Niestatystyczny spis książek na luty

Znaczki pocztowe z Jonem Snowem, Daenerys Targaryen i innymi postaciami z Gry o Tron

Księgarnie Matras zwijają interes

 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na luty 2018

  Machi­na wydaw­ni­cza w lutym dopie­ro się roz­krę­ca, wcho­dząc na wyż­szy bieg. Czy­tel­ni­cy wszel­kich gatun­ków i odmian nie powin­ni czuć się zawie­dze­ni. Nie zabrak­nie tak­że wie­lu wzno­wień i dotych­czas nie­wy­da­nych w Pol­sce ksią­żek nie­co star­szych, ale nie mniej inte­re­su­ją­cych, jak „Inwa­zja z Gani­me­de­sa” czy pierw­szy tom „To, co naj­lep­sze”. Wyda­je się, że mie­siąc zako­cha­nych powi­nien obfi­to­wać w roman­se, choć nie zabrak­nie też pozor­nie lite­rac­kiej prze­ciw­no­ści, tj. hor­ro­ru – w tym wypad­ku war­to wska­zać Shir­ley Jack­son i „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu”. Chy­ba naj­mniej poszko­do­wa­ni będą w lutym sym­pa­ty­cy bio­gra­fii, bo na księ­gar­skich pół­kach poja­wi się nie­ma­ło cie­ka­wych, choć­by „Raspu­tin”; podob­nie będzie z miło­śni­ka­mi histo­rycz­nych cie­ka­wo­stek – i tu wymie­nię „Sło­wiań­skie skar­by” oraz „Bar­ce­loń­skie sny”. A co z resz­tą? Zobacz­cie sami nasze pro­po­zy­cje i podziel­cie się swo­imi!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Pieśni o wikingach, czyli książki dla fanów nordyckich wojowników

  Pod koniec listo­pa­da kanał Histo­ry wypu­ści pierw­szy odci­nek pią­te­go sezo­nu „Wikin­gów” – seria­lu, któ­ry zdo­łał zebrać olbrzy­mią gru­pę fanów na całym świe­cie. Nie ma w tym nic dziw­ne­go, to zna­ko­mi­ta pro­duk­cja, świet­nie napi­sa­na i wyre­ży­se­ro­wa­na, wia­ry­god­nie odda­ją­ca suro­we cza­sy najaz­dów z Pół­no­cy. Losy pół­mi­tycz­ne­go Ragna­ra Lod­bro­ka i jego synów roz­pa­la­ły wyobraź­nię wikin­gów, marzą­cych o wiel­kich czy­nach i boga­tych łupach – nie jest to jed­nak jedy­na opo­wieść z tego krę­gu kul­tu­ro­we­go, któ­rą war­to znać. Skan­dy­na­wia sły­nę­ła prze­cież ze swo­ich skal­dów oraz boga­tej mito­lo­gii, a te opo­wie­ści do dziś inspi­ru­ją kolej­nych auto­rów.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Ursula K. Le Guin i jej niezwykłe światy

  22 stycz­nia ode­szła Ursu­la K. Le Guin – jed­na z naj­wy­bit­niej­szych auto­rek fan­ta­sty­ki, któ­rej twór­czość wie­lo­krot­nie wykra­cza­ła poza ramy gatun­ku. To ona napi­sa­ła cykl o Zie­mio­mo­rzu, serię ksią­żek o świa­tach Eku­me­ny, a tak­że mul­tum innych powie­ści, opo­wia­dań, ese­jów i wier­szy. Twór­czość przy­nio­sła jej licz­ne nagro­dy bran­żo­we (ale nie tyl­ko) – w tym te naj­waż­niej­sze: World Fan­ta­sy Award, Locu­sa, Hugo, Nebu­lę i inne.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Obszerne okultystyczne zbiory prywatnej Biblioteki Ritmana dostępne online. Duża w tym zasługa Dana Browna!

  Pra­ce nad swo­imi best­sel­le­ra­mi pchnę­ły Dana Brow­na w obję­cia okul­ty­zmu. Nie stał się bynaj­mniej czci­cie­lem demo­nów ani adep­tem czar­nej magii, po pro­stu pew­ne ele­men­ty z tajem­nych stu­diów wyko­rzy­sty­wał nie­rzad­ko w powie­ściach. Bada­nia pro­wa­dzo­ne pod­czas pisa­nia Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu oraz Infer­no zapro­wa­dzi­ły go do amster­dam­skiej Biblio­te­ki Rit­ma­na lub jak kto woli Biblio­the­ca Phi­lo­so­phi­ca Her­me­ti­ca. Chcąc się odwdzię­czyć za uzy­ska­ną pomoc, posta­no­wił Brown wes­przeć pro­jekt pla­ców­ki doty­czą­cy unie­śmier­tel­nie­nia zbio­rów za spra­wą ich digi­ta­li­za­cji i wgra­nia do sie­ci. Pisarz poda­ro­wał na ten cel 300 tysię­cy euro.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Badanie Biedronki poziomu czytelnictwa w Polsce potwierdza żenujący jego poziom, z drugiej strony daje nadzieję na lepsze jutro

  Infor­mo­wa­li­śmy już, że ruszy­ła czwar­ta edy­cja orga­ni­zo­wa­ne­go przez wła­ści­cie­li sie­ci skle­pów Bie­dron­ka kon­kur­su na dzie­cię­cą książ­kę. Ini­cja­ty­wa wspie­ra przede wszyst­kim chcą­cych zade­biu­to­wać w tej kate­go­rii pisa­rzy oraz ilu­stra­to­rów – przy­po­mi­na­my, że auto­ro­wi zwy­cię­skie­go tek­stu zosta­nie przy­zna­na nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści 100 tysię­cy zło­tych, tyle samo dosta­nie wyło­nio­ny przez jury ilu­stra­tor. Kon­kurs jest jed­no­cze­śnie pró­bą rato­wa­nia pozio­mu czy­tel­nic­twa w kra­ju. Dla­cze­go jed­nak idea krę­ci się wokół lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej? Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne na zle­ce­nie Bie­dron­ki poka­zu­ją, że to w naj­młod­szych tkwi iskier­ka nadziei.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Grafik płakał, kiedy rysował – część siódma

  Teo­re­tycz­nie by zostać arty­stą wca­le nie trze­ba mieć talen­tu, wystar­czy chcieć, cecho­wać się znacz­nym upo­rem i sys­te­ma­tycz­nie ćwi­czyć. Życie jed­nak poka­zu­je, że cza­sem i bez tego da się coś osią­gnąć. Moż­na na przy­kład pro­jek­to­wać okład­ki, któ­re póź­niej tra­fia­ją do zesta­wień tych naj­gor­szych, ale hej!, sła­wa to sła­wa. Zapra­sza­my do odkry­cia por­cji kolej­nych dzie­się­ciu książ­ko­wych okła­dek, przy któ­rych moż­na uro­nić nie­jed­ną łzę. Pyta­nie tyl­ko: ze śmie­chu czy smut­ku? Część szó­stą i poprzed­nie znaj­dzie­cie tutaj.

  Czytaj dalej
 • Bez kategorii

  Shakespeare prawdopodobnie mocno wzorował się na pracy XVI-wiecznego dramaturga

  Wil­liam Sha­ke­spe­are mimo że nie żyje już od prze­szło czte­ry­stu lat, nadal nie może zaznać spo­ko­ju. Jako jeden z naj­waż­niej­szych poetów i dra­ma­tur­gów bry­tyj­skich czy w ogó­le świa­to­wych cały czas znaj­du­je się pod lupą bada­czy lite­ra­tu­ry. Wciąż i wciąż podej­mo­wa­ne są pró­by dowo­dze­nia, że tak napraw­dę to nie Sha­ke­spe­are był auto­rem swo­ich słyn­nych na całym glo­bie dra­ma­tów, a teo­rie o ich rze­czy­wi­stym twór­cy mno­żą się jak grzy­by po desz­czu. Naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją, że nawet jeśli Sha­ke­spe­are napi­sał Mak­be­ta czy Kró­la Leara, to i tak się nie popi­sał, ścią­ga­jąc od mniej zna­ne­go XVI-wiecz­ne­go lite­ra­ta George’a Nor­tha.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Czas na nową nagrodę literacką?

  Eks­perc­kie Jury czy gło­sy publicz­no­ści? Ode­rwa­ni od codzien­nej rze­czy­wi­sto­ści czy­tel­ni­czej kry­ty­cy, czy kon­kur­sy popu­lar­no­ści? Z każ­dą nową nagro­dą lite­rac­ką wra­ca­my do tej dys­ku­sji – tu zbyt­nia eli­tar­ność, tu znów mia­ro­daj­ność głów­nie siły spo­łecz­no­ści zgro­ma­dzo­nej wokół auto­ra. Może czas na nowe roz­wią­za­nia?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ruszyła kolejna edycja konkursu Biedronki na książkę dla dzieci

