Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Wyprawki Czytelnicze dla pierwszoklasistów. Prezent od Instytutu Książki

Wszy­scy ucznio­wie pierw­szych klas szkół pod­sta­wo­wych mają otrzy­mać od Insty­tu­tu Książ­ki Wypraw­ki Czy­tel­ni­cze. To jed­no z naj­więk­szych tego typu przed­się­wzięć na świe­cie.

Na Wypraw­kę Czy­tel­ni­czą skła­da­ją się książ­ka „Pierw­sze abe­ca­dło” oraz bro­szu­ra infor­ma­cyj­na „Książ­ką połą­cze­ni, czy­li uczy­my się czy­tać razem”. Ta dru­ga skie­ro­wa­na jest do opie­ku­nów, jest jed­no­cze­śnie porad­ni­kiem, jak i zbio­rem pomy­słów na to, jak zachę­cić dzie­ci do czy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Reaktywacja inicjatywy Książka na telefon. Wspierajmy lokalne księgarnie.

Pierw­szy lock­down dla wie­lu pol­skich przed­się­biorstw był kata­stro­fal­ny w skut­kach. Kry­zys finan­so­wy prze­ży­wa­ły mie­dzy inny­mi księ­gar­nie, zwłasz­cza te małe, lokal­ne rodzin­ne biz­ne­sy, któ­re albo w ogó­le sprze­da­ży inter­ne­to­wej nie pro­wa­dzi­ły, albo nie mogły kon­ku­ro­wać na tym polu z inny­mi, dłu­żej dzia­ła­ją­cy­mi w bran­ży e-com­mer­ce pod­mio­ta­mi. Wte­dy spół­ka Azy­mut zapro­po­no­wa­ła akcję Książ­ka na tele­fon, któ­rej celem było uświa­do­mie­nie spo­łe­czeń­stwu ska­li pro­ble­mu oraz zachę­ce­nie do wspie­ra­nia tych księ­gar­ni, któ­re ina­czej mogły­by nie prze­trwać w trud­nym cza­sie. W obli­czu nowych restryk­cji ini­cja­ty­wa powra­ca. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Dźwiękowy zwiastun serialowego Koła czasu od Amazon Studios

Wie­le wody upły­nę­ło w rze­kach od ostat­nich infor­ma­cji na temat seria­lo­wej adap­ta­cji epic­kiej serii fan­ta­sy autor­stwa Rober­ta Jor­da­na, zaty­tu­ło­wa­nej Koło cza­su. Zdję­cia na pla­nie ruszy­ły jesie­nią zeszłe­go roku, oczy­wi­ste jest jed­nak, że musia­ły zostać na pewien okres wstrzy­ma­ne przez wzgląd na pan­de­mię. Na szczę­ście pra­ce nad seria­lem zosta­ły wzno­wio­ne, eki­pa Ama­zon Stu­dios dziel­nie wal­czy mimo spo­rych ogra­ni­czeń. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Wyjątkowa ekranizacja Chłopów wchodzi w kolejny etap produkcyjny

Doro­ta Kobie­la i Hugh Welch­man pra­cu­ją nad nową ekra­ni­za­cją Chło­pów, arcy­dzie­ła pol­skiej lite­ra­tu­ry, za któ­re Wła­dy­sław Rey­mont otrzy­mał w 1924 Nagro­dę Nobla. Ich wcze­śniej­szy pro­jekt, Twój Vin­cent, opo­wia­da­ją­cy o życiu i twór­czo­ści słyn­ne­go holen­der­skie­go mala­rza, cie­szył się ogrom­nym uzna­niem kry­ty­ków na całym świe­cie, głów­nie za spra­wą este­ty­ki pro­duk­cji. Na tę bowiem skła­da­ło się ponad 60 tysię­cy obra­zów olej­nych na płót­nie. Chło­pi są reali­zo­wa­ni w tej samej tech­ni­ce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zakończyła się Wielka Zbiórka Książek. Do potrzebujących trafi niemal trzysta tysięcy publikacji.

11 paź­dzier­ni­ka koń­ca dobie­gła szó­sta edy­cja Wiel­kiej Zbiór­ki Ksią­żek. Przez nie­co ponad mie­siąc przyj­mo­wa­ne były w spe­cjal­nych punk­tach publi­ka­cje, któ­re następ­nie zasi­lą biblio­tecz­ki szpi­ta­li oraz pla­có­wek opie­kuń­czych i pomo­co­wych. To głów­nie dzię­ki corocz­nej akcji Fun­da­cji Zaczytani.org pod­opiecz­ni tych insty­tu­cji mogą cie­szyć się lek­tu­rą nowych tytu­łów. W bie­żą­cej edy­cji uda­ło się zebrać pra­wie trzy­sta tysię­cy egzem­pla­rzy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kolejna gra na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego?

