Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna powołała się na książkę, która… nie istnieje. Nie uznała odwołania ucznia

Matu­rzy­sta piszą­cy o kon­wen­cji fan­ta­stycz­nej w utwo­rze lite­rac­kim powo­łał się na „Ilia­dę” Home­ra. Otrzy­mał 12 na 35 punk­tów i posta­no­wił odwo­łać się od oce­ny. OKE odrzu­ci­ła jego odwo­ła­nie, a w uza­sad­nie­niu poda­ła cytat z nie­ist­nie­ją­ce­go opra­co­wa­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lunar Codex – pierwsze muzeum sztuki na Księżycu. Literaturę reprezentuje m.in. książka „Miau. Zabójcy kocimiętki”

Ponad 30 tysię­cy osób two­rzą­cych sztu­kę, lite­ra­tu­rę, muzy­kę czy fil­my ze 158 kra­jów stwo­rzy­ło kolek­cję Lunar Codex, któ­ra zosta­nie umiesz­czo­na na Księ­ży­cu. Ma to być nasz list do przy­szłych poko­leń. W kosmicz­nej biblio­te­ce nie znaj­dzie­my jed­nak kla­sy­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Na Amazonie sprzedawano książki AI podszywającego się pod Jane Friedman. Pod jej nazwiskiem!

Choć o zagro­że­niu ze stro­ny sztucz­nej inte­li­gen­cji mówi się wie­le, to raczej nie w kon­tek­ście tego, co spo­tka­ło Jane Fried­man. Autor­ka lite­ra­tu­ry fak­tu i znaw­czy­ni bran­ży wydaw­ni­czej odkry­ła, że książ­ki wyge­ne­ro­wa­ne przez AI są sprze­da­wa­ne pod jej nazwi­skiem! Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Nowa książka o wiedźminie się robi – niezwykła wiadomość z charytatywnego spotkania z Andrzejem Sapkowskim

Na ukra­iń­skim kana­le „Fan­ta­stic talk(s)” odby­ło się spo­tka­nie z Andrze­jem Sap­kow­skim. W cza­sie trwa­ją­cej nie­mal pół­to­rej godzi­ny roz­mo­wy zbie­ra­ne były środ­ki na rzecz Szpi­tal­ni­ków, czy­li ukra­iń­skie­go ochot­ni­cze­go bata­lio­nu medycz­ne­go. Pod koniec spo­tka­nia pisarz wyja­wił tajem­ni­cę, któ­ra zelek­try­zo­wa­ła fan­ki i fanów fan­ta­sty­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Postaci z Jeżycjady na muralu zdobiącym Jeżyce

Twór­czość Mał­go­rza­ty Musie­ro­wicz jest nie­od­łącz­nie zwią­za­na z Pozna­niem, nic więc dziw­ne­go, że to wła­śnie w tym mie­ście jej twór­czość zosta­ła upa­mięt­nio­na w prze­pięk­nej wizu­al­nej for­mie. Przy ul. Sło­wac­kie­go 62 moż­na już podzi­wiać mural przed­sta­wia­ją­cy rodzi­nę Borej­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Margaret Atwood, Nora Roberts, Suzanne Collins i inni przeciwko AI. List otwarty 8 tysięcy pisarek i pisarzy

The Authors Guild, czy­li naj­więk­szy ame­ry­kań­ski zwią­zek zawo­do­wy repre­zen­tu­ją­cy oso­by two­rzą­ce lite­ra­tu­rę, wzy­wa fir­my zaj­mu­ją­ce się sztucz­ną inte­li­gen­cją do zaprze­sta­nia tre­no­wa­nia mode­li AI na ich pra­cach bez zezwo­le­nia i wyna­gro­dze­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kupując tę książkę, pomagasz ratować ptaki!

Książ­ka „Gdy­nia: pta­sie mia­sto” nie tyl­ko pozwa­la poznać lepiej naszych lata­ją­cych sąsia­dów, ale też real­nie przy­czy­nia się do rato­wa­nia ich żyć. Ta wyjąt­ko­wa pozy­cja powsta­ła spe­cjal­nie po to, by wes­przeć akcję ochro­ny pta­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zabiła męża i napisała książkę o żałobie

Are You With Me?” to ksią­żecz­ka dla dzie­ci mają­ca im pomóc przejść żało­bę po stra­cie kogoś bli­skie­go. Jej prze­sła­niem jest to, że zmar­ły – choć nie­obec­ny fizycz­nie – wciąż jest w ich życiu. Oka­za­ło się, że autor­ka „Are You With Me?” zamor­do­wa­ła swo­je­go męża. Czy­taj dalej

-->