Ekranizacje

Netflix robi nową ekranizację Kinga – zobaczcie zwiastun!

Histo­rie Ste­phe­na Kin­ga są tema­tem bar­dzo wdzięcz­nym do ekra­ni­za­cji. A przy­naj­mniej taki wnio­sek moż­na wysnuć, obser­wu­jąc jak czę­sto fil­mow­cy się­ga­ją po tek­sty kró­la gro­zy, by posłu­żyć się nimi jako bazą do swo­ich pro­duk­cji. Bio­rąc pod uwa­gę wszyst­kie sequ­ele oraz fil­my i seria­le tele­wi­zyj­ne, wycho­dzi, że ekra­ni­za­cji pro­zy Ste­phe­na Kin­ga jest gru­bo ponad sto. Net­flix wkrót­ce dorzu­ci do wor­ka jesz­cze jedną.

1922 to opo­wieść o Wil­fre­dzie Jame­sie, far­me­rze, któ­ry zabi­ja swo­ją żonę. Z synem ukry­wa­ją jej cia­ło na dnie wyschnię­tej stud­ni. Poprzy­się­ga­ją sobie trzy­mać spra­wę w tajem­ni­cy. Już wkrót­ce będą musie­li ukry­wać mrocz­ną praw­dę przed sze­ry­fem odwie­dzją­cym far­mę w poszu­ki­wa­niu kobie­ty. Oczy­wi­ście Wil­fred nie uciek­nie łatwo przed kon­se­kwen­cja­mi, któ­rych źró­dło będzie trud­ne do wytłu­ma­cze­nia. Nie­zwy­kłe rze­czy zaczną dziać się, kie­dy far­mer odkry­je, że w cie­le zamor­do­wa­nej żony zagnieź­dzi­ły się szczu­ry. Pla­ga gry­zo­ni szyb­ko roz­nie­sie się po całej far­mie. Ale to nie wszyst­ko. Wil­fred będzie rów­nież prze­śla­do­wa­ny przez nie­boszcz­kę i nie w sta­nie stwier­dzić czy to wszyst­ko dzie­je się napraw­dę, czy tyl­ko sie­dzi w jego głowie.

1922 to opo­wia­da­nie, któ­re weszło w skład zbio­ru Czar­na bez­gwiezd­na noc. Film będą­cy jego adap­ta­cją będzie dostęp­ny na plat­for­mie Net­flix 20 października.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy