Niestatystyczny spis książek na czerwiec 2018

10 szokujących faktów na temat Phillipa K. Dicka

Literackiego Nobla w tym roku nie będzie? Kryzys w Akademii Szwedzkiej.

 • Ciekawostki

  Niestatystyczne rozmowy z autorami!

  W cza­sie War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki nie próż­no­wa­li­śmy! Ba, robi­li­śmy tak wie­le, że nie­mal musie­li­śmy być w kil­ku miej­scach naraz. Jed­nym z tych miejsc było sto­isko Molom.pl, na któ­rym ofe­ro­wa­li­śmy gadże­ty dedy­ko­wa­ne molom książ­ko­wym (tutaj była to bilo­ka­cja do kwa­dra­tu, ponie­waż ten sam asor­ty­ment ofe­ro­wa­li­śmy na Pyr­ko­nie w Pozna­niu, a impre­zy odby­wa­ły się w tym samym ter­mi­nie), ale na tym nie koniec. Przez całą sobo­tę i nie­dzie­lę prze­pro­wa­dza­li­śmy wywia­dy z auto­ra­mi obec­ny­mi na WTK. Pyta­li­śmy m.in. o to, kim zosta­li­by, gdy­by nie byli pisa­rza­mi, ale też o to, czy ist­nie­ją według nich książ­ki, któ­re powin­ny być zaka­za­ne albo jaką książ­kę prze­tłu­ma­czy­li­by na język kosmi­tów, gdy­by­śmy kie­dyś jakichś pozna­li. Z kim roz­ma­wia­li­śmy? Co oznaj­mi­li auto­rzy? Sprawdź­cie poni­żej!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Richard Price napisze serialową adaptację najnowszej powieści Stephena Kinga

  Ste­phen King to już mar­ka sama w sobie. Na każ­dą kolej­ną książ­kę cze­ka­ją z nie­cier­pli­wo­ścią milio­ny, każ­da zna­ko­mi­cie się sprze­da­je i gości na pierw­szych miej­scach list best­sel­le­rów, więk­szość z nich tra­fia w koń­cu na małe bądź duże ekra­ny. Nie ina­czej jest z Out­si­de­rem. Ostat­nia powieść Kin­ga mia­ła ame­ry­kań­ską pre­mie­rę w maju, w Pol­sce uka­za­ła się rap­tem tydzień temu, a już rusza­ją pra­ce nad opar­tym na niej seria­lem tele­wi­zyj­nym.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Ania z Zielonego Wzgórza powróci na małe ekrany na początku lipca

  Z Anią Shir­ley wie­lu z nas zetknę­ło się po raz pierw­szy w szko­le pod­sta­wo­wej. Debiu­tanc­ka powieść kana­dyj­skiej pisar­ki Lucy Maud Mont­go­me­ry kil­ka, kil­ka­na­ście lat temu znaj­do­wa­ła się w kano­nie lek­tur w szko­le pod­sta­wo­wej, dziś wymie­nia­na jest jako pro­po­zy­cja lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­cej. W zeszłym roku mogli­śmy sobie odświe­żyć histo­rię Ani z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza za spra­wą seria­lu reali­zo­wa­ne­go we współ­pra­cy sta­cji tele­wi­zyj­nej CBC z plat­for­mą Net­flix. Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu Ani, nie Anny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Mieli wszystko. Dlaczego ogarnął ich szał zabijania?

  W naj­now­szej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga „Out­si­der” głów­nym podej­rza­nym o okrut­ne mor­der­stwo jest czło­wiek, po któ­rym nikt się tego nie spo­dzie­wał. To tyl­ko fik­cja lite­rac­ka, ale te trzy histo­rie dowo­dzą, że pie­nią­dze na kon­cie, dobra opi­nia, poukła­da­ne życie i karie­ra to zbyt mało, by powstrzy­mać psy­cho­pa­tów przed popeł­nie­niem bez­względ­nych zbrod­ni.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Marka Stranger Things poszerzy się wkrótce o książki

