Niestatystyczny spis książek na czerwiec 2018

10 szokujących faktów na temat Phillipa K. Dicka

Literackiego Nobla w tym roku nie będzie? Kryzys w Akademii Szwedzkiej.

 • Ciekawostki

  Niestatystyczne rozmowy z autorami!

  W cza­sie War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki nie próż­no­wa­li­śmy! Ba, robi­li­śmy tak wie­le, że nie­mal musie­li­śmy być w kil­ku miej­scach naraz. Jed­nym z tych miejsc było sto­isko Molom.pl, na któ­rym ofe­ro­wa­li­śmy gadże­ty dedy­ko­wa­ne molom książ­ko­wym (tutaj była to bilo­ka­cja do kwa­dra­tu, ponie­waż ten sam asor­ty­ment ofe­ro­wa­li­śmy na Pyr­ko­nie w Pozna­niu, a impre­zy odby­wa­ły się w tym samym ter­mi­nie), ale na tym nie koniec. Przez całą sobo­tę i nie­dzie­lę prze­pro­wa­dza­li­śmy wywia­dy z auto­ra­mi obec­ny­mi na WTK. Pyta­li­śmy m.in. o to, kim zosta­li­by, gdy­by nie byli pisa­rza­mi, ale też o to, czy ist­nie­ją według nich książ­ki, któ­re powin­ny być zaka­za­ne albo jaką książ­kę prze­tłu­ma­czy­li­by na język kosmi­tów, gdy­by­śmy kie­dyś jakichś pozna­li. Z kim roz­ma­wia­li­śmy? Co oznaj­mi­li auto­rzy? Sprawdź­cie poni­żej!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Andrzej Sapkowski i wiedźmin – kolejne 10 ciekawostek

  Pra­ce nad seria­lo­wą wer­sją „Wiedź­mi­na” powo­li rusza­ją, a tym­cza­sem Andrzej Sap­kow­ski zapo­wie­dział, że powsta­nie kolej­na książ­ka o jego naj­słyn­niej­szym boha­te­rze. To dobra, pora by zapre­zen­to­wać wam kolej­ną garść cie­ka­wo­stek o pisa­rzu i jego kre­acji. Zaczy­na­my!

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Historia jak najbardziej prawdziwa – wywiad z Mają Lunde

  W Pol­sce “Histo­ria Psz­czół” roze­szła się w nakła­dzie 65 tys. egzem­pla­rzy, a samej książ­ce było tak gło­śno, że jesz­cze przed pre­mie­rą pra­wa do wyda­nia jej kupio­no w 15 kra­jach. Maja Lun­de zwró­ci­ła w niej uwa­gę na to, jak waż­ne są psz­czo­ły dla naszej cywi­li­za­cji. Był to jej debiut w twór­czo­ści dla doro­słych – wcze­śniej two­rzy­ła książ­ki dla dzie­ci. Otrzy­ma­ła za nie­go pre­sti­żo­wą Nagro­dę Księ­ga­rzy Nor­we­skich (Nor­we­gian Book­sel­lers’ Pri­ze). Z Mają Lun­de roz­ma­wia­my o jej twór­czo­ści – dotych­cza­so­wej i przy­szłej.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Czytajcie, a być może unikniecie demencji

  Czy­ta­nie jest zdro­we dla ducha i umy­słu. Wie­my o tym dosko­na­le, ale zawsze jest się dobrze w tym prze­ko­na­niu utwier­dzać. Chiń­scy naukow­cy prze­pro­wa­dzi­li kil­ku­let­ni eks­pe­ry­ment, po zakoń­cze­niu któ­re­go wysnu­li wnio­sek, że czy­ta­nie pozwa­la odsu­nąć w cza­sie poja­wie­nie się symp­to­mów demen­cji, jeśli nie zli­kwi­do­wać cał­ko­wi­cie ryzy­ka jej wystą­pie­nia.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Mike McCormack zgarnął literacką nagrodę i 100 tysięcy euro za jedno tylko zdanie

