Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Muzeum Auschwitz: odradzamy książkę Anioł Śmierci z Auschwitz. Max Czornyj: uznaję to za pomyłkę

Trwa skan­dal zwią­za­ny z twór­czo­ścią Mak­sa Czor­ny­ja. Pisarz nie­daw­no zapo­wie­dział swo­ją nową powieść zaty­tu­ło­wa­ną „Kat Hitle­ra”. Tym razem Muzeum Auschwitz wyda­ło ofi­cjal­ne oświad­cze­nie doty­czą­ce powie­ści „Anioł Śmier­ci z Auschwitz”, któ­ra kon­cen­tru­je się na posta­ci Jose­fa Men­ge­le­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Harry Potter powraca jako serial. Warner Bros. Discovery domyka umowę z J.K. Rowling

Suk­ces gry „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” udo­wod­nił, że miło­śni­czek i miło­śni­ków cza­ro­dziej­skie­go świa­ta nie bra­ku­je. Nic dziw­ne­go, że War­ner Bros. Disco­ve­ry pod­ję­ło decy­zję, że war­to inwe­sto­wać w tę fran­czy­zę. Według Blo­om­berg pro­duk­cja ma być kamie­niem węgiel­nym pro­duk­cji prze­zna­czo­nych na HBO Max. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

The International Booker Prize 2023 – znamy nominacje

Pozna­li­śmy nazwi­ska 13 osób nomi­no­wa­nych do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra. Wśród nomi­no­wa­nych zna­la­zły się oso­by z Afry­ki, Azji, Euro­py i Ame­ry­ki Łaciń­skiej; naj­star­sza autor­ka w histo­rii nomi­no­wa­na do tej nagro­dy oraz tro­je pisa­rzy, któ­rych książ­ki po raz pierw­szy zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na język angiel­ski. Łącz­nie tek­sty nomi­no­wa­nych osób zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne z 11 języ­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nie żyje Dubravka Ugrešić, pisarka transnarodowa

Dubra­vka Ugre­šić zmar­ła w wie­ku 73 lat. Choć uro­dzi­ła się na tere­nie daw­nej Jugo­sła­wii, nie lubi­ła być okre­śla­na mia­nem pisar­ki chor­wac­kiej – twier­dzi­ła, że jest pisar­ką trans­na­ro­do­wą. Oraz pisar­ką trau­ma­tycz­ną, ponie­waż trau­ma była czę­stym tema­tem jej twór­czo­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czerwona ziemia i Smocza Straż – Grupa Wydawnicza Foksal o bestsellerach 2022

Jakie książ­ki sprze­da­wa­ły się naj­le­piej w 2022 roku? Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal, do któ­rej nale­żą m.in. W.A.B., Wil­ga czy Uro­bo­ros, pod­su­mo­wa­ła minio­ny rok. Wśród hitów zna­la­zły się m.in. „Czer­wo­na zie­mia” Mar­ci­na Mel­le­ra, „Nie powiem ci, że wszyst­ko będzie dobrze” Justy­ny Suchec­kiej czy „Smo­cza Straż” Bran­do­na Mul­la. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Odnaleziono 20 zaginionych opowiadań Terry’ego Pratchetta! Premiera w tym roku

To cud – dekla­ru­je były asy­stent Terry’ego Prat­chet­ta. Po śmier­ci pisa­rza jego miło­śni­cy i miło­śnicz­ki musie­li pogo­dzić się z tym, że to koniec; już nigdy nie się­gną po jego tek­sty. Życie poka­za­ło jed­nak, że nigdy nie nale­ży mówić „nigdy”. Wydaw­ca sir Terry’ego wła­śnie zapo­wie­dział nową książ­kę. Czy­taj dalej

-->