Niestatystyczny spis książek na czerwiec

Wywiad z Jonathanem Carrollem

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Wywiady

  Kobieta w męskim świecie – rozmowa z Rosą Ribas

  Przy wej­ściu do księ­gar­ni, w któ­rej roz­ma­wia­my, wisi wiel­ki pla­kat rekla­mu­ją­cy two­je książ­ki. Na nim wiel­ki­mi lite­ra­mi napi­sa­no: „Kobie­ta w męskim świe­cie”. Od tego zacznij­my naszą roz­mo­wę – to wła­śnie kobie­ta jest boha­ter­ką two­jej książ­ki. Wcze­śniej two­imi boha­te­ra­mi byli przede wszyst­kim męż­czyź­ni Dla­cze­go tym razem posta­no­wi­łaś to zmie­nić?

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Światy urojone Philipa K. Dicka

  Phi­lip K. Dick jest pisa­rzem, któ­ry nie prze­sta­je intry­go­wać. Od jego śmier­ci minę­ło dobrze ponad trzy­dzie­ści lat, jed­nak jego wizje w dal­szym cią­gu sil­nie oddzia­łu­ją na naszą kul­tu­rę. Pory­wa­ją i fascy­nu­ją.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Siódmy sezon Gry o tron z nowym zwiastunem!

  Nowy zwia­stun “Gry o tron” nosi zna­czą­cy tytuł: “Win­ter is here” – “Zima nade­szła”. Nade­szło to, na co ocze­ki­wa­li­śmy przez tyle lat… i to wła­śnie poka­zu­je tra­iler. Boha­te­ro­wie spo­tka­li się i przy­szedł czas na osta­tecz­ną bitwę. San­sa przy­po­mi­na sło­wa swe­go ojca z pierw­sze­go sezo­nu: “Kie­dy spa­da śnieg i wie­je bia­ły wiatr, samot­ny wilk umie­ra, ale sta­do prze­ży­je”.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Potwierdzone! Dan Brown przyjedzie do Polski!

  W paź­dzier­ni­ku do Pol­ski przy­je­dzie zna­ny z best­sel­le­rów “Kod Leonar­do Da Vin­ci”, “Anio­ły i Demo­ny’ i “Infer­no” Dan Brown! Infor­ma­cję, z oka­zji uro­dzin auto­ra, potwier­dzi­ła pre­zes wydaw­nic­twa Sonia Dra­ga! Autor będzie gościem Festi­wa­lu Con­ra­da.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Prawnicy piją jak smoki. Cała profesja dotknięta jest plagą alkoholizmu – wywiad z Pauliną Świst

  To był bra­wu­ro­wy debiut. Cenio­na praw­nicz­ka napi­sa­ła moc­ny kry­mi­nał z solid­ną daw­ką ero­ty­ki, któ­re­go akcja dzie­je się w praw­ni­czym śro­do­wi­sku. Jej praw­dzi­we­go nazwi­ska praw­do­po­dob­nie nigdy nie pozna­my. Zbyt wie­le w jej książ­ce bul­wer­su­ją­cej praw­dy o funk­cjo­no­wa­niu pol­skie­go wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści. Zbyt wie­le auten­ty­zmu, któ­ry nie wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym może być w smak. „Pro­ku­ra­tor” już w księ­gar­niach.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książki dla Ojców i nie tylko

  To ojciec jest tym, kto poma­ga dziec­ku odkry­wać świat. Poma­ga sta­wiać pierw­sze kro­ki, pod­su­wa pierw­sze lek­tu­ry… Choć to Dzień Mat­ki jest popu­lar­niej­szym świę­tem, nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać też o tym rodzi­cu. A zna­ko­mi­tym pomy­słem na pre­zent nie­zmien­nie pozo­sta­je dobra książ­ka. War­to poświę­cić chwi­lę na wybór, aby 23 czerw­ca na twa­rzy ojca nie widzieć nic poza rado­ścią.

  Czytaj dalej
 • wywiad-z-tomaszem-baginskim
  Wywiady

  Żyjemy w okresie gigantycznej eksplozji treści – wywiad z Tomaszem Bagińskim

  Tomasz Bagiń­ski jest w pew­nym sen­sie ido­lem pol­skich fanów fan­ta­sty­ki. To ani­ma­tor i reży­ser. Napraw­dę gło­śno zro­bi­ło się o nim w 2002 roku, gdy za „Kate­drę” otrzy­mał nomi­na­cję do Osca­ra. Odpo­wia­da też za „Sztu­kę spa­da­nia” czy „Ani­mo­wa­ną histo­rię Pol­ski”. Przy­go­to­wał zwia­stu­ny i intra do gier z serii „Wiedź­min”, a teraz pra­cu­je nad seria­lem o Geral­cie z Rivii. W 2015 i 2016 roku dzia­łał przy pro­jek­cie „Legen­dy pol­skie”. Roz­mo­wę z nim prze­pro­wa­dził Bar­tek Czar­to­ry­ski, kry­tyk fil­mo­wy i tłu­macz lite­ra­tu­ry.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wonder Woman i inne komiksowe kobiety

  Na ekra­nach kin może­my wła­śnie oglą­dać film o Won­der Woman, iko­nicz­nej hero­inie ame­ry­kań­skich komik­sów, nie­wąt­pli­wie naj­po­pu­lar­niej­szej super­bo­ha­ter­ce w histo­rii. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy arty­kuł, przy­bli­ża­ją­cy tę postać, a tak­że przed­sta­wia­ją­cy kil­ka innych, war­tych uwa­gi kobiet z kart komik­sów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Paula Hawkins, Stephenie Meyer, John Grisham i inni w promocji książkowej Biedronki

  Kolej­na dosta­wa ksią­żek do Bie­dron­ki! Tym razem w cenie 24,99 zł za sztu­kę. Do wybo­ru będą m.in. “Zapi­sa­ne w wodzie” Pau­li Haw­kins, “Che­mik” Ste­phe­nie Mey­er czy “Dema­ska­tor” Joh­na Gri­sha­ma, a na miło­śni­ków pol­skiej lite­ra­tu­ry cze­kać będą m.in. “Ostat­ni dymek” Marii Czu­ba­szek i “Wzgó­rze psów” Jaku­ba Żul­czy­ka. Ksią­żek nale­ży szu­kać od 19 czerw­ca w Bie­dron­kach.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Sztuka czy szaleństwo? – wydawca pali swoje książki

  Islandz­ka ofi­cy­na wydaw­ni­cza Tun­glið (“Peł­nia księ­ży­ca”) ma nie­zwy­kły pro­ces wydw­ni­czy. Każ­dą książ­kę wyda­ją w nakła­dzie 69 egzem­pla­rzy. Pre­mie­ra ma miej­sce w cza­sie peł­ni księ­ży­ca… i książ­ki, któ­re nie rozej­dą się tej samej nocy, zosta­ją spa­lo­ne.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Niesamowite mobilne biblioteki!

  Wizja mobil­nej biblio­te­ki, któ­ra dostar­cza książ­ki pod drzwi, jest cał­kiem kuszą­ca, praw­da? I wca­le nie musi być roz­wią­za­niem rodem z fan­ta­sty­ki. W nowo­jor­skim metrze moż­na wypo­ży­czyć wir­tu­al­ną książ­kę i prze­czy­tać ją w cza­sie podró­ży. Mobil­ność ksią­żek nie jest jed­nak nowym pomy­słem. W XIX wie­ku w USA ist­nia­ły księ­go­zbio­ry poru­sza­ją­ce się dyli­żan­sa­mi czy stat­ka­mi… Biblio­te­ki takie ist­nia­ły na całym świe­cie. W nie­któ­rych miej­scach ist­nie­ją do teraz! Obej­rzyj­cie nie­sa­mo­wi­tą kolek­cję zdjęć daw­nych biblio­tek, któ­re docie­ra­ły do odbior­ców.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Okładki romansów oczyma fotografki

  Okład­ki roman­sów bywa­ją moc­no prze­sa­dzo­ne. Foto­graf­ka Kath­le­en Kam­phau­sen posta­no­wi­ła odtwo­rzyć zapre­zen­to­wa­ne na nich scen­ki z udzia­łem zwy­kłych ludzi.  Foto­graf­ka wypo­wie­dział się dla­cze­go zro­bi­ła takie sesje: Czy­tel­ni­cy roman­sów moc­no bazu­ją na okład­kach. To pierw­sza rzecz, któ­rej szu­ka­ją… widzia­łam posty czy­tel­ni­ków, któ­rzy przy­zna­li, że wybie­ra­ją książ­ki tyl­ko dla­te­go, że chcą posia­dać ich okład­ki. – powie­dzia­ła. – Powin­ny być one nie­co pro­wo­ka­cyj­ne. Pomoc­nym jest tak­że, jeże­li okład­ka pró­bu­je oddać nastrój histo­rii, któ­rą skry­wa. Trze­ba przy­znać, że efekt jest uro­czy!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  The Man Who Killed Don Quixote trafi do kin

  W 2018 roku będzie mia­ła pre­mie­ra fil­mu „The Man Who Kil­led Don Quixo­te”. Reży­ser Ter­ry Gil­liam oznaj­mił, że ofi­cjal­nie zakoń­czo­no zdję­cia do pro­duk­cji. Film na reali­za­cję cze­kał aż kil­ka­na­ście lat.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Adaptacja opowiadania Stefana Grabińskiego z pierwszą zapowiedzią

  Dzię­ki zbiór­ce z por­ta­lu Polak Potra­fi powsta­je film “Kochan­ka Sza­mo­ty”. Jest to adap­ta­cja opo­wia­da­nia Ste­fa­na Gra­biń­skie­go z 1922 roku. Za sce­na­riusz i reży­se­rię odpo­wia­da Adam Ury­niak. W obsa­dzie zna­leź­li się: Mar­cin Sian­ko, Mał­go­sia Kowal­ska, Tade­usz Łom­nic­ki, Michał Choł­ka, Jan Peszek, Anna Szy­mań­czyk, Mał­go­rza­ta Pruch­nik-Choł­ka oraz Karol Jasiń­ski.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.