Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności

Coraz mniej Amerykanów czyta książki. Nadal jednak zostawiają nas daleko w tyle.

Według prze­pro­wa­dza­nych rok rocz­nie przez Pew Rese­arch Cen­ter badań doty­czą­cych czy­tel­nic­twa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych coraz wię­cej Ame­ry­ka­nów nie czy­ta ksią­żek. Już w zeszłym roku dane były dla nie­któ­rych tak szo­ku­ją­ce, że temat poja­wił się w saty­rycz­nym pro­gra­mie Jimmy’ego Kim­me­la. Sytu­acja jed­nak wca­le nie jest aż tak bar­dzo alar­mu­ją­ca, zwłasz­cza jeśli na przy­kład zesta­wić ją z zasta­ną w Pol­sce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Tytuł i okładka nowej powieści Suzanne Collins ujawnione

Try­lo­gia Igrzysk śmier­ci sprze­da­ła się na całym świe­cie w nakła­dzie ponad 100 milio­nów egzem­pla­rzy, tłu­ma­czo­na była na ponad 50 języ­ków. Ostat­ni tom best­sel­le­ro­wej serii – Koso­głos – uka­zał się w 2010 roku. Czy­tel­ni­cy już za sie­dem mie­się­cy będą mogli odwie­dzić Panem jesz­cze raz. Nie prze­czy­ta­ją jed­nak o dal­szych losach boha­te­rów Igrzysk śmier­ci; Suzan­ne Col­lins będzie chcia­ła poka­zać wyda­rze­nia, jakie mia­ły miej­sce 64 lata przed akcją pierw­szej czę­ści try­lo­gii. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Susanna Clarke w przyszłym roku wróci z nową powieścią

Od feno­me­nal­ne­go debiu­tu Susan­ny Clar­ke minę­ło już pięt­na­ście lat. Powieść Jona­than Stran­ge i pan Nor­rell, opo­wia­da­ją­ca alter­na­tyw­ną histo­rię XIX-wiecz­nej Anglii, w któ­rej magia nie do koń­ca znik­nę­ła, prze­tłu­ma­czo­na zosta­ła na 34 języ­ki, sprze­da­ła się w ponad 4 milio­nach egzem­pla­rzy i otrzy­ma­ła licz­ne nagro­dy, mię­dzy inny­mi Bri­tish Book Awards dla naj­lep­sze­go debiu­tu czy Hugo dla naj­lep­szej powie­ści. Wydaw­nic­two Blo­oms­bu­ry poda­ło sen­sa­cyj­ną wia­do­mość, że już w przy­szłym roku ich nakła­dem uka­że się następ­ne dzie­ło Susan­ny Clar­ke. Według zapo­wie­dzi może dorów­nać jej debiu­to­wi, a może nawet go prze­bić. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Metro Dmitrija Głuchowskiego trafi na ekrany kin

Dmi­trij Głu­chow­ski chciał pisać od dziec­ka i z deter­mi­na­cją dążył do swo­je­go celu. W wie­ku osiem­na­stu lat ukoń­czył pra­ce nad powie­ścią opo­wia­da­ją­cą o miesz­kań­cach Moskwy egzy­stu­ją­cych w miej­skich tune­lach metra po strasz­li­wej woj­nie nukle­ar­nej. Na począt­ku książ­ka była dostęp­na dla każ­de­go za dar­mo – Głu­chow­ski udo­stęp­nił ją w cało­ści na swo­im blo­gu. Histo­rią zain­te­re­so­wa­ło się moskiew­skie wydaw­nic­two Eks­mo. Metro 2033 w wer­sji papie­ro­wej uka­za­ło się po raz pierw­szy w 2005 roku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dragi i wojna – poznaj historię wojen i narkotyków!

Żoł­nierz jest naj­słab­szym ogni­wem woj­ny. Wal­czy nie tyl­ko z wro­giem ale też z wła­snym prze­mę­cze­niem, stre­sem i stra­chem. Jak wzmoc­nić w nim wojow­ni­ka? Naj­le­piej – nar­ko­ty­ka­mi. Cudow­ną piguł­ką, któ­ra spra­wi, że żoł­nierz sta­nie się maszy­ną do zabi­ja­nia. Nawet przez kil­ka dni z rzę­du nie będzie musiał spać ani jeść. Wyzbę­dzie się poczu­cia winy. Zapo­mni o przy­gnę­bie­niu i zmę­cze­niu. Amfe­ta­mi­na, hero­ina, bar­bi­tu­ra­ny, mor­fi­na i inne opia­ty, koka­ina i róż­ne środ­ki medycz­ne dosko­na­le spraw­dza­ją się w roli takie­go magicz­ne­go środ­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Siedmioro literatów uzyskało tak zwany grant dla geniuszy od Fundacji MacArthurów

