Niestatystyczny spis książek na sierpień

Był taki moment, że czułem się trochę niewolnikiem tego świata – wywiad z Dmitrijem Głuchowskim, autorem Metro 2033

Harry Potter świętuje 37 urodziny

 • Ciekawostki

  Dolina Tove Jansson

  Tove Jans­son to praw­do­po­dob­nie naj­słyn­niej­sza Fin­ka. Jej Mumin­ki są prze­cież zna­ne na całym świe­cie. To jeden z tych feno­me­nów, któ­re z cza­sem nie tra­cą na popu­lar­no­ści, a wręcz prze­ciw­nie – w każ­dym poko­le­niu zysku­ją nowych fanów. 

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Silne kobiety w literaturze young adult

  W lite­ra­tu­rze young adult coraz czę­ściej zaczy­na­ją domi­no­wać posta­ci kobie­ce, któ­re miast wzo­rem księż­nicz­ki z baj­ki ocze­ki­wać ryce­rza na bia­łym ruma­ku same bio­rą spra­wy w swo­je ręce i posta­na­wia­ją na wła­sną rękę wykuć sobie los. Jako że waka­cje to chwi­la odde­chu i naj­lep­sza pora, aby się zre­lak­so­wać, przy­go­to­wa­li­śmy dla czy­tel­ni­ków nie boją­cych się łat­ki young adult kil­ka­na­ście lek­tur (tak­że ambit­nych), w któ­rych boha­ter­ki sprze­ci­wia­ją się nie­spra­wie­dli­wym podzia­łom, zasa­dom czy posta­no­wie­niom, i pra­gną wziąć spra­wy w swo­je ręce, żeby napra­wić i ura­to­wać, co się da. Oprócz wybo­ru tytu­łów zamiesz­cza­my rów­nież opis wydaw­cy, któ­ry być może oka­że się bar­dziej zachę­ca­ją­cy do lek­tu­ry i zary­su­je, o czym wła­ści­wie jest kon­kret­na pozy­cja.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nie będzie rewolucji w księgarniach

  Redak­cja „Wir­tu­al­ne­go Wydaw­cy” dotar­ła do infor­ma­cji, że Księ­gar­skich rewo­lu­cji – autor­skie­go pro­gra­mu Soni Dra­gi reali­zo­wa­ne­go przez Manu­fak­tu­rę Wie­dzy Esta­ka­da, a będą­ce­go waria­cją Kuchen­nych rewo­lu­cji z Mag­dą Ges­sler – jed­nak nie będzie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Dziecięce opowiadania Howarda Phillipsa Lovecrafta – po raz pierwszy w Polsce!

  W nie­dzie­lę, 20 sierp­nia 2017 r., z oka­zji 127. uro­dzin Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta por­tal Lubię Gro­zę i Wydaw­nic­two Wie­lo­krot­ne­go Wybo­ru przy­go­to­wa­ły praw­dzi­wą grat­kę dla naj­więk­szych fanów Samot­ni­ka z Pro­vi­den­ce. Nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej w naszym kra­ju, po raz pierw­szy prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski dzie­cię­ce opo­wia­da­nia Love­cra­fta, któ­re napi­sał w wie­ku 6–12 lat.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nie ma już z nami Briana Aldissa

  19 sierp­nia, dzień po swo­ich uro­dzi­nach, zmarł Brian Aldiss – angiel­ski pisarz scien­ce-fic­tion, kry­tyk i wydaw­ca fan­ta­sty­ki. Dożył dzie­więć­dzie­się­ciu dwóch lat. Mia­łam przez krót­ki czas przy­jem­ność znać Bria­na. Nie było chwi­li, kie­dy cze­goś nie pisał, powie­dzia­ła dla „The Guar­dian” Nata­sha Bar­don, redak­tor­ka z Har­per­Col­lins, po czym doda­ła: Brian opo­wia­dał naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­te histo­rie o dniach, kie­dy on i jemu współ­cze­śni pisa­li książ­ki, któ­re potem zosta­ły kla­sy­ka­mi gatun­ku, o wie­czo­rach z gigan­ta­mi lite­ra­tu­ry.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Elektryczne sny Philipa K. Dicka – zobaczcie pierwszy zwiastun!

  Fani twór­czo­ści Phi­li­pa K. Dic­ka mogą czuć się ostat­nio roz­piesz­cza­ni. W paź­dzier­ni­ku ma się uka­zać kon­ty­nu­acja kul­to­we­go Łow­cy Andro­idów z 1982 roku opar­te­go na moty­wach powie­ści Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach. Co praw­da mal­kon­ten­ci patrzą z nie­po­ko­jem na zbli­ża­ją­cą się pro­duk­cję, ale może jed­nak uda się Deni­so­wi Vil­le­neu­ve zacho­wać dic­kow­skie­go ducha w swo­im obra­zie. Za to na pew­no bar­dzo smacz­nie zapo­wia­da się inne wido­wi­sko. Moż­li­we, że jesz­cze w tym roku poja­wią się pierw­sze odcin­ki seria­lu tele­wi­zyj­ne­go Phi­lip K. Dick’s Elec­tric Dre­ams. Każ­dy epi­zod ma być adap­ta­cją inne­go tek­stu ame­ry­kań­skie­go pisa­rza. Utwo­rzy się w ten spo­sób nie­po­wta­rzal­na seria­lo­wa anto­lo­gia opo­wia­dań.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Tymi książkami pochwalimy się całemu światu

  Tar­gi książ­ki w War­sza­wie oraz Kra­ko­wie to naj­więk­sze i jed­ne z naj­waż­niej­szych kra­jo­wych imprez lite­rac­kich. Ale rów­nie waż­ne dla pol­skie­go czy­tel­ni­ka, a przede wszyst­kim rodzi­mych wydaw­ców są tar­gi zagra­nicz­ne. W naj­bliż­szym cza­sie obę­dą się pre­sti­żo­we Tar­gi Książ­ki we Frank­fur­cie (11–15 paź­dzier­ni­ka). Insty­tut Książ­ki przy­go­to­wał listę pisa­rzy i ich dzieł, któ­ry­mi rekla­mo­wa­na będzie Pol­ska. Kto został wybra­ny do repre­zen­to­wa­nia kra­ju na świe­cie? Mię­dzy inny­mi: Twar­doch, Żul­czyk, Che­re­ziń­ska, Małec­ki, Grzę­do­wicz i Chmie­lew­ski.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  10 faktów o H.P. Lovecrafcie, o których nie miałeś pojęcia

  Dziś przy­pa­da 127 rocz­ni­ca uro­dzin Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta, ojca współ­cze­sne­go hor­ro­ru, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych twór­ców i znaw­ców lite­ra­tu­ry gro­zy. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was 10 cie­ka­wo­stek na temat tego genial­ne­go auto­ra i bar­dzo dzi­wacz­ne­go czło­wie­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nie żyje Janusz Głowacki

  19 sierp­nia zmarł Janusz Gło­wac­ki – dra­ma­turg, sce­na­rzy­sta, pro­za­ik i publi­cy­sta. Miał sie­dem­dzie­siąt dzie­więć lat i dzie­siąt­ki publi­ka­cji na swo­im kon­cie. O wybit­nym talen­cie i ogrom­nym wyczu­ciu tema­tu niech świad­czy dłu­ga lista nagród i wyróż­nień, któ­re otrzy­my­wał przez lata za pra­cę twór­czą. O śmier­ci arty­sty poin­for­mo­wa­ła jego żona, Ole­na Leonen­ko-Gło­wac­ka.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Fikcja literacka czy prawdziwa zbrodnia?

  Listo­pad, 1995 rok. Do hoste­lu w Huzhou we wschod­nich Chi­nach wcho­dzi dwóch męż­czyzn. Roz­po­czy­na się napad. W rabun­ku prze­szka­dza im jeden z gości. Ginie w wyni­ku pobi­cia. Zło­dzie­je sta­ją się mor­der­ca­mi. By zatrzeć śla­dy zabi­ja­ją jesz­cze parę pro­wa­dzą­cą przy­by­tek i ich trzy­na­sto­let­nie­go wnu­ka. Spra­wa zosta­je umo­rzo­na przez brak tro­pów łączą­cych spraw­ców z ofia­ra­mi. Apa­rat poli­cyj­ny oka­zu­je się bez­sil­ny.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Piąta pora roku na srebrnym ekranie

  Nazwi­sko N.K. Jemi­sin może coś mówić pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi dzię­ki książ­ce Sto Tysię­cy Kró­lestw, a z całą pew­no­ścią powin­no być zna­ne za spra­wą serii Pęk­nię­ta Zie­mia. Pierw­szy tom try­lo­gii – Pią­ta pora roku (wyda­na w Pol­sce przez SQN Ima­gi­na­tio w 2016) – przy­niósł autor­ce w zeszłym roku nagro­dę Hugo za naj­lep­szą powieść, a w tym suk­ces powtó­rzy­ła dzię­ki jej kon­ty­nu­acji, czy­li Wro­tom obe­li­sków.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Haruki Murakami – jego światy i bohaterowie

  Jeśli spy­tać o pierw­sze sko­ja­rze­nie z japoń­ską lite­ra­tu­rą, to praw­do­po­dob­nie więk­szość osób wymie­ni nazwi­sko Haru­kie­go Mura­ka­mie­go. I nie będzie w tym dziw­ne­go. Mura­ka­mi jest nie­kwe­stio­no­wa­ną gwiaz­dą świa­to­wej lite­ra­tu­ry, jego książ­ki moż­na dostać w nie­mal każ­dym kra­ju na świe­cie i tak­że w Pol­sce cie­szy się olbrzy­mią popu­lar­no­ścią. Wła­śnie uka­zał się jego naj­now­szy zbiór ese­jów – „Zawód: powie­ścio­pi­sarz”, w któ­rym autor poka­zu­je swo­ją dro­gę twór­czą i mówi o pisar­stwie jako takim.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Korespondencja Agathy Christie ujawnia prawdziwy temperament królowej kryminału

  Aga­tha Chri­stie to bodaj naj­bar­dziej zna­na autor­ka kry­mi­na­łów. Tablo­idy pisa­ły o niej jako naj­bo­gat­szej pisar­ce świa­ta. Na swo­im kon­cie ma dzie­więć­dzie­siąt powie­ści i sztuk teatral­nych. Dała życie kul­to­wym posta­ciom: Her­ku­le­so­wi Poirot czy Jane Mar­ple. Wie­le z jej powie­ści i opo­wia­dań zosta­ło sfil­mo­wa­nych, nie­któ­re wie­lo­krot­nie, na pod­sta­wie jej twór­czo­ści powsta­wa­ły tak­że seria­le tele­wi­zyj­ne i słu­cho­wi­ska radio­we. Mimo że Chri­stie zmar­ła w 1976 roku, Har­per­Col­lins nadal wyda­je kolej­ne jej książ­ki (pośmiert­nie uka­za­ło się ich dzie­więć w tym dwie auto­bio­gra­fie). W zeszłym mie­sią­cu fani autor­ki dosta­li wspa­nia­łą nie­spo­dzian­kę. Wydaw­ca ujaw­nił bowiem trzy­ma­ną dotych­czas w sekre­cie kore­spon­den­cję wymie­nia­ną mię­dzy Aga­thą Chri­stie a Wil­lia­mem Col­lin­sem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Biblioteka rozsyła tajemnicze paczki

  Kolej­ne bada­nia poka­zu­ją, że czy­tel­nic­two w Pol­sce stoi na żenu­ją­co niskim pozio­mie, księ­gar­nie upa­da­ją, biblio­te­ki świe­cą pust­ka­mi. Ludzie i insty­tu­cje zwią­za­ne z lite­rac­kim świa­tem sta­ra­ją się akty­wi­zo­wać czy­tel­ni­ków, orga­ni­zu­ją akcje zwięk­sza­ją­ce lite­rac­ką świa­do­mość, udo­wad­nia­ją, że książ­ki nie są wca­le złem koniecz­nym. Naj­lep­sze rezul­ta­ty przy­no­szą zawsze te naj­bar­dziej kre­atyw­ne przed­się­wzię­cia.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Życia zamknięte w słowach – 10 biografii i autobiografii, które warto przeczytać

  Naj­lep­sze histo­rie pisze życie, a reży­se­ru­je Pasi­kow­ski – gło­si zna­ne powie­dze­nie. Cza­sa­mi jed­nak nie trze­ba nawet Pasi­kow­skie­go, wystar­czy tyl­ko tro­chę cza­su, by spi­sać swo­je wspo­mnie­nia. Moż­na też pocze­kać, aż znaj­dzie się ktoś chęt­ny, kto zro­bi to za nas. Bio­gra­fie i auto­bio­gra­fie cie­szą się spo­rą popu­lar­no­ścią na ryn­ku lite­rac­kim. Wśród nich jed­nak wie­le to strasz­nie sła­be pozy­cje. W przy­pad­ku auto­bio­gra­fii czę­sto jest to wina same­go auto­ra, któ­ry nie potra­fi inte­re­su­ją­co przed­sta­wić swo­je­go życia, zbyt­nio kolo­ry­zu­je, ma sła­be­go gho­stw­ri­te­ra lub po pro­stu nie ma nicze­go cie­ka­we­go do prze­ka­za­nia. Podob­nie jest z bio­gra­fia­mi – pisa­rze, któ­rzy bio­rą się za opi­sy­wa­nie cudzych losów nie mają ku temu odpo­wied­niej wie­dzy, two­rzą laur­kę lub zwy­czaj­nie zmy­śla­ją. Na szczę­ście z całe­go tego gąsz­czu da się wyłu­skać tytu­ły war­te uwa­gi – intry­gu­ją­ce i porząd­nie napi­sa­ne.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Garść ciekawostek o Stephenie Kingu

  Na ekra­ny tele­wi­zo­rów tra­fił nie­daw­no serial Mr. Mer­ce­des opar­ty na powie­ści Ste­phe­na Kin­ga o tym samym tytu­le (wyda­na w Pol­sce w 2016 przez wydaw­nic­two Alba­tros jako Pan Mer­ce­des). Zarów­no książ­ka jak i jej adap­ta­cja opo­wia­da­ją histo­rię eme­ry­to­wa­ne­go detek­ty­wa, Bil­la Hod­ge­sa, któ­re­go prze­śla­du­je nie­roz­wią­za­na spra­wa sprzed lat: nie­zna­ny spraw­ca wje­chał samo­cho­dem w tłum ludzi, zabi­ja­jąc na miej­scu kil­ka osób. Teraz dosta­je wia­do­mo­ści od tajem­ni­cze­go Pana Mer­ce­de­sa… Powieść była debiu­tem Ste­phe­na Kin­ga w gatun­ku kry­mi­na­łu detek­ty­wi­stycz­ne­go. Serial miał pre­mie­rę 9 sierp­nia. W związ­ku z tym publi­ku­je­my kil­ka cie­ka­wo­stek o kró­lu gro­zy.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.