Matras z problemami?

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla Was

Wichry zimy – kiedy premiera?

Ciekawostki

10 faktów o Anne Rice

anne-rice

Nasi ulu­bieni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzięki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak naprawdę wiele jest rze­czy, któ­rych o nich nie wiemy, choć te bywają rów­nie inte­re­su­jące jak ele­menty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o kró­lo­wej wam­pi­rów Anne Rice.

Czy­taj dalej

Aktualności

J.K. Rowling w nowym roku z większymi zyskami?

FILE - This Oct. 16, 2012 file photo shows author J.K. Rowling at an appearance to promote her latest book "The Casual Vacancy," at The David H. Koch Theater in New York. (Photo by Dan Hallman/Invision/AP, File)

Autorka J.K. Row­ling ocze­kuje, że Pot­ter­more w nowym roku zacznie ponow­nie przy­no­sić zyski, choć minione dwa lata były pełne strat. Pry­watna firma, uru­cho­miona w 2012 roku, nie prze­wi­duje jed­nak żad­nych kon­kret­nych liczb doty­czą­cych bie­żą­cego roku obro­to­wego.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Jesteś fanem Huntera S. Thompsona? Możesz… zapalić tę samą marihuanę co on

huntera-s-thompsona

Anita Thomp­son, wdowa po pisa­rzu, przez ostat­nich dzie­sięć lat kon­cen­tro­wała się na lite­rac­kiej spu­ściź­nie męża. Teraz jed­nak posta­no­wiła zasza­leć. Ujaw­niła, że zna­la­zła legalny spo­sób na uzy­ska­nie DNA ze szcze­pów, jakie palił Hun­ter S. Thomp­son i nego­cjuje wła­śnie z plan­ta­to­rami hodowlę szczepu sygno­waną jego imie­niem. Mia­łaby być sprze­da­wana we wszyst­kich sta­nach, w któ­rych mari­hu­ana jest legalna.

Czy­taj dalej

Aktualności

Matras z problemami finansowymi?

matras

Miesz­kań­ców Kato­wic chcą­cych odwie­dzić księ­gar­nię Matras na ulicy Sta­wo­wej powi­tał nie­co­dzienny widok: gruby łań­cuch i solidna kłódka oraz infor­ma­cję od wła­ści­ciela kamie­nicy, gło­szącą, iż w wyniku kil­ku­mie­sięcz­nych zale­gło­ści w czyn­szu zajął on rucho­mo­ści. Sieć Matras twier­dzi, że długi nie wcho­dzą w grę, a to, co wyda­rzyło się w Kato­wi­cach, jest bez­praw­nym zaję­ciem mie­nia i sprawa oddana została praw­ni­kom.

Czy­taj dalej

Aktualności

Ebooki wreszcie mogą potanieć!

nizszy-vat-na-ebooki

Nie­ubła­gana dotąd Komi­sja Euro­pej­ska ogło­siła długo ocze­ki­wany pro­jekt zmian w pra­wie podat­ko­wym. Ozna­cza to, że wresz­cie będzie można zrów­nać stawki VAT na książki (oraz cza­so­pi­sma) tra­dy­cyjne i elek­tro­niczne! Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

milczenie

Powieść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsaku Endō opo­wiada o Japo­nii w XVII wieku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­rami są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­kują swo­jego zagi­nio­nego men­tora. Cały czas mają jed­nak świa­do­mość, że ich wyzna­nie jest karane śmier­cią. Histo­ria powstała w 1966 roku.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Piąta część serii Millennium powstanie?!

millenium

Try­lo­gia “Mil­len­nium” to znana na całym świe­cie kry­mi­nalna seria autor­stwa Stiega Lars­sona. Spad­ko­biercy pisa­rza zaapro­bo­wali kon­ty­nu­owa­nie cyklu przez Davida Lager­crantza i jego “Co nas nie zabije” sprze­dała się w sze­ściu milio­nach egzem­pla­rzy. Twórca część docho­dów prze­zna­czył dla Läsrörel­sen, czyli insty­tu­cji, która wspiera czy­tel­nic­two w Szwe­cji.

Czy­taj dalej