Sprawdzasz tag

black friday

Aktualności

Przegląd wydawniczych promocji na Black Friday

Ostat­ni pią­tek listo­pa­da, okre­śla­ny czar­nym piąt­kiem, to zaku­po­we apo­geum, swo­ista cele­bra­cja komer­cja­li­zmu i począ­tek naj­bar­dziej docho­do­we­go w bran­ży sprze­da­ży deta­licz­nej sezo­nu w roku. Zapo­cząt­ko­wa­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych tra­dy­cja ogrom­nych prze­cen na Blach Fri­day z łatwo­ścią roz­prze­strze­ni­ła się na inne regio­ny świa­ta. Rów­nież w Pol­sce mamy oka­zję kupo­wać dziś i w naj­bliż­szych dniach taniej. Przy­go­to­wa­li­śmy dla was, Nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków, wybór pro­mo­cji wydaw­ni­czych z oka­zji czar­ne­go piąt­ku. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze książki na Black Friday

Black Fri­day, czy­li czar­ny pią­tek to dzień otwie­ra­ją­cy sezon zaku­pów przed Bożym Naro­dze­niem w USA. Obcho­dzo­ny jest na całym świe­cie tego same­go dnia – zawsze przy­pa­da na ostat­ni pią­tek listo­pa­da. To dosko­na­ła oka­zja do kupie­nia po wyjąt­ko­wo oka­zyj­nych cenach rze­czy daw­no już przez nas upa­trzo­nych, a dotych­czas za dro­gich oraz do hur­to­wych zaku­pów prze­ce­nio­nych do gra­nic moż­li­wo­ści płyt, fil­mów, ubrań, a przede wszyst­kim ksią­żek. Czy­taj dalej

-->