Wichry zimy są dla George’a R.R. Martina ogromnym wyzwaniem

Solaris najlepszą książką napisaną po 1918 roku według słuchaczy radiowej Trójki

Niestatystyczny spis książek na styczeń 2019

 • Konkursy

  Wygraj książki na cały rok – edycja 2019

  Jakie jest naj­więk­sze marze­nie każ­de­go książ­ko­ho­li­ka? Co mie­siąc otrzy­my­wać zapas naj­cie­kaw­szych, sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych ksią­żek. I my po raz kolej­ny je speł­nia­my, ofe­ru­jąc Wam moż­li­wość otrzy­my­wa­nia przez rok ksią­żek.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Jakie są tajemnice polskich pielęgniarek? Rozmowa z autorką książki o ich codziennej pracy.

  Każ­dy z nas w cią­gu swo­je­go życia spo­tka się z peł­nią­cą dyżur pie­lę­gniar­ką. Jeśli sami szczę­śli­wie nie tra­fi­my do szpi­ta­la, ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo, że będzie­my odwie­dzać prze­by­wa­ją­cą tam bli­ską oso­bę. Wie­my, że pie­lę­gniar­ki pro­te­stu­ją, są źle opła­ca­ne i prze­mę­czo­ne, ale czę­sto nic ponad­to. Marian­na Fijew­ska, pisząc swo­ją książ­kę o tym śro­do­wi­sku, dotar­ła znacz­nie głę­biej.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Fikcyjne szkoły, do których chciałbyś chodzić

  Dziw­nym tra­fem lite­rac­kie szko­ły i aka­de­mie zazwy­czaj mają w sobie coś takie­go, że wyda­ją się po pro­stu lep­sze od tych rze­czy­wi­stych. Dziś przy­glą­da­my się bli­żej przy­byt­kom nauki, któ­re co praw­da nie ist­nie­ją, ale chcia­ło­by się je odwie­dzić cho­ciaż na chwi­lę.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie lubi książek

  Waż­ne festi­wa­le lite­rac­kie zosta­ły pozba­wio­ne dofi­nan­so­wa­nia. W ramach pro­gra­mu Pro­mo­cja czy­tel­nic­twa wyróż­nio­no za to Ogól­no­pol­skie Tar­gi Wydaw­ców Kato­lic­kich. Budżet pro­gra­mu Pro­mo­cja czy­tel­nic­twa wyno­si 5,75 mln zł. 750 tys. MKiDN prze­zna­czy­ło na reali­za­cję zadań wie­lo­let­nich z lat ubie­głych, 4,25 mln na wydat­ki w eta­pie kon­kur­so­wym, a 750 tys. na zada­nia roz­pa­trzo­ne na eta­pie odwo­ław­czym. W uza­sad­nie­niu pro­gra­mu czy­ta­my, że cho­dzi o dofi­nan­so­wa­nie “pro­gra­mów pro­mu­ją­cych powszech­ne prak­ty­ki czy­tel­ni­cze, jak i poprzez wspar­cie dla przed­się­wzięć pro­mu­ją­cych naj­bar­dziej zna­czą­ce zja­wi­ska lite­ra­tu­ry współ­cze­snej”. Gdzie tra­fi­ły pie­nią­dze?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Reportaże wyd. Czarne w promocji do -50% – tylko do wtorku

  Nie od dziś wia­do­mo, że Wydaw­nic­two Czar­ne sły­nie ze zna­ko­mi­tych repor­ta­ży. Pod szyl­dem wydaw­nic­twa zało­żo­ne­go przez Andrze­ja Sta­siu­ka i Moni­kę Sznaj­der­man uka­za­ły się repor­ta­że takich auto­rów jak Swie­tła­na Alek­si­je­wicz, Jean Hatz­feld, Paweł Smo­leń­ski, Mariusz Szczy­gieł, Jacek Hugo-Bader czy Ceza­ry Łaza­re­wicz. Na Woblin­ku macie teraz szan­sę kupić je w for­mie e-booka w pro­mo­cyj­nej cenie – nawet do 50% taniej.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Pierwszy zwiastun filmy Tolkien!

  Tol­kien, bo taki tytuł nosi film, posta­ra się przy­bli­żyć widzo­wi oko­licz­no­ści, któ­re ukształ­to­wa­ły pisa­rza w taki spo­sób, że stał się auto­rem bodaj naj­bar­dziej zna­nych powie­ści fan­ta­sy na całym świe­cie. Obraz poka­że mło­dość na wpół osie­ro­co­ne­go Tol­kie­na na idyl­licz­nej angiel­skiej wsi. Pozna­my histo­rie jego szkol­nych i aka­de­mic­kich przy­jaź­ni, miło­ści i poszu­ki­wa­nia arty­stycz­nych inspi­ra­cji. Zoba­czy­my Tol­kie­na w cza­sie wybu­chu pierw­szej woj­ny świa­to­wej, dra­ma­tycz­ne­go okre­su, kie­dy to roz­padł się pra­wie cały jego świat. Zobacz­cie pierw­szą zapo­wiedź!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Powstanie nowa ekranizacja Koloru z przestworzy H.P. Lovecrafta z Nicolasem Cagem

  H.P. Love­craft, nazy­wa­ny samot­ni­kiem z Pro­vi­den­ce, przez wie­lu uzna­wa­ny jest za mistrza gro­zy. Licz­ne opo­wia­da­nia two­rzo­ne w latach 20. i 30. XX wie­ku eks­plo­ru­ją w dużej mie­rze nie­zwy­kłą, wykre­owa­ną przez auto­ra, mito­lo­gię Wiel­kich Przed­wiecz­nych, pra­sta­rych istot, któ­re nie­gdyś mia­ły rzą­dzić świa­tem, a teraz cze­ka­ją w uśpie­niu na czas powtór­ne­go pano­wa­nia. Pro­za Love­cra­fta czę­sto sta­je się kan­wą dla kolej­nych poko­leń pisa­rzy, twór­ców gier kom­pu­te­ro­wych i fil­mow­ców. Zwłasz­cza los ekra­ni­za­cji love­cra­ftow­skiej twór­czo­ści jest cie­ka­wy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Lutowy kiermasz książkowy w Biedronkach. Książki po 9.99 zł

  W ponie­dzia­łek 11 lute­go, w sie­ci dys­kon­tów będzie dostęp­na ofer­ta ksią­żek w ramach luto­we­go zimo­we­go kier­ma­szu. Wszyst­kie pozy­cje po 9,99 zł. W ofer­cie m.in. Jojo Moy­es, Ste­phen King, Alex Kava, Char­lot­te Link, Joan­na Chmie­lew­ska i inni. Zróż­ni­co­wa­na tema­ty­ka. Od sen­sa­cji przez kry­mi­na­ły po fan­ta­sty­kę i książ­ki mło­dzie­żo­we. Do tego porad­ni­ki i książ­ki dla dzie­ci. 

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Randka w ciemno z książką

  Wybie­ra­jąc nową książ­kę do czy­ta­nia, nie­rzad­ko kie­ru­je­my się nazwi­skiem auto­ra, prze­czy­ta­ną gdzieś recen­zją, opi­nią bli­skiej oso­by, chwy­tli­wym mar­ke­tin­go­wym tek­stem albo przy­ku­wa­ją­cą oko okład­ką. Zda­rzyć się może, że w ten spo­sób prze­oczy­my praw­dzi­wy skarb ukry­ty pod nie­zbyt atrak­cyj­nym opa­ko­wa­niem albo napi­sa­ny przez debiu­tan­ta, któ­ry mimo że sta­wia zale­d­wie pierw­sze kro­ki w sztu­ce pisar­skiej, to już mógł­by kon­ku­ro­wać z mistrza­mi. Cie­ka­we roz­wią­za­nie zapro­po­no­wa­ła z oka­zji walen­ty­nek ame­ry­kań­ska biblio­te­ka publicz­na w Roano­ke w sta­nie Wir­gi­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Sprytny projekt biblioteczki na wypadek trzęsień ziemi

  Trzę­sie­nia zie­mi w wie­lu miej­scach na świe­cie nie są niczym nie­zwy­kłym – miesz­ka­ją­cy tam ludzie musie­li nauczyć się z nimi żyć, w jakiś spo­sób się dosto­so­wać. Jed­nym z takich miejsc jest Japo­nia. W więk­szo­ści przy­pad­ków wystę­pu­ją­ce tam trzę­sie­nia nie są groź­ne, nie sta­no­wią zagro­że­nia dla ludz­kie­go życia, ale potra­fią być iry­tu­ją­ce. Ot na przy­kład w ich wyni­ku z półek mogą pospa­dać wszyst­kie książ­ki. Spryt­ne, a jed­no­cze­śnie banal­ne roz­wią­za­nie zapro­po­no­wał archi­tekt Shin­su­ke Fujii.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Syn Davida Bowiego chciałby, żeby scenariusz do filmu o muzyku napisał Neil Gaiman

  David Bowie dzię­ki elek­try­zu­ją­cej muzy­ce i zapa­da­ją­cym w pamięć sce­nicz­nym wize­run­kom jesz­cze za życia stał się legen­dą. Zna­ny był z inno­wa­cyj­ne­go podej­ścia, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go woka­lu, hip­no­ty­zu­ją­cej andro­gy­nicz­nej uro­dy. Poza muzy­ką zaj­mo­wał się rów­nież malar­stwem, kolek­cjo­no­wał sztu­kę, trud­nił się aktor­stwem, był zago­rza­łym czy­tel­ni­kiem. Wkrót­ce mają ruszyć pra­ce pro­duk­cyj­ne nad bio­gra­ficz­nym fil­mem opo­wia­da­ją­cym histo­rię Davi­da Bowie­go. Syn arty­sty, Dun­can Jones, nie dał jed­nak pro­jek­to­wi swo­je­go bło­go­sła­wień­stwa.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Jak ma się sprawa żądania przez Andrzeja Sapkowskiego 60 mln złotych od CD Projekt Red?

