Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnął się plebiscyt Nagród BEST AUDIO Empik Go. Oto najlepsze produkcje

Bra­ko­wa­ło w Pol­sce jakiejś for­my wyróż­nie­nia twór­ców tre­ści audio. Na szczę­ście nie­do­pa­trze­nie zosta­ło już napra­wio­ne. Wła­śnie koń­ca dobie­gła pierw­sza edy­cja Nagród BEST AUDIO Empik Go. Inter­nau­ci przez czte­ry tygo­dnie odda­wa­li gło­sy na ich zda­niem naj­lep­sze pro­duk­cje w aż sied­miu kate­go­riach. Spo­śród 70 nomi­no­wa­nych tytu­łów 21 zosta­nie teraz wyróż­nio­nych spe­cjal­ny­mi sta­tu­et­ka­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Petycja z prośbą o pozostawienie książki Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi w kanonie lektur szkolnych

Na począt­ku czerw­ca Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki zapre­zen­to­wa­ło pro­po­zy­cję zmian w spi­sie lek­tur szkol­nych. Wie­le utwo­rów z dotych­cza­so­wej listy mia­ło­by znik­nąć, w ich miej­sce poja­wi­ły­by się tre­ści bar­dziej wpa­so­wu­ją­ce się w ramy współ­cze­sne­go pol­skie­go szkol­nic­twa według wizji Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Mini­ster­stwo nie widzi na przy­kład w spi­sie lek­tur szkol­nych miej­sca dla pierw­sze­go tomu uwiel­bia­nej przez dzie­cia­ki serii powie­ścio­wej Rafa­ła Kosi­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Serialowy Władca pierścieni wyjątkowo mocno strzeże swych sekretów

Już pra­wie czte­ry lata minę­ły, odkąd Ama­zon ogło­sił, że powsta­nie serial z akcją osa­dzo­ną w tol­kie­now­skim Śród­zie­miu. Od tam­te­go cza­su szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­duk­cji pozo­sta­ją ści­śle strze­żo­ny­mi sekre­ta­mi. Twór­cy bar­dzo ostroż­nie i raczej rzad­ko sza­fu­ją infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi seria­lo­we­go Wład­cy pier­ście­ni. Zaan­ga­żo­wa­ni w pra­ce na pla­nie człon­ko­wie eki­py fil­mo­wej i aktor­skiej obsa­dy uczu­le­ni są, żeby z niczym się nie zdra­dzać. Oka­zu­je się, że ryzy­ko jest małe, gdyż sami nie­wie­le wie­dzą. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

George R.R. Martin przyznał, że serialowa Gra o tron odbiegła od jego wizji

Ponad dwa lata minę­ły od emi­sji ostat­nie­go odcin­ka Gry o tron, seria­lu opar­te­go na sadze Pie­śni lodu i ognia George’a R.R. Mar­ti­na. W jed­nym z ostat­nich wywia­dów twór­ca Weste­ros powie­dział, że sce­na­rzy­ści po tym jak już prze­ro­bi­li ist­nie­ją­ce powie­ści z serii nie­co odbie­gli od wizji, któ­rą autor miał w gło­wie. Wszy­scy nie­za­do­wo­le­ni ze spo­so­bu, w jaki wąt­ki zosta­ły zakoń­czo­ne w seria­lu mogą mieć jesz­cze nadzie­ję, że finał powie­ścio­wej sagi prze­bie­gnie nie­co ina­czej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Pod względem liczby wydanych książek polski rynek cofnął się o dziesięć lat

Wydaw­cy mają obo­wią­zek dostar­cza­nia do Biblio­te­ki Naro­do­wej po jed­nej sztu­ce każ­de­go tytu­łu, któ­ry uka­zał się ich nakła­dem. Na pod­sta­wie licz­by tych wła­śnie egzem­pla­rzy moż­li­we jest osza­co­wa­nie sytu­acji wydaw­ni­czej w kra­ju. Biblio­te­ka Naro­do­wa każ­de­go roku publi­ku­je spe­cjal­ny raport, któ­ry rzu­ca nie­co świa­tła na to, co i w jakich ilo­ściach jest publi­ko­wa­ne w Pol­sce. Bie­żą­ca edy­cja Ruchu wydaw­ni­cze­go w licz­bach poka­zu­je, jak wydaw­cy dzia­ła­li w cza­sie pan­de­mii. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Oskarżony o zabójstwo pisarz przyznał się do winy