Zało­żo­na w 1970 ame­ry­kań­ska Fun­da­cja MacAr­thu­rów sły­nie z finan­so­we­go wspie­ra­nia talen­tów w róż­nych dzie­dzi­nach. Od 1981 przy­zna­wa­ne jest spe­cjal­ne sty­pen­dium MacAr­thur Fel­lows Pro­gram, czę­sto nazy­wa­ne gran­tem dla geniu­szy. Rok rocz­nie do gro­na sty­pen­dy­stów dołą­cza kolej­nych od dwu­dzie­stu do trzy­dzie­stu osób. Każ­da z nich otrzy­mu­je 625 tysię­cy dola­rów wypła­ca­nych na prze­strze­ni pię­ciu lat w kwar­tal­nych tran­szach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Amazon wyda zbiór opowiadań Guillerma del Toro

Odpa­lo­ny w 2017 imprint Ama­zon Ori­gi­nal Sto­ries spe­cja­li­zu­je się w wyda­wa­niu kolek­cji krót­kich opo­wia­dań oraz tek­stów nie­be­le­try­stycz­nych, ide­al­nych do prze­czy­ta­nia na jeden raz. Te uka­zu­ją się w wer­sji na urzą­dze­nia Kin­dle oraz jako audio­bo­oki. Dotych­czas w ramach serii czy­tel­ni­cy mogli poznać nowe tek­sty mię­dzy inny­mi Min Jin Lee, Lisy Unger, Jes­sa Wal­te­ra i wie­lu innych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Początek jesieni – ebooki przecenione nawet o połowę!

Jesień to czas przy­zna­wa­nia naj­waż­niej­szych nagród lite­rac­kich, wie­lu zna­ko­mi­tych festi­wa­li oraz naj­cie­kaw­szych pre­mier roku. To tak­że okres coraz krót­szych dni i słyn­nych… dłu­gich jesien­nych wie­czo­rów. Dla­te­go w pierw­szy jesien­ny week­end pole­ca­my uzbro­je­nie się w ebo­oki, któ­re umi­lą ten czas.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Ukradł z uniwersyteckich bibliotek tysiące książek

Przy­pa­dek spra­wił, że na jaw wyszedł zuchwa­ły pro­ce­der okra­da­nia biblio­tek uni­wer­sy­tec­kich w Edyn­bur­gu z ksią­żek. Dok­to­rant­ka Uni­wer­sy­te­tu Napie­ra nie mogła w uczel­nia­nej biblio­te­ce odna­leźć inte­re­su­ją­cej jej publi­ka­cji. Zamó­wi­ła więc tę i jesz­cze jed­ną za pośred­nic­twem Ama­zo­nu. Oka­za­ło się, że obie książ­ki nosi­ły pie­czę­cie biblio­te­ki Napie­ra. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Można już zobaczyć pierwszy oficjalny zwiastun nowej ekranizacji Tajemniczego ogrodu

Wyda­na w 1911 roku bry­tyj­ska powieść oby­cza­jo­wa autor­stwa Fran­ces Hodg­son Bur­nett opo­wia­da o mistycz­nie uzdro­wi­ciel­skiej mocy natu­ry. Tytu­ło­wy tajem­ni­czy ogród, oto­czo­na murem część pała­co­wych tere­nów z zamknię­tą wewnątrz pozo­sta­wio­ną prak­tycz­nie samej sobie przy­ro­dą, zda­je się polep­szać stan boha­te­rów książ­ki, nie tyl­ko psy­chicz­nie, ale i fizycz­nie. O ile w powie­ści Fran­ces Hodg­son Bur­nett wąt­ków fan­ta­stycz­nych nie uświad­czy­my, to zapre­zen­to­wa­ny zwia­stun nowej jej ekra­ni­za­cji zdra­dza, że twór­cy zde­cy­do­wa­li się pójść tro­chę bar­dziej w baśnio­wą stro­nę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Felieton

Skandal wokół eksperymentu więziennego. Co mówi o nim sam Philip Zimbardo?

