Aktualności

Książki kieszonkowe w ofercie Biedronki od 4 lipca

Chcesz, żeby w two­jej biblio­tecz­ce zna­la­zły się “Dziew­czy­na z pocią­gu” albo “Ślep­nąc od świa­teł”, a domo­wy budżet led­wo się spi­na (albo po pro­stu nie chcesz go nad­we­rę­żać)? Bie­dron­ka rusza na pomoc!

W czwar­tek (4 lip­ca) w dys­kon­tach ozna­czo­nych uśmiech­nię­tym owa­dem poja­wi się nowa seria ksią­żek kie­szon­ko­wych. Cena – zale­d­wie 11,99 zł za sztu­kę. A tytu­ły gorą­ce. Dostęp­ne będą m.in. wspo­mnia­ne “Dziew­czy­na z pocią­gu” Pau­li Haw­kins czy “Ślep­nąc od świa­teł” Jaku­ba Żul­czy­ka, ale też “Poszu­ki­wa­nia” Nory Roberts, “Gwiazd naszych wina” Joh­na Gre­ena, “Zie­lo­na mila” Ste­phe­na Kin­ga czy “Sio­stry krwi” Gra­ha­ma Master­to­na. Oraz oczy­wi­ście wie­le innych tytułów.


Szu­kasz faj­nych zakła­dek do ksią­żek? Zaj­rzyj na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy