Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Czy George R.R. Martin cierpi na twórcze zatwardzenie? Termin oddania Wichrów zimy minął 11 lat temu

James Pat­ter­son stwier­dził, że Geo­r­ge R.R. Mar­tin jest jego cał­ko­wi­tym prze­ci­wień­stwem – pod­czas gdy on cier­pi na pisar­ską bie­gun­kę, auto­ro­wi „Gry o tron” doskwie­ra pisar­skie zatwar­dze­nie. Pisa­rze wystą­pi­li w saty­rycz­nym pro­gra­mie, w któ­rym roz­ma­wia­li o blo­ka­dzie twór­czej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wymiatam z Piątkiem – autor książki Morawiecki i jego tajemnice bez prawa do obrony i apelacji

Tomasz Pią­tek został ska­za­ny na osiem mie­się­cy prac spo­łecz­nych za tre­ści opu­bli­ko­wa­ne w książ­ce „Mora­wiec­ki i jego tajem­ni­ce”. Nie mógł się bro­nić i nie ma pra­wa do ape­la­cji. Inter­nau­ci wspie­ra­ją go, publi­ku­jąc zdję­cia z mio­tła­mi i hasłem #Wymia­tamZ­Piąt­kiem. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Essa, odklejka i te wstydliwe słowa, czyli plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2022 rozstrzygnięty

Essa” wybra­na Mło­dzie­żo­wym Sło­wem Roku, „odklej­ka” z wyróż­nie­niem, a jury czę­ścio­wo odnio­sło się do zarzu­tów zwią­za­nych z obraź­li­wy­mi okre­śle­nia­mi w fina­ło­wej dwu­dzie­st­ce – roz­strzy­gnię­cie ple­bi­scy­tu na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku 2022 za nami. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zamiast „na nigeryjskiego księcia”, przekręt „na brytyjską pisarkę”

Chy­ba każ­dy posia­dacz pocz­ty elek­tro­nicz­nej spo­tkał się ze spa­mem, w któ­rym roz­sy­ła­ją­cy pró­bu­je wyłu­dzić pie­nią­dze. Popu­lar­ną wer­sją prze­krę­tu jest wia­do­mość od „nige­ryj­skie­go księ­cia”, któ­ry ofe­ru­je odbior­cy ogrom­ne pie­nią­dze, jeśli tyl­ko wyko­na sze­reg opłat ope­ra­cyj­nych. Nowy wariant nige­ryj­skie­go prze­krę­tu zawie­ra jed­nak wątek… lite­rac­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Andrzej Stasiuk normalizuje dręczenie zwierząt. „Tygodnik Powszechny” przeprasza, choć nie za wszystko

Na łamach „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” uka­zał się tekst Andrze­ja Sta­siu­ka, w któ­rym autor uznał, że drę­cze­nie zwie­rząt w cza­sach jego mło­do­ści było czymś nor­mal­nym i wyni­ka­ło z cie­ka­wo­ści świa­ta, a nie z okru­cień­stwa. „Tygo­dnik Powszech­ny” z począt­ku wybrał wła­śnie ten cytat do pro­mo­wa­nia arty­ku­łu. Wyco­fał się dopie­ro pod wpły­wem kry­ty­ki. Czy­taj dalej

-->