Niestatystyczny spis książek na wrzesień

Książka zamiast papierosa, czyli jak zebrać tysiące książek

Książka, która piszę, musi w pierwszej kolejności odpowiadać mnie samej – Wywiad z Robin Hobb

 • Ciekawostki

  Dziesięciu autorów nienawidzących ekranizacji swoich dzieł

  Z ekra­ni­za­cja­mi ksią­żek jest zazwy­czaj tak, że mimo wszyst­ko są one gor­sze od swo­ich ory­gi­na­łów. Nie zawsze tak się dzie­je, ale jed­nak moż­na by przy­jąć taką regu­łę. Czy zasta­na­wia­li­ście się, jak na to patrzą auto­rzy dzieł prze­no­szo­nych na medium fil­mo­we. Tu już o wie­le trud­niej wyzna­czyć ogól­ną zasa­dę. Cza­sem adap­ta­cje przy­pad­ną im do gustu, a cza­sem nie. Zda­rza się rów­nież, że są one abso­lut­nie nie­ak­cep­to­wal­ne! Poznaj­cie dzie­się­ciu auto­rów, któ­rzy znie­na­wi­dzi­li ekra­ni­za­cje swo­ich dzieł.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Tajemnice Królowej Kryminału

  Aga­tha Chri­stie nazy­wa­na jest Kró­lo­wą Kry­mi­na­łów i ten tytuł wca­le nie jest prze­sa­dzo­ny. Pisar­ka stwo­rzy­ła opo­wie­ści o zbrod­ni, któ­re były sta­ran­nie prze­my­śla­ne, peł­ne zaska­ku­ją­cych, intry­gu­ją­cych pomy­słów i rów­nie nie­spo­dzie­wa­nych zakoń­czeń. To ona dała życie dwóm posta­ciom, któ­re trwa­le zapi­sa­ły się w gale­rii słyn­nych detek­ty­wów – Her­ku­le­so­wi Poiro­to­wi i pan­nie Jane Mar­ple. Współ­cze­sny czy­tel­nik znaj­dzie w jej utwo­rach rów­nież wspa­nia­le nakre­ślo­ny obraz dwu­dzie­sto­wiecz­nej Anglii (głów­nie dekad przed- i tuż powo­jen­nych).

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Top 10 seriali na podstawie książek

  Lite­ra­tu­ra była od zawsze źró­dłem inspi­ra­cji dla kina i tele­wi­zji. Prze­no­sze­nie książ­ko­wej histo­rii na mały czy wiel­ki ekran wycho­dzi­ło nie­kie­dy bez­błęd­nie (jak cho­ciaż­by w przy­pad­ku „Zie­lo­nej mili” w reży­se­rii Fran­ka Dara­bon­ta) lub wprost prze­ciw­nie, było tak złe, że aż mro­zi­ło krew w żyłach. Wystar­czy tu wspo­mnieć o seria­lu na posta­wie „Wiedź­mi­na”, któ­ry bar­dzo łagod­nie mówiąc, wypadł tra­gicz­nie. O ile w tym przy­pad­ku wszy­scy fani Geral­ta z Rivii mogą liczyć na napra­wie­nie krzywd przez dobrą (miej­my nadzie­ję) adap­ta­cję Net­flik­sa, o tyle więk­szość zepsu­tych przez twór­ców seria­li nie będzie mia­ło tyle szczę­ścia. Dla ksią­żek jest to o tyle waż­ne, że nie­kie­dy dobra adap­ta­cja może powo­łać zapo­mnia­ną już powieść na nowo do życia i zapew­nić jej „dru­gą mło­dość”.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Fragment Śpiących królewien Stephena i Owena Kingów

  Ste­phen King ma tro­je dzie­ci: cór­kę i dwóch synów. Joe Hill i Owen King poszli w śla­dy ojca i roz­wi­ja­ją wła­sne karie­ry pisar­skie. Król gro­zy współ­pra­co­wał już wcze­śniej przy kil­ku pro­jek­tach ze swo­im star­szym synem. Nato­miast we wrze­śniu wycho­dzi pierw­sza książ­ka będą­ca wyni­kiem koope­ra­cji Ste­phe­na z Owe­nem. O czym będą Śpią­ce kró­lew­ny?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Amazon w końcu w Polsce?