  Mike McCor­mack, irlandz­ki powie­ścio­pi­sarz i twór­ca opo­wia­dań, miał ogrom­ne pro­ble­my ze sprze­da­niem swo­jej ostat­niej, pią­tej powie­ści. Wydaw­cy, jeden po dru­gim, odpra­wia­li auto­ra z kwit­kiem – książ­ka była nazbyt dziw­na. Z taką sytu­acją czę­sto bory­ka­ją się auto­rzy, kie­dy poja­wia­ją się u pro­gu wydaw­cy z powie­ścią eks­pe­ry­men­tal­ną, a wyni­ki sprze­da­żo­we poprzed­nich wca­le nie osza­ła­mia­ją. W koń­cu jed­nak zna­lazł się chęt­ny, by zary­zy­ko­wać. Oka­za­ło się, że był to dobry ruch – Solar Bones, książ­ka skła­da­ją­ca się z jed­ne­go tyl­ko zda­nia, naj­pierw zdo­by­ła Gold­smi­ths Pri­ze, a teraz Inter­na­tio­nal Dublin Lite­ra­ry Award.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Z okazji urodzin Salmana Rushdiego – 10 najbardziej szokujących ciekawostek o pisarzu

  Sal­man Rush­die uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych lite­rac­kich twór­ców prze­ło­mu XX i XXI wie­ku. Lau­re­at nagro­dy Booke­ra, autor wie­lu wybit­nych powie­ści cechu­ją­cych się reali­zmem magicz­nym, inte­lek­tu­ali­sta, huma­ni­sta a tak­że naj­bar­dziej zagro­żo­ny twór­cy na zie­mi, bluź­nier­ca, ate­ista, ku zło­ści swych fana­tycz­nych wro­gów obcho­dzi dziś 71 uro­dzi­ny.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Literacka ekspedycja z Big Book Festival

  Big Book Festi­val to sto­sun­ko­wo świe­ża impre­za lite­rac­ka. Powo­ła­na do życia zosta­ła w 2013 roku z ramie­nia Fun­da­cji „Kul­tu­ra nie boli”. Od kil­ku lat orga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się uatrak­cyj­niać skost­nia­łą już nie­co tra­dy­cję pol­skich wyda­rzeń kul­tu­ral­nych. W dniach 22–24 czerw­ca w War­sza­wie odbę­dzie się szó­sta już edy­cja Big Book Festi­va­lu. Zobacz­cie, co tym razem zosta­ło przy­go­to­wa­ne dla wiel­bi­cie­li ksią­żek – jest kil­ka napraw­dę sma­ko­wi­tych kąsków.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Oryginalna mapa Stumilowego Lasu pod młotkiem!

  Wszel­kiej maści obra­zy i ilu­stra­cje zawsze robi­ły furo­rę na aukcjach. Dziś coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród kolek­cjo­ne­rów sztu­ki cie­szą się rów­nież te, któ­re two­rzo­ne były nie­gdyś z myślą o dzie­ciach czy w ogó­le ryso­wa­no je na potrze­by książ­ko­we. 10 lip­ca w domu aku­cyj­nym Sothe­by na sprze­daż wysta­wio­na zosta­nie ory­gi­nal­na mapa Stu­mi­lo­we­go Lasu ryso­wa­na przez EH She­par­da, zna­na z przy­gód Kubu­sia Puchat­ka. Razem z nią pod mło­tek tra­fią jesz­cze czte­ry inne ilu­stra­cje angiel­skie­go arty­sty.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Oficjalny trailer ekranizacji książek Philipa Reeve’a

  Pod koniec zeszłe­go roku infor­mo­wa­li­śmy, że trwa­ją pra­ce nad prze­nie­sie­niem Żywych maszyn Phi­li­pa Reeve’a na ekra­ny kin. Zapo­wie­dzi i gło­śne nazwi­ska – znacz­na część eki­py, któ­ra pra­co­wa­ła nad try­lo­gia­mi Wład­cy pier­ście­ni i Hob­bi­ta – roz­bu­dza­ły naszą wyobraź­nię. Wła­śnie zoba­czy­li­śmy zwia­stun. Już teraz może­my powie­dzieć, że na pew­no będzie wido­wi­sko­wo!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Richard Price napisze serialową adaptację najnowszej powieści Stephena Kinga

  Ste­phen King to już mar­ka sama w sobie. Na każ­dą kolej­ną książ­kę cze­ka­ją z nie­cier­pli­wo­ścią milio­ny, każ­da zna­ko­mi­cie się sprze­da­je i gości na pierw­szych miej­scach list best­sel­le­rów, więk­szość z nich tra­fia w koń­cu na małe bądź duże ekra­ny. Nie ina­czej jest z Out­si­de­rem. Ostat­nia powieść Kin­ga mia­ła ame­ry­kań­ską pre­mie­rę w maju, w Pol­sce uka­za­ła się rap­tem tydzień temu, a już rusza­ją pra­ce nad opar­tym na niej seria­lem tele­wi­zyj­nym.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Ania z Zielonego Wzgórza powróci na małe ekrany na początku lipca