  Stran­ger Things, serial bra­ci Duf­fer, pod­bił ser­ca widzów na całym świe­cie, oży­wia­jąc sen­ty­men­tal­ną nut­kę tęsk­no­ty za popkul­tu­rą lat 80. ubie­głe­go wie­ku. Jak dotąd powsta­ły dwa sezo­ny, trze­ci znaj­du­je się w pro­duk­cji – nie zoba­czy­my go szyb­ciej niż w pierw­szej poło­wie 2019 roku. Stę­sk­nie­ni fani będą mogli jed­nak jesz­cze tej jesie­ni wró­cić do skry­wa­ją­ce­go nie­jed­ną tajem­ni­cę mia­stecz­ka Haw­kins w sta­nie India­na. A to za spra­wą ksią­żek, któ­re otwo­rzą wydaw­ni­czą serię roz­wi­ja­ją­cej się szyb­ko mar­ki.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Raminem Bahranim, reżyserem 451 stopni Fahrenheita

  Kie­dy Ramin Bah­ra­ni pod­jął wyzwa­nie zwią­za­ne z tele­wi­zyj­ną adap­ta­cją gło­śnej powie­ści Ray’a Bradbury’ego „451 stop­ni Faren­he­ita”, któ­rą zaczy­ty­wał się jesz­cze jako nasto­la­tek, był prze­ko­na­ny, że ma bło­go­sła­wień­stwo zmar­łe­go pisa­rza. „Kto mógł­by dać mi pra­wo, żeby zająć się książ­ką i wpro­wa­dzać do niej zmia­ny? Sam Brad­bu­ry, bo zaak­cep­to­wał wcze­śniej­szą ekra­ni­za­cję powie­ści w reży­se­rii Fran­co­is Truf­faut (1966), któ­ry wie­le zmie­nił w tej histo­rii.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Byłem świadkiem wielu okropieństw – wywiad z Chrisem Carterem

  Mało kto wie, że Chris Car­ter nie zaczął­by pisać, gdy­by nie zabaw­ny przy­pa­dek, a nim został zawo­do­wym pisa­rzem, imał się róż­nych zawo­dów, był m.in. muzy­kiem roc­ko­wym – bo uwa­żał, że dzię­ki temu łatwiej będzie mu pod­ry­wać dziew­czy­ny. O swo­im wykształ­ce­niu, pra­cy twór­czej, a tro­chę rów­nież o Lee Chil­dzie i Ste­phe­nie Kin­gu, opo­wie­dział w roz­mo­wie z nami.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Pilotażowy odcinek spin-offu Gry o tron zamówiony

  Sta­cja HBO już ofi­cjal­nie zamó­wi­ła pilo­ta­żo­wy odci­nek pro­duk­cji, któ­ra może zająć miej­sce “Gry o tron”. Przy­po­mnij­my, że przed nami już tyl­ko jeden liczą­cy sześć odcin­ków sezon tej pro­duk­cji, więc naj­wyż­szy czas, by roz­po­cząć pra­ce nad seria­lem, któ­ry wypeł­ni to miej­sce w ramów­ce.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W Polsce rośnie poziom czytelnictwa… ale wśród nastolatek

  Poziom czy­tel­nic­twa w Pol­sce od dzie­się­ciu lat utrzy­mu­je się na mniej wię­cej rów­nym pozio­mie – cyklicz­nie oko­ło 38% Pola­ków dekla­ru­je, że w cią­gu roku czy­ta przy­naj­mniej jed­ną książ­kę. Oczy­wi­ście w poszcze­gól­nych gru­pach demo­gra­ficz­nych sytu­acja wyglą­da róż­nie. Oka­zu­je się, że nadzie­ją Pol­ski są nasto­let­nie dziew­czę­ta. Biblio­te­ka Naro­do­wa opu­bli­ko­wa­ła wyni­ki badań, któ­re wska­zu­ją, że wła­śnie ta gru­pa czy­ta naj­wię­cej. Ponad­to, z roku na rok odse­tek czy­ta­ją­cych nasto­la­tek rośnie.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wakacyjne lektury polecane przez Billa Gatesa