  Ama­zon to gigant inter­ne­to­we­go han­dlu, z któ­re­go usług korzy­sta­ją rów­nież Pola­cy. Nie­ste­ty dotych­czas nie docze­ka­li­śmy się pol­skie­go skle­pu fir­my, więc chęt­ni zaku­py muszą robić przez nie­miec­ki lub bry­tyj­ski ser­wis. Ostat­nio poja­wi­ło się jed­nak kil­ka prze­sła­nek, któ­re pozwa­la­ją wnio­sko­wać o wej­ściu gigan­ta na pol­ski rynek.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  70. urodziny Stephena Kinga! Co ciekawego u Króla Grozy?

  O Ste­phe­nie Kin­gu mówi się, że jest kró­lem gro­zy i wca­le nie jest to tyl­ko oczy­wi­ste nawią­za­nie do nazwi­ska. Przez ponad czter­dzie­ści lat pisar­skiej karie­ry zro­bił wszyst­ko, żeby sobie na ten tytuł zasłu­żyć. Napi­sał ponad pięć­dzie­siąt powie­ści i bli­sko dwie­ście opo­wia­dań. Jego książ­ki sprze­da­ły się w łącz­nym nakła­dzie ponad trzy­stu pięć­dzie­się­ciu milio­nów egzem­pla­rzy! Wie­lo­krot­nie zdo­by­wał nagro­dy Bra­ma Sto­ke­ra, Bri­tish Fan­ta­sy Award i Bri­tish Fan­ta­sy Socie­ty Awards. W 2015 roku otrzy­mał Naro­do­wy Medal Sztu­ki. Autor hito­wych: Lśnie­nia, Mia­stecz­ka Salem, Bastio­nu czy Zie­lo­nej mili koń­czy dziś sie­dem­dzie­siąt lat. I nie zamie­rza osiąść na lau­rach.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  69. urodziny George‘a R.R. Martina! Co ciekawego u autora?

  Jego powie­ści i opo­wia­da­nia tłu­ma­czo­ne są na kil­ka­na­ście języ­ków. Zgar­nął licz­ne nagro­dy, w tym wie­lo­krot­nie pre­sti­żo­we Hugo i Nebu­lę. Na pod­sta­wie jego tek­stów two­rzo­ne były fil­my i odcin­ki seria­li. Sam rów­nież pisał sce­na­riu­sze tele­wi­zyj­ne. Naj­bar­dziej jed­nak jest zna­ny z sagi fan­ta­sy Pieśń lodu i ognia, któ­ra sta­ła się kan­wą dla gier wideo, plan­szó­wek i RPG, a przede wszyst­kim dla biją­ce­go rekor­dy popu­lar­no­ści seria­lu wypro­du­ko­wa­ne­go przez HBO. A dziś Geo­r­ge R.R. Mar­tin koń­czy sześć­dzie­siąt dzie­więć lat!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Główny bohater powieści Charlie i fabryka czekolady miał wyglądać inaczej?

  Wszy­scy zna­ją opo­wieść o uro­czym, pocho­dzą­cym z bied­nej rodzi­ny chłop­cu, któ­ry wygry­wa szan­sę na speł­nie­nie swo­je­go marze­nia i odwie­dza słyn­ną fabry­kę cze­ko­la­dy Willy’ego Won­ki. W jed­nym z ostat­nich wywia­dów żona Roal­da Dah­la wyzna­ła, że w pier­wot­nej wer­sji jego książ­ki Char­lie miał być czar­no­skó­ry. Infor­ma­cję potwier­dził rów­nież bio­graf pisa­rza.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  To mógł być legendarny miecz króla Artura!

  Komu nie marzy się odna­le­zie­nie z daw­na zagi­nio­ne­go skar­bu, odkry­cie wie­ko­wej tajem­ni­cy, poło­że­nie dło­ni na legen­dar­nym przed­mio­cie? Cza­sa­mi wystar­czy mieć oczy sze­ro­ko otwar­te i uśmiech­nąć się o tro­chę szczę­ścia. Sied­mio­let­nia Matil­da Jones pod­czas waka­cyj­ne­go wyjaz­du spra­wi­ła, że ser­ca histo­ry­ków mogły zabić szyb­ciej, a sama nie­mal­że sta­ła się następ­czy­nią same­go kró­la Artu­ra.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Matras na progu upadłości?

  Wszyst­ko wska­zu­je na to, że dla fir­my księ­gar­skiej Matras nie ma już nadziei. Postę­po­wa­nie sana­cyj­ne nic nie dało, sąd pod­jął decy­zję o jego umo­rze­niu. Kolej­nym kro­kiem jest już tyl­ko upa­dłość. Poja­wia­ją się jed­nak wąt­pli­wo­ści, czy spół­kę będzie stać na ban­kruc­two.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Sądowe przepychanki o spuściznę Johna Steinbecka

  Pisarz pisze książ­ki. Jeśli zawie­je odpo­wied­ni wiatr, część z tych ksią­żek osią­ga mię­dzy­na­ro­do­we suk­ce­sy, a co za tym idzie ich autor się boga­ci. Póź­niej, jeśli ma jesz­cze wię­cej szczę­ścia, jed­na lub dru­ga wytwór­nia posta­no­wi stwo­rzyć film na pod­sta­wie jego best­sel­le­rów. For­tu­na rośnie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Promocyjne pakiety książkowe w Biedronkach od 18 września

  Bie­dron­ka przy­go­to­wa­ła kolej­ny kier­masz ksią­żek. 18 wrze­śnia do skle­pów wcho­dzi nowa ofer­ta z książ­ka­mi w cenie 29,99 za pakiet 2 ksią­żek. W ofer­cie m.in. Clark­son, Lee Child, Har­lan Coben, Tess Ger­rit­sen, Ste­phen King, Gri­sham, książ­ki z uni­wer­sum Metro 2033 czy Pol­scy auto­rzy jak Jakub Żul­czyk i Manu­ela Gret­kow­ska. 

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Co się do księgarń niesie na jesień

  Dni coraz krót­sze, liście na drze­wach powo­li żółk­ną, a tem­pe­ra­tu­ra spa­da – jak nic nade­szła jesień. Mło­dzież wró­ci­ła do szkół, zapo­zna­wać się z nową listą lek­tur, ale wszy­scy mogą zapo­znać się z lite­rac­ki­mi nowo­ścia­mi, a jest z cze­go wybie­rać! Szy­ku­je się nam wysyp napraw­dę cie­ka­wych ksią­żek. Od cze­go zacząć?

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Schizofrenia literacko powszednia

  15 wrze­śnia obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Soli­dar­no­ści z Oso­ba­mi Cho­ry­mi na Schi­zo­fre­nię. Sza­cu­je się, że w Pol­sce może zma­gać się z tą cho­ro­bą nawet kil­ka­set tysię­cy osób. Ich stan czę­sto potę­gu­je spo­łecz­ne nie­zro­zu­mie­nie, nie­moż­ność zwró­ce­nia się o pomoc lub brak spe­cja­li­stów w naj­bliż­szym oto­cze­niu, zwłasz­cza w szko­łach. Psy­chi­ka czło­wie­ka to temat fascy­nu­ją­cy ludz­kość od tysię­cy lat, nie­zmien­nie wystę­pu­ją­cy w sztu­ce. W jej kon­tek­ście bar­dzo czę­sto poru­sza­ny jest temat obłę­du, zabu­rzeń ludz­kiej świa­do­mo­ści. Pre­zen­tu­je­my kil­ka mniej i bar­dziej oczy­wi­stych przy­kła­dów przed­sta­wie­nia zabu­rzeń psy­chicz­nych w lite­ra­tu­rze.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  W 2018 roku zostanie wydany autoryzowany prequel Drakuli Brama Stokera

  Pra­pra­bra­ta­nek ojca książ­ko­we­go Dra­ku­li – Dacre Sto­ker razem z J.D. Bar­ke­rem pra­cu­ją nad pre­qu­elem jed­nej z naj­słyn­niej­szych powie­ści gro­zy wszech cza­sów. Ich dzie­ło opie­ra się na dokład­nym prze­stu­dio­wa­niu ory­gi­nal­nej, jesz­cze nie­re­da­go­wa­nej wer­sji maszy­no­pi­su Dra­ku­li oraz na rodzin­nych legen­dach Sto­ke­rów. Powieść ma uka­zać się w 2018 roku, ale już teraz wywo­łu­je dużo emo­cji w świe­cie lite­rac­kim i fil­mo­wym.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.