Ekranizacje Zapowiedzi

Kolejna produkcja ze świata wiedźmińskiego ma pokazać Essi Daven

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że fan­ki i fani „Wiedź­mi­na” będą mieć powo­dy do rado­ści. Kolej­ne ani­me wcho­dzą­ce w skład fran­czy­zy Net­flik­sa ma być adap­ta­cją opo­wia­da­nia „Tro­chę poświę­ce­nia” ze zbio­ru „Miecz przeznaczenia”.

Wiedź­min: Zmo­ra wil­ka” to ani­me z 2021 roku wyre­ży­se­ro­wa­ne przez Kwan­ga Il Hana na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Beau DeMayo, opo­wia­da­ją­ce o mło­do­ści Vese­mi­ra. Pro­duk­cja zosta­ła przy­ję­ta cie­pło, w prze­ci­wień­stwie do aktor­skie­go seria­lu „Wiedź­min: Rodo­wód krwi” z 2022 roku. Teraz pozna­li­śmy szcze­gó­ły doty­czą­ce kolej­ne­go ani­me ze świa­ta „Wiedź­mi­na”. Film będzie nosić tytuł „The Wit­cher: Sirens of the Deep”, czy­li „Wiedź­min. Syre­ny z głę­bi”, a wia­do­mo­ści o nim prze­ka­zał nie­za­wod­ny jak zawsze por­tal Reda­nian Inte­li­gen­ce. Przy­po­mnij­my, że nazwa ta ozna­cza „wywiad redań­ski” i nawią­zu­je do ksią­żek, w któ­rych sze­fem redań­skie­go wywia­du był naj­lep­szy szpieg na Kon­ty­nen­cie, Sigi­smund Dijk­stra. Reda­nian Inte­li­gen­ce to por­tal spe­cja­li­zu­ją­cy się w new­sach i wycie­kach zwią­za­nych z fran­czy­zą „Wiedź­mi­na”.

W „Syre­nach z głę­bi” ma poja­wić się nie­zwy­kle lubia­na w fan­do­mie bard­ka Essi Daven, któ­ra poja­wi­ła się w opo­wia­da­niu „Tro­chę poświę­ce­nia” w zbio­rze „Miecz prze­zna­cze­nia”. Wątek, w któ­rym się poja­wi­ła, został wycię­ty z fabu­ły seria­lo­we­go Wiedź­mi­na, ale naj­wy­raź­niej ani­me wypeł­ni tę lukę.

Wie­my też, kto udzie­li gło­su Essi Daven zwa­nej „Oczkiem”. Będzie to Chri­sti­na Wren, któ­ra współ­pra­co­wa­ła wcze­śniej z Hen­rym Cavil­lem na pla­nie „Czło­wie­ka ze stali”.

W czerw­cu 2022 Chri­sti­na Wren opu­bli­ko­wa­ła na Insta­gra­mie kil­ka zdjęć z sesji nagra­nio­wej, któ­ra – jak się oka­zu­je – doty­czy­ła wła­śnie „Syren z głę­bi”. Zdję­cia opa­trzy­ła komen­ta­rzem: „Odkąd byłam dziec­kiem, chcia­łam zaśpie­wać w fil­mie ani­mo­wa­nym, a w zeszłym tygo­dniu z naj­więk­szą rado­ścią mogłam speł­nić to marze­nie”. W ramach prze­słu­cha­nia do ani­me Chri­sti­na Wren nagra­ła cover „Jole­ne” Dol­ly Parton.

W two­rze­nie ścież­ki dźwię­ko­wej do ani­me zaan­ga­żo­wa­ny został Joseph Tra­pa­ne­se, któ­ry pra­co­wał przy dru­gim i trze­cim sezo­nie Wiedźmina.

Póki co nie wia­do­mo, kto jesz­cze poja­wi się w eki­pie, ale może­my podej­rze­wać, że swo­je role powtó­rzą akto­rzy z seria­lu – co ozna­cza­ło­by, że powró­ci Joey Batey jako Jaskier i… ktoś w roli Geral­ta. Tyl­ko kto? Nagra­nia z Chri­sti­ną Wren mia­ły miej­sce w czer­wu 2022 roku, a więc zanim Hen­ry Cavil pod­jął decy­zję o opusz­cze­niu pro­duk­cji. To daje nadzie­ję, że „Syre­ny z głę­bi” będą ostat­nią z pro­duk­cji, w któ­rych usły­szy­my Henry’ego Cavil­la w roli Bia­łe­go Wil­ka. Ponie­waż jed­nak nie wia­do­mo, czy par­tie Geral­ta były nagry­wa­ne w tym samym cza­sie co Essi, moż­li­we, że w roli wiedź­mi­na poja­wi się już Liam Hem­sworth. Teo­re­tycz­nie mogą też zostać zaan­ga­żo­wa­ni zupeł­nie inni akto­rzy, ale wyda­je się mało praw­do­po­dob­ne, żeby Net­flix zde­cy­do­wał się na taki krok.

Skąd zaś tytuł „Wiedź­min: Syre­ny z głę­bi”? W „Tro­chę poświę­ce­nia” spla­ta­ją się ze sobą dwa wąt­ki. W jed­nym z nich pozna­je­my Essi Daven, w dru­gim zaś – syre­nę Sh’eenaz zako­cha­ną w księ­ciu Bre­me­rvo­ord, Aglonalu.

UWAGA! Poniż­sze frag­men­ty zdra­dza­ją frag­men­ty fabu­ły opo­wia­da­nia „Tro­chę poświęcenia”.

Opo­wia­da­nie zaczy­na się bój­ką, w wyni­ku któ­rej Jaskier i Geralt tra­cą wszyst­kie oszczęd­no­ści – pochła­nia je grzyw­na. Z tego powo­du są goto­wi pod­jąć się dowol­ne­go zaję­cia. Pierw­szy angaż dosta­je Geralt – ksią­żę księ­cia Bre­me­rvo­ord Aglo­val zatrud­nia go jako tłu­ma­cza, by poro­zu­mieć się ze swo­ją uko­cha­ną, syren­ką Sh’eenaz. Chce, by wymie­ni­ła ona rybi ogon na ludz­kie nogi i wyszła za nie­go; syre­na nato­miast woli, by to ksią­żę przy­pra­wił sobie ogon i został try­to­nem. Ksią­żę, wście­kły, że Geralt nie prze­ko­nał syre­ny, odma­wia zapła­ty. Sytu­ację ratu­je pro­fe­sja Jaskra – kupiec Dro­uhard chce go zatrud­nić, by zagrał na przy­ję­ciu zarę­czy­no­wym jego syna. Jaskier jest gotów unieść się hono­rem, gdy dowia­du­je się, że ma być zale­d­wie dru­gim bar­dem na tym wyda­rze­niu, ale ku jego zasko­cze­niu oka­zu­je się, że wcze­śniej Dro­uhard zwró­cił się do Essi Daven, będą­cej dla nie­go jak młod­sza siostra.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy