Sprawdzasz kategorię

Zapowiedzi

Zapowiedzi

Mróz ponownie uderzy pod koniec stycznia

Nie ma już takich zim jak daw­niej. Śnieg, o ile w ogó­le spad­nie, utrzy­mu­je się led­wo kil­ka dni, bia­łe świę­ta żyją tyl­ko w naszych wspo­mnie­niach, sto­ki nar­ciar­skie led­wo przę­dą. A jed­nak od kil­ku lat nie­zmien­nie w stycz­niu ata­ku­je Mróz, Remi­giusz Mróz. W tym roku tra­dy­cji rów­nież sta­nie się zadość. Pisarz poin­for­mo­wał w mediach spo­łecz­no­ścio­wych o zbli­ża­ją­cej się pre­mie­rze nowej powie­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Szykowana jest ekranizacja Baśni o wężowym sercu Radka Raka. Wiemy, kto będzie reżyserem

Wyda­na w 2019 trze­cia powieść Rad­ka Raka, zaty­tu­ło­wa­na Baśń o wężo­wym ser­cu, zde­cy­do­wa­nie zasłu­gi­wa­ła na mia­no wyda­rze­nia roku. Na potwier­dze­nie w 2020 ta zawie­szo­na mię­dzy histo­rią a mitem opo­wieść o mło­dym Jakó­bie Sze­li zgar­nę­ła sze­reg wyróż­nień z pre­sti­żo­wą Nagro­dą Lite­rac­ką NIKE na cze­le. Wydaw­nic­two Power­graph poin­for­mo­wa­ło wpi­sem na Face­bo­oku, że wła­śnie sprze­da­ne zosta­ły pra­wa do ekra­ni­za­cji Baśni o wężo­wym ser­cu. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

HBO potwierdziło produkcję trzeciego sezonu Mrocznych materii

Wkrót­ce koń­ca dobie­gnie emi­sja dru­gie­go sezo­nu pro­du­ko­wa­ne­go przez Bad Wolf i New Line Pro­duc­tions seria­lu Mrocz­ne mate­rie. Ostat­ni odci­nek do obej­rze­nia będzie już 28 grud­nia. Tym­cza­sem HBO zamó­wi­ło nakrę­ce­nie trze­cie­go i zara­zem final­ne­go sezo­nu. Pierw­sze dwa opo­wia­da­ły fabu­łę opi­sa­ną przez Phi­li­pa Pul­l­ma­na w Zorzy polar­nejDeli­kat­nym nożu. Koń­co­wy sezon będzie adap­ta­cją trze­cie­go tomu try­lo­gii, zaty­tu­ło­wa­ne­go Bursz­ty­no­wa lune­ta. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Innych ludzi od Warner Bros. jest już na etapie postprodukcji

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa weszła w dro­gę eki­pom fil­mo­wym na całym świe­cie, skut­ku­jąc dłu­go­trwa­ły­mi prze­rwa­mi w krę­ce­niu mate­ria­łów i spo­ry­mi opóź­nie­nia­mi w har­mo­no­gra­mach. Nie ina­czej sytu­acja wyglą­da­ła na pla­nie Innych ludzi. Zdję­cia do ekra­ni­za­cji słyn­nej powie­ści Doro­ty Masłow­skiej wstrzy­ma­ne zosta­ły na osiem mie­się­cy. War­ner Bros. poin­for­mo­wa­ło ostat­nio, że mimo licz­nych prze­szkód uda­ło się już zamknąć ten etap prac nad pro­jek­tem. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Twórcy prequela Gry o Tron obsadzają kolejne główne role

House of the Dra­gon to nowa pro­duk­cja osa­dzo­na w wykre­owa­nym przez George’a R.R. Mar­ti­na uni­wer­sum. Two­rzo­ny na zle­ce­nie HBO serial opo­wie o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się trzy­sta lat przed tymi zna­ny­mi z Gry o tron, tele­wi­zyj­ne­go hitu ekra­ni­zu­ją­ce­go powie­ści skła­da­ją­ce się na sagę Pie­śni lodu i ognia. Trwa nabór akto­rów do pro­jek­tu. HBO poin­for­mo­wa­ło o obsa­dze­niu kolej­nych trzech głów­nych ról. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

HBO pracuje nad nową wersją serialu Czysta krew na motywach cyklu powieściowego Charlaine Harris

Pierw­sze odcin­ki Czy­stej krwi, seria­lu opo­wia­da­ją­ce­go o fik­cyj­nym mia­stecz­ku w Luizja­nie, w któ­rym wam­pi­ry współ­ist­nie­ją z ludź­mi na ogól­nie rzecz bio­rąc poko­jo­wej sto­pie, zade­biu­to­wa­ły w tele­wi­zji w 2008 za spra­wą HBO. Histo­ria zakoń­czy­ła się w siód­mym sezo­nie, powsta­ło w sumie osiem­dzie­siąt odcin­ków, ostat­ni z nich wyemi­to­wa­ny został 24 sierp­nia 2014. Oka­zu­je się, że HBO od nie­mal roku pra­cu­je nad rebo­otem serii. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Data premiery serialu The Watch i jeszcze jeden zwiastun

Serial The Watch to praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­na adap­ta­cja twór­czo­ści sir Terry’ego Prat­chet­ta. Fani Świa­ta Dys­ku zarzu­ca­ją pro­jek­to­wi nazbyt swa­wol­ne podej­ście do mate­ria­łu źró­dło­we­go, spad­ko­bier­cy zmar­łe­go w 2015 pisa­rza oskar­ża­ją twór­ców o brak sza­cun­ku dla nie­go, nato­miast sami pro­du­cen­ci bro­nią się tym, że ich dzie­ło jest zale­d­wie inspi­ro­wa­ne posta­cia­mi zna­ny­mi z cyklu o stra­ży miej­skiej Ankh-Mor­pork. Zna­my już datę pre­mie­ry powsta­łe­go na zle­ce­nie BBC Ame­ri­ca seria­lu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Kajko i Kokosz w końcu doczekają się telewizyjnej adaptacji

Przy­go­dy Kaj­ka i Koko­sza, dwóch sło­wiań­skich wojów co rusz poty­ka­ją­cych się z nie­go­dzi­wy­mi Zbój­ce­rza­mi dziś śmia­ło okre­śla­ne są w Pol­sce mia­nem kul­to­wych. Na prze­strze­ni lat podej­mo­wa­ne były róż­ne pró­by prze­nie­sie­nia komik­so­wej serii na ekra­ny, te jed­nak nie­mal za każ­dym razem nie wycho­dzi­ły poza etap pla­nów. W 2006 wyemi­to­wa­ny został krót­ko­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny, któ­ry spo­tkał się z nega­tyw­nym odbio­rem fanów. Teraz Net­flix ogło­sił, że stwo­rzy wła­sny serial ani­mo­wa­ny opa­ty na słyn­nych komik­sach Janu­sza Chri­sty. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Obsada prequela Władcy pierścieni powiększyła się o kolejnych dwudziestu aktorów

Pro­duk­cja seria­lo­we­go pre­qu­ela Wład­cy pier­ście­ni wstrzy­ma­na zosta­ła na kil­ka mie­się­cy przez wzgląd na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa. Pra­ce na pla­nie w Nowej Zelan­dii zosta­ły już jed­nak wzno­wio­ne. J.A. Bay­ona reży­se­ru­je pierw­sze dwa odcin­ki seria­lu, uzna­wa­ne­go powszech­nie za naj­więk­szy pro­jekt Ama­zon Stu­dios. Twór­cy ujaw­ni­li wła­śnie kolej­nych akto­rów, któ­rzy dołą­czy­li do obsa­dy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Quentin Tarantino napisze powieść na bazie swojego ostatniego przeboju kinowego

Quen­tin Taran­ti­no to jeden z bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych ame­ry­kań­skich reży­se­rów, sce­na­rzy­stów i akto­rów fil­mo­wych. Wkrót­ce będzie moż­na go rów­nież okre­ślać mia­nem pisa­rza. Taran­ti­no pod­pi­sał z wydaw­nic­twem Har­per­Col­lins kon­trakt na dwie książ­ki. Pierw­sza będzie powie­ścio­wą adap­ta­cją jego ostat­nie­go fil­mu, zaty­tu­ło­wa­ne­go Pew­ne­go razu… w Hol­ly­wo­od, dru­ga zaś opo­wie o feno­me­nie kina lat 70-tych ubie­głe­go wie­ku. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Oficjalny zwiastun adaptacji powieści Na ostrzu noża Patricka Nessa

Pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia cie­szą­cej się uzna­niem kry­ty­ków i entu­zja­stycz­nie przy­ję­tej przez samych czy­tel­ni­ków powie­ści Patric­ka Nes­sa, zaty­tu­ło­wa­nej Na ostrzu noża pozy­ska­ło stu­dio Lions­ga­te w 2011. W przy­szłym roku, po ponad dzie­wię­ciu latach, film tra­fi w koń­cu na ekra­ny kin. Twór­cy zapre­zen­to­wa­li już pierw­szy zwia­stun oraz kil­ka zdjęć z pla­nu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Zapowiedzi

Doczekamy się jeszcze jednej powieści Remigiusza Mroza w tym roku

Dotych­czas w tym roku zosta­ło wyda­nych sie­dem powie­ści Remi­giu­sza Mro­za, co nadal może budzić podziw, ale jak na tego aku­rat pisa­rza wca­le nie jest wyni­kiem aż tak impo­nu­ją­cym. Oka­zu­je się, że autor słyn­nych serii o komi­sa­rzu Wik­to­rze For­ście czy mece­nas Joan­nie Chył­ce nie powie­dział jesz­cze ostat­nie­go sło­wa. Pod koniec listo­pa­da uka­że się jesz­cze jed­na jego książ­ka. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Tom Hardy w obsadzie adaptacji książki Tima O’Briena

Rze­czy, któ­re nie­śli to zbiór opo­wia­dań, w któ­rych Tim O’Brien, opi­su­jąc pery­pe­tie mło­de­go żoł­nie­rza i plu­to­nu, do któ­re­go nale­ży, opo­wia­da w dużej mie­rze o swo­ich wła­snych doświad­cze­niach wynie­sio­nych z woj­ny wiet­nam­skiej. Pra­ce nad fil­mo­wą adap­ta­cją słyn­nej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki trwa­ją już kil­ka lat. W przy­szłym roku mają w koń­cu ruszyć zdję­cia. Twór­cy ujaw­ni­li część obsa­dy. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje Zapowiedzi

Zadziwiający Maurycy na wielkim ekranie!

Zna­ko­mi­ta wia­do­mość dla miło­śni­ków sir Terry’ego Prat­chet­ta. Gło­su kocu­ro­wi udzie­li Hugh Lau­rie.

Zadzi­wia­ją­cy Mau­ry­cy i jego edu­ko­wa­ne gry­zo­nie” to powieść, za któ­rą Ter­ry Prat­chett otrzy­mał m.in. Car­ne­gie Medal za naj­lep­szą książ­kę dla mło­dych czy­tel­ni­ków. Pomi­mo wie­lu róż­nych ozna­czeń, sir Ter­ry zawsze pod­kre­ślał, że to z tej nagro­dy był naj­bar­dziej dum­ny.

Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Ernest Cline ujawnił szczegóły dotyczące fabuły kontynuacji Player One

Debiu­tanc­ka powieść Erne­sta Cline’a, zaty­tu­ło­wa­na Play­er One, odnio­sła ogrom­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Histo­ria osa­dzo­na w zde­wa­sto­wa­nym świe­cie roku 2045, gdzie wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość jest jedy­ną uciecz­ką od gorz­kiej codzien­no­ści i ukry­te w fabu­le licz­ne nawią­za­nia do popkul­tu­ry lat 80-tych przy­cią­gnę­ły milio­ny czy­tel­ni­ków. Popu­lar­ność książ­ki wzro­sła jesz­cze dodat­ko­wo za spra­wą kaso­wej ekra­ni­za­cji Ste­ve­na Spiel­ber­ga. W lip­cu autor poin­for­mo­wał, że jesz­cze w tym roku docze­ka­my się kon­ty­nu­acji. Czy­taj dalej

-->