Niestatystyczny spis książek na czerwiec 2019

Wywiad z Anną Kańtoch

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Literatury

 • Aktualności Ciekawostki

  Polscy autorzy polecają książki na lato!

  Waka­cje to zawsze dobry czas na nad­ra­bia­nie tych ksią­żek, któ­re odkła­da­ło się na „wię­cej cza­su”, na powrót do kla­sy­ki, ale też na szyb­kie waka­cyj­ne roman­se książ­ko­we, spon­ta­nicz­ne i nie­za­pla­no­wa­ne sko­ki w bok z książ­ka­mi zna­le­zio­ny­mi w salo­ni­ku pra­so­wym, na stra­ga­nie przy pla­ży czy księ­gar­ni, do któ­rej weszło się po coś inne­go. Nie ma złej ścież­ki, któ­re pro­wa­dzą do przy­jem­no­ści leni­we­go czy­ta­nia – twier­dzi Ane­ta Jadow­ska, pisar­ka zna­na z powo­ła­nia do życia Dory Wilk.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Metallica wydaje książkę dla dzieci

  Zasad­no­ści ksią­żek dla dzie­ci o Mes­sim czy Ronal­do nie moż­na kwe­stio­no­wać, bo tą są współ­cze­śni boha­te­ro­wie więk­szo­ści marzą­cych o karie­rze pił­kar­skiej szkra­bów. Jed­nak ilu­stro­wa­na, obfi­tu­ją­ca w rymy bio­gra­fia ame­ry­kań­skie­go zespo­łu heavy­me­ta­lo­we­go budzi raczej nie­do­wie­rza­nie.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Netflix pokazał pierwszy zwiastun Wiedźmina

  Od dłuż­sze­go cza­su mówi­ło się, że Net­flix wybie­rze jed­ną z naj­waż­niej­szych imprez popkul­tu­ro­wych świa­ta, San Die­go Comic-Con, by w koń­cu zapre­zen­to­wać pierw­szy zwia­stun Wiedź­mi­na – seria­lu, któ­re­go pro­duk­cję z zapar­tym tchem śle­dzi od same­go począt­ku nie­prze­bra­ne morze fanów twór­czo­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go oraz gier wideo od stu­dia CD Pro­jekt RED. I rze­czy­wi­ście, już nie tyl­ko suche infor­ma­cje i zdję­cia z pla­nu, ale tak­że dyna­micz­nie zmon­to­wa­ny mate­riał fil­mo­wy poka­zu­ją, jak twór­cy inter­pre­tu­ją wiedź­miń­ski świat.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Piszę o miłości, bo to wielka siła – wywiad z Krystyną Mirek

  Wie­lu czy­tel­ni­ków marzy o tym, by zostać pisa­rza­mi. Nie­wie­lu jed­nak decy­du­je się na to, by napi­sać książ­kę, a już cał­kiem nie­wiel­ka ich część wysy­ła swo­je dzie­ło do wydaw­nic­twa. Best­sel­le­ro­wa autor­ka, Kry­sty­na Mirek, wyda­ła wła­śnie swo­ją kolej­ną powieść. Nam opo­wia­da, jak z nauczy­ciel­ki sta­ła się jed­ną z ulu­bio­nych pol­skich powie­ścio­pi­sa­rek.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Rozpruwacz książek terroryzuje Herne Bay w Anglii

  Kuba Roz­pru­wacz siał ter­ror w lon­dyń­skim Whi­te­cha­pel w XIX wie­ku. Teraz podob­na, choć zde­cy­do­wa­nie mniej krwa­wa fala zbrod­ni prze­le­wa się przez małe nad­mor­skie mia­stecz­ko Her­ne Bay. Tym razem ofia­rą nie pada­ją ludzie a książ­ki.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  ZNAKomite ebooki na lato

  Waka­cje trwa­ją na całe­go… tak samo jak i wyjąt­ko­wa pro­mo­cja na ebo­oki wydaw­nic­twa Znak. Ponad 700 tytu­łów zosta­ło prze­ce­nio­nych i umiesz­czo­nych w dwóch pro­gach ceno­wych – 15,15 zł i 19,15 zł. Aby uła­twić wam wybór przy­go­to­wa­li­śmy listę 10 inte­re­su­ją­cych tytu­łów z obu pro­gów ceno­wych. Zobacz­my, jakie książ­ki zna­la­zły się w pro­mo­cji.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Napisał książkę z gatunku true crime w oparciu o zmyślone wywiady ze skazanymi

  Lite­ra­tu­ra fak­tu win­na opie­rać się, jak nazwa wska­zu­je, na fak­tach, wszak jej celem jest zre­la­cjo­no­wa­nie kon­kret­nych wyda­rzeń zaist­nia­łych w rze­czy­wi­sto­ści. W tę kate­go­rię wpa­da­ją rów­nież książ­ki z gatun­ku true cri­me sku­pia­ją­ce się na praw­dzi­wych prze­stęp­stwach, nie­rzad­ko popar­te licz­ny­mi wywia­da­mi ze świad­ka­mi czy spraw­ca­mi tych­że.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Pierwsze spojrzenie na nowego Draculę

  Ste­ven Mof­fat i Mark Gatiss dali widzom zna­ko­mi­tą seria­lo­wą adap­ta­cję przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa z Bene­dic­tem Cum­ber­bat­chem i Mar­ti­nem Fre­ema­nem w rolach głów­nych. Teraz duet pra­cu­je nad prze­nie­sie­niem na ekra­ny tele­wi­zo­rów histo­rii naj­słyn­niej­sze­go bodaj wam­pi­ra, nie­śmier­tel­ne­go tran­syl­wań­skie­go ary­sto­kra­ty, hra­bie­go Dra­cu­li, któ­re­go postać zosta­ła zapre­zen­to­wa­na świa­tu w powie­ści Bra­ma Sto­ke­ra z 1897 roku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Martin zdradził kilka szczegółów na temat serialowego prequela Gry o tron