  Zało­ży­ciel Micro­so­ftu, jeden z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie, dał się poznać jako praw­dzi­wy mol książ­ko­wy. Bill Gates nie­jed­no­krot­nie na swo­im blo­gu two­rzył zesta­wie­nia pole­ca­nych przez sie­bie tytu­łów. W zeszłym tygo­dniu zapro­po­no­wał pięć ksią­żek, któ­re war­to było­by prze­czy­tać w waka­cje. Choć okres ten chcie­li­by­śmy raczej koja­rzyć z lek­ką lek­tu­rą, Bill Gates w swo­im zesta­wie­niu umie­ścił książ­ki, któ­re doty­ka­ją tre­ści waż­nych, zmu­sza­ją do myśle­nia. Zazna­czył jed­nak, że każ­dą z nich czy­ta się dia­blo przy­jem­nie.

  Czytaj dalej
 • Quizy

  Lektury szkolne – quiz

  Lek­tu­ry szkol­ne budzą gorą­ce emo­cje nie tyl­ko w uczniach. A to poli­ty­cy zmie­nia­ją kanon, a to wypo­wia­da­ją się o nim pisa­rze lub lite­ra­tu­ro­znaw­cy. Książ­ki kry­ty­ko­wa­ne są jako prze­sta­rza­łe lub prze­ciw­nie – bła­he i nie­wno­szą­ce nic kon­kret­ne­go.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Rowling wyjawiła, że pracuje nad nową książką

  Ofi­cjal­na stro­na bry­tyj­skiej pisar­ki nie jest zbyt czę­sto aktu­ali­zo­wa­na, ale kie­dy poja­wi się już coś nowe­go, to zazwy­czaj jest, na czym oko zawie­sić. Tym razem w sek­cji „Answers” poja­wił się wpis z 30 maja z pię­cio­ma pyta­nia­mi i, rzecz jasna, odpo­wie­dzia­mi na nie. Pierw­sze pyta­nie brzmi: co w tym momen­cie piszesz? A oto odpo­wiedź:

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  10 najlepszych rosyjskich pisarzach

  Dzi­siaj, 6 czerw­ca, obcho­dzi­my dwa wyjąt­ko­we świę­ta zwią­za­ne z Rosją, jej kul­tu­rą, lite­ra­tu­rą oraz języ­kiem. Po pierw­sze 6 czerw­ca to dzień języ­ka rosyj­skie­go usta­no­wio­ny przez UNESCO. Po dru­gie to wła­śnie tego dnia obcho­dzi­my 219 rocz­ni­cę uro­dzin wybit­ne­go poety Alek­san­dra Pusz­ki­na, okre­śla­ne­go zaszczyt­nym mia­nem twór­cy współ­cze­sne­go lite­rac­kie­go języ­ka rosyj­skie­go. Z tej oka­zji posta­no­wi­li­śmy przy­bli­żyć wam subiek­tyw­ny wybór kil­ku nazwisk czo­ło­wych rosyj­skich pisa­rzy – zarów­no tych kla­sycz­nych, jak i współ­cze­snych.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Cenię sobie warsztat i doświadczenie – wywiad z Grzegorzem Brudnikiem

  Po tym jak w wie­ku 13 lat  był świad­kiem naj­tra­gicz­niej­sze­go wypad­ku dro­go­we­go (Gdańsk, 1994), bada i gro­ma­dzi mate­ria­ły doty­czą­ce kata­strof dro­go­wych, kole­jo­wych, mor­skich i lot­ni­czych. Pasjo­nu­ją go nie tyl­ko przy­czy­ny i kon­se­kwen­cje tych zajść, ale tak­że spo­so­by ich wyja­śnia­nia. Grze­gorz Brud­nik (były copyw­ri­ter i dyrek­tor kre­atyw­ny) mógł­by zostać śled­czym, a zamiast tego napi­sał książ­kę.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.