Niestatystyczny spis książek na lipiec

Kobieta w męskim świecie – rozmowa z Rosą Ribas

Kocia dwudziestka, czyli dwadzieścia lektur z kocim motywem

 • Aktualności Ciekawostki

  O okrucieństwie niewolnictwa

  Za spra­wą wydaw­nic­twa Alba­tros mamy oka­zję prze­czy­tać jed­ną z naj­le­piej oce­nia­nych ksią­żek ame­ry­kań­skich tej deka­dy. „Kolej pod­ziem­na. Czar­na krew Ame­ry­ki” czar­no­skó­re­go pisa­rza Col­so­na Whi­te­he­ada to bar­dzo moc­na pró­ba zmie­rze­nia się z hanieb­ną histo­rią Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kim jest Mari Jungstedt?

  Wbrew temu co twier­dzą nie­któ­rzy, popu­lar­ność skan­dy­naw­skich kry­mi­na­łów w naszym kra­ju wca­le nie słab­nie. Wciąż wyda­je się mnó­stwo tytu­łów, ama­to­rzy tego typu lite­ra­tu­ry mają więc w czym wybie­rać. Dzi­siaj chce­my wam zapre­zen­to­wać powie­ści Mari Jung­stedt, twór­czy­ni posta­ci inspek­to­ra Ander­sa Knu­ta­sa. Książ­ki o gotlandz­kim inspek­to­rze przy­nio­sły jej roz­głos, porów­ny­wal­ny ze sła­wą taki pisa­rzy jak Åsa Lars­son, Camil­la Läck­berg, Stieg Lars­son czy Hen­ning Man­kell. Sprze­da­ją się w olbrzy­mich nakła­dach, zarów­no w Szwe­cji, jak i za gra­ni­cą. Zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na ponad dwa­dzie­ścia języ­ków – obec­nie moż­na kupić je m.in. w Rosji, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Gre­cji i Wiel­kiej Bry­ta­nii. 

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Grafik płakał, kiedy rysował – część piąta

  Ist­nie­ją okład­ki tak brzyd­kie, że kocha­my je nie­na­wi­dzić. Pre­zen­to­wa­li­śmy już czte­ry odsło­ny gale­rii peł­nych fatal­nych okła­dek – dziś zapra­sza­my do podzi­wia­nia pią­tej. Poprzed­nie odsło­ny “Gra­fik pła­kał, kie­dy ryso­wał” znaj­dzie­cie pod tymi lin­ka­mi pierw­szą, dru­gą, trze­cią i czwar­tą.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Pierwszy śnieg – jest zwiastun ekranizacji kryminału Jo Nesbo

  Jest już dostęp­ny tra­iler “Pierw­sze­go śnie­gu”, czy­li ekra­ni­za­cji kry­mi­na­łu Jo Nes­bo. To część popu­lar­nej serii o Har­rym Hole’u. W tej roli zoba­czy­my Micha­ela Fass­ben­de­ra. Powieść opo­wia­da o seryj­nym mor­der­cy, któ­ry na miej­scu zbrod­ni pozo­sta­wiał śnież­ne bał­wa­ny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Niestatystyczne ciekawostki o pisarzach

  Pisa­rze to cie­ka­wi ludzie – nie tyl­ko ze wzglę­du na fascy­nu­ją­ce fabu­ły, któ­re opo­wia­da­ją. Czę­sto sami są boha­te­ra­mi zaska­ku­ją­cych (i praw­dzi­wych) histo­rii. Na przy­kład: czy wie­cie, że Aga­tha Chri­stie pew­ne­go raz zagi­nę­ła? Bez śla­du – jede­na­ście dni wyję­tych z życio­ry­su. Do dzi­siaj nikt nie wie, co się z nią wte­dy dzia­ło. Wie­czo­rem, 3 grud­nia 1926 roku Chri­stie poca­ło­wa­ła na dobra­noc swo­ją córecz­kę, wzię­ła samo­chód i odje­cha­ła w siną dal. Była już wte­dy bar­dzo popu­lar­ną pisar­ką, więc poszu­ki­wa­nia zakro­jo­no na sze­ro­ką ska­lę (oko­ło tysiąc poli­cjan­tów i 15 tysię­cy ochot­ni­ków). Bar­dzo szyb­ko zna­le­zio­no samo­chód – roz­bi­ty i porzu­co­ny nie­da­le­ko posia­dło­ści Christie’ch w Berk­shi­re.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Dobry kryminał przede wszystkim musi mieć wyrazistego bohatera! – Wywiad z Andrzejem Dziurawcem

  Andrzej Dziu­ra­wiec to pisarz i sce­na­rzy­sta fil­mo­wy. Został lau­re­atem pierw­szej pol­skiej edy­cji kon­kur­su Har­tl­ley – Merill za sce­na­riusz „Judasz ze Lwo­wa”. Napi­sał też sce­na­riu­sze do „Zakła­du”, „Czar­ne­go Punk­tu” i „Kara­te po pol­sku”, W 2013 roku wydał thril­ler „Bastard”. Jest też auto­rem wier­szy, opo­wia­dań i publi­cy­sty­ki. Zapra­sza­my do lek­tu­ry roz­mo­wy z nim.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Prezent dla fanów Harry’ego Pottera – nowe książki!