  Geo­r­ge R.R. Mar­tin zarze­ka się, że cały swój czas poświę­ca teraz pisa­niu Wichrów zimy, dłu­go wycze­ki­wa­ne­go szó­ste­go tomu sagi Pie­śni lodu i ognia, ale trud­no nie podej­rze­wać, że jed­no­cze­śnie jest w jakiś spo­sób zaan­ga­żo­wa­ny w pro­duk­cję nowe­go seria­lu HBO opo­wia­da­ją­ce­go histo­rię Weste­ros na kil­ka tysię­cy lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z Gry o tron. Moż­na się spo­dzie­wać, że peł­ni rolę przy­naj­mniej kon­sul­tan­ta czy też spe­cja­li­sty histo­ry­ka wykre­owa­ne­go przez sie­bie świa­ta.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Amerykańskie biblioteki pomagają bezdomnym

  Ame­ry­kań­skie biblio­te­ki publicz­ne otwar­te są nie­mal­że każ­de­go dnia; poza oczy­wi­stym dostę­pem do ksią­żek i miej­sca, gdzie moż­na je czy­tać, ofe­ru­ją moż­li­wość bez­płat­ne­go sko­rzy­sta­nia z kom­pu­te­ra połą­czo­ne­go z inter­ne­tem; są też sto­ją­ce otwo­rem ubi­ka­cje. Nie dzi­wi więc, że biblio­te­ki sta­ły się przy­byt­ka­mi tłum­nie odwie­dza­ny­mi przez bez­dom­nych. Dla przy­kła­du według ofi­cjal­nych danych do Biblio­te­ki Publicz­nej w San Fran­ci­sco każ­de­go dnia zaglą­da 5 tysię­cy ludzi, z cze­go 750, czy­li 15%, to wła­śnie oso­by pozba­wio­ne sta­łe­go miej­sca zamiesz­ka­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Naukowcy z Krakowa odkryli sposób niemal pewnego ustalania autorstwa dowolnego tekstu

  Każ­dy z nas cechu­je się wła­sną indy­wi­du­al­no­ścią języ­ko­wą, co ozna­cza, że każ­dy na swój spo­sób wypo­wia­da się czy pisze – cho­dzi tu zarów­no o dobór słow­nic­twa, jego zasób, pozy­cjo­no­wa­nie wyra­zów w zda­niach, jak i o egze­kwo­wa­nie bądź nie zasad inter­punk­cji. Wycho­dząc z tego zało­że­nia, dało­by się usta­lić auto­ra nie­pod­pi­sa­ne­go tek­stu albo takie­go ozna­czo­ne­go tyl­ko ini­cja­ła­mi. Oczy­wi­ście dys­po­nu­jąc wcze­śniej prób­ka­mi prac dane­go czło­wie­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Natalia Rolleczek zmarła w wieku stu lat

  TVN24 poin­for­mo­wa­ło, że 8 lip­ca ode­szła Nata­lia Rol­le­czek, autor­ka wie­lu ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży, choć zna­na przede wszyst­kim dzię­ki powie­ści Drew­nia­ny róża­niec czer­pią­cej gar­ścia­mi z jej prze­żyć pod­czas dwu­let­nie­go poby­tu w sie­ro­ciń­cu pro­wa­dzo­nym przez sio­stry feli­cjan­ki. Pisar­ka w lutym skoń­czy­ła sto lat.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Każdy może stać się kryminalistą. Książka, która zaszokowała świat.

  Co byście zro­bi­li, gdy­by ktoś zmu­sił was do popeł­nie­nia zbrod­ni? Wyda­je wam się, że kry­mi­na­li­ści to spe­cjal­ny gatu­nek ludzi, psy­cho­pa­ci, pokie­re­szo­wa­ni przez los fru­stra­ci, bez­li­to­śni okrut­ni­cy? Praw­da jest bar­dziej skom­pli­ko­wa­na. Są takie oko­licz­no­ści, w któ­rych „zwy­kły” czło­wiek może stać się prze­stęp­cą i dopu­ścić się strasz­nych czy­nów. Boha­te­ro­wie książ­ki „Łań­cuch” Adria­na McKinty’ego, któ­ra wła­śnie ma swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę, zna­leź­li się w takiej sytu­acji.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Pomysł na weekend? Wypoczynek z książką w ręce w Bookworm Cabin

  Życie w cią­głym pośpie­chu spra­wi­ło, że my, uza­leż­nie­ni od ksią­żek, przy­sto­so­wa­li­śmy się do czy­ta­nia w naj­trud­niej­szych warun­kach. Nie strasz­ne nam zatło­czo­ne pocią­gi i auto­bu­sy, kicha­ją­ce i kasz­lą­ce towa­rzy­stwo w pocze­kal­ni do leka­rza, roz­wrzesz­cza­ni rówie­śni­cy na szkol­nych kory­ta­rzach, rodzeń­stwo czy rodzi­ce, któ­rym zawsze się wyda­je, że aku­rat nie robi­my nic waż­ne­go i moż­na nam poprzesz­ka­dzać. Ale czy nie było­by świet­ną opcją choć na chwi­lę zwol­nić, mieć czas tyl­ko dla sie­bie i spę­dzić go w oto­cze­niu ksią­żek bez żad­nych roz­pra­sza­czy dooko­ła?

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.