  O rosz­cze­niach Andrze­ja Sap­kow­skie­go wzglę­dem CD Pro­jekt Red pisa­li­śmy w paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku. W skró­cie: w 2002 pisarz za 35 tysię­cy zło­tych udo­stęp­nił stu­diu pra­wa do stwo­rze­nia gry na pod­sta­wie jego twór­czo­ści. Nie chciał wów­czas pro­cen­tu od sprze­da­ży, bo jak sam mówił nie wie­rzył w powo­dze­nie pro­jek­tu. Dla­te­go wybrał zapła­tę z góry. Kie­dy Wiedź­min 3. Dzi­ki gon odniósł mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces, kopie gry sprze­da­ły się w milio­nach egzem­pla­rzy, a CD Pro­jekt Red ogło­sił, że przy­cho­dy się­gnę­ły miliar­da zło­tych, do spół­ki tra­fi­ło pismo od praw­ni­ków pisa­rza z żąda­niem wypła­ce­nia należ­nych Sap­kow­skie­mu 60 milio­nów zło­tych.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Autor Kobiety w oknie nałogowo kłamał o swoim życiu. Wmawiał ludziom, że ma raka mózgu

  W bry­tyj­skim seria­lu Sick Note głów­ny boha­ter, odgry­wa­ny przez Ruper­ta Grin­ta, utrzy­mu­je, że cho­ru­je na raka prze­ły­ku, dzię­ki cze­mu z począt­ku czer­pie same korzy­ści, póź­niej zaś, kie­dy spi­ra­la kłam­stwa się nakrę­ca, wpa­da w coraz więk­sze kło­po­ty. Prze­sła­niem pro­duk­cji jest poka­za­nie, że podą­ża­nie ścież­ką fał­szu nie popła­ca, a pew­nych rze­czy nie powin­no się zmy­ślać, zwłasz­cza na przy­kład cięż­kich cho­rób. Kto kła­mie, że ma raka?!, wykrzy­ki­wał w furii jeden z boha­te­rów. Takie­go wła­śnie uczyn­ku w realu dopu­ścił się Dan Mal­lo­ry, zna­ny przede wszyst­kim jako A.J. Finn, autor best­sel­le­ro­wej Kobie­ty w oknie.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Prawdopodobnie w 2020 roku zobaczymy nowy serial na podstawie Bastionu Stephena Kinga

  Wśród naj­lep­szych powie­ści Ste­phe­na Kin­ga nie­zmien­nie wymie­nia się Bastion. Mało tego, ta wyda­na w 1978 roku opo­wieść o ludziach oca­la­łych z glo­bal­nej zagła­dy, któ­rzy teraz sta­ra­ją się prze­żyć w nie­go­ścin­nym świe­cie uzna­wa­na jest za magnum opus pisa­rza. Z koń­cem stycz­nia sta­cja CBS dała osta­tecz­nie zie­lo­ne świa­tło pro­jek­to­wi Josha Boone’a, któ­ry zamie­ni powieść w dzie­się­cio­od­cin­ko­wy limi­to­wa­ny serial.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Nowe zdjęcia z planu filmu biograficznego o Tolkienie

  Głów­ną rolę w naj­now­szym fil­mie od Fox Sear­chli­ght Pic­tu­res, zaty­tu­ło­wa­nym Tol­kien, dostał bry­tyj­ski aktor Nicho­las Hoult (seria X-Men, Mad Max: Na dro­dze gnie­wu). To wła­śnie on na swo­im Insta­gra­mie zamie­ścił nie­daw­no kil­ka zdjęć z pla­nu fil­mo­we­go. Te, razem z opi­sem fabu­ły, mogą świad­czyć, o tym, na jakich wąt­kach sku­pią się twór­cy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Otwarcie nowoczesnej biblioteki z książkomatem w Gdyni

  Jed­na z filii gdyń­skiej biblio­te­ki publicz­nej prze­no­si się do nowe­go miej­sca, z uli­cy Żerom­skie­go na Wła­dy­sła­wa IV. Ze zmia­ną loka­li­za­cji wią­że się oczy­wi­ście zmia­na wystro­ju. Ina­czej rów­nież wyglą­dać będą pro­ce­du­ry wypo­ży­cza­nia czy odda­wa­nia ksią­żek. Już 7 lute­go swo­je podwo­je otwo­rzy nowo­cze­sna Biblio­te­ka Śród­mie­ście. Wyda­rze­niu towa­rzy­szyć będą cie­ka­we atrak­cje.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.