Ekranizacje Zapowiedzi

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – pierwsze zdjęcia z serialu

Vani­ty Fair opu­bli­ko­wa­ło pierw­sze zdję­cia z seria­lo­we­go „Wład­cy Pier­ście­ni” od Ama­zo­na – jed­ne­go z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych tytu­łów w 2022 roku. Zarów­no ze zdjęć, jak i infor­ma­cji dostar­czo­nych przez dzien­ni­ka­rzy, któ­rzy widzie­li już pierw­sze trzy odcin­ki serii, dowia­du­je­my się wię­cej boha­te­rach, szcze­gól­nie Gala­drie­li, przy­szłej kró­lo­wej elfów, i samej fabu­le. Pre­mie­ra super­pro­duk­cji fan­ta­sy zapla­no­wa­na jest na 2 wrze­śnia tego roku.

W postać Gala­drie­li wcie­la się Mor­fydd Clark („Mrocz­ne mate­rie”). Boha­ter­ka opi­sy­wa­na jest jako prze­peł­nio­na zło­ścią, zuchwa­ła, ale też peł­na spry­tu i świa­do­mo­ści, że zło jest bli­żej niż kto­kol­wiek mógł­by podej­rze­wać. Jak czy­ta­my, w 2. odcin­ku w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach wal­ki o prze­ży­cie doj­dzie do spo­tka­nia elf­ki i Hal­bran­da – czło­wie­ka ucie­ka­ją­ce­go od prze­szło­ści. Dzien­ni­ka­rze Vani­ty Fair zwra­ca­ją tak­że uwa­gę na fakt, że histo­ria Gala­drie­li to tyl­ko jeden z wie­lu wąt­ków, a łącz­nie na ekra­nie zoba­czy­my posta­cie wykre­owa­ne przez 22 gwiazdy.

Jak dekla­ru­je Vani­ty Fair, (…) na ekra­nie zoba­czy­my boga­tą, wcią­ga­ją­cą mie­szan­kę pała­co­wych intryg, magii, wojen­nych bata­lii i mito­lo­gii – a w tym wszyst­kim wystar­cza­ją­co dużo tajem­nic, by zain­spi­ro­wać tysią­ce pod­ca­stów. Nie­któ­rzy z boha­te­rów oka­żą się zna­ni i będą sta­no­wić głów­ną atrak­cję otwar­cia dając moż­li­wość prze­śle­dze­nia ich legen­dar­nych losów. Jed­nak cał­ko­wi­cie nowe twa­rze mogą oka­zać się dużo bar­dziej fascy­nu­ją­ce, jako że ich prze­zna­cze­nie dosłow­nie nie zosta­ło jesz­cze napisane.

Na zdję­ciach może­my zoba­czyć tak­że innych boha­te­rów, m.in. elfa Elron­da (Robert Ara­mayo, „Gra o tron”), Disę, księż­nicz­kę kra­sno­lu­dów (Sophia Nomve­te), elfa Aron­di­ra (Isma­el Cruz Cór­do­va), uzdro­wi­ciel­kę Bron­wyn (Naza­nin Bonia­di), Hal­bran­da (Char­lie Vic­kers) czy kra­sno­ludz­kie­go wład­cę Duri­na IV (Owa­in Arthur).

Akcja „Pier­ście­ni Wła­dzy” zabie­rze widzów do świa­ta Dru­giej Ery Śród­zie­mia i przed­sta­wi wyda­rze­nia, któ­re roze­gra­ły się tysią­ce lat przed fabu­łą zna­ną z „Hob­bi­ta” i „Wład­cy Pier­ście­ni”. Na serię zło­ży się pięć sezo­nów, któ­re według sza­cun­ków mogą kosz­to­wać stu­dio aż miliard dolarów.

Roz­po­czy­na­jąc od cza­sów względ­ne­go spo­ko­ju, seria podą­ży śla­dem posta­ci, zarów­no zna­nych, jak i nowych, któ­rym przyj­dzie zmie­rzyć się z od daw­na budzą­cym lęk złem, któ­re na nowo poja­wia się w Śród­zie­miu. Od naj­ciem­niej­szych głę­bin Gór Mgli­stych, przez maje­sta­tycz­ne lasy sto­li­cy elfów, Lin­don, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wyspiar­skie kró­le­stwo Núme­no­ru, po naj­dal­sze obsza­ry zazna­czo­ne na mapach – te kra­iny i zamiesz­ku­ją­cy je boha­te­ro­wie stwo­rzą dzie­dzic­two, któ­re będzie trwa­ło jesz­cze dłu­go po ich śmier­ci – gło­si ofi­cjal­ny opis produkcji.

W obsa­dzie zna­leź­li się m.in.: zna­ni z „Gry o tron” Robert Ara­mayo i Joseph Maw­le, Mor­fydd Clark („Mrocz­ne mate­rie”), Ben­ja­min Wal­ker („Jes­si­ca Jones”), Try­stan Gra­vel­le („Ter­ror”), Peter Mul­lan („Ozark”), a tak­że Cyn­thia Addai-Robin­son, Owa­in Arthur, Maxim Bal­dry, Naza­nin Bonia­di, Isma­el Cruz Cór­do­va, Char­les Edwards, Sir Len­ny Hen­ry, Ema Horvath, Mar­kel­la Kave­nagh, Tyroe Muha­fi­din, Sophia Nomve­te, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Char­lie Vic­kers, Leon Wadham, Daniel Wey­man, Sara Zwan­go­ba­ni i inni.

źró­dło: vanityfair/ foto­gra­fie: Ama­zon Studios

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy