Sprawdzasz tag

sprzedaż

Aktualności

Biedronka rajem dla moli książkowych

biedronka

Mimo roz­ma­itych akcji spo­łecz­nych czy oddol­nych dzia­łań biblio­tek i klu­bów książki, mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję czy­tel­nic­twa, może oka­zać się, że wszyst­kie z tych dzia­łań są kro­plą w morzu w porów­na­niu z tym, co robi… Bie­dronka.

Czy­taj dalej

Aktualności

Na Allegro książki mają się coraz lepiej

bookmoney

Wzglę­dem roku 2014 – w roku 2015 nastą­pił wzrost sprze­daży ksią­żek aż o 7,5% (nie­mal 470 tysięcy). Łącz­nie sprze­dano 6,87 milio­nów pozy­cji. Ozna­cza to, że dzien­nie śred­nio 18,8 tysiąca wolu­mi­nów tra­fiało do nowych wła­ści­cieli. Wzro­sła też śred­nia mie­sięczna war­tość sprze­daży ksią­żek. Obec­nie wynosi 14,5 miliona zł, czyli o ok. 600 tysięcy wię­cej niż rok wcze­śniej.

Czy­taj dalej