  Z Anią Shir­ley wie­lu z nas zetknę­ło się po raz pierw­szy w szko­le pod­sta­wo­wej. Debiu­tanc­ka powieść kana­dyj­skiej pisar­ki Lucy Maud Mont­go­me­ry kil­ka, kil­ka­na­ście lat temu znaj­do­wa­ła się w kano­nie lek­tur w szko­le pod­sta­wo­wej, dziś wymie­nia­na jest jako pro­po­zy­cja lek­tu­ry uzu­peł­nia­ją­cej. W zeszłym roku mogli­śmy sobie odświe­żyć histo­rię Ani z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza za spra­wą seria­lu reali­zo­wa­ne­go we współ­pra­cy sta­cji tele­wi­zyj­nej CBC z plat­for­mą Net­flix. Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu Ani, nie Anny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Mieli wszystko. Dlaczego ogarnął ich szał zabijania?

  W naj­now­szej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga „Out­si­der” głów­nym podej­rza­nym o okrut­ne mor­der­stwo jest czło­wiek, po któ­rym nikt się tego nie spo­dzie­wał. To tyl­ko fik­cja lite­rac­ka, ale te trzy histo­rie dowo­dzą, że pie­nią­dze na kon­cie, dobra opi­nia, poukła­da­ne życie i karie­ra to zbyt mało, by powstrzy­mać psy­cho­pa­tów przed popeł­nie­niem bez­względ­nych zbrod­ni.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Marka Stranger Things poszerzy się wkrótce o książki

  Stran­ger Things, serial bra­ci Duf­fer, pod­bił ser­ca widzów na całym świe­cie, oży­wia­jąc sen­ty­men­tal­ną nut­kę tęsk­no­ty za popkul­tu­rą lat 80. ubie­głe­go wie­ku. Jak dotąd powsta­ły dwa sezo­ny, trze­ci znaj­du­je się w pro­duk­cji – nie zoba­czy­my go szyb­ciej niż w pierw­szej poło­wie 2019 roku. Stę­sk­nie­ni fani będą mogli jed­nak jesz­cze tej jesie­ni wró­cić do skry­wa­ją­ce­go nie­jed­ną tajem­ni­cę mia­stecz­ka Haw­kins w sta­nie India­na. A to za spra­wą ksią­żek, któ­re otwo­rzą wydaw­ni­czą serię roz­wi­ja­ją­cej się szyb­ko mar­ki.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Raminem Bahranim, reżyserem 451 stopni Fahrenheita

  Kie­dy Ramin Bah­ra­ni pod­jął wyzwa­nie zwią­za­ne z tele­wi­zyj­ną adap­ta­cją gło­śnej powie­ści Ray’a Bradbury’ego „451 stop­ni Faren­he­ita”, któ­rą zaczy­ty­wał się jesz­cze jako nasto­la­tek, był prze­ko­na­ny, że ma bło­go­sła­wień­stwo zmar­łe­go pisa­rza. „Kto mógł­by dać mi pra­wo, żeby zająć się książ­ką i wpro­wa­dzać do niej zmia­ny? Sam Brad­bu­ry, bo zaak­cep­to­wał wcze­śniej­szą ekra­ni­za­cję powie­ści w reży­se­rii Fran­co­is Truf­faut (1966), któ­ry wie­le zmie­nił w tej histo­rii.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Byłem świadkiem wielu okropieństw – wywiad z Chrisem Carterem

  Mało kto wie, że Chris Car­ter nie zaczął­by pisać, gdy­by nie zabaw­ny przy­pa­dek, a nim został zawo­do­wym pisa­rzem, imał się róż­nych zawo­dów, był m.in. muzy­kiem roc­ko­wym – bo uwa­żał, że dzię­ki temu łatwiej będzie mu pod­ry­wać dziew­czy­ny. O swo­im wykształ­ce­niu, pra­cy twór­czej, a tro­chę rów­nież o Lee Chil­dzie i Ste­phe­nie Kin­gu, opo­wie­dział w roz­mo­wie z nami.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.