Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Bestsellery Empiku 2021 rozdane!

15 lute­go odby­ła się gala Best­sel­le­rów Empi­ku 2021 – pod­czas któ­rej wrę­czo­no nagro­dy auto­rom naj­le­piej sprze­da­ją­cych się dzieł książ­ko­wych, fil­mo­wych i muzycz­nych. Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji do ist­nie­ją­cych już kate­go­rii dołą­czo­no wyróż­nie­nia za naj­lep­szy pod­cast i wyda­rze­nie muzycz­ne „live”. Jakie książ­ki oka­za­ły się tymi, po któ­re się­ga­no naj­czę­ściej? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Amerykańska szkoła usunęła z programu nauczania głośną powieść graficzną Maus Arta Spiegelmana

Wyda­na w 1980 powieść gra­ficz­na Maus zapew­ni­ła ame­ry­kań­skie­mu rysow­ni­ko­wi, Arto­wi Spie­gel­ma­no­wi, Nagro­dę Pulit­ze­ra oraz mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos. Publi­ka­cja w for­mie komik­su, w któ­rym posta­cia­mi są sper­so­ni­fi­ko­wa­ne zwie­rzę­ta, opo­wia­da poru­sza­ją­cą histo­rię z cza­sów Holo­kau­stu. Nie wszyst­kim jed­nak tytuł przy­padł do gustu. Zarząd jed­nej z ame­ry­kań­skich szkół posta­no­wił powieść usu­nąć z pro­gra­mu naucza­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sposób na czytelnię, czyli jak obejść zakaz handlu w niedzielę

Zapisz się do nasze­go klu­bu, wypo­życz książ­kę i zrób wygod­ne zaku­py! – zachę­ca jeden ze skle­pów sie­ci Inter­mar­che. Zaku­py z czy­ta­niem mogą od dziś połą­czyć miesz­kań­cy Lip­na. Jest to kolej­ny z serii kre­atyw­nych pomy­słów sta­no­wią­cych odpo­wiedź na nowe obostrze­nia w obsza­rze han­dlu w nie­dzie­lę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarła Maria Nurowska. Pisarka miała 77 lat

Powie­ścio­pi­sar­ka i nowe­list­ka, autor­ka takich powie­ści jak „Rosyj­ski kocha­nek”, „Hisz­pań­skie oczy” czy „Nakar­mić wil­ki”. Repre­zen­to­wa­ła nurt tzw. pro­zy kobie­cej, z powo­dze­niem two­rzy­ła sil­ne i fascy­nu­ją­ce kobie­ce posta­ci, szcze­gól­nie ceni­ła sobie tak­że tema­ty psy­cho­lo­gicz­ne nie stro­niąc jed­no­cze­śnie od wąt­ków roman­so­wych. Zmar­ła Maria Nurow­ska. Mia­ła 77 lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W jednym z brytyjskich uniwersytetów Rok 1984 Orwella trafił na listę książek potencjalnie niebezpiecznych

Wyda­na w 1949 ostat­nia powieść George’a Orwel­la opo­wia­da o anty­uto­pij­nej wizji świa­ta przy­szło­ści. Jed­nym z głów­nych tema­tów Roku 1984 jest cen­zu­ra, ogra­ni­cza­nie wol­no­ści sło­wa i myśli oraz zgub­ne skut­ki takich zabie­gów na spo­łe­czeń­stwo. Iro­nicz­ne jest, że Uni­wer­sy­tet Nor­thamp­ton włą­czył tę, uzna­wa­ną przez kry­ty­ków za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry anglo­ję­zycz­nej, powieść na listę pozy­cji, któ­rych treść może nega­tyw­nie wpły­wać na stu­den­tów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kryzys na rynku wydawniczym? Wszystko przez brak papieru i inflację

Brak pew­no­ści co do dostaw papie­ru i wyso­ka infla­cja skła­da­ją się na rosną­ce pro­ble­my ryn­ku wydaw­ni­cze­go. Obec­nie mówi się nawet o naj­więk­szym kry­zy­sie od lat. Jego efek­ty odczu­ją tak­że czy­tel­ni­cy – ceny ksią­żek mogą wzro­snąć, a pre­mie­ry – ulec prze­su­nię­ciom. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Myśleli, że kupno książki za ponad 2,5 miliona dolarów da im prawo do zrealizowania ekranizacji