Na prze­ło­mie lute­go i mar­ca aresz­to­wa­no Bar­tło­mie­ja S., auto­ra wyda­ne­go wła­snym sump­tem wywia­du-rze­ki z ano­ni­mo­wym mor­der­cą. W stycz­niu aspi­ru­ją­cy pisarz usi­ło­wał zabić swo­je­go ojca. W toku śledz­twa poja­wi­ło się podej­rze­nie, że opi­sy­wa­ne w wyda­nej przed laty książ­ce mor­der­stwo zosta­ło rów­nież popeł­nio­ne przez nie­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Bill Gates poleca książki na lato

Bill Gates zna­ny jest z wie­lu pasji – jed­ną z nich jest zami­ło­wa­nie do ksią­żek. O ostat­nio czy­ta­nych pozy­cjach, któ­re przy­pa­dły mu do gustu pisu­je regu­lar­nie na swo­im blo­gu. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się zwłasz­cza te wpi­sy, w ramach któ­rych pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom listy ksią­żek na róż­ne oka­zje. Przed kil­ko­ma dnia­mi na blo­gu Bil­la Gate­sa poja­wił się arty­kuł z pię­cio­ma tytu­ła­mi na lato. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Budżet drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przekroczy miliard złotych

W latach 2016–2020 reali­zo­wa­na była pierw­sza edy­cja Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Pra­wie 700 milio­nów zło­tych zosta­ło wte­dy prze­zna­czo­ne mię­dzy inny­mi na budo­wę nowych biblio­tek i moder­ni­za­cję czy roz­bu­do­wę tych ist­nie­ją­cych oraz zakup nowo­ści wydaw­ni­czych we wszyst­kich dostęp­nych for­ma­tach. Wkrót­ce rusza dru­ga edy­cja pro­gra­mu. Usta­lo­ny budżet prze­kra­cza miliard zło­tych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W Nowym Jorku otworzony został sklep dla fanów Harry’ego Pottera

W cią­gu nie­speł­na ćwierć wie­ku od wyda­nia pierw­sze­go tomu przy­gód nasto­let­nie­go cza­ro­dzie­ja z cha­rak­te­ry­stycz­ną bli­zną na czo­le biz­nes zwią­za­ny z Har­rym Pot­te­rem roz­rósł się na nie­wy­obra­żal­ną ska­lę. Fani wykre­owa­ne­go przez J.K. Row­ling uni­wer­sum mogą eks­plo­ro­wać świat magii dzię­ki książ­kom, fil­mom, sztu­kom teatral­nym, grom kom­pu­te­ro­wym i mobil­nym, par­kom roz­ryw­ki, festi­wa­lom i skle­pom peł­nych róż­ne­go rodza­ju gadże­tów i atrak­cji. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W Kostrzynie funkcjonuje Stacja Książki – nowe miejsce służące amatorom czytania

Idea book­cros­sin­gu, czy­li wol­nej wymia­ny ksią­żek mię­dzy czy­tel­ni­ka­mi ma się w Pol­sce bar­dzo dobrze. Powsta­je coraz wię­cej miejsc, w któ­rych moż­na zaopa­trzyć się za dar­mo w nową lek­tu­rę, a w zamian zosta­wić coś, co już się prze­czy­ta­ło, żeby ktoś inny mógł się tym nacie­szyć. Przed kil­ko­ma dnia­mi w Kostrzy­nie otwar­ta zosta­ła Sta­cja Książ­ki. Prze­zna­cze­niem punk­tu jest uła­twie­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści pro­ce­su dzie­le­nia się czy­ta­ny­mi publi­ka­cja­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Katarzyna Bonda w przyszłym roku będzie podbijać hiszpańskojęzyczne kraje

Każ­dy twier­dzą­cy, że kry­mi­na­ły są dome­ną męż­czyzn ple­cie po pro­stu bzdu­ry. Prze­cież wie­le zna­ko­mi­tych pisa­rek poświę­ca się two­rze­niu tego gatun­ku. W Pol­sce rów­nież mamy autor­ki, któ­rych powie­ści kry­mi­nal­ne pla­su­ją się w czo­łów­kach list best­sel­le­rów. Jed­ną z nich jest Kata­rzy­na Bon­da – każ­da kolej­na jej książ­ka sta­je się z miej­sca hitem sprze­da­żo­wym. A wkrót­ce seria powie­ścio­wa o pro­fi­ler­ce Saszy Zału­skiej pod­bi­jać będzie ser­ca hisz­pań­sko­ję­zycz­nych czy­tel­ni­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Moralność pani Dulskiej tematem tegorocznej edycji Narodowego Czytania

