Aktualności

Przegląd wydawniczych promocji na Black Friday

Ostat­ni pią­tek listo­pa­da, okre­śla­ny czar­nym piąt­kiem, to zaku­po­we apo­geum, swo­ista cele­bra­cja komer­cja­li­zmu i począ­tek naj­bar­dziej docho­do­we­go w bran­ży sprze­da­ży deta­licz­nej sezo­nu w roku. Zapo­cząt­ko­wa­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych tra­dy­cja ogrom­nych prze­cen na Blach Fri­day z łatwo­ścią roz­prze­strze­ni­ła się na inne regio­ny świa­ta. Rów­nież w Pol­sce mamy oka­zję kupo­wać dziś i w naj­bliż­szych dniach taniej. Przy­go­to­wa­li­śmy dla was, Nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków, wybór pro­mo­cji wydaw­ni­czych z oka­zji czar­ne­go piątku.

Wydaw­nic­two Vesper

Wydaw­nic­two Vesper, sły­ną­ce z pięk­nych wydań kla­sy­ków gro­zy oraz zna­ko­mi­tej pol­skiej lite­ra­tu­ry, przy­go­to­wa­ło w swo­jej księ­gar­ni inter­ne­to­wej zniż­ki nawet do 70%. Żeby zała­pać się na dar­mo­wą dosta­wę, trze­ba jed­nak zro­bić więk­sze zaku­py. Taka opcja dostęp­na jest od 200 złotych.

https://vesper.pl/


 

Wydaw­nic­two Znak

Do obcho­dów czar­no-piąt­ko­wych przy­łą­czył się rów­nież Spo­łecz­ny Insty­tut Wydaw­ni­czy „Znak”. Funk­cjo­nu­ją­ca od 1959 kra­kow­ska ofi­cy­na wyda­je bele­try­sty­kę i lite­ra­tu­rę fak­tu naj­wyż­sze pró­by. Teraz ogrom­na ofer­ta wydaw­cy dostęp­na jest w atrak­cyj­nych cenach. Księ­gar­nia inter­ne­to­wa Znak ofe­ru­je sze­ro­ki wachlarz raba­tów. Nie­któ­re książ­ki moż­na dostać nawet 80% taniej.

https://www.znak.com.pl/blackweek2021kod


Wydaw­nic­two Zie­lo­na Sowa

Zie­lo­na Sowa już poczu­ła świą­tecz­ny kli­mat. Od 9 listo­pa­da moż­na korzy­stać ze spe­cjal­ne­go kodu raba­to­we­go (gwiazdka21), obni­ża­ją­ce­go w księ­gar­ni inter­ne­to­wej wydaw­cy war­tość koszy­ka o 40%. Dodat­ko­wo, z oka­zji Black Fri­day Zie­lo­na Sowa ofe­ru­je dar­mo­wą wysył­kę na wszyst­kie zamó­wie­nia zło­żo­ne do nie­dzie­li 28 listo­pa­da. Świet­na oka­zja na zakup książ­ko­we­go pre­zen­tu dla młod­sze­go czytelnika.

https://www.zielonasowa.pl/aktualnosci/black-friday-2021/


Wydaw­nic­two SQN

Cie­ka­wa świą­tecz­na pro­mo­cja trwa rów­nież w księ­gar­niach inter­ne­to­wych Wydaw­nic­twa SQN. Im wię­cej pro­duk­tów w koszy­ku, tym wyż­szy zosta­nie nali­czo­ny rabat. W przy­pad­ku pię­ciu pro­duk­tów naj­tań­szy będzie kosz­to­wał sym­bo­licz­ną zło­tów­kę. Z oka­zji czar­ne­go piąt­ku wydaw­nic­two przy­go­to­wa­ło dodat­ko­we raba­ty na książ­ki i zwią­za­ne z nimi gadżety.

https://www.labotiga.pl/226-black-week-dodatkowe-rabaty-na-ksiazki-i-gadzety

https://sqnstore.pl/91-black-week-dodatkowe-rabaty-na-ksiazki-i-gadzety


Wydaw­nic­two Poznańskie

Gru­pa Wydaw­nic­twa Poznań­skie­go spe­cjal­nych raba­tów z oka­zji Black Fri­day nie przy­go­to­wa­ła, ale znaj­du­je się w tym zesta­wie­niu, bo i tak w ich księ­gar­ni inter­ne­to­wej moż­na w tym momen­cie nabyć książ­ki w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach. W związ­ku z orga­ni­zo­wa­ny­mi przez gru­pę Domo­wy­mi Tar­ga­mi Książ­ki do 28 listo­pa­da moż­na ustrze­lić miłe dla port­fe­la oka­zje. Wydaw­ca pro­mu­je na przy­kład cudow­ne pakie­ty ksią­żek w cenach do 60% niższych.

Oczy­wi­ście nie wszy­scy wydaw­cy pro­wa­dzą wła­sne księ­gar­nie inter­ne­to­we. Nie ma jed­nak co zała­my­wać rąk. Jest duża szan­sa, że książ­ki tych ofi­cyn rów­nież uda się zna­leźć w niż­szych cenach w ogól­nych księ­gar­niach inter­ne­to­wych. Poni­żej kil­ka pro­po­zy­cji, gdzie szukać.


Świat Książ­ki

Do 29 listo­pa­da w popu­lar­nej księ­gar­ni Świat Książ­ki war­to do koszy­ka wkła­dać tytu­ły para­mi, bo ten dru­gi będzie wte­dy kosz­to­wał 50% mniej. War­to też pamię­tać, że przy zaku­pach powy­żej 70zł może­my liczyć na dar­mo­wą wysyłkę.

https://www.swiatksiazki.pl/black-weekend-i-cyber-monday-drugi-produkt-50-procent-taniej


Boni­to

Księ­gar­nia inter­ne­to­wa Boni­to przy­go­to­wa­ła atrak­cyj­ne raba­ty z licz­ny­mi fir­ma­mi. I tak taniej moż­na kupić na przy­kład pozy­cje wydaw­nictw Bo Wiem, Dia­log, Rebis, Repli­ka, Czar­na Owca czy Gru­py Wydaw­ni­czej Foksal.

https://bonito.pl/promocje


Księ­gar­nia Gandalf

Raba­ty w wyso­ko­ści nawet do 70% ofe­ru­je księ­gar­nia inter­ne­to­wa Gandalf.

https://www.gandalf.com.pl/okazje/black-friday/


Molom.pl

Raba­ty zwięk­sza­ją się przy pro­gach zaku­po­wych. Przy zaku­pie za 50 zł uzy­ska­cie 5% raba­tu, przy 100 zł otrzy­ma­cie 10% raba­tu, przy 150 zł uzy­ska­cie 15% raba­tu i przy 200 zł otrzy­ma­cie 20% raba­tu. Bez­płat­na dosta­wa od 100 zł do pacz­ko­ma­tu i od 200 zł dla kurie­ra. Pro­mo­cja łączy się z inny­mi na stro­nie – przy­kła­do­wo pro­mo­cji na trzy pary skar­pet czy trzech zakła­dek magnetycznych.

Znaj­dzie­cie tam naj­cie­kaw­sze gadże­ty książ­ko­we, od skar­pe­tek czy­tel­ni­czych przez zakład­ki papie­ro­we i magne­tycz­ne, po koszul­ki, tor­by, pod­pór­ki do ksią­żek i puz­zle. Pol­ski produkt.

 

https://molom.pl/tag-produktu/molom/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy