Jesień z Albatrosem! Zapowiedzi wydawnictwa na jesień 2019!

Guillaume Musso: Sztuka przykuwania uwagi.

Gdzie jest Bernadette? Nas bardziej zaciekawiło, czemu zniknęła!

 • Aktualności

  Laureatem tegorocznej Nagrody Nike został Mariusz Szczygieł

  W 1997 Wie­sław Myśliw­ski zdo­by­wa świe­żo powo­ła­ną do życia Nagro­dę Lite­rac­ką Nike za Wid­no­krąg. Od tego cza­su co roku kapi­tu­ła wybie­ra jed­ne­go lau­re­ata, któ­re­go dzie­ło lite­rac­kie wyda­ne w wyzna­czo­nym okre­sie wywar­ło na sędziach naj­więk­sze wra­że­nie – nie ma zna­cze­nia czy jest to powieść, bio­gra­fia, esej, czy tomik poezji. Wśród dotych­cza­so­wych wyróż­nio­nych znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi Cze­sław Miłosz, Jerzy Pilch, Doro­ta Masłow­ska, Olga Tokar­czuk czy Joan­na Bator. Wczo­raj, tj. 6 paź­dzier­ni­ka, do gro­na lau­re­atów dołą­czy­ło kolej­ne nazwi­sko.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na październik 2019

  Oto w paź­dzier­ni­ku rynek książ­ki się prze­bu­dził i łapie wiatr w żagle, aby zapeł­nić księ­gar­nie nowo­ścia­mi i pre­mie­ra­mi, szy­ku­jąc się powo­li na świę­ta. Sezon pod­ręcz­ni­ko­wi się koń­czy, waka­cje daw­no za nami, więc i kon­kret­nych ksią­żek przy­by­wa – tyl­ko, czy star­czy cza­su, żeby uda­ło się poznać wszyst­ko, co wpa­dło w oko… albo zaku­po­wą siat­kę lub wir­tu­al­ny koszyk?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Październikowa promocja książkowa w Biedronce

  Od dzi­siaj w popu­lar­nym dys­kon­cie nazwa­nym po owa­dzie znaj­dzie­cie książ­ki za 9,99 zł.  Mamy tutaj m.in. Joh­na Gre­ena, Ste­phe­na Kin­ga, Joan­nę Chmie­lew­ską, Norę Roberts czy Eli­za­beth Gaskell. Część tytu­łów to praw­do­po­dob­nie pocke­ty, część to nor­mal­ne wyda­nia. Dużo pozy­cji któ­re wcze­śniej nie było dostęp­ne. Pro­mo­cja trwa do 27 paź­dzier­ni­ka lub wyczer­pa­nia zapa­sów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Odnaleziony został znany wcześniej tylko w fragmencie wiersz Juliusza Słowackiego

  Biblio­te­ka Naro­do­wa poin­for­mo­wa­ła, że weszła w posia­da­nie wier­sza Juliu­sza Sło­wac­kie­go zaty­tu­ło­wa­ne­go Le Cime­ti­ère du Père la Cha­ise. Wcze­śniej zna­ny był tyl­ko pozba­wio­ny tytu­łu frag­ment tego utwo­ru – dwa­dzie­ścia sie­dem wer­sów zna­le­zio­nych w pamięt­ni­ku nale­żą­cym do mat­ki poety. Bio­rąc pod uwa­gę to, jak mało ze spu­ści­zny Sło­wac­kie­go zacho­wa­ło się do dzi­siej­szych cza­sów, nowy przed­miot w kolek­cji Biblio­te­ki Naro­do­wej ma ogrom­ne zna­cze­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Takich pomników nam trzeba! Kraków zasadzi las dla noblistki

  25 tysię­cy drzew zosta­nie zasa­dzo­nych w Kra­ko­wie. To for­ma uczcze­nia Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla dla Olgi Tokar­czuk. Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO uczci suk­ces Olgi Tokar­czuk, wysta­wia­jąc jej nie­ty­po­wy pomnik. Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski pod­jął decy­zję o utwo­rze­niu na tere­nie nowo­huc­kich Kujaw lasu Pra­wiek. 29 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10.00 w ramach odby­wa­ją­ce­go się wte­dy Festi­wa­lu Con­ra­da kra­ko­wia­nie wspól­nie zasa­dzą drze­wa.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Naukowcy próbują odczytać zwęglone w wyniku wybuchy Wezuwiusza starożytne zwoje

  Wezu­wiusz uzna­wa­ny jest za jeden z naj­nie­bez­piecz­niej­szych wul­ka­nów na Zie­mi. Mimo że od 1944 nie daje oznak aktyw­no­ści, naukow­cy ocze­ku­ją wkrót­ce sil­nej erup­cji. Prze­wi­dy­wa­ny wybuch nie będzie jed­nak rów­nie kata­stro­fal­ny, jak ten, któ­ry w 79 roku znisz­czył Pom­pe­je, Her­ku­la­num i Sta­bie. Wte­dy roz­ża­rzo­ny mate­riał piro­kla­stycz­ny, ogrom­ne ilo­ści popio­łu oraz tru­ją­ce gazy zabi­ły tysią­ce miesz­kań­ców.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  We Wrocławiu książki Olgi Tokarczuk działają jak bilety MPK

  Olgi Tokar­czuk w Pol­sce niko­mu raczej nie trze­ba przed­sta­wiać, ostat­ni­mi cza­sy pod­bi­ja rów­nież ryn­ki anglo­ję­zycz­ne. Tłu­ma­cze­nie Bie­gu­nów zdo­by­ło Mię­dzy­na­ro­do­wą Nagro­dę Booke­ra, był do niej rów­nież nomi­no­wa­ny prze­kład powie­ści Prowadź swój pług przez kości umar­łych, któ­ry doszedł do fina­łu. Wczo­raj zaś ogło­szo­no dwo­je lau­re­atów lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla – za rok poprzed­ni i za bie­żą­cy. Oka­za­ło się, że Aka­de­mia Szwedz­ka doce­ni­ła kunszt pol­skiej autor­ki, tym samym Olga Tokar­czuk weszła do nie­zbyt licz­ne­go gro­na pocho­dzą­cych z Pol­ski nobli­stów w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Aktorka Robyn Malcolm widziałaby Gandalfa kobietą

  Nie trud­no zauwa­żyć, że w prze­my­śle roz­ryw­ko­wym przy kolej­nych adap­ta­cjach tek­stów kul­tu­ry coraz luź­niej pod­cho­dzi się do kwe­stii płci czy rasy iko­nicz­nych posta­ci. Dosta­nie­my wkrót­ce ciem­no­skó­rą syren­kę, a nowym Jame­sem Bon­dem będzie kobie­ta, żeby dale­ko nie szu­kać przy­kła­dów. Część ludzi oczy­wi­ście skwi­tu­je takie rewe­la­cje wzru­sze­niem ramion, resz­ta zaś świę­cie się obu­rzy, wykrzy­ku­jąc oskar­że­nia o here­zję. W ostat­nim cza­sie aktor­ka Robyn Mal­colm nara­zi­ła się fanom twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na, twier­dząc, że w naj­now­szej pro­duk­cji Ama­zo­nu naj­chęt­niej zoba­czy­ła­by Gan­dal­fa w żeń­skiej odsło­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Nieodnaleziona Remigiusza Mroza coraz bliżej zekranizowania

  Fani Remi­giu­sza Mro­za mogli już oglą­dać sied­mio­od­cin­ko­wą tele­wi­zyj­ną adap­ta­cję powie­ści Zagi­nię­cie z Mag­da­le­ną Cie­lec­ką wcie­la­ją­cą się w rolę praw­nicz­ki Joan­ny Chył­ki. Wkrót­ce TVN będzie krę­cił dru­gi sezon – tym razem na warsz­tat wzię­ta zosta­nie Kasa­cja. Nie jest to jed­nak jedy­na seria Remi­giu­sza Mro­za, któ­rą zoba­czy­my w wer­sji seria­lo­wej. Autor już nie­jed­no­krot­nie zapo­wia­dał, że seria z komi­sa­rzem For­stem i cykl W krę­gach wła­dzy tra­fią na małe ekra­ny. A w ostat­nim cza­sie zasy­gna­li­zo­wał, że rów­nież Nie­od­na­le­zio­na jest coraz bli­żej zekra­ni­zo­wa­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Następną powieścią Remigiusza Mroza będzie kontynuacja Behawiorysty

  Już wkrót­ce Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, zaraz roz­po­czy­na się też sezon pre­zen­to­wy. Moż­na by się spo­dzie­wać wysy­pu pre­mier powie­ścio­wych od popu­lar­nych pisa­rzy. Wydaw­nic­two FILIA i Remi­giusz Mróz nie zawo­dzą. 30 paź­dzier­ni­ka uka­że się nowa książ­ka pocho­dzą­ce­go z Opo­la auto­ra. Jej tytuł to Ilu­zjo­ni­sta, a głów­nym boha­te­rem będzie zna­ny z Beha­wio­ry­sty były pro­ku­ra­tor Gerard Edling.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nowe miejsce w Internecie dla fanów uniwersum Harry’ego Pottera

