Ekranizacje Zapowiedzi

Powstanie ekranizacja najnowszej powieści Jakuba Małeckiego!

Świę­to ognia” to powieść, któ­rej pre­mie­ra będzie mia­ła miej­sce we wrze­śniu. I choć nie wia­do­mo jesz­cze wie­le o samej książ­ce, to już wia­do­mo, że wytwór­nia Opus Film kupi­ła pra­wa do ekranizacji.

To nie pierw­sza ekra­ni­za­cja twór­czo­ści Jaku­ba Małec­kie­go: w grud­niu 2020 pisarz oznaj­mił, że Bodo Kox wyre­ży­se­ru­je “Hory­zont”.

Pisarz debiu­to­wał w 2007 roku opo­wia­da­niem “Dło­nie”, a w 2008 roku wydał dwie pierw­sze książ­ki – “Błę­dy” oraz “Prze­myt­ni­ka cudu”. Do tej pory uka­za­ło się 14 ksią­żek jego autor­stwa. “Świę­to ognia” będzie piętnaste.

Twór­czość Jaku­ba Małec­kie­go zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na języ­ki nie­miec­ki, rosyj­ski, sło­weń­ski i holen­der­ski, a wkrót­ce uka­że się tak­że po węgier­sku i macedońsku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy