Sprawdzasz tag

sprzedaż

Aktualności

Empik książką stoi?

Pisa­łem dopiero co o prze­pro­wa­dzo­nych przez firmę dorad­czą Delo­itte bada­niach “Zakupy świą­teczne 2016” – z któ­rych wyni­kło, iż Polacy mimo zwięk­szo­nej puli fun­du­szy na zakupy świą­teczne, mniej chęt­nie się­gną po pre­zenty w postaci ksią­żek. Ja oczy­wi­ście ser­decz­nie nama­wiam do obda­ro­wy­wa­nia się egzem­pla­rzami dobrych powie­ści czy zbio­rów opo­wia­dań – róż­no­rod­ność rynku pozwala na dobra­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych pre­zen­tów dla każ­dego członka rodziny. Czy­taj dalej

Aktualności

Polak w święta nie poczyta – pod choinką znajdzie perfumy

Trwa gru­dzień, szał zaku­powy wre, w domach coraz czę­ściej roz­ma­wia się o cho­in­kach, świą­tecz­nych porząd­kach czy pre­zen­tach. A jak wyglą­dają przy­go­to­wa­nia do świąt, a dokład­niej zwią­zane z nimi wydatki, w licz­bach? I – co naj­waż­niej­sze – jaką rolę odgry­wają w nich wydatki na książki?

Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka rajem dla moli książkowych

Mimo roz­ma­itych akcji spo­łecz­nych czy oddol­nych dzia­łań biblio­tek i klu­bów książki, mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję czy­tel­nic­twa, może oka­zać się, że wszyst­kie z tych dzia­łań są kro­plą w morzu w porów­na­niu z tym, co robi… Bie­dronka.

Czy­taj dalej

Aktualności

Na Allegro książki mają się coraz lepiej

Wzglę­dem roku 2014 – w roku 2015 nastą­pił wzrost sprze­daży ksią­żek aż o 7,5% (nie­mal 470 tysięcy). Łącz­nie sprze­dano 6,87 milio­nów pozy­cji. Ozna­cza to, że dzien­nie śred­nio 18,8 tysiąca wolu­mi­nów tra­fiało do nowych wła­ści­cieli. Wzro­sła też śred­nia mie­sięczna war­tość sprze­daży ksią­żek. Obec­nie wynosi 14,5 miliona zł, czyli o ok. 600 tysięcy wię­cej niż rok wcze­śniej.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