Naro­do­we Czy­ta­nie to orga­ni­zo­wa­na od 2012 roku przez pre­zy­den­ta Pol­ski cyklicz­na akcja, któ­rej naj­waż­niej­szym punk­tem jest publicz­na lek­tu­ra wybra­ne­go dzie­ła w tysią­cach róż­nych miejsc na świe­cie z udzia­łem całej rze­szy słu­cha­czy. Andrzej Duda zapro­sił przed kil­ko­ma dnia­mi Pola­ków do udzia­łu w bie­żą­cej edy­cji wyda­rze­nia. 4 wrze­śnia gro­mad­nie czy­tać będzie­my Moral­ność pani Dul­skiej Gabrie­li Zapol­skiej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Empik podsumował trzecią edycję Wirtualnych Targów Książki

1 czerw­ca zakoń­czy­ła się trze­cia edy­cja orga­ni­zo­wa­nych przez Empik Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki. Trwa­ją­ce dwa tygo­dnie inter­ne­to­we wyda­rze­nie przy­cią­gnę­ło przed ekra­ny kom­pu­te­rów i urzą­dzeń mobil­nych rze­sze czy­tel­ni­ków. W spo­tka­niach autor­skich i towa­rzy­szą­cych atrak­cjach uczest­ni­czy­ło ponad 1,1 milio­na widzów, co tyl­ko potwier­dza, że na chwi­lę obec­ną Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki są naj­więk­szą tego typu impre­zą w Pol­sce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarła Lucinda Riley, autorka bestsellerowego cyklu Siedem sióstr

Mało kto wie­dział, że u Lucin­dy Riley czte­ry lata temu zdia­gno­zo­wa­no nowo­twór. Nie­ste­ty, po dłu­giej i wyczer­pu­ją­cej wal­ce jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych współ­cze­snych irlandz­kich pisa­rek ode­szła. Mia­ła zale­d­wie 55 lat i z pew­no­ścią jesz­cze mnó­stwo chwy­ta­ją­cych za ser­ce histo­rii do opo­wie­dze­nia. O śmier­ci autor­ki poin­for­mo­wa­ła rodzi­na za pośred­nic­twem ofi­cjal­ne­go kon­ta Lucin­dy Riley na Twit­te­rze. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Trwa plebiscyt na najciekawsze produkcje audio. Rozstrzygnięcie Nagród BEST AUDIO Empik Go pod koniec czerwca!

Z roku na rok coraz chęt­niej przy­swa­ja­my tre­ści w wer­sji audio. Te też, napę­dza­ne rosną­cym popy­tem, sta­ją się coraz bar­dziej atrak­cyj­ne. Mamy więc dziś dostęp do ogrom­nej bazy ksią­żek czy­ta­nych przez popu­lar­nych lek­to­rów, urze­ka­ją­cych efek­ta­mi dźwię­ko­wy­mi słu­cho­wisk, zna­ko­mi­cie wyre­ży­se­ro­wa­nych seria­li audio czy poru­sza­ją­cych wsze­la­kie tema­ty pod­ca­stów. O popu­lar­no­ści takich pro­duk­cji niech świad­czy to, że od począt­ku pan­de­mii użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Empik Go doda­li do swo­ich biblio­tek nie­mal pięć milio­nów tre­ści audio! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zaprezentowana została lista proponowanych zmian w spisie lektur szkolnych

Kie­dy gim­na­zja zosta­ły zli­kwi­do­wa­ne w 2017, poja­wi­ła się potrze­ba zmo­dy­fi­ko­wa­nia listy lek­tur, by paso­wa­ły do nowe­go sys­te­mu edu­ka­cji. Wte­dy doszło do ostat­niej zakro­jo­nej na sze­ro­ką ska­lę zmia­ny wytycz­nych odno­śnie do tego, co dzie­ci i mło­dzież mia­ły czy­tać w ramach zajęć szkol­nych. Odkąd jed­nak mini­strem edu­ka­cji i nauki został Prze­my­sław Czar­nek, mogli­śmy się spo­dzie­wać kolej­nej refor­my. Czy­taj dalej

-->