Tym razem nie cho­dzi o “Wiedź­mi­na”. Nowa gra ma opie­rać się na “Try­lo­gii Husyc­kiej”. “Try­lo­gia husyc­ka” to seria powie­ści roz­gry­wa­ją­cych się w XV wie­ku na tere­nie Ślą­ska i Czech. Skła­da­ją się na nią “Nar­ren­turm” (2001), “Boży Bojow­ni­cy” (2004) oraz “Lux Per­pe­tua” (2006). Tłem fabu­ły są oczy­wi­ście woj­ny husyc­kie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wydawnictwo SQN rozda 10 tysięcy e-booków z okazji 10-lecia

Wydaw­nic­two SQN świę­tu­je wła­śnie 10-lecie ist­nie­nia. Z tej oka­zji kra­kow­ska fir­ma przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną akcję dla czy­tel­ni­ków – od 26 paź­dzier­ni­ka do 1 listo­pa­da roz­da 10 tysię­cy e-booków. Akcja doty­czy 21 tytu­łów, w tym tak­że nowo­ści, któ­re dopie­ro co tra­fi­ły na księ­gar­skie pół­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Fundacja Olgi Tokarczuk przygotowuje program edukacyjny, zatytułowany Jak zdobyć nagrodę Nobla

W zeszłym roku Aka­de­mia Szwedz­ka przy­zna­ła Nagro­dę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry za 2018 Oldze Tokar­czuk, wska­zu­jąc na jej nie­zwy­kłą wyobraź­nię nar­ra­cyj­ną. Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się rocz­ni­ca wrę­cze­nia nagro­dy. Chcąc uczcić to wyda­rze­nie w odpo­wied­ni spo­sób Fun­da­cja Olgi Tokar­czuk we współ­pra­cy z Wro­cław­skim Domem Lite­ra­tu­ry i Mia­stem Wro­cła­wiem przy­go­to­wu­je spe­cjal­ny pro­gram edu­ka­cyj­ny skie­ro­wa­ny do uczniów szkół pod­sta­wo­wych i lice­ów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Pisarze sprzeciwiają się planom zamienienia dublińskiej kamienicy w hostel

Pry­wat­ni inwe­sto­rzy wyku­pi­li sta­rą dubliń­ską kamie­ni­cę z 1775 roku z zamia­rem odno­wie­nia jej i otwo­rze­nia hoste­lu. Rada miej­ska dała ini­cja­ty­wie zie­lo­ne świa­tło. Cała spra­wa nie podo­ba się śro­do­wi­sku lite­rac­kie­mu. Gru­pa pisa­rzy oraz nauczy­cie­li i bada­czy aka­de­mic­kich, nie tyl­ko irlandz­kie­go pocho­dze­nia, ape­lu­je o odstą­pie­nie od prac mają­cych na celu prze­kształ­ce­nie budyn­ku w hostel. Kamie­ni­ca, o któ­rej mowa jest bowiem słyn­ną posia­dło­ścią opi­sa­ną przez Jame­sa Joyce’a w Zmar­łych – tek­ście uzna­wa­nym przez wie­lu za naj­wy­bit­niej­sze opo­wia­da­nie napi­sa­ne w języ­ku angiel­skim. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Co po sztosie, XD, dzbanie i alternatywce? Zaproponuj Młodzieżowe Słowo Roku 2020!

Do 30 listo­pa­da moż­na nad­sy­łać swo­je pro­po­zy­cje na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku 2020. To ple­bi­scyt orga­ni­zo­wa­ny od 2016 roku przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN we współ­pra­cy z pro­jek­tem Sło­wa klu­cze w ramach ini­cja­ty­wy Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry „Ojczy­sty – dodaj do ulu­bio­nych”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Padła rekordowa cena za pierwsze wydanie powieści Harry Potter i Kamień Filozoficzny

W 2017 obcho­dzi­li­śmy dwu­dzie­stą rocz­ni­cę wyda­nia pierw­szej powie­ści o Har­rym Pot­te­rze. Przy tej oka­zji infor­mo­wa­no, że na całym świe­cie sprze­da­ło się łącz­nie ponad pół miliar­da egzem­pla­rzy ksią­żek wcho­dzą­cych w skład serii, któ­ra roz­ro­sła się na prze­strze­ni lat do sied­miu czę­ści. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że począt­ki nie były tak impo­nu­ją­ce. Pierw­sze wyda­nie powie­ści Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny liczy­ło zale­d­wie 500 sztuk. Teraz każ­dy z tych egzem­pla­rzy to praw­dzi­wa grat­ka dla kolek­cjo­ne­rów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Udało się odzyskać rzadkie książki skradzione przed trzema laty z londyńskiego magazynu

Dro­go­cen­ne egzem­pla­rze ksią­żek spo­czy­wa­ły zamknię­te w pocz­to­wym maga­zy­nie w nale­żą­cym do Lon­dy­nu mie­ście Fel­tham. Stam­tąd mia­ły tra­fić do Las Vegas, gdzie wysta­wio­ne mia­ły­by być na spe­cja­li­stycz­nej aukcji. Nigdy jed­nak do celu nie dotar­ły. W stycz­niu 2017 roku gru­pa nie­zna­nych wte­dy spraw­ców doko­na­ła zuchwa­łe­go wła­ma­nia do maga­zy­nu. Ich łupem padły książ­ki o łącz­nej war­to­ści ponad 2,5 milio­na fun­tów, czy­li 12 milio­nów zło­tych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Bibliotece Narodowej przekazany został pakiet cennych listów

Na zagra­nicz­nych aukcjach od cza­su do cza­su moż­na spo­tkać się z przed­mio­ta­mi uzna­wa­ny­mi za dzie­dzic­two kul­tu­ro­we Pol­ski. Te tra­fia­ją naj­czę­ściej w ręce kolej­nych pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów, zda­rza się jed­nak też tak, że są po wyku­pie­niu prze­ka­zy­wa­ne kra­jo­wym insty­tu­cjom. W taki wła­śnie spo­sób do Biblio­te­ki Naro­do­wej we wrze­śniu i w paź­dzier­ni­ku tra­fi­ło kil­ka listów i doku­men­tów o nie­ma­łej war­to­ści histo­rycz­nej. Czy­taj dalej

-->