  Kil­ka lat po tym, jak wyda­na zosta­ła powieść Har­ry Pot­ter i Insy­gnia Śmier­ci, ostat­ni tom serii o słyn­nym nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju, wystar­to­wał por­tal Pot­ter­mo­re. Za stro­ną inter­ne­to­wą sta­ła sama J.K. Row­ling, któ­ra chcia­ła utwo­rzyć spe­cjal­ne miej­sce w sie­ci dla wszyst­kich spra­gnio­nych wie­dzy o uni­wer­sum. Tam poja­wia­ły się cie­ka­we arty­ku­ły, prze­my­śle­nia autor­ki, nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej frag­men­ty, któ­re nie zosta­ły final­nie włą­czo­ne do powie­ści i inne atrak­cyj­ne mate­ria­ły. Teraz już nie ma Pot­ter­mo­re.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Najlepsze ebooki Czarnej Owcy

  Tyl­ko w tym tygo­dniu macie szan­sę kupić ebo­oki Czar­nej Owcy ponad 50% taniej! Pod szyl­dem wydaw­nic­twa Czar­na Owca uka­zu­ją się książ­ki zna­nych i cenio­nych pisa­rzy, pol­skich oraz zagra­nicz­nych. Wra­że­nie robi zwłasz­cza ich ofer­ta kry­mi­na­łów – wśród nich znaj­dzie­cie ebo­oki Camil­li Läck­berg, Stie­ga Lars­so­na czy Vin­cen­ta V. Sever­skie­go. Rów­nie dobrze pre­zen­tu­ją się tytu­ły zali­cza­ne do pro­zy, na cze­le z „Ody­se­ją nowo­jor­ską” Kri­sto­phe­ra Jan­sma, i porad­ni­ków popu­lar­no­nau­ko­wych, w gro­nie któ­rych są mię­dzy inny­mi „Mię­so­ho­li­cy” Mar­ty Zara­skiej i „Śmierć wisi w powie­trzu” Kate Win­kler Daw­son. W pro­mo­cji zna­la­zło się pra­wie pół tysią­ca tytu­łów w raba­tach się­ga­ją­cych 58%.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Bezmiar dobrej literatury – wywiad z Grzegorzem Kaplą

  Na kolej­ną książ­kę Grze­go­rza Kapli cze­ka­łam jak na szpil­kach. Raz, że potra­fi on połą­czyć w całość wąt­ki z pozo­ru cał­kiem od sie­bie odle­głe i wycho­dzi mu to cał­ko­wi­cie natu­ral­nie, dwa – boha­te­ro­wie cyklu o komi­sarz Susz­czyń­skiej są napraw­dę faj­ni. Oczy­wi­ście ci, któ­rzy są po jasnej stro­nie mocy, bo prze­stęp­ców Grze­siek two­rzy napraw­dę prze­brzy­dłych! Tym razem poroz­ma­wia­li­śmy o jego naj­now­szym dziec­ku – „Bez­mia­rze”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Coraz mniej Amerykanów czyta książki. Nadal jednak zostawiają nas daleko w tyle.

  Według prze­pro­wa­dza­nych rok rocz­nie przez Pew Rese­arch Cen­ter badań doty­czą­cych czy­tel­nic­twa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych coraz wię­cej Ame­ry­ka­nów nie czy­ta ksią­żek. Już w zeszłym roku dane były dla nie­któ­rych tak szo­ku­ją­ce, że temat poja­wił się w saty­rycz­nym pro­gra­mie Jimmy’ego Kim­me­la. Sytu­acja jed­nak wca­le nie jest aż tak bar­dzo alar­mu­ją­ca, zwłasz­cza jeśli na przy­kład zesta­wić ją z zasta­ną w Pol­sce.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Tytuł i okładka nowej powieści Suzanne Collins ujawnione

  Try­lo­gia Igrzysk śmier­ci sprze­da­ła się na całym świe­cie w nakła­dzie ponad 100 milio­nów egzem­pla­rzy, tłu­ma­czo­na była na ponad 50 języ­ków. Ostat­ni tom best­sel­le­ro­wej serii – Koso­głos – uka­zał się w 2010 roku. Czy­tel­ni­cy już za sie­dem mie­się­cy będą mogli odwie­dzić Panem jesz­cze raz. Nie prze­czy­ta­ją jed­nak o dal­szych losach boha­te­rów Igrzysk śmier­ci; Suzan­ne Col­lins będzie chcia­ła poka­zać wyda­rze­nia, jakie mia­ły miej­sce 64 lata przed akcją pierw­szej czę­ści try­lo­gii.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.