Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Zorganizowana grupa przestępcza działała na szkodę sieci księgarń Matras. Jej dawny prezes oskarżony o prowadzenie gangu

Byłe­go sze­fa Matra­sa cze­ka pro­ces. Jerzy K. został oskar­żo­ny o 19 prze­stępstw, w tym o wyłu­dza­nie kre­dy­tów, oszu­stwa, kie­ro­wa­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną gru­pą prze­stęp­czą oraz pra­nie brud­nych pie­nię­dzy. „Puls Biz­ne­su” infor­mu­je, że na ławie oskar­żo­nych zasią­dzie wraz z nim aż 13 osób. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku 2023

Gala Best­sel­le­rów Empi­ku odbę­dzie się już za nie­ca­ły mie­siąc i będzie trans­mi­to­wa­na zarów­no w tele­wi­zji, jak i w sie­ci. A już dziś może­my dowie­dzieć się, jak wyglą­da­ją nomi­na­cje w poszcze­gól­nych kate­go­riach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Jak wiedźmin Geralt sławę zdobył?, czyli studium przypadku fenomenu kultury popularnej

Nim na świe­cie sprze­da­no oko­ło 50 milio­nów egzem­pla­rzy gry „Wiedź­min 3. Dzi­ki Gon”, w 1986 roku uka­za­ło się opo­wia­da­nie „Wiedź­min”, nade­sła­ne przez Andrze­ja Sap­kow­skie­go na kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny przez mie­sięcz­nik „Fan­ta­sty­ka”. Resz­ta jest już histo­rią… Tyl­ko czy wszy­scy ją zna­my? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Finał Młodzieżowego Słowa Roku 2023. Skandal związany z tematyką samobójstwa

Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku to ple­bi­scyt orga­ni­zo­wa­ny przez PWN od 2016 roku. Co roku budzi on sil­ne emo­cje, w tego­rocz­nej edy­cji poja­wi­ło się oko­ło 18 tysię­cy pro­po­zy­cji słów. Jury wyło­ni­ło fina­ło­wą dwu­dziest­kę, ale jed­no ze słów dosta­ło z niej skre­ślo­ne. Towa­rzy­szył temu skan­dal. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ta, Której Imienia Nie Wolno Wymawiać. Rekwizyty dotyczące J.K. Rowling usunięte z Muzeum Popkultury w Seattle

Choć „Har­ry Pot­ter” pozo­sta­je jed­ną z naj­gło­śniej­szych fran­czyz na świe­cie, to jego twór­czy­ni coraz czę­ściej koja­rzo­na jest nie z książ­ka­mi, a z poglą­da­mi ude­rza­ją­cy­mi w oso­by trans­pł­cio­we. Z tego powo­du Muzeum Popkul­tu­ry w Seat­tle zde­cy­do­wa­ło się usu­nąć rekwi­zy­ty zwią­za­ne z J.K. Row­ling z wysta­wy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dziewiąta edycja Czytaj PL – akcja szyta na miarę! 18 książek dostępnych za darmo

Róż­no­rod­ność, inklu­zyw­ność oraz łatwa dostęp­ność to kwe­stie, na któ­re sta­wia­ją orga­ni­za­to­rzy akcji Czy­taj PL, któ­ra już od dzie­wię­ciu lat popu­la­ry­zu­je czy­tel­nic­two w Pol­sce. Ta edy­cja pro­jek­tu połą­czo­na jest z kon­kur­sem „Zapo­cząt­kuj modę na czy­ta­nie”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

George R.R. Martin, John Grisham i inni pozywają OpenAI. Czy ChatGPT spiracił ich książki?

Nowo­jor­ska orga­ni­za­cja Gil­dia Auto­rów zło­ży­ła pozew prze­ciw­ko Ope­nAI, oskar­ża­jąc fir­mę o szko­le­nie sztucz­nej inte­li­gen­cji na spi­ra­co­nych książ­kach. To już kolej­ny pozew, w któ­rym pisa­rze i pisar­ki sprze­ci­wia­ją się prak­ty­kom zwią­za­nym z tym, jak tre­no­wa­ny jest ChatGPT. Czy­taj dalej

-->