Aktualności Ekranizacje

Pilotażowy odcinek spin-offu Gry o tron zamówiony

Sta­cja HBO już ofi­cjal­nie zamó­wi­ła pilo­ta­żo­wy odci­nek pro­duk­cji, któ­ra może zająć miej­sce “Gry o tron”. Przy­po­mnij­my, że przed nami już tyl­ko jeden liczą­cy sześć odcin­ków sezon tej pro­duk­cji, więc naj­wyż­szy czas, by roz­po­cząć pra­ce nad seria­lem, któ­ry wypeł­ni to miej­sce w ramówce.

Zamó­wio­ny odci­nek ma dziać się ponad tysią­ce lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z “Gry o tron” i sku­pić się na Erze Hero­sów. W pla­no­wa­nym seria­lu mamy poznać posta­ci legen­dar­nych Star­ków, tajem­ni­ce Wscho­du oraz praw­dzi­we naro­dzi­ny Bia­łych Wędrow­ców. Zamó­wie­nie pilo­ta nie prze­są­dza o powsta­niu całe­go seria­lu – dopie­ro efekt final­ny spra­wi, że sta­cja podej­mie tę decy­zję. Spin-off o Erze Hero­sów to tyl­ko jed­na z pię­ciu roz­wa­ża­nych produkcji.

Nad odcin­kiem pra­cu­ją Jane Gold­man zna­na z pra­cy nad tytu­ła­mi taki­mi jak “King­sman: The Secret Servi­ce”, “X‑Men: First Class” czy “Kick-Ass” oraz sam Geo­r­ge R.R. Mar­tin, autor “Pie­śni Lodu i Ognia”, czy­li serii na pod­sta­wie któ­rej nakrę­co­no “Grę o tron”.

Według ksią­żek Mar­ti­na Era Hero­sów roz­po­czę­ła się oko­ło 10 tysię­cy lat przed wyda­rze­nia­mi z sagi. Żyli wów­czas legen­dar­ni boha­te­ro­wie jak Bran Budow­ni­czy, zało­ży­ciel rodu Star­ków, czy Lann Spryt­ny, zało­ży­ciel rodu Lan­ni­ste­rów. Era zakoń­czy­ła się Dłu­gą Nocą – zimą trwa­ją­cą całe poko­le­nia, w cza­sie któ­rej mia­ła miej­sce woj­na prze­ciw­ko Bia­łym Wędrowcom.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy