Niestatystyczny spis książek na kwiecień

Kolejna porcja ciekawostek o Grze o tron

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Ciekawostki

  Wiele twarzy Neila Gaimana – czyli jak rozpocząć przygodę z twórczością

  Neila Gaima­na jest wszę­dzie peł­no – wyda­je książ­ki, pisze sce­na­riu­sze komik­sów, fil­mów i seria­li, pro­mu­je czy­tel­nic­two, two­rzy poezję, śpie­wa, itp. itd. To współ­cze­sny czło­wiek rene­san­su, posia­da­ją­cy olbrzy­mią wyobraź­nię oraz odpo­wia­da­ją­cy jej talent do prze­ka­zy­wa­nia swo­ich myśli. Jego nazwi­sko na pew­no obi­ło się o uszy wszyst­kim, któ­rzy jako-tako inte­re­su­ją się współ­cze­sną popkul­tu­rą. Nie wszy­scy jed­nak mie­li bliż­szy kon­takt z twór­czo­ścią Angli­ka. Dla tych wła­śnie osób przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki prze­wod­nik, dora­dza­ją­cy, za któ­re tytu­ły naj­le­piej zabrać się na samym począt­ku zna­jo­mo­ści z tym pisa­rzem.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Najlepiej sprzedające się serie książkowe wszech czasów

  Pamię­ta­cie listę naj­le­piej sprze­da­ją­cy­ch się ksią­żek wszech cza­sów? W jej rama­ch przy­glą­da­li­śmy się indy­wi­du­al­nym powie­ściom i zbio­rom opo­wia­dań. Dzi­siaj dla odmia­ny dowie­cie się, jakie cykle nale­żą do abso­lut­nej sprze­da­żo­wej czo­łów­ki.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Czy to dlatego Andrzej Sapkowski nie lubi gier? Znamy honorarium za prawa do Wiedźmina

  Wypo­wie­dzi Andrze­ja Sap­kow­skie­go o gra­ch i gra­cza­ch bywa­ją bar­dzo kon­tro­wer­syj­ne. Moż­li­we, że pozna­li­śmy powód. Na pro­fi­lu face­bo­oko­wym “Nie tyl­ko Wiedź­min. Histo­ria pol­ski­ch gier kom­pu­te­ro­wy­ch” poja­wił się tek­st stresz­cza­ją­cy wystą­pie­nie Adria­na Chmie­la­rza, w cza­sie któ­re­go ten wspo­mniał o umo­wie z Andrze­jem Sap­kow­skim.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Parszywa dwunastka rad Stephena Kinga jak pisać

  Ste­phen King to jeden z tych pisa­rzy, o któ­ry­ch sły­szał każ­dy, nawet ten, kto na co dzień się­ga po książ­ki zupeł­nie inne­go typu. Moż­na śmia­ło uznać, że zna się na pisa­niu jak mało kto. Opu­bli­ko­wał m.in. „Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka”. To wła­śnie na pod­sta­wie tej książ­ki powstał poniż­szy porad­nik.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wielkie Płaszcze i cykle fantasy

  „Ostrze zdraj­cy” to pierw­sza czę­ść wyso­ko oce­nia­nej tetra­lo­gii „Wiel­ki­ch Płasz­czy” kana­dyj­skie­go pisa­rza Seba­stie­na de Castel­la, któ­ra uka­za­ła się na naszym ryn­ku za spra­wą wydaw­nic­twa Insi­gnis. Dla wiel­bi­cie­li wart­ki­ch przy­gód i peł­ny­ch cha­ry­zmy boha­te­rów w pomy­sło­wo nakre­ślo­nym świe­ce fan­ta­sy, będzie to jed­na z cie­kaw­szy­ch pozy­cji ostat­ni­mi cza­sy.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  7 sezon Gry o tron z nowym zwiastunem!

  Poja­wił się dłu­go wycze­ki­wa­ny peł­ny zwia­stun siód­me­go sezo­nu “Gry o tron”. Widzi­my w nim m.in. nie­cie­ka­wą sytu­ację Lan­ni­ste­rów. Naj­cie­kaw­sze infor­ma­cje poja­wia­ją się jed­nak tyl­ko w migaw­ka­ch – jed­na z nich suge­ru­je, że być może w seria­lu poja­wi się postać wycze­ki­wa­na przez fanów, któ­ra do tej pory była cał­ko­wi­cie wycię­ta z fabu­ły.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Jonathanem Carrollem

  Jona­than Car­roll to ame­ry­kań­ski pisa­rz, czę­sto okre­śla­ny jako twór­ca fan­ta­sty­ki, choć on nazy­wa swo­ją twór­czo­ść ina­czej. Na co dzień miesz­ka w Wied­niu. Z nami poroz­ma­wiał o tym, jak two­rzy, o swo­ich związ­ka­ch ze Sta­ni­sła­wem Lemem oraz o tym, dla­cze­go swo­ją twór­czo­ść nazy­wa… sałat­ką.

  Czytaj dalej
 • Konkursy

  KONKURS! Wygraj czytnik na noc e-booków! (rozwiązany)

  Noc z czwart­ku na pią­tek będzie wyjąt­ko­wa. O godz. 18:00 kon­ste­la­cje i pla­ne­ty znaj­dą się w koniunk­cji akty­wu­ją­cej na por­ta­lu Woblink.com Noc E-booków. Noc, pod­czas któ­rej każ­dy będzie mógł kupić do 5 wybra­ny­ch best­sel­le­ro­wy­ch e-booków za jedy­ne 10,90 zł każ­dy. Kie­dy jed­nak noc się roz­pocz­nie, nale­ży się spie­szyć, bo sprzy­ja­ją­cy układ pla­net zmie­ni się na nie­ko­rzyst­ny już o godz. 6:00 rano kolej­ne­go dnia.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książki dla Mam i nie tylko

  Mat­ka to naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu nie­mal każ­de­go czło­wie­ka. Gdy­by nie ona, nie było­by nas na świe­cie – dosłow­nie. To tak­że mat­ka czę­sto jest pierw­szą oso­bą, któ­ra poka­zu­je dziec­ku lite­rac­ki świat, a więc książ­ka wrę­czo­na z oka­zji jej świę­ta może być zna­ko­mi­tym pomy­słem na pre­zent. A że nie ma dwó­ch taki­ch samy­ch mam, to i pole do wybo­ru powin­no być jak naj­szer­sze. Poni­żej moja lista pro­po­zy­cji tytu­łów, któ­re powin­ny ucie­szyć nie­jed­ną mamę. I nie zapo­mnij­cie – Dzień Mat­ki już 26 maja, więc cza­su zosta­ło nie­wie­le!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Tomasz Bagiński o Wiedźminie dla Netfliksa

  “Żyje­my w cza­sa­ch rene­san­su seria­li”, oznaj­mił Toma­sz Bagiń­ski w wywia­dzie poświę­co­nym gorą­cej wia­do­mo­ści ostat­ni­ch dni – czy­li infor­ma­cji, że Net­flix wypu­ści anglo­ję­zycz­ny serial na pod­sta­wie pro­zy Andrze­ja Sap­kow­skie­go o Geral­cie z Rivii. Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła Mał­go­rza­ta Ste­ciak. Bagiń­ski m.in. wyja­śnił, skąd decy­zja o takiej for­mu­le i plat­for­mie.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książkowe memy #1

  Lubi­cie czy­tać? Głu­pie pyta­nie, ina­czej nie zaglą­da­li­by­ście na tę stro­nę. A czy lubi­cie czy­tać o… czy­ta­niu? Ist­nie­ją bowiem nie­zwy­kle traf­ne cyta­ty i obser­wa­cje zwią­za­ne z naszą pasją. Poni­żej subiek­tyw­ny wybór szcze­gól­nie inte­re­su­ją­cy­ch.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książkoholicy są milsi?

  Dro­dzy książ­ko­ho­li­cy! Jeże­li ktoś sta­le powta­rza Wam, że przez nad­mier­ne czy­ta­nie ksią­żek sta­je­cie się anty­spo­łecz­ni, to może­cie mu zapre­zen­to­wać nowe wyni­ki badań, któ­re suge­ru­ją, że Ci, któ­rzy regu­lar­nie czy­ta­ją, zwłasz­cza fik­cję, są dużo bar­dziej mili i empa­tycz­ni niż inni ludzie!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Potwierdzone! Netflix i Platige Image wraz z Andrzejem Sapkowskim tworzą serial o Wiedźminie!

  “Cie­szę się, że Net­flix stwo­rzy adap­ta­cję moich opo­wia­dań dla fanów, zacho­wu­jąc wier­no­ść mate­ria­ło­wi źró­dło­we­mu i moty­wom, pisa­niu któ­ry­ch poświę­ci­łem ponad trzy­dzie­ści lat. Jestem nie­zmier­nie zado­wo­lo­ny z naszej współ­pra­cy i zespo­łu, któ­re­mu przy­pa­dło zada­nie oży­wie­nia boha­te­rów moich ksią­żek”, oznaj­mił Andrzej Sap­kow­ski. Czy to ozna­cza, że i my mamy powo­dy do rado­ści? Pisa­rz będzie peł­nił rolę kon­sul­tan­ta seria­lu.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Jerzym Besalą

  Jerzy Besa­la to pol­ski histo­ryk i publi­cy­sta, spe­cja­li­zu­ją­cy się w Rzecz­po­sto­li­tej szla­chec­kiej. Jest auto­rem kil­ku­na­stu publi­ka­cji, m.in. bio­gra­fii Ste­fa­na Bato­re­go czy obszer­nej mono­gra­fii Alko­ho­lo­we dzie­je Pol­ski. Cza­sy Pia­stów i Rze­czy­po­spo­li­tej szla­chec­kiej. Został odzna­czo­ny Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi za zasłu­gi w popu­la­ry­zo­wa­niu wydaw­nic­tw książ­ko­wy­ch o tema­ty­ce histo­rycz­nej i patrio­tycz­nej. Zapra­szam do lek­tu­ry wywia­du z nim.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.