Ekranizacje Zapowiedzi

Wiedźmin – nowe odcinki już w ten czwartek. Zobacz trailer!

Do tej pory Net­flix zapre­zen­to­wał pięć z ośmiu odcin­ków trze­cie­go sezo­nu Wiedź­mi­na. Po mie­sięcz­nej prze­rwie może­my powró­cić do sean­su – już w czwar­tek na ekra­ny powró­ci Hen­ry Cavill, po raz ostat­ni w roli Geral­ta z Rivii.

Trze­ci sezon „Wiedź­mi­na” spo­tkał się z mie­sza­nym przy­ję­ciem: ofi­cjal­ne recen­zje według por­ta­lu TottenTomatoes.com oce­nia­ją go wpraw­dzie na 85%, ale już gło­sy osób pry­wat­nych to zale­d­wie 24%. W tek­ście „Sha­er­ra­wedd i neu­tral­ność” poka­zu­je­my, cze­go twór­cy i twór­czy­nie seria­lu nie zro­zu­mie­li z ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go, serial Net­flik­sa roz­cza­ro­wał nawet Rad­ka Tekla­ka, któ­ry zasły­nął dow­cip­ny­mi i bez­li­to­sny­mi recen­zja­mi pol­skiej pro­duk­cji z 2002 roku. Wcze­śniej z jesz­cze gor­szym odbio­rem spo­tkał się spin-off „Wiedź­mi­na”, czy­li mini­se­rial „Rodo­wód krwi”.

Czy jed­nak cały trze­ci sezon „Wiedź­mi­na” roz­cza­ro­wu­je? Pią­ty odci­nek wyraź­nie róż­nił się od czte­rech pozo­sta­łych. Geralt (Hen­ry Cavill), Yen­ne­fer (Anya Cha­lo­tra), Ciri (Freya Allan) i Jaskier (Joey Batey) prze­by­wa­ją wszy­scy w jed­nym miej­scu – na wyspie Tha­nedd. Czy che­mia mię­dzy posta­cia­mi spra­wi, że kolej­ne trzy odcin­ki zosta­ną cie­plej przyjęte?

Zwia­stun zdra­dza, że zoba­czy­my klu­czo­we wyda­rze­nia z „Cza­su pogar­dy”, co zwia­stu­je ogrom­ne emo­cje, a dla osób nie­zna­ją­cych ksią­żek – moż­li­we, że spo­re zaskoczenie.

Czy pla­nu­je­cie oglą­dać dru­gą część trze­cie­go sezo­nu „Wiedź­mi­na”? Pre­mie­ra nowych odcin­ków już w czwar­tek, 27 lip­ca. To ostat­nia oka­zja, by obej­rzeć Henry’ego Cavil­la w roli Bia­łe­go Wil­ka. W kolej­nych sezo­nach ma zastą­pić go Liam Hem­sworth

Przy­po­mi­na­my też poprzed­nie zwia­stu­ny trze­cie­go sezo­nu „Wiedź­mi­na”.

Anna Tess Gołębiowska

zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy