Ekranizacje Zapowiedzi

Harry i Meghan Sussexowie zekranizują powieść kanadyjskiej pisarki

Aż 3 milio­ny fun­tów kosz­to­wa­ły pra­wa do powie­ści „Meet Me at the Lake” autor­stwa Car­ley For­tu­ne. Kupi­ła je para ksią­żę­ca, któ­ra dała się porwać tema­ty­ce książki.

Powieść „Meet Me at the Lake” nie uka­za­ła się w języ­ku pol­skim, nato­miast w Pol­sce dostęp­na jest książ­ka „Każ­de kolej­ne lato”, któ­re uka­za­ło się nakła­dem wydaw­nic­twa Czwar­ta Stro­na w prze­kła­dzie Anny Hikiert-Berezy.

Meet Me at the Lake” uka­za­ło się w maju 2023 roku i przez sześć tygo­dni utrzy­my­wa­ło się na liście best­sel­le­rów „New York Time­sa”. Głów­na boha­ter­ka powie­ści mie­rzy się z trau­mą po śmier­ci mat­ki, któ­ra zgi­nę­ła w wypad­ku samo­cho­do­wym. To wła­śnie taki los spo­tkał księż­ną Dia­nę, mat­kę Harry’ego. W powie­ści poja­wia­ją się też wąt­ki miło­ści pary, któ­ra pozna­ła się po trzy­dzie­st­ce, zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz depre­sji popo­ro­do­wej – co przy­po­mi­na histo­rię Harry’ego i Meghan. W cią­gu pierw­sze­go tygo­dnia „Meet Me at the Lake” sprze­da­ło się w nakła­dzie 37 tysię­cy egzemplarzy.

Har­ry i Meghan Sus­se­xo­wie w 2020 roku pod­pi­sa­li kon­trakt z Net­flik­sem. Na jego pod­sta­wie są zobo­wią­za­ni m.in. do wypro­du­ko­wa­nia fil­mów doku­men­tal­nych i fabu­lar­nych. Pod koniec 2022 roku na plat­for­mie uka­zał się mini­se­rial doku­men­tal­ny „Har­ry i Meghan”, w któ­rym para opo­wie­dzia­ła o tym, jak się pozna­ła oraz o kon­flik­cie z bry­tyj­ską rodzi­ną kró­lew­ską. Z kolei w stycz­niu 2023 roku uka­za­ła się auto­bio­gra­fia Harry’ego – „Spa­re” (dosłow­nie: „Zapa­so­wy”), któ­rą na język pol­ski prze­ło­ży­li Miłosz Bie­drzyc­ki, Anna Dzierz­gow­ska, Jan Dzierz­gow­ski, Mariusz Gądek i Agniesz­ka Wyszo­grodz­ka-Gaik. Książ­ka zaty­tu­ło­wa­na po pol­sku „Ten dru­gi” uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy, a zain­te­re­so­wa­nie było tak ogrom­ne, że ofi­cy­na zde­cy­do­wa­ła się przy­spie­szyć pre­mie­rę.

O sprze­da­ży praw do ekra­ni­za­cji „Meet Me at the Lake” przez Pen­gu­in Ran­dom House ano­ni­mo­we źró­dło poin­for­mo­wa­ło „The Sun”.  Ta oso­ba doda­ła też, że to naj­po­waż­niej­szy do tej pory pro­jekt pro­du­cenc­ki Harry’ego i Meghan. Wcze­śniej para wypro­du­ko­wa­ła serial doku­men­tal­ny „Live to Lead” (Żyć by prze­wo­dzić) poświę­co­ny oso­bom zaj­mu­ją­cym się akty­wi­zmem, m.in. Gre­cie Thun­berg, a Meghan pra­co­wa­ła nad seria­lem ani­mo­wa­nym „Pearl” (Per­ła), ale pro­jekt został zarzu­co­ny. Obec­nie Har­ry pra­cu­je nad „Heart of Invic­tus” (Ser­ca nie­zwy­cię­żo­nych) o wete­ra­nach, któ­rzy ucier­pie­li w wyni­ku ran lub chorób.

Anna Tess Gołę­biow­ska

Zdję­cie głów­ne: New Zealand Govern­ment Cere­mo­ny of Welco­me for TRH The Duke and Duchess of Sus­sex 2018, Offi­ce of the Gover­nor-Gene­ral, CC BY 4.0, Wiki­me­dia Commons

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy