Niestatystyczny spis książek na marzec

Krysten Ritter z debiutem literackim

Kogo dotyczy ten cytat?

 • Ciekawostki

  Baśń wiecznie żywa – o zakochaniu współczesnej literatury w “Pięknej i Bestii”

  Jed­na z naj­słyn­niej­szy­ch baśni w histo­rii lite­ra­tu­ry po raz kolej­ny powra­ca na ekra­ny kin ze zna­ną z roli Her­mio­ny Emmą Wat­son jako Bel­lą. War­to w takim razie w dniu pre­mie­ry przyj­rzeć się współ­cze­snym powie­ściom, któ­re z powo­dze­niem wyko­rzy­stu­ją motyw nie­śmier­tel­nej miło­ści „Pięk­nej i Bestii”.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książkowe zrób-to-sam, czyli jak wydać książkę na własną rękę

  Sel­fpu­bli­shing sta­je się coraz popu­lar­niej­szą for­mą na ryn­ku wydaw­ni­czym, a jed­no­cze­śnie wyjąt­ko­wo nie­jed­no­znacz­ną. Z czym się to je i na co trze­ba uwa­żać? Pod­sta­wo­we jest roz­róż­nie­nie ter­mi­no­lo­gii. Sel­fpu­bli­shing bywa czę­sto utoż­sa­mia­ny z vani­ty press i rze­czy­wi­ście w pew­ny­ch sytu­acja­ch poję­cia te mogą być toż­sa­me, a w inny­ch – wrę­cz prze­ciw­nie.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Sukienki z książkowymi motywami!

  Pro­jek­tant­ka mody Justy­na Ołta­rzew­ska przy­go­to­wa­ła kolek­cję sukie­nek z książ­ko­wy­mi moty­wa­mi. Czy­tel­ni­cza kolek­cja powsta­ła we współ­pra­cy z inter­ne­to­wym pro­gra­mem “Książ­nicz­ki”. Sukien­ki tra­fią do sprze­da­ży już 23 kwiet­nia.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Księgarnia sięga po clickbaity, aby promować klasykę literatury

  Inter­net to mie­cz o podwój­nym zasię­gu, może­my uzy­skać dostęp do wsze­la­kiej wie­dzy, ale też zamie­nia nasz mózg w pap­kę zachwy­ca­ją­cą się coraz to nowy­mi fil­mi­ka­mi z uro­czy­mi kot­ka­mi. Wia­do­mo jak bar­dzo nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do zaso­bów inter­ne­tu wpły­wa na naszą pro­duk­tyw­no­ść. A wpły­wa źle, bo zamia­st się­gać do ksią­żek spę­dza­my czas na bez­myśl­nym wer­to­wa­niu zaso­bów sie­ci.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Andrzej Sapkowski znów o grach z serii Wiedźmin

  Por­tal Euro­ga­mer prze­pro­wa­dził wywiad z Andrze­jem Sap­kow­skim, auto­rem kul­to­wej sagi o Geral­cie z Rivii. W roz­mo­wie poru­szo­ny został czę­sty i kon­tro­wer­syj­ny temat – sto­sun­ku Sap­kow­skie­go do gier na pod­sta­wie jego twór­czo­ści.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Brakuje biletów na musical Wiedźmina!

  Musi­ca­lo­wy “Wiedź­min” Teatru Muzycz­ne­go w Gdy­ni spo­tkał się z pozy­tyw­nym odze­wem już w momen­cie pierw­szy­ch zapo­wie­dzi. Dopie­ro roz­po­czę­ły się pró­by do spek­ta­klu, a już sprze­da­no ponad 10 tysię­cy bile­tów. Ozna­cza to, że pra­wie nie ma już miej­sc na sean­se do koń­ca 2017 roku!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Spór o jednolitą cenę książki trwa

  Trwa spór pomię­dzy Pol­ską Izbą Książ­ki a gru­pą wydaw­nic­tw oraz księ­garń. Pro­jekt usta­wy PIK okre­śla „zasa­dy usta­la­nia jed­no­li­tej ceny książ­ki oraz pra­wa i obo­wiąz­ki wydaw­cy, impor­te­ra oraz sprze­daw­cy koń­co­we­go zwią­za­ne­go z dys­try­bu­cją książ­ki”, peł­ny tek­st usta­wy dostęp­ny na stro­nie: http://pik.org.pl

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wspominając wielkich: Agatha Christie – pierwsza dama kryminału

  Uta­len­to­wa­na, nie­zwy­kle płod­na lite­rac­ko, obda­rzo­na bły­sko­tli­wą inte­li­gen­cją i poczu­ciem humo­ru, a przy tym zaska­ku­ją­co nie­śmia­ła i skrom­na – Aga­tha Chri­stie była nie­tu­zin­ko­wą i inspi­ru­ją­cą posta­cią. Jej twór­czo­ść, choć od jej lite­rac­kie­go debiu­tu minę­ło bli­sko 100 lat, nadal jest praw­dzi­wym feno­me­nem.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Spotkanie i wywiad z Brandonem Sandersonem

  21 mar­ca Bran­don San­der­son, autor m.in. „Dro­gi kró­lów” i „Z mgły zro­dzo­ne­go” spo­tkał się z pol­ski­mi czy­tel­ni­ka­mi w kra­kow­skim Empi­ku w Cen­trum han­dlo­wym Bonar­ka. Jak moż­na było się spo­dzie­wać, fre­kwen­cja dopi­sa­ła – przy­szło kil­ka­set osób.  Dla tych, któ­rzy nie mogli przyj­ść, przy­go­to­wa­li­śmy skrót tego, co autor opo­wia­dał pod­czas spo­tka­nia.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Zrób własną zakładkę w kształcie serca!

  Co jest nie­od­łącz­ną czę­ścią życia każ­de­go mola książ­ko­we­go? Oczy­wi­ście zakład­ki! Szko­ły są róż­ne: jed­ni uży­wa­ją cze­go­kol­wiek, jak para­go­nu czy chu­s­tecz­ki do nosa, inni kupu­ją i kolek­cjo­nu­ją bez­cen­ne oka­zy, jesz­cze inni wyko­nu­ją je samo­dziel­nie. Do tej ostat­niej gru­py kie­ru­ję ten post – to pro­sta instruk­cja wyko­na­nia efek­tow­nej zakład­ki w kształ­cie ser­ca.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Ekranizacja Mrocznej Wieży na ekranach w lipcu. Pierwszy plakat!

  Zna­my już ofi­cjal­ny pla­kat fil­mu “Mrocz­na Wie­ża”. Jego układ jest nie­ty­po­wy – świat zapre­zen­to­wa­ny jest do góry noga­mi, a jasny kształt pośrod­ku pre­zen­tu­je zarys wie­ży. W gór­nej czę­ści pla­ka­tu widzi­my Czło­wie­ka w czer­ni, a na dole (nie­od­wró­ce­ni) znaj­du­ją się Roland i Jake. 

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książkowa mapa świata

  Użyt­kow­nik Red­di­ta skry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Back­for­war­d24 wyko­nał kawał nie­sa­mo­wi­tej robo­ty, wyko­nu­jąc mapę, na któ­rej każ­dy kraj jest repre­zen­to­wa­ny przez jed­ną książ­kę. Dobór pozy­cji jest oczy­wi­ście subiek­tyw­ny, ale bez dwó­ch zdań pra­ca ta wyma­ga­ła spo­re­go przy­go­to­wa­nia i nie­złej eru­dy­cji.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Mroczne rzeczywistości Stephena Kinga, czyli jak rozpocząć przygodę z twórczością króla grozy

  Kto jest naj­po­pu­lar­niej­szym współ­cze­snym auto­rem hor­ro­rów? Odpo­wie­dź może być tyl­ko jed­na – Ste­phen King. Autor, któ­re­go książ­ki od daw­na oku­pu­ją listy best­sel­le­rów, tłu­ma­czo­ne są na nie­mal wszyst­kie języ­ki, a licz­ny­mi ekra­ni­za­cja­mi (czę­sto bar­dzo uda­ny­mi) mógł­by obdzie­lić kil­ku­na­stu inny­ch pisa­rzy. Lista jego publi­ka­cji – powie­ści, opo­wia­dań, sce­na­riu­szy – jest impo­nu­ją­ca, King to twór­ca, któ­ry poważ­nie trak­tu­je swo­ją robo­tę.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Andrzej Sapkowski o głupich pytaniach

  Pod­czas Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie, któ­re odby­ły się w zeszłym tygo­dniu, pol­scy pisa­rze sta­no­wi­li znacz­ną gru­pę, a to ze wzglę­du na fakt, że w tym roku Pol­ska była gościem hono­ro­wym. To jed­na z dwó­ch naj­waż­niej­szy­ch imprez wydaw­ni­czy­ch na świe­cie. W cią­gu dwó­ch dni Pola­cy uczest­ni­czy­li w 40 spo­tka­nia­ch z czy­tel­ni­ka­mi. „Auto­ra­mi dnia” byli Olga Tokar­czuk w śro­dę i Andrzej Sap­kow­ski w czwar­tek. Michał Nogaś spy­tał pisa­rza o to, jakie pyta­nia go naj­bar­dziej dener­wu­ją.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Cara Delevingne wydaje swoją pierwszą książkę!

  Model­ka i aktor­ka zna­na z roli Enchan­tress w „Legio­nie samo­bój­ców” wyda­je swo­ją pierw­szą książ­kę. Poin­for­mo­wa­ła o tym na swo­im kon­cie na Insta­gra­mie we wto­rek. We wpi­sie okre­śla swo­ją powie­ść jako książ­kę o dora­sta­niu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Posłuchaj, jak Eddie Redmayne czyta o fantastycznych zwierzętach

  Eddie Red­may­ne, któ­ry w fil­mie „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” wcie­lił się w magi­zo­olo­ga New­ta Sca­man­de­ra, nagrał audio­bo­ok do książ­ki pod tym samym tytu­łem. Film nie był jej ekra­ni­za­cją – książ­ka sty­li­zo­wa­na jest na pod­ręcz­nik autor­stwa New­ta (a w rze­czy­wi­sto­ści zre­da­go­wa­ny przez J.K. Row­ling), a film opo­wia­dał histo­rię maga zbie­ra­ją­ce­go mate­ria­ły do przy­go­to­wa­nia go. 

  Czytaj dalej