Diu­na Fran­ka Her­ber­ta to kla­sy­ka gatun­ku scien­ce fic­tion i jed­no­cze­śnie bar­dzo atrak­cyj­ny temat dla fil­mow­ców. W zeszłym roku w kinach oglą­dać mogli­śmy ekra­ni­za­cję powie­ści w reży­se­rii Den­ni­sa Villeneuve’a, w latach 80-tych z mate­ria­łem mie­rzył się David Lynch, a jesz­cze wcze­śniej pró­bę, nie­ste­ty nie­uda­ną, pod­jął Ale­jan­dro Jodo­row­sky. Wizję chi­lij­skie­go arty­sty pró­bu­je oży­wić gru­pa twór­ców toke­nów NFT. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wydawnictwo Mięta – nowy gracz na rynku książki!

Wszyst­ko zaczę­ło się od mię­ty – do czy­ta­nia, pisa­nia, reda­go­wa­nia, wymy­śla­nia nowych histo­rii, w koń­cu wyda­wa­nia ksią­żek. Szyb­ko się oka­za­ło, że nie może­my bez tego żyć. Dzię­ki temu pod koniec stycz­nia 2022 roku zało­ży­ły­śmy Wydaw­nic­two Mię­ta. Kim jeste­śmy i co chce­my osią­gnąć? Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

W Chinach Podziemny krąg ma zupełnie inne zakończenie

Zda­rza się, że nie­któ­re adap­ta­cje fil­mo­we popu­lar­no­ścią prze­bi­ja­ją powie­ści, na pod­sta­wie któ­rych powsta­ły. Z takim przy­pad­kiem mamy do czy­nie­nia cho­ciaż­by przy Pod­ziem­nym krę­gu. Film Davi­da Fin­che­ra, zre­ali­zo­wa­ny na moty­wach książ­ki Chuc­ka Palah­niu­ka, dziś, po ponad dwóch deka­dach od pre­mie­ry, nadal darzo­ny jest szcze­gól­nym kul­tem. Nie wszy­scy jed­nak do pro­duk­cji z 1999 pod­cho­dzą z jed­na­ko­wym sza­cun­kiem. Swo­istej pro­fa­na­cji doko­na­no w Chi­nach, gdzie film dostał inne zakoń­cze­nie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Agenci FBI ujęli cyberprzestępcę od lat rozrabiającego w branży literackiej

Cyber­prze­stęp­stwa sta­ły się pla­gą naszych cza­sów. Nie­zwy­kle łatwo jest paść ofia­rą wymyśl­ne­go inter­ne­to­we­go prze­krę­tu; nie­uwa­ga może każ­de­go z nas bar­dzo dużo kosz­to­wać. Na szczę­ście sie­cio­wi oszu­ści coraz rza­dziej pozo­sta­ją nie­uchwyt­ni. Na począt­ku stycz­nia agen­ci FBI zatrzy­ma­li pra­cow­ni­ka bry­tyj­skie­go wydaw­nic­twa, któ­ry krad­nąc toż­sa­mo­ści innych ludzi, przez lata wyłu­dzał kopie nie­opu­bli­ko­wa­nych jesz­cze ksią­żek i inne waż­ne dla bran­ży lite­rac­kiej infor­ma­cje. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Empik dorobił się własnego modelu czytnika książek elektronicznych

Empik od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo moc­no sta­wia na roz­wój tego seg­men­tu swo­jej dzia­łal­no­ści, któ­ry doty­czy tre­ści elek­tro­nicz­nych. Apli­ka­cja pol­skie­go gigan­ta, Empik Go, w ramach abo­na­men­tu ofe­ru­je użyt­kow­ni­kom ponad 70 tysię­cy audio­bo­oków, ebo­oków i pod­ca­stów. Jest dostęp­na na tele­fo­ny, table­ty, czyt­ni­ki Ink­bo­ok i Pocket­bo­ok, a od koń­ców­ki zeszłe­go roku rów­nież na urzą­dze­niach mar­ki Kin­dle. Empik posta­no­wił jesz­cze moc­niej wejść w bran­żę tre­ści cyfro­wych. Pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom zupeł­nie nowy czyt­nik. GoBo­ok już jest dostęp­ny. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sieć księgarni z ponad 70-letnią historią bankrutuje

