Niestatystyczny spis książek na kwiecień

Kolejna porcja ciekawostek o Grze o tron

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Aktualności

  Raport czytelnictwa w Polsce w roku 2016

  Rapor­ty o czy­tel­nic­twie Biblio­te­ki Naro­do­wej regu­lar­nie dostar­cza­ją nam inte­re­su­ją­cy­ch infor­ma­cji o tym, czy Pola­cy czy­ta­ją i po co się­ga­ją naj­chęt­niej. Aż 16% bada­ny­ch oznaj­mi­ło, że nie przy­po­mi­na sobie, by prze­czy­ta­ło jaki­kol­wiek tek­st obję­to­ści przy­naj­mniej trzech stron – uwzględ­nia­jąc cza­so­pi­sma i wia­do­mo­ści w sie­ci. Gru­pa ta jest sta­bil­na.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kochanki, żony i córki gangsterów – życie z Escobarem, polską mafią i Yakuzą

  Gabriel Gar­cia Marqu­ez, lau­re­at Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry z 1982 roku, w każ­dy­ch inny­ch oko­licz­no­ścia­ch był­by uwa­ża­ny za naj­słyn­niej­sze­go Kolum­bij­czy­ka XX wie­ku. Jed­nak to Pablo Esco­bar może pochwa­lić się tym mia­nem. Za spra­wą seria­lu „Nar­cos” ponow­nie wra­ca ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie jed­nym z naj­okrut­niej­szy­ch bos­sów nar­ko­ty­ko­wy­ch w histo­rii, któ­ry w świe­cie ame­ry­kań­skie­go hip hopu od daw­na jest postrze­ga­ny jako idol – praw­dzi­wa wer­sja Tony Mon­ta­ny z fil­mu „Czło­wiek z bli­zną”. Za spra­wą wydaw­nic­twa Ago­ra w książ­ce „Kocha­jąc Pabla, nie­na­wi­dząc Esco­ba­ra” jego eks­ko­chan­ki Vir­gi­nii Val­le­jo pozna­je­my nie tyl­ko nie­praw­do­po­dob­ne dzie­je ich roman­su, ale tak­że mamy oka­zję spoj­rzeć na nie­co inne obli­cze kró­la koka­iny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Polska postapokalipsa w literaturze

  Lite­ra­tu­ra spod zna­ku posta­po­ka­lip­sy – sub­ga­tun­ku scien­ce fic­tion – w ostat­ni­ch lata­ch sta­ła się nader żywa, przez co rozu­miem jej popu­lar­no­ść; na naszym rodzi­mym grun­cie wyra­sta­ją wzno­wie­nia, uka­zu­ją się prze­kła­dy, ale co naj­waż­niej­sze, bia­ło-czer­wo­ni auto­rzy tak­że coraz czę­ściej korzy­sta­ją z dobro­dziej­stw poety­ki posta­po­ka­lip­sy.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wysoki poziom czytelnictwa za murami więziennymi

  Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak wyglą­da czy­tel­nic­two w pol­ski­ch wię­zie­nia­ch? Z pew­no­ścią zasta­na­wia­ła się nad tym autor­ka bada­nia “Książ­ki w Pudle – czy­tel­nic­two w pol­ski­ch zakła­da­ch kar­ny­ch” Kata­rzy­na Lipiń­ska.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Filmowa przygoda Thorgala i Valeriana – komiksowa klasyka na dużych i małych ekranach

  Co powie­cie na podró­żu­ją­ce­go w cza­sie i prze­strze­ni, kosmicz­ne­go agen­ta z andro­pau­zą i uczło­wie­czo­ne­go spad­ko­bier­cę super­bo­ha­te­rów o wyglą­dzie Wikin­ga, któ­ry prze­ży­wa kry­zys wie­ku śred­nie­go? Ponu­ra wizja? To nam na szczę­ście raczej nie gro­zi, choć fil­mow­cy się­ga­ją wła­śnie po euro­pej­skie komik­sy z bro­dą.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książki o książkach

  Pisa­rze to w więk­szo­ści oso­by zako­cha­ne w książ­ka­ch – uwiel­bia­ją­ce czy­tać, zbie­rać kolej­ne tytu­ły, cenią­ce książ­kę jako ideę, ale tak­że jako przed­miot. Nic więc dziw­ne­go, że książ­ki bar­dzo czę­sto poja­wia­ją się w utwo­ra­ch lite­rac­ki­ch. Cza­sem jako rekwi­zyt, czę­sto jako natu­ral­ne oto­cze­nie głów­ne­go boha­te­ra, bywa też, że autor stwa­rza fik­cyj­ną książ­kę i nada­je jej szcze­gól­ne zna­cze­nie, kon­cen­tru­je wokół niej akcje oraz spra­wia, iż czy­tel­nik za wszel­ką cenę chciał­by ją prze­czy­tać. Przyj­rzyj­my się kil­ku wyobra­żo­nym księ­gom, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w naszej kul­tu­rze, a tak­że powie­ściom skon­cen­tro­wa­nym wokół ksią­żek.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Nadeszła zima! Zdjęcia z planu 7 sezonu Gry o tron!

  HBO zapre­zen­to­wa­ło ofi­cjal­ne zdję­cia z pla­nu nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu “Gry o tron”, zima nadej­dzie w lip­cu tego roku. Dla tych co nie wie­dzą “Gra o tron” to ame­ry­kań­ski serial fan­ta­sy stwo­rzo­ny przez Davi­da Beniof­fa i D.B. Weis­sa dla HBO, będą­cy adap­ta­cją sagi Pie­śń lodu i ognia autor­stwa ame­ry­kań­skie­go pisa­rza George’a R.R. Mar­ti­na.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych

   24 kwiet­nia 2017 r w Gdań­sku, Kra­ko­wie, Pozna­niu, War­sza­wie oraz Wro­cła­wiu rusza Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek, któ­re tra­fią do dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­sły­ch prze­by­wa­ją­cy­ch w szpi­ta­la­ch w całej Pol­sce. Książ­ki moż­na odda­wać do 21 maja w ponad 800 miej­sca­ch na tere­nie pię­ciu zaczy­ta­ny­ch mia­st.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Mundus – świat według wydawnictwa UJ

  Od sztu­ki codzien­nej rado­ści, z któ­rej sły­ną Duń­czy­cy, po prze­szy­wa­ją­cy stra­ch towa­rzy­szą­cy obcym kro­kom w mek­sy­kań­skie noce. Lite­ra­tu­ra fak­tu z serii Mun­dus – Feno­me­ny to podróż do pozor­nie oswo­jo­ny­ch, ale wciąż obcy­ch miej­sc.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Benedict Cumberbatch na pierwszym zdjęciu ekranizacji książki Iana McEwana Dziecko w czasie

  Film “The Child in Time (Dziec­ko w cza­sie)”, będą­cy adap­ta­cją nowe­li Iana McE­wa­na z 1987 roku o tym samym tytu­le opo­wie histo­rię Ste­phe­na, auto­ra ksią­żek dla dzie­ci, oraz jego żony Julie – dwa lata po okrop­nym incy­den­cie, któ­ry odmie­nił ich życie. W fil­mie wystą­pi m.in. Bene­dict Cum­ber­bat­ch. Zdję­cia do pro­duk­cji dopie­ro się roz­po­czę­ły, więc na razie nie wyzna­czo­no prze­wi­dy­wa­nej daty pre­mie­ry.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Kochając Pabla, nienawidząc Escobara – historia niewiarygodnego romansu

  Dziś do księ­garń tra­fi­ła książ­ka “Kocha­jąc Pabla, nie­na­wi­dząc Esco­ba­ra” autor­stwa Vir­gi­nii Val­le­jo, emo­cjo­nu­ją­ca i trzy­ma­ją­ca w napię­ciu od pierw­szej aż do ostat­niej stro­ny. Książ­ka uka­za­ła się pod naszym patro­na­tem. Temat zaka­za­nej miło­ści fascy­nu­je nas od tego same­go cza­su, w któ­rym w ogó­le o miło­ści zaczę­li­śmy opo­wia­dać. Meza­lians, tajem­ne związ­ki, prze­klę­ci kochan­ko­wie… Woj­na tro­jań­ska nie wybu­chła­by, gdy­by Parys nie pra­gnął posią­ść Hele­ny – żony Mene­la­osa. Romeo i Julia żyli­by, gdy­by nie zapa­ła­li do sie­bie uczu­cia­mi.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Lista najlepiej sprzedających się książek wszech czasów

  Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jakie powie­ści są naj­więk­szy­mi best­sel­le­ra­mi świa­ta? Ist­nie­je ich lista. Nie jest, nie­ste­ty, dosko­na­ła, ponie­waż są książ­ki, któ­ry­ch dokład­ne­go nakła­du nie da się poli­czyć ze wzglę­du na wzno­wie­nia bazu­ją­ce na pra­wa­ch dome­ny publicz­nej. Zali­cza­ją się do tego gro­na np. “Opo­wie­ść wigi­lij­na” Char­le­sa Dic­ken­sa czy “Hra­bia Mon­te Chri­sto” Ale­xan­dra Duma­sa.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Największe hity Marvela czyli od czego zacząć przygodę z komiksami o superbohaterach

  Marvel jest jed­nym z dwó­ch naj­więk­szy­ch wydaw­ców komik­sów w Sta­na­ch Zjed­no­czo­ny­ch i jed­ną naj­bar­dziej roz­po­zna­wa­ny­ch komik­so­wy­ch marek na świe­cie. To wła­śnie Marvel dał świa­tu taki­ch boha­te­rów jak m.in. : Spi­der-Man, Kapi­tan Ame­ry­ka, Thor, Iron-Man, Hulk, Dare­de­vil czy Wolve­ri­ne. Fil­my o tych hero­sa­ch świę­cą try­um­fy na duży­ch i mały­ch ekra­na­ch – i słusz­nie, wie­le z nich to napraw­dę solid­ne pro­duk­cje roz­ryw­ko­we. Czy war­to się­gnąć też po komik­sy o ich przy­go­da­ch? Oczy­wi­ście! Przez lata wyszło wie­le zna­ko­mi­ty­ch histo­rii, a my przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik pre­zen­tu­ją­cy te (wyda­ne w Pol­sce), któ­re są wyjąt­ko­wo uda­ne.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.