Stan­fordz­ki eks­pe­ry­ment wię­zien­ny budził kon­tro­wer­sje już od lat 70., kie­dy został prze­pro­wa­dzo­ny. Naj­wię­cej emo­cji wywo­łał nie­co ponad rok temu, kie­dy media zaczę­ły roz­pi­sy­wać się o tym, że jego wyni­ki zosta­ły sfał­szo­wa­ne. Nakła­dem wydaw­nic­twa PWN uka­zał się wła­śnie wywiad-rze­ka ze słyn­nym psy­cho­lo­giem, w któ­rym odno­si się on mię­dzy inny­mi do wyda­rzeń z roku 1971. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Empik wraz czytelnikami będzie sprzątać śmieci w wybranych miastach

Sprzą­ta­nie Świa­ta to wspa­nia­ła mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa, w ramach któ­rej ludzie zachę­ca­ni są do zbio­ro­we­go zbie­ra­nia śmie­ci i wyrzu­ca­nia ich tam, gdzie ich miej­sce. Zwy­cza­jo­wo orga­ni­zo­wa­na jest w trze­cim tygo­dnia wrze­śnia, towa­rzy­szy jej wie­le wyda­rzeń zwięk­sza­ją­cych świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa na tema­ty zwią­za­ne z eko­lo­gią. W tym roku do kam­pa­nii przy­łą­czył się Empik z wła­sną akcją Książ­ka za worek śmie­ci. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Mroczne materie na podstawie bestsellerowej serii fantasy Philipa Pullmana zadebiutują na HBO na początku listopada

Phi­li­po­wi Pul­l­ma­no­wi, bry­tyj­skie­mu pisa­rzo­wi i wykła­dow­cy, sła­wę przy­nio­sła seria Mrocz­ne mate­rie. Mimo że w zamy­śle auto­ra kie­ro­wa­na była do mło­dzie­ży, star­si czy­tel­ni­cy uzna­ją ją tak­że za wiel­ce satys­fak­cjo­nu­ją­cą, a to przez mno­gość tema­tów w niej poru­sza­nych z meta­fi­zy­ką, filo­zo­fią i teo­lo­gią na cze­le, jak rów­nież przez wie­le ukry­tych alu­zji i nawią­zań. Autor aktu­al­nie pra­cu­je nad dru­gą try­lo­gią osa­dzo­ną w tym samym świe­cie, któ­rej akcja osa­dzo­na jest jed­nak na dzie­sięć lat przed zna­ny­mi nam wyda­rze­nia­mi. Tym­cza­sem BBC wraz z HBO i New Line Cine­ma posta­no­wi­ło Mrocz­ne mate­rie prze­nieść na ekra­ny tele­wi­zo­rów. Zna­my już datę pre­mie­ry. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Do sprzedaży trafiły oficjalne tapety nawiązujące do filmów o Harrym Potterze

Mira­pho­ra Mina i Edu­ar­do Lima w 2002 zaczę­li wspól­nie pra­co­wać nad gra­fi­ka­mi kon­cep­cyj­ny­mi do ekra­ni­za­cji powie­ści Har­ry Pot­ter i kamień filo­zo­ficz­ny. Od tam­te­go cza­su na sta­łe zwią­za­ni zosta­li z uni­wer­sum Pot­te­ra. Two­rzy­li pro­jek­ty rekwi­zy­tów i wizu­ali­za­cje scen do kolej­nych fil­mów, rów­nież tych z nowej serii, czy­li do Fan­ta­stycz­nych Zwie­rząt. Współ­pra­ca ukła­da­ła się im tak dobrze, że w 2009 zało­ży­li stu­dio Mina­Li­ma. W ich skle­pie moż­na kupić pla­ka­ty, zeszy­ty, pocz­tów­ki, tor­by i temu podob­ne dro­bia­zgi. Wła­śnie do asor­ty­men­tu tra­fi­ły zja­wi­sko­we tape­ty naścien­ne z moty­wa­mi z fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Felieton

Czy z tego łańcucha da się uwolnić? Nowy thriller Adriana McKinty’ego! Oceniamy!

Czym jest tytu­ło­wy łań­cuch z nowej, trzy­ma­ją­cej w napię­ciu książ­ki auto­ra kry­mi­na­łów Adria­na McKinty’ego? Sło­wo to od razu koja­rzy się z ogra­ni­cze­niem czy­jejś wol­no­ści i tak jest rów­nież w tym przy­pad­ku. Nie jest to jed­nak przed­miot, któ­rym moż­na kogoś spę­tać, a tajem­ni­cza struk­tu­ra, zmu­sza­ją­ca ludzi do wyzby­cia się wszel­kich skru­pu­łów. Czy­taj dalej

-->