Histo­ria daw­ne­go Domu Książ­ki, obec­nie zna­ne­go jako sieć księ­gar­ni Book­Bo­ok się­ga 1950 roku. Fir­ma, któ­ra mia­ła sta­no­wić kon­ku­ren­cję dla Empi­ku, zło­ży­ła wnio­sek o upa­dłość. Dla­cze­go spół­ka z ponad 70-let­nim dorob­kiem zakoń­czy­ła swo­ją dzia­łal­ność? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Branża literacka również gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (aktualizacja)

W ostat­nią nie­dzie­lę stycz­nia roze­gra się 30. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Mimo że to wła­śnie tego dnia orga­ni­zo­wa­na jest naj­więk­sza w Pol­sce zbiór­ka publicz­na, to ini­cja­ty­wę już od grud­nia moż­na wspie­rać na inne spo­so­by. Od lat fina­łom WOŚP towa­rzy­szą bowiem inter­ne­to­we licy­ta­cje, róż­ne­go rodza­ju akcje sta­cjo­nar­ne i wyda­rze­nia zamknię­te. Bran­ża lite­rac­ka, tu głów­nie pisa­rze i wydaw­cy, choć nie tyl­ko, chęt­nie przy­łą­cza się do tego wspa­nia­łe­go pro­jek­tu, któ­re­go celem jest nie­sie­nie pomo­cy potrze­bu­ją­cym. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Serialowy prequel Władcy pierścieni namiesza nieco w rodzie Isildura

Jed­ną z waż­niej­szych pre­mier tego roku będzie seria­lo­wy pre­qu­el Wład­cy pier­ście­ni. Każ­dy naj­mniej­szy detal doty­czą­cy pro­duk­cji Ama­zo­nu jest sze­ro­ko komen­to­wa­ny. Fani twór­czo­ści Tol­kie­na z nie­po­ko­jem śle­dzą naj­now­sze donie­sie­nia. Z całą pew­no­ścią są wśród nich oso­by, któ­re chcia­ły­by, żeby serial jak naj­wier­niej trzy­mał się mate­ria­łu źró­dło­we­go. Niniej­szy news może wła­śnie tych fanów nie­co roz­cza­ro­wać. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Znamy nominowanych do Bestsellerów Empiku 2021

Począ­tek roku to zawsze dosko­na­ła oka­zja do pod­su­mo­wa­nia minio­nych dwu­na­stu mie­się­cy. W myśl tej zasa­dy każ­de­go lute­go Empik przy­zna­je nagro­dy dla twór­ców naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek, muzy­ki i fil­mów. O tym, kto zwy­cię­żył decy­du­ją swo­imi zaku­pa­mi klien­ci salo­nów sie­ci Empik oraz nale­żą­cych do niej ser­wi­sów z usłu­ga­mi abo­na­men­to­wy­mi i skle­pu inter­ne­to­we­go. Wła­śnie do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­ne zosta­ły listy nomi­no­wa­nych do Best­sel­le­rów Empi­ku 2021. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Zapowiedzi od ArtRage. I ty możesz zostać mecenasem literatury.

Ser­wis ArtRa­ge zapew­nia dostęp do dóbr kul­tu­ry w mode­lu „pła­cisz, ile uwa­żasz za słusz­ne”. Jed­nak poza pro­wa­dze­niem nie­tu­zin­ko­wej sprze­da­ży ksią­żek, komik­sów czy gier plan­szo­wych ArtRa­ge udzie­la się rów­nież jako wydaw­ca lite­ra­tu­ry. Tu rów­nież ser­wis pre­zen­tu­je nie­stan­dar­do­we podej­ście do tema­tu. Wyda­nie każ­dej z ksią­żek finan­so­wa­ne jest za pośred­nic­twem przed­sprze­da­ży. Czy­tel­ni­cy mają tym samym szan­sę stać się mece­na­sa­mi lite­ra­tu­ry, a przy oka­zji, od cza­su do cza­su, zdo­być coś eks­tra. Czy­taj dalej

-->