  Jeśli przy­mie­rzasz się do napi­sa­nia swo­jej pierw­szej książ­ki dla dzie­ci, a nawet masz już bły­sko­tli­wy na nią pomysł, to teraz jest naj­lep­szy moment, żeby zacząć nad nią pra­co­wać. Jero­ni­mo Mar­tins – wła­ści­ciel sie­ci skle­pów Bie­dron­ka – ogło­sił czwar­tą edy­cję kon­kur­su „Piór­ko 2018”, w ramach któ­re­go zosta­ną przy­zna­ne dwie nagro­dy: jed­na dla auto­ra tek­stu, dru­ga dla ilu­stra­to­ra – każ­da o war­to­ści 100 tysię­cy zło­tych. Jest więc, o co powal­czyć.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wydawcy krytykują zmiany w Nagrodzie Bookera z 2014 roku

  Nagro­da Booke­ra to bodaj naj­bar­dziej pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie lite­rac­kie usta­no­wio­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Do 2014 roku przy wybo­rze naj­lep­szej powie­ści bra­no pod uwa­gę utwo­ry napi­sa­ne w języ­ku angiel­skim pocho­dzą­ce z Wiel­kiej Bry­ta­nii oraz Wspól­no­ty Naro­dów, czy­li zrze­sze­nia nie­pod­le­głych kra­jów, z któ­rych więk­szość była w ubie­głych wie­kach czę­ścią bry­tyj­skie­go impe­rium kolo­nial­ne­go. W 2014 roku zmie­nio­no jed­nak zasa­dy. Od tego cza­su o Nagro­dę Booke­ra wal­czyć może każ­da powieść napi­sa­na w języ­ku angiel­skim. Teraz bry­tyj­scy wydaw­cy – po czte­rech edy­cjach – opro­te­sto­wu­ją nagro­dę. Widzą w niej licz­ne zagro­że­nia, wśród któ­rych na pierw­szy plan wysu­wa się homo­ge­ni­za­cja lite­ra­tu­ry, ame­ry­ka­ni­za­cja kul­tu­ry i oczy­wi­ście rażą­ce spad­ki w słup­kach sprze­da­ży.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Kiermasz książek w Biedronce

  Od ponie­dział­ku 12 lute­go może­cie zaku­pić w jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych dys­kon­tów książ­ki za 9,90 zł. W ofer­cie m.in. Nico­las Sparks, Robert Ludlum, John Gri­sham, Lee Child, Pau­la Haw­kins, Jojo Moy­es, pozy­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Lista jest  dłu­ga, poni­żej całość:

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Isaac Asimov poleciał w kosmos

  Rakie­ta zało­żo­nej przez Elo­na Muska fir­my Spa­ceX z powo­dze­niem zosta­ła wystrze­lo­na w kie­run­ku Mar­sa. Wraz z Fal­con Heavy w prze­strze­ni kosmicz­nej zna­lazł się czer­wo­ny Tesla Road­ster z mane­ki­nem nazwa­nym Star­ma­nem za kie­row­ni­cą, radiem odtwa­rza­ją­cym prze­bój Davi­da Bowie­go Spa­ce Oddi­ty, kom­pu­te­rem pokła­do­wym wyświe­tla­ją­cym napis „Don’t Panic” oraz nowo­cze­snym dys­kiem zdol­nym prze­trwać naj­trud­niej­sze mię­dzy­gwiezd­ne warun­ki z wgra­ny­mi powie­ścia­mi Isa­aca Asi­mo­va.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Testament – siódma powieść z cyklu o Joannie Chyłce – już w marcu

  Żeby być pisa­rzem nie trze­ba mieć żad­nych super mocy, choć te na pew­no się przy­da­ją. Remi­giusz Mróz ma przy­naj­mniej jed­ną, a jest nią ponad­ludz­ka pręd­kość pisa­nia powie­ści. Dopie­ro co do sprze­da­ży tra­fi­ła jego naj­now­sza książ­ka – nie­po­wią­za­na z żad­ną wcze­śniej­szą serią – Nie­od­na­le­zio­na, a już teraz może­my mówić o jesz­cze now­szej. 14 mar­ca na pół­kach księ­garń znaj­dzie się siód­ma część cyklu o mece­nas Joan­nie Chył­ce. Testa­ment ma już okład­kę i opis fabu­ły.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wycieczka śladami hrabiego Monte Christo

  Ale­xan­dre Dumas, fran­cu­ski pisarz i dra­ma­turg, naj­bar­dziej jest zna­ny bodaj z Trzech musz­kie­te­rów i Hra­bie­go Mon­te Chri­sto. Pierw­sza powieść opo­wia­da peł­ne przy­gód pery­pe­tie czte­rech żoł­nie­rzy gwar­dii przy­bocz­nej kró­la Fran­cji Ludwi­ka XIII sta­ra­ją­cych się zni­we­czyć pla­ny pra­gną­ce­go wła­dzy pod­stęp­ne­go kar­dy­na­ła Riche­lieu. Dru­ga rów­nież obfi­tu­je w licz­ne awan­tu­ry, jest jed­nak książ­ką nie­co bar­dziej poważ­ną, doty­ka­ją­cą tema­tu zemsty za okrut­ne uczyn­ki.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  10 rzeczy, których nie wiesz o Juliuszu Vernie (a powinieneś!)

  W cza­sach, gdy ludzie wznio­śli się pod nie­bio­sa jedy­nie za pomo­cą sła­bo ste­ro­wal­nych balo­nów, Ver­ne opi­sy­wał lot na Księ­życ. W cza­sach gdy łodzie pod­wod­ne były napę­dza­ne siłą ludz­kich mię­śni i star­cza­ły jedy­nie na kil­ku­dzie­się­cio­mi­nu­to­wą podróż, Ver­ne opi­sy­wał losy napę­dza­nej sil­ni­kiem wiel­kiej łodzi pod­wod­nej, za pomo­cą któ­rej kapi­tan Nemo mógł stu­dio­wać życie w pod­wod­nych głę­bi­nach. Bez Juliu­sza Ver­ne scien­ce fic­tion praw­do­po­dob­nie nigdy nie było­by tak popu­lar­ne.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Twórczość Zofii Nałkowskiej podpada pod ustawę o IPN?

  Ostat­nio gło­śno jest o tak zwa­nej usta­wie o IPN, spro­wa­dza­ją­cej się wła­ści­wie do tego, że do wię­zie­nia będzie tra­fiał każ­dy, kto w oszczer­czych sło­wach podej­mie się zakli­na­nia rze­czy­wi­sto­ści, mówiąc o pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych. Jest to kolej­ne kon­tro­wer­syj­ne roz­po­rzą­dze­nie pol­skiej pro­we­nien­cji, któ­re obec­nie znaj­du­je się na ustach całe­go świa­ta. Wie­le mądrych głów widzi w niej zagro­że­nie dla wol­no­ści sło­wa. Zagro­żo­na zosta­nie rów­nież lite­ra­tu­ra. Poseł PiS Andrzej Melak uwa­ża, że wypa­da­ło­by już teraz wpro­wa­dzić zmia­ny w Meda­lio­nach Zofii Nał­kow­skiej. Jest przy tym śmier­tel­nie poważ­ny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Średniowieczny skryba, drżące dłonie i tłumaczenie staroangielskich pism

  Język sta­ro­an­giel­ski funk­cjo­no­wał na wyspach bry­tyj­skich od V do oko­ło XII wie­ku. Po nor­mań­skiej inwa­zji w 1066 roku zaczął prze­cho­dzić ewo­lu­cję, a w wie­ku XIII był już wła­ści­wie mar­twy – na dobre w umy­słach Bry­tyj­czy­ków roz­go­ścił się śred­nio­an­giel­ski. Tym więk­sze ma więc zna­cze­nie pra­ca pew­ne­go śre­dnio­wiecz­ne­go skry­by żyją­ce­go w XIII wie­ku, któ­ry trud­nił się bada­nia­mi manu­skryp­tów pisa­nych w sta­ro­an­giel­skim, pozo­sta­wia­jąc współ­cze­snym sobie czy­tel­ni­kom przy­pi­sy pozwa­la­ją­ce zro­zu­mieć zapo­mnia­ny język.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Bestsellery Empiku 2017 przyznane

  Wczo­raj wie­czo­rem, tj. 6 lute­go, w War­sza­wie odby­ła się gala Best­sel­le­rów Empi­ku, pod­czas któ­rej nagro­dzo­no naj­le­piej sprze­da­ją­ce się książ­ki, pły­ty muzycz­ne, fil­my i gry z zeszłe­go roku. Wyda­rze­nie uświet­nia­ła przy­go­to­wa­na z pom­pą opra­wa. Wśród licz­nych atrak­cji – poza spo­tka­nia­mi z popu­lar­ny­mi gwiaz­da­mi – naj­wię­cej emo­cji wzbu­dza­ły muzycz­ne wystę­py zagra­nicz­nych oso­bi­sto­ści jak: Sting, Shag­gy, Jes­sie Ware, a z pol­skie­go podwór­ka: Mro­zu, Miu­osh i Kata­rzy­na Nosow­ska. To co jed­nak nas naj­bar­dziej inte­re­su­je to książ­ki. Tu było raczej bez nie­spo­dzia­nek.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.