Niestatystyczny spis książek na luty 2017

Książki polecane przez J.K. Rowling!

Quiz pierwsze zdanie – część druga

 • Ekranizacje

  Netflix przygotowuje Anię z Zielonego Wzgórza! Pierwsza zapowiedź i zdjęcia!

  Net­flix pra­cuje nad nowym seria­lem. Tym razem będzie to adap­ta­cja powie­ści “Ania z Zie­lo­nego Wzgó­rza” autor­stwa Lucy Maud Mont­go­mery – zaty­tu­ło­wana po pro­stu “Anne”. Pro­duk­cja ma tra­fić do biblio­teki Net­fliksa 12 maja 2017 roku i liczyć 8 odcin­ków. Nad seria­lem pra­cują Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Amanda Tap­ping.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Stanisław Lem – jak rozpocząć przygodę z twórczością?

  Sta­ni­sław Lem jest pisa­rzem, któ­rego sława wykra­cza znacz­nie poza grono miło­śni­ków science-fic­tion. Jego książki docze­kały się licz­nych ekra­ni­za­cji i adap­ta­cji sce­nicz­nych, słu­żyły za inspi­ra­cje dla komik­sów, a także wywarły znaczny wpływ na innych twór­ców fan­ta­styki nauko­wej. Nazwi­skiem autora zostały nazwane pierw­szy pol­ski sate­lita oraz pla­ne­to­ida.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Masz milion funtów? Możesz kupić dom Tolkiena

  76 Sand­field Road w Oxfor­dzie, jeden z domów J.R.R. Tol­kiena, został wysta­wiony na sprze­daż z ceną wywo­ław­czą wyno­szącą 1,25 mln fun­tów. Tol­kien i jego żona Edith prze­nie­śli się do tej posia­dło­ści 30 marca 1953 roku, opusz­cza­jąc 99 Holy­well Street w cen­trum Oxfordu. 

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Robert M. Wegner doceniony w Rosji

  Robert M. Wegner debiu­to­wał książ­kowo w 2009 roku zbio­rem “Opo­wie­ści z meekhań­skiego pogra­ni­cza. Północ–Południe” i od tego czasu z cał­kiem ano­ni­mo­wej osoby stał się powa­ża­nym i uzna­nym twór­com, a jego meekhań­ski cykl – jed­nym ze sztan­da­ro­wych pol­skich przy­kła­dów uni­wer­sum fan­tasy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książki dla podopiecznych hospicjów

  Fun­da­cja Hospi­cjum Onko­lo­giczne z Ursy­nowa ape­luje o udział w akcji zbie­ra­nia ksią­żek dla pod­opiecz­nych. Szcze­gól­nie cenne będą lite­ra­tura współ­cze­sna oraz kla­syczna. Ważne, by książki były nie­znisz­czone – ze względu na stan zdro­wia pod­opieczni hospi­cjum potrze­bują czy­stych kar­tek, a także czy­tel­nego druku. 

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Niezwykła historia z Kanady

  Anton Pilipa z Toronto wyszedł z domu w 2012 roku. Męż­czy­zna marzył o tym, by odwie­dzić Biblio­tekę Naro­dową w Buenos Aires w Argen­ty­nie. I… poszedł do niej. Pie­szo. Rok wcze­śniej zdia­gno­zo­wano u niego schi­zo­fre­nię.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wyjątkowe dedykacje w książkach

  Dedy­ka­cja nie jest nie­od­łączną czę­ścią książki, ale bez wąt­pie­nia popu­larną. Trudno się dzi­wić – napi­sa­nie powie­ści czy zbioru opo­wia­dań może wyma­gać poświę­ce­nia spo­rego kawałka życia (prze­cięt­nie od kilku mie­sięcy do kilku lat), jest więc spo­rym wyróż­nie­niem sym­bo­liczne prze­zna­cze­nie go bli­skiej oso­bie.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  10 ciekawostek o Johnie Greenie

  Nasi ulu­bieni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzięki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest naprawdę wiele rze­czy, któ­rych o nich nie wiemy – choć te bywają rów­nie inte­re­su­jące jak ele­menty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Joh­nie Gre­enie, mistrzu powie­ści young adult i vlo­go­wej edu­ka­cji!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nowa lista lektur zatwierdzona

  We wto­rek mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska pod­pi­sała roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­jące nową postawę pro­gra­mową w szkole pod­sta­wo­wej. Ta wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2017 roku. Mini­ster pod­kre­śliła, że pod­stawa jest nowo­cze­sna, ale sza­nuje prze­szłość i histo­rię.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Romeo i Julia Forever!

  O twór­czo­ści Wil­liama Shakespeare’a napi­sano już wiele, bo w końcu kry­tycy, czy­tel­nicy i bada­cze lite­ra­tury zaj­mują się nią od wie­ków. Zazwy­czaj, gdy mówimy „Sha­ke­spe­are” na myśl przy­cho­dzi nam abso­lutna kla­syka, ponad­cza­so­wość i kanon lite­ra­tury.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kim Kardashian założyła klub książkowy

  Kim Kar­da­shian to jedna z cele­bry­tek “zna­nych z tego, że są znane”. Jej nowe przed­się­wzię­cie zupeł­nie nie pasuje do wize­runku, który stwo­rzyła. Mia­no­wi­cie: zało­żyła klub książ­kowy, do któ­rego może dołą­czyć każdy. 

  Czytaj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