Sprawdzasz tag

black friday

Aktualności

Najlepsze książki na Black Friday

Black Fri­day, czy­li czar­ny pią­tek to dzień otwie­ra­ją­cy sezon zaku­pów przed Bożym Naro­dze­niem w USA. Obcho­dzo­ny jest na całym świe­cie tego same­go dnia – zawsze przy­pa­da na ostat­ni pią­tek listo­pa­da. To dosko­na­ła oka­zja do kupie­nia po wyjąt­ko­wo oka­zyj­nych cenach rze­czy daw­no już przez nas upa­trzo­nych, a dotych­czas za dro­gich oraz do hur­to­wych zaku­pów prze­ce­nio­nych do gra­nic moż­li­wo­ści płyt, fil­mów, ubrań, a przede wszyst­kim ksią­żek. Czy­taj dalej

-->