11 faktów o J.K. Rowling

Magiczne okładki do książek Aniko Kolesnikovej

Najnowsza książka Dana Browna z datą premiery w Polsce!

Ciekawostki

Barack Obama: książki pozwalały przetrwać mi stresujące chwile

Barack Obama, koń­cząc pre­zy­den­turę, udzie­lił dzien­ni­karce i kry­tyczce lite­rac­kiej Michiko Kaku­tani z “New York Timesa” wywiadu, w któ­rym wyznał, co pozwo­liło mu prze­trwać ten stre­su­jący okres. A były to książki. Ame­ry­ka­nie pod­kre­ślają, iż to pierw­szy pre­zy­dent-biblio­fil od cza­sów Abra­hama Lin­colna.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Czterolatka Daliyah Arana przeczytała ponad tysiąc książek!

Mło­dziutka, bo zale­d­wie czte­ro­let­nia Daliyah Arana została zapro­szona do Biblio­teki Kon­gresu, czyli naj­więk­szej biblio­teki świata. Było to dla dziew­czynki speł­nie­nie marzeń. Daliyah spo­tkała się z 14. Biblio­te­ka­rzem Kon­gresu – dr Carlą Hay­den, a także zwie­dziła biblio­tekę, która zro­biła na niej ogromne wra­że­nie.

Czy­taj dalej

Aktualności

Zobacz Niewidzialnych – wyjątkowa akcja społeczna

Książka “Nie­wi­dzialni” to zara­zem nie­zwy­kły pro­jekt spo­łeczny. Można ją czy­tać wyłącz­nie na mro­zie – tekst wydru­ko­wany został atra­men­tem, który widoczny jest jedy­nie w ujem­nych tem­pe­ra­tu­rach. A treść opo­wiada o bez­dom­nych – oso­bach, które jak nikt inny nara­żone są na śmierć z zimna. W ten spo­sób dozna­nia czy­tel­nika mie­szają się z tre­ścią lek­tury – ten czyta o mro­zie, odczu­wa­jąc zimno. Im bar­dziej wciąga się w lek­turę, tym wię­cej czasu spę­dza na dwo­rze i tym bar­dziej mar­z­nie.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Znaleziono nieznaną powieść matki Henryka Sienkiewicza!

Nie ma chyba Polaka, który nie sły­szał o Hen­ryku Sien­kie­wi­czu i jego twór­czo­ści. Oka­zało się jed­nak, że naj­praw­do­po­dob­niej talent lite­racki odzie­dzi­czył po matce – odna­le­ziono wła­śnie powieść Ste­fa­nii z Cie­ci­szow­skich Sien­kie­wi­czo­wej.

Czy­taj dalej

Aktualności

Wisłocka. Czyli jak to ze sztuką kochania było.

Powieść Szo­łaj­skiego, choć oparta na fak­tach, jest fan­ta­zją autora na temat Micha­liny Wisłoc­kiej i jej słyn­nej książki. Autor ubiera tę nie­zwy­kłą bio­gra­fię w atrak­cyjną formę kry­mi­nalno-szpie­gow­ską osa­dzoną w Pol­sce cza­sów Gierka. Ale przede wszyst­kim jest to fascy­nu­jąca histo­ria życia kobiety, która potra­fiła doświad­cze­nia wła­snego, nie­uda­nego mał­żeń­stwa wyko­rzy­stać w pod­ręcz­niku dla par. Sztuka kocha­nia pomo­gła milio­nom Pola­ków i Polek nie tylko w łóżku, ale rów­nież w miło­ści.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część druga!

Pamię­ta­cie, że boha­ter “Dżumy” Alberta Camusa tak długo dopiesz­czał pierw­sze zda­nie swo­jej powie­ści, że nigdy nie napi­sał dru­giego? Są jed­nak pisa­rze, któ­rzy potra­fili pogo­dzić uło­że­nie ide­al­nego pierw­szego zda­nia i ukoń­cze­nie tek­stu; co wię­cej – prze­szli do histo­rii. Zapra­szam więc do zapo­zna­nia się z kolej­nym zbio­rem tych pere­łek. Poprzedni znaj­dzie­cie tutaj.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

BBC przygotuje film dokumentalny o życiu Terry‘ego Pratchetta

Jesz­cze w tym roku na BBC2 ma zostać zapre­zen­to­wany film doku­men­talny przed­sta­wia­jący życie Sir Terry’ego Prat­chetta zaty­tu­ło­wany “Terry Prat­chett: Back in Black”. W pro­duk­cji wystą­pią m.in. Neil Gaiman oraz Val McDer­mid oraz wie­lo­letni asy­stent pisa­rza – Rob Wil­kins. W roli głosu Terry’ego Prat­chetta wystąpi Paul Kaye.

Czy­taj dalej