Sprawdzasz kategorię

Aktualności

Aktualności Ekranizacje

George R.R. Martin walczy o prawa do jednego ze swoich starszych opowiadań

Za opo­wia­da­nie The Skin Tra­de, któ­re uka­za­ło się w 1988 w anto­lo­gii hor­ro­rów Night Visions Geo­r­ge R.R. Mar­tin otrzy­mał w następ­nym roku World Fan­ta­sy Award. Kil­ka­na­ście lat póź­niej tek­stem zain­te­re­so­wa­li się ludzie z bran­ży fil­mo­wej. Zosta­ły pod­pi­sa­ne umo­wy. Teraz popu­lar­ny ame­ry­kań­ski pisarz wkra­cza na dro­gę sądo­wą, chcąc odzy­skać pra­wa do opo­wia­da­nia. Powo­dem jest domnie­ma­ne oszu­stwo, któ­re mia­ło pro­du­cen­tom zapew­nić wywią­za­nie się z umo­wy na czas. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lista finalistów Nagrody Literackiej Nike 2020

Dwu­dzie­sta czwar­ta edy­cja Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike zbli­ża się do wiel­kie­go fina­łu. W maju, zgod­nie ze zwy­cza­jo­wym har­mo­no­gra­mem i na prze­kór ten­den­cjom do prze­kła­da­nia wszyst­kie­go w wyni­ku kry­zy­su epi­de­mio­lo­gicz­ne­go, pozna­li­śmy dwa­dzie­ścia tytu­łów, któ­rych auto­rów nomi­no­wa­no do tego­rocz­nej nagro­dy. W koń­cu przy­szedł czas na wyło­nie­nie fina­li­stów. Ten etap rów­nież mamy za sobą. Orga­ni­za­to­rzy nagro­dy ujaw­ni­li wczo­raj listę sied­miu nazwisk. Jed­no z nich zosta­nie w paź­dzier­ni­ku uho­no­ro­wa­ne lau­rem zwy­cię­stwa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zmarła wybitna humanistka Maria Janion

Maria Janion zło­ty­mi zgło­ska­mi zapi­sa­ła się w dzie­dzi­nie nauk huma­ni­stycz­nych. Przez pół wie­ku zaj­mo­wa­ła się histo­rią lite­ra­tu­ry, kry­ty­ką lite­rac­ką czy w ogól­no­ści bada­nia­mi nad kul­tu­rą ze szcze­gól­nym naci­skiem na pol­ski i euro­pej­ski roman­tyzm. Wycho­wa­ła wie­le poko­leń zna­ko­mi­tych pol­skich huma­ni­stów. Zmar­ła 23 sierp­nia w wie­ku dzie­więć­dzie­się­ciu trzech lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Z punktu widzenia księgarskiego: to były dobre wakacje

Kolej­na por­cja danych sprze­da­żo­wych zebra­nych w pane­lu Book­Scan poka­zu­je, że sytu­acja na ryn­ku księ­gar­skim z każ­dym mie­sią­cem jest coraz lep­sza. Ana­li­ty­cy z fir­my Nie­lsen wska­zu­ją, że waka­cyj­na sprze­daż ksią­żek w bie­żą­cym roku jest nawet o 20% wyż­sza od tej zare­je­stro­wa­nej w ubie­głe waka­cje. Pola­cy w okre­sie let­nim naj­chęt­niej zaopa­tru­ją się w nowo­ści, któ­rych też nie bra­ku­je – wydaw­nic­twa po kil­ku­mie­sięcz­nym zasto­ju z począt­ku pan­de­mii w koń­cu sta­ra­ją się nad­go­nić opóź­nie­nia w pla­nach wydaw­ni­czych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Fani serii Zmierzch mogą doczekać się kolejnych powieści osadzonych w tym świecie

Dwa­na­ście lat temu Ste­phe­nie Mey­er mia­ła nie­mal­że goto­wą nową powieść opo­wia­da­ją­cą jesz­cze raz o burz­li­wym związ­ku Edwar­da z Bel­lą, tym razem jed­nak widzia­ną z męskiej per­spek­ty­wy. Wcze­sna wer­sja książ­ki wycie­kła do inter­ne­tu, wsku­tek cze­go autor­ka posta­no­wi­ła zaprze­stać prac i do tema­tu nie wra­cać. Kil­ka lat póź­niej stwier­dzi­ła dodat­ko­wo, że nie widzi żad­nych szans, żeby mia­ły się uka­zać jesz­cze jakie­kol­wiek książ­ki z serii Zmierzch. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nie używajmy słów Murzyn i Murzynka – komentuje Rada Języka Polskiego

Pola­cy, zwłasz­cza poko­le­nia dzi­siej­szych trzy­dzie­sto­lat­ków i star­sze, zwy­kli okre­ślać oso­by o ciem­nym kolo­rze skó­ry Murzy­na­mi. Cóż, tak się kie­dyś mówi­ło, przed kil­ko­ma deka­da­mi ani niko­go to nie dzi­wi­ło, ani niko­go szcze­gól­nie nie bola­ło. Wte­dy sło­wa Murzyn i Murzyn­ka były w swym zna­cze­niu neu­tral­ne. Trze­ba nato­miast wziąć pod uwa­gę, że język pod­le­ga nie­ustan­nym zmia­nom, fluk­tu­ują tak­że same sko­ja­rze­nia i wydźwięk poszcze­gól­nych zwro­tów. Dok­tor habi­li­to­wa­ny nauk huma­ni­stycz­nych Marek Łaziń­ski prze­ko­nu­je, by dziś tych okre­śleń już nie sto­so­wać. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Lektury szkolne 2020/2021

Dru­gi semestr zeszłe­go roku szkol­ne­go był orga­ni­za­cyj­nym kosz­ma­rem zarów­no dla nauczy­cie­li, jak i dla uczniów. Pan­de­mia COVID-19 sku­tecz­nie spa­ra­li­żo­wa­ła sys­tem szkol­nic­twa, koniecz­ne oka­za­ło się pro­wa­dze­nie zajęć w try­bie zdal­nym, te zaś nie­ste­ty czę­sto nie speł­nia­ły swo­jej roli. Wszy­scy zasta­na­wia­li­śmy, jak będzie wyglą­da­ła sytu­acja w nowym roku szkol­nym. Na począt­ku sierp­nia Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej poin­for­mo­wał, że ucznio­wie do szkół wró­cą nor­mal­nie 1 wrze­śnia, do tego cza­su wpro­wa­dzo­ne zosta­ną odpo­wied­nie roz­wią­za­nia mają­ce zapew­nić wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Ickabog J.K. Rowling ukaże się wkrótce po Polsku

W cią­gu kil­ku wio­sen­no-let­nich tygo­dni J.K. Row­ling zamiesz­cza­ła w inter­ne­cie kolej­ne odcin­ki swo­jej nigdy wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­nej powie­ści dla dzie­ci. Icka­bog, bo taki tytuł nosi histo­ria, jesz­cze w tym roku ma się uka­zać dru­kiem, a docho­dy ze sprze­da­ży mają zostać prze­ka­za­ne gru­pom naj­bar­dziej poszko­do­wa­nym przez pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa. Przy oka­zji star­tu akcji w maju J.K. Row­ling poin­for­mo­wa­ła, że trwa­ją pra­ce nad tłu­ma­cze­niem książ­ki na inne języ­ki. Już wkrót­ce prze­czy­ta­my Icka­bo­ga po pol­sku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Jedno z opowiadań Olgi Tokarczuk doczeka się filmowej adaptacji

Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­na­stu lat zre­ali­zo­wa­nych zosta­ło kil­ka krót­ko- i peł­no­me­tra­żo­wych fil­mów opar­tych na twór­czo­ści Olgi Tokar­czuk. Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy, że Net­flix pra­cu­je nad pro­duk­cją, na któ­rą zło­ży się pięć osob­nych opo­wie­ści napi­sa­nych przez pol­skie autor­ki – jed­ną z nich będzie wła­śnie noblist­ka z 2018 roku. A przed kil­ko­ma dnia­mi poja­wi­ła się wia­do­mość, że powsta­je kolej­ny film opar­ty na pro­zie Tokar­czuk. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

John Boyne omyłkowo użył w powieściowym opisie składników z popularnej gry wideo

John Boy­ne to uzna­ny irlandz­ki pisarz. Na swo­im kon­cie ma kil­ka­na­ście powie­ści dla mło­dzie­ży i doro­słych, spo­śród któ­rych wie­le doro­bi­ło się tytu­łu best­sel­le­rów. Naj­bar­dziej bodaj zna­ną jest oczy­wi­ście Chło­piec w pasia­stej piża­mie. Pod koniec lip­ca uka­za­ła się jego nowa książ­ka, A Tra­vel­ler at the Gates of Wis­dom. W powie­ści poja­wia się opis, któ­ry mógł­by wpra­wić nie­jed­ne­go fana gier wideo w stan zdu­mie­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

W serialowym prequelu Władcy pierścieni mogą pojawić się trzy postaci z trylogii Petera Jacksona

Serial opo­wia­da­ją­cy o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się w Śród­zie­miu w cza­sach dru­giej ery, a więc set­ki lat przed fabu­łą zna­ną nam z Wład­cy pier­ście­ni jest bodaj naj­więk­szym pro­jek­tem Ama­zon Stu­dios. Ponad dwa lata po pod­pi­sa­niu rekor­do­wej umo­wy z Tol­kien Esta­te roz­po­czę­ły się zdję­cia w Nowej Zelan­dii. Te nie­ste­ty zosta­ły prze­rwa­ne glo­bal­nym kry­zy­sem zwią­za­nym z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Pro­duk­cja powin­na zostać wzno­wio­na we wrze­śniu. W mię­dzy­cza­sie może­my liczyć na kolej­ne mniej lub bar­dziej potwier­dzo­ne donie­sie­nia zwią­za­ne z seria­lem. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ruch wydawniczy w 2019 w liczbach

Pol­skie wydaw­nic­twa mają obo­wią­zek wysy­ła­nia egzem­pla­rzy swo­ich publi­ka­cji do Naro­do­wej Książ­ni­cy. Na pod­sta­wie wolu­me­nu otrzy­ma­nych ksią­żek i perio­dy­ków Biblio­te­ka Naro­do­wa przy­go­to­wu­je co roku raport pre­zen­tu­ją­cy dane doty­czą­ce bie­żą­cej pro­duk­cji wydaw­ni­czej w Pol­sce. Nie­daw­no uka­za­ła się pierw­sza część rocz­ni­ka obej­mu­ją­ca dane sta­ty­stycz­ne doty­czą­ce ksią­żek, któ­re uka­za­ły się w prze­wa­ża­ją­cej czę­ści w 2019 roku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Ukazała się amerykańska antologia współczesnych opowiadań fantastycznych z tekstem Marty Kisiel

Jeff i Ann Van­der­Me­ero­wie to zna­ni popu­la­ry­za­to­rzy fan­ta­sty­ki, któ­rzy zasłu­ży­li się szcze­gól­nie reda­go­wa­niem licz­nych anto­lo­gii zawie­ra­ją­cych praw­dzi­we gatun­ko­we per­ły. W zeszłym roku dzię­ki ich pra­cy uka­zał się obszer­ny zbiór opo­wia­dań fan­ta­stycz­nych napi­sa­nych przed dru­gą woj­ną świa­to­wą. W anto­lo­gii zna­la­zło się miej­sce dla tek­stów, któ­re wyszły spod pió­ra mię­dzy inny­mi bra­ci Grimm, Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na, Mary Shel­ley, Chri­sti­ny Ros­set­ti, Rober­ta E. Howar­da, J.R.R. Tol­kie­na, Edith Whar­ton, Lwa Toł­sto­ja, Wła­di­mi­ra Nabo­ko­va czy Her­man­na Hes­se­go. Teraz zaś mał­żeń­stwo wyda­ło kolek­cję współ­cze­snej fan­ta­sty­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Brytyjski festiwal literacki przyjmie w tym roku formę samochodową

Impre­zy maso­we, w tym festi­wa­le lite­rac­kie, w wie­lu kra­jach na całym świe­cie są odwo­ły­wa­ne lub prze­no­szo­ne na póź­niej­sze ter­mi­ny, żeby zapo­bie­gać roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa. W Pol­sce let­nie festi­wa­le odby­wa­ją się nie­mal nor­mal­nie z zasto­so­wa­niem wszel­kich środ­ków ostroż­no­ści. W Wiel­kiej Bry­ta­nii sta­wia się przede wszyst­kim na orga­ni­za­cję wyda­rzeń onli­ne. Orga­ni­za­to­rzy jed­ne­go z bry­tyj­skich festi­wa­li wpa­dli na nie­co inny pomysł. Czy­tel­ni­cy będą mogli uczest­ni­czyć w wyda­rze­niu, sie­dząc w samo­cho­dach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dzięki tym kodom Polacy zaoszczędzili już 10 mln zł na książkach – a teraz mogą jeszcze więcej!

Księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink zało­żo­na zosta­ła w 2010 roku. Fir­ma prze­by­ła dłu­gą dro­gę, by dziś być jed­ną z naj­więk­szych i naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych pol­skich plat­form z e-booka­mi, audio­bo­oka­mi, a tak­że książ­ka­mi papie­ro­wy­mi. Bie­żą­cy rok przy­niósł Woblin­ko­wi dwa powo­dy do hucz­ne­go świę­to­wa­nia. Nie dość, że księ­gar­nia obcho­dzi dzie­sią­te uro­dzi­ny, to jesz­cze jej użyt­kow­ni­cy wyko­rzy­sta­li milion kodów raba­to­wych Bume­rang. Z tej oka­zji plat­for­ma ma dla czy­tel­ni­ków nie­spo­dzian­kę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wzrost sprzedaży książek w Polsce

Od dwóch lat panel Nie­lsen Book­Scan zbie­ra infor­ma­cje o ryn­ku księ­gar­skim w Pol­sce i gene­ru­je na ich pod­sta­wie rapor­ty świad­czą­ce o sytu­acji w kra­ju. Co praw­da danych do ana­liz dostar­cza zale­d­wie 250 księ­garń sta­cjo­nar­nych i tyl­ko dwie inter­ne­to­we, ale to i tak wystar­czy do zbu­do­wa­nia cał­kiem wia­ry­god­ne­go obra­zu sta­nu ryn­ku książ­ki w Pol­sce. Według ostat­nich badań czy­tel­ni­cy robią coraz wię­cej zaku­pów w księ­gar­niach, wyni­ki sprze­da­żo­we tego lata są nawet lep­sze niż w tym samym okre­sie rok wcze­śniej. Czy­taj dalej

-->