  Wydaw­nic­two Blo­oms­bu­ry przy­go­to­wa­ło nie­zwy­kły pre­zent dla fanów twór­czo­ści J.K. Row­ling z oka­zji 20. “uro­dzin” książ­ki “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny”. 20 listo­pa­da uka­żą się aż dwie nowe książ­ki zwią­za­ne z magicz­nym świa­tem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Moja Lady Jane – przeczytaj fragment książki!

  Tudo­ro­wie spo­ty­ka­ją Mon­ty Pytho­na. Co z tego wynik­nie? Nakła­dem SQN Ima­gi­na­tio uka­za­ła się powieść z gatun­ku „histo­ri­cal fan­ta­sy”. Autor­ki (nazy­wa­ją sie­bie „trze­ma lej­dis”) prze­no­szą czy­tel­ni­ka w kli­ma­tycz­ny świat XVI–wiecznego Lon­dy­nu, a dokład­niej na dwór dyna­stii Tudo­rów, gdzie roz­po­czy­na się sza­lo­na gra o tron… Moja Lady Jane to prze­śmiesz­na, fan­ta­stycz­na i roman­tycz­na histo­ria, któ­rą trze­ba poznać. .

  Czytaj dalej
 • Quizy

  Ile pamiętasz z “Gry o tron”?

  Już 17 lip­ca pre­mie­ra nowe­go sezo­nu „Gry o tron” w HBO i HBO GO. Serial  jest nie­zwy­kle wycze­ki­wa­ny przez fanów, tym moc­niej, że wyprze­dził już fabu­łę ksią­żek, a na publi­ka­cję „Wichrów zimy” George’a R.R. Mar­ti­na wciąż musi­my tro­chę pocze­kać. Na śmiał­ków, któ­rzy dotrą do koń­ca quizu i odpo­wie­dzą dobrze na więk­szość pytań cze­ka dodat­ko­wo kon­kurs z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi od HBO Pol­ska i wydaw­nic­twa Zysk i S-ka 🙂

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nie żyje Julia Hartwig

  Ese­ist­ka, poet­ka i tłu­macz­ka lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej i angiel­skiej zmar­ła 14 lip­ca w Pen­syl­wa­nii w USA – w domu swo­jej cór­ki. Poin­for­mo­wa­ła o tym jej przy­ja­ciół­ka, Pau­la Sawic­ka, publi­ku­jąc n Face­bo­oku list od cór­ki poet­ki.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Po 37 latach zwrócił przetrzymane książki

  Do księ­go­zbio­ru Media­te­ki, wro­cław­skiej biblio­te­ki mul­ti­me­dial­nej powró­ci­ło pięć ksią­żek. Nie było­by w tym nic dziw­ne­go, gdy­by nie fakt, że wypo­ży­czo­no je… w 1980 i w 1985 roku. Nie­moż­li­we jest namie­rze­nie wypo­ży­cza­ją­ce­go, ponie­waż sys­tem biblio­tecz­ny w cią­gu 37 lat został pod­da­ny zbyt wie­lu zmia­nom.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nowa lipcowa oferta książkowa w Biedronkach

  Bie­dron­ka znów kusi książ­ka­mi w super­ce­nie. Tym razem spo­ry wybór tytu­łów w cenie 24,99 zł, a ponad­to best­sel­le­ry w cenie 27,99 zł i książ­ki dla dzie­ci za 19,99 zł. W ofer­cie m.in. twór­czość Deana Koont­za czy “13 powo­dów”, czy­li powieść, na pod­sta­wie któ­rej powstał gło­śny serial Net­flik­sa.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert

  Po raz kolej­ny widow­nia w Pol­sce będzie mia­ła oka­zję posłu­chać peł­nej ścież­ki dźwię­ko­wej do dru­giej czę­ści z serii fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Wido­wi­ska odbę­dą się w paź­dzier­ni­ku w Szcze­ci­nie, Wro­cła­wiu, War­sza­wie, Pozna­niu i Kra­ko­wie.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Pippi na przemiał?

  Sta­re egzem­pla­rze “Pip­pi na Połu­dnio­wym Pacy­fi­ku” autor­stwa Astrid Lind­gren zosta­ły znisz­czo­ne – doszło do tego w Szwe­cji, w miej­sco­wo­ści Bot­kyr­ka koło Sztok­hol­mu. W inter­ne­cie zawrza­ło, że książ­ki są palo­ne, ale oka­zu­je się, że to nie­praw­da. Biblio­te­ka­rze pod­da­ją recy­klin­go­wi wolu­mi­ny, któ­re łamią zasa­dy poli­tycz­nej popraw­no­ści waż­nej w wie­lo­kul­tu­ro­wej gmi­nie.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.