cza oraz Jac­ka Lachen­dro. To pierw­sze tego typu opra­co­wa­nie, zawie­ra­ją­ce 300 zwię­złych arty­ku­łów uło­żo­nych w porząd­ku alfa­be­tycz­nym, napi­sa­ne w przy­stęp­nym dla sze­ro­kie­go gro­na osób sty­lu. Tekst wzbo­ga­ca­ją foto­gra­fie, doku­men­ty archi­wal­ne oraz repro­duk­cje dzieł sztu­ki autor­stwa więź­niów będą­cych naocz­ny­mi świad­ka­mi wydarzeń.

Obie książ­ki są dostęp­ne też w języ­ku pol­skim na stro­nie Księ­gar­ni Pań­stwo­we­go Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie głów­ne: Kar­sten Winegeart/Unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy