Aktualności Zapowiedzi

Keanu Reeves pracuje nad debiutancką powieścią! Wyda książkę wspólnie z Chiną Miéville’em

Neo z „Matrik­sa”, John­ny Silver­hand z „Cyber­pun­ka 2077”, John Wick, John­ny Mne­mo­nic… – wszy­scy oni mają twarz Keanu Reeve­sa. Teraz aktor, reży­ser, pro­du­cent, muzyk i filan­trop sta­wia pierw­sze kro­ki jako powie­ścio­pi­sarz w gatun­ku, w któ­rym jest moc­no koja­rzo­ny, czy­li w scien­ce fiction.

Aktor Keanu Reeves to postać dosko­na­le zna­na oso­bom fascy­nu­ją­cym się fan­ta­sty­ką nauko­wą, zwłasz­cza cyber­pun­kiem. Wcie­lił się w głów­ną rolę Neo (Tho­ma­sa Ander­so­na) w czte­rech czę­ściach „Matrik­sa” sióstr Wachow­skich, pod­kła­dał też głos w „Ani­ma­trik­sie”. Wcie­lił się w tytu­ło­wą rolę w adap­ta­cji opo­wia­da­nia Wil­lia­ma Gib­so­na „John­ny Mne­mo­nic”, w rolę Kla­atu w pro­duk­cji „Dzień, w któ­rym zatrzy­ma­ła się Zie­mia” opar­tej na opo­wia­da­niu Harry’ego Bate­sa „Roz­sta­nie z Panem”, w role Fre­da i Boba Arc­to­ra w „Przez ciem­ne zwier­cia­dło” na pod­sta­wie powie­ści Phi­li­pa K. Dic­ka oraz w rolę Wil­lia­ma Foste­ra w „Repli­kan­tach”.

To nie jego jedy­ne związ­ki z fan­ta­sty­ką – został też Jona­tha­nem Har­ke­rem w „Dra­cu­li”, Kevi­nem Loma­xem w „Adwo­ka­cie dia­bła”, Donnie’m Barks­da­le w „Doty­ku prze­zna­cze­nia” czy Joh­nem Constantine’em w „Con­stan­ti­ne” na moty­wach komik­su „Hel­l­bla­zer”.

Keanu Reeves uży­czył też gło­su oraz wize­run­ku Johnny’emu Silver­han­do­wi, posta­ci z gry „Cyber­punk 2077”. Pier­wot­nie poja­wił się on w sys­te­mie RPG Mike’a Pond­smi­tha „Cyber­punk 2020”. Silver­hand to woka­li­sta zespo­łu Samu­rai, cha­ry­zma­tycz­ny anar­chi­ście wal­czą­cy ze sko­rum­po­wa­nym rzą­dem oraz kor­po­ra­cja­mi, wyko­rzy­stu­ją­cy muzy­kę, by nagło­śnić swój prze­kaz. Celem Silver­han­da była rewo­lu­cja i wie­le osób wie­rzy­ło, że popro­wa­dzi je do rebe­lii – nawet po jego śmier­ci w 2023 roku. W grze stu­dia CD Pro­jekt Red dowia­du­je­my się, że świa­do­mość Johnny’ego zosta­ła zapi­sa­na w Relik­cie – by póź­niej zain­fe­ko­wać V, czy­li postać kie­ro­wa­ną przez oso­by gra­ją­ce. Sam aktor jako Silver­hand pod­bił ser­ca fanek i fanów już w cza­sie pre­zen­ta­cji gry na tar­gach E3 w 2019 roku.

Choć Keanu Reeves dopie­ro pra­cu­je nad pierw­szą powie­ścią, nie jest to jego pierw­szy zwią­zek z ryn­kiem wydaw­ni­czym. W 2017 roku wraz z malar­ką Ale­xan­drą Grant zało­żył wydaw­nic­two X Arti­sts’ Books. W 2021 roku uka­zał się pierw­szy zeszyt komik­so­wej serii „BRZRKR” napi­sa­nej przez Keanu Reeve­sa i Mat­ta Kind­ta, nary­so­wa­nej przez Rona Gar­neya i poko­lo­ro­wa­nej przez Bil­la Crab­tree. Roz­szedł się w nakła­dzie ponad 615 tysię­cy egzem­pla­rzy Do tej pory uka­za­ło się 12 zeszy­tów histo­rii nie­śmier­tel­ne­go wojow­ni­ka Berzer­ke­ra. Wydaw­cą komik­su jest Boom! Stu­dios; seria nie docze­ka­ła się prze­kła­du na język polski.

To wła­śnie w świe­cie „BRZRKR” roz­gry­wać się będzie powieść, nad któ­rą pra­cu­ją Keanu Reeves i Chi­na Miévil­le. Książ­ka nosić będzie tytuł „The Book of Else­whe­re” (Księ­ga inne­go miej­sca), ma się uka­zać 23 lip­ca 2024 roku nakła­dem Pen­gu­in Ran­dom House.

Powieść jest zain­spi­ro­wa­na komik­so­wą serią, któ­rą stwo­rzy­łem ze sce­na­rzy­stą Mat­tem Kind­tem oraz gra­fi­kiem Ronem Gar­ney­em. Kocham świat „BRZRKR” tak bar­dzo, że chcia­łem go roz­bu­do­wać i uzna­łem, że naj­lep­szym medium do tego będzie powieść. Jeśli po nią się­gnie­cie, mam nadzie­ję, że się wam spodo­ba! – zapo­wie­dział Keanu Reeves w nagra­niu opu­bli­ko­wa­nym przez Pen­gu­in Ran­dom House.

The Book of Else­whe­re” będzie opo­wia­dać o wojow­ni­ku odby­wa­ją­cym trwa­ją­cą tysią­ce lat podróż, w któ­rej pró­bu­je zro­zu­mieć wła­sną nieśmiertelność.

Cza­sa­mi naj­wspa­nial­sza zaba­wa jest wte­dy, gdy uży­wasz zaba­wek innych osób – sko­men­to­wał Chi­na Miévil­le w roz­mo­wie z „The Guar­dian”. – To był zaszczyt, szok i radość, gdy Keanu zapro­sił mnie do zaba­wy. Ale nigdy nie mogłem prze­wi­dzieć, jak hoj­ny będzie w kwe­stii zaba­wek, nad któ­ry­mi pra­co­wał tak dłu­go.

Chi­na Miévil­le naj­bar­dziej zna­ny jest z powie­ści „Mia­sto i mia­sto”, „Dwo­rzec Per­di­do”, „Lon­Nie­dyn”, „Bli­zna” czy „Żela­zna Rada”. To jedy­ny pisarz w histo­rii, któ­ry trzy­krot­nie zdo­był Nagro­dę Arthu­ra C. Clar­ke­’a w dzie­dzi­nie scien­ce fic­tion. Jest też lau­re­atem m.in. Hugo czy Locusa.

Pra­wa do komik­sów „BRZRKR” zosta­ły już sprze­da­ne – Net­flix pla­nu­je zarów­no serial aktor­ski, w któ­rym wystą­pi Keanu Reeves, jak i anime.

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie głów­ne: Gover­no do Esta­do de São Paulo/CC BY 2.0/Wikimedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy