Co nowego w księgarniach #2

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

Quiz o Wiedźminie

Ekranizacje

Wyciekła fabuła CAŁEGO siódmego sezonu Gry o tron!

graotronniestatystyk

Coś takiego nie­mal się nie zda­rza – w sieci poja­wiło się stresz­cze­nie całego siód­mego sezonu “Gry o tron”. To oczy­wi­ście nie­sa­mo­wita gratka dla tych, któ­rzy śle­dzą każdą infor­ma­cję zwią­zaną z fabułą i tra­ge­dia dla tych, któ­rzy uni­kają spo­ile­rów oraz dla twór­ców serialu.

UWAGA! Ponie­waż poni­żej opu­bli­ku­jemy infor­ma­cje doty­czące poszcze­gól­nych odcin­ków, pro­simy o nie­roz­wi­ja­nie newsa osób, które wolą dowie­dzieć się wszyst­kiego z ekra­nów.

Czy­taj dalej

Aktualności

Co nowego w księgarniach #2

jesienksiazki1

Dni stają się coraz krót­sze, ale to oka­zja ku temu, by chwile spę­dzone z książką w wygod­nym fotelu sta­wały się coraz dłuż­sze. Na tar­gach kró­lują dynie, za oknami wie­lo­barwne liście, kasz­tany i żołę­dzie, a w księ­gar­niach – oczy­wi­ście pre­mie­rowe tytuły. Poni­żej zapre­zen­tuję kilka spo­śród nowo­ści wydaw­ni­czych, czyli książki, które dopiero co tra­fiły do sprze­daży lub poja­wią się w niej lada moment. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

hogwarts

Jeśli wśród Two­ich bli­skich znaj­dują się fani Harry’ego Pot­tera, to wspa­niałe wie­ści! Już wkrótce Gwiazdka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­ween), a nie­sa­mo­wi­tych gadże­tów zwią­za­nych z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wiele, że bez pro­blemu znaj­dziesz coś pasu­ją­cego do każ­dego Pot­ter­ma­niaka. Jeśli macie już wszyst­kie książki z serii Harry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mowe na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze strony. Znaj­dzie­cie uni­ka­towe, nie­po­wta­rzalne dary zwią­zane z książ­kowa i fil­mową serią Harry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­nych półek ceno­wych, co także jest nie­sa­mo­wi­cie ważne.

Czy­taj dalej

Aktualności

Thriller wojenny San Andreas autorstwa Alistaira MacLeana zostanie zekranizowany!

harpertroling

Utwo­rzona nie­dawno firma Laurence’a Bowena, Dan­cing Ledge Pro­duc­tions nabyła prawa do adap­ta­cji powie­ści best­sel­le­ro­wego autora, Ali­sta­ira Mac­Le­ana. W ramach współ­pracy z wydawcą, Har­per­Col­lins, roz­pocz­nie przy­godę od prze­nie­sie­nia na ekran powie­ści „San Andreas” – thril­lera osa­dzo­nego w cza­sach II wojny świa­to­wej. Sce­na­riu­szem ma się zająć Tony Mar­chant.

Czy­taj dalej

Aktualności

Stephen King debiutuje w literaturze dziecięcej

charlie-choo-choo-2

Czy­tel­nicy “Mrocz­nej wieży” mogą pamię­tać opo­wieść o Char­liem Choo-Choo – boha­te­rze ksią­żeczki czy­ta­nej przez Jake’a Cham­bersa. Char­lie to gada­jący paro­wóz, który zostałby zapo­mniany wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym, ale jego maszy­ni­sta posta­no­wił udo­wod­nić, że Choo-Choo jest o wiele bar­dziej nie­za­wodny od jego następ­ców.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Będzie ekranizacja Thorgala!

thorgal1

Trudno zna­leźć w Pol­sce kogoś, kto nie sły­szał o “Thor­galu”. Choć komiks ten uka­zuje się we Fran­cji, to za rysunki odpo­wiada Polak, Grze­gorz Rosiń­ski, któ­rego kre­ska jest roz­po­zna­walna na całym świe­cie. Seria to histo­ria Thor­gala Aegirs­sona, który jako nie­mowlę został zna­le­ziony przez Wikin­gów, któ­rzy następ­nie wycho­wali go wśród sie­bie. Tak naprawdę boha­ter jest jed­nak “gwiezd­nym dziec­kiem”. Jego imię pocho­dzi od wikiń­skich bogów, Thora i Aegira, czyli bóstwa pio­ru­nów i wód, przy­po­mi­na­jąc oko­licz­no­ści odna­le­zie­nia chłopca na brzegu w cza­sie sztormu.

Czy­taj dalej

Quizy

Quiz z Harrym Potterem

harrypotterzdjecie1

Przed Wami nasz drugi quiz! Tym razem zapra­szamy Was do świata magii Harry‘ego Pot­tera. Przy oka­zji pre­miery książki “Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko” posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić jak dobrze zna­cie świat stwo­rzony przez J.K. Row­ling. Podej­mie­cie się wyzwa­nia? Czy może jeste­ście mugo­lami? 😉 Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Poznamy historię Berena i Luthien! Będzie nowa książka Tolkiena ze świata Śródziemia!

2nd December 1955:  British writer J R R Tolkien (1892 - 1973), enjoying a pipe in his study at Merton College, Oxford, where he is a Fellow. Original Publication: Picture Post - 8464 - Professor J R R Tolkien - unpub.  (Photo by Haywood Magee/Picture Post/Getty Images)

Beren and Luthien” to histo­ria, która była nie­zwy­kle bli­ska sercu J.R.R. Tol­kiena, mimo iż nigdy nie zde­cy­do­wał się na jej publi­ka­cję. W boha­te­rach: śmier­te­niku Bere­nie i nie­śmier­tel­nej elfic­kiej pięk­no­ści Luthien widział sie­bie i swoją żonę Edith. Imiona te wyryto póź­niej na ich nagrobku. Na dro­dze miło­ści boha­te­rów opo­wie­ści sta­nął ojciec Luthien, wielki lord, który posta­wił przed Bere­nem nie­moż­liwe do wyko­na­nia zada­nie, z któ­rym ten musiał się zmie­rzyć, by zasłu­żyć na rękę dziew­czyny. Fabuła sku­pia się na tym, jak zako­chani mie­rzą się z wyzwa­niem, pró­bu­jąc okraść złego Mel­kora zwa­nego Mor­go­them. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gotuj z Georgem R.R. Martinem

graotronuczta1

Mogło by się wyda­wać, że lite­ra­tura nie oddzia­łuje na zmysł smaku, ale są pisa­rze, któ­rzy opi­sują uczty tak, że ślinka sama zbiera się w ustach. Do kró­lów tej dzie­dziny należy Geo­rge R.R. Mar­tin. W “Pie­śni Lodu i Ognia” opi­sał nie­zli­czone przy­ję­cia i potrawy, zróż­ni­co­wane w zależ­no­ści od rejonu, zamoż­no­ści czy gustu boha­te­rów. Ich wspólną cechą jest jedno: w więk­szo­ści spra­wiają, że czy­tel­nik od razu czuje się głodny. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

potterharry1

Foto­grafka Sarah Hester jest wielką fanką Harry’ego Pot­tera. We współ­pracy z Zacha­rym Howel­lem – także foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzyła sesję zdję­ciową, na widok któ­rej fan­kom Harry’ego Pot­tera (a może i nie­któ­rym fanom) serce zabije szyb­ciej.

Czy­taj dalej