Aktualności

Prezeska Empiku przejmuje 51% akcji firmy. 400 mln zł wyda na rozwój

Ewa Szmidt-Bel­carz peł­nią­ca funk­cję pre­ze­ski Gru­py Empik od 7 lat, przej­mie 51% akcji fir­my od fun­du­szu Pen­ta Inve­st­ments. Pla­nu­je ogrom­ne inwestycje.

Przez ostat­nie lata akcje Gru­py Empik nale­ża­ły w cało­ści do fun­du­szu Pen­ta Inve­st­ments. W 2012 roku zain­we­sto­wał w pakiet kon­tro­l­ny akcji fir­my dzia­ła­ją­cej wte­dy pod nazwą hol­ding Empik Media & Fashion, a czte­ry lata póź­niej wyku­pił pozo­sta­łe akcje i wyco­fał fir­mę z gieł­dy. Teraz pre­ze­ska zarzą­du Gru­py Empik wyku­pi 51% akcji.

For­mal­nie trans­ak­cję musi zaak­cep­to­wać pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, ale jest to for­mal­ność, ponie­waż Ewa Szmidt-Bel­carz nie posia­da żad­nych akty­wów, któ­re mogły­by sta­no­wić pro­blem w tej kwestii.

– Pen­ta Inve­st­ments dekla­ru­je, że posia­da­jąc 49% akcji, pozo­sta­nie w spół­ce i będzie nadal wspie­rać roz­wój Gru­py Empik. Prze­ję­cie pakie­tu kon­tro­l­ne­go przez pre­ze­skę nie zmie­nia ani stra­te­gii spół­ki, ani struk­tu­ry zarządu.

Współ­pra­ca z Pen­ta Inve­st­ments była zawsze bli­ska, otwar­ta i part­ner­ska. Od wie­lu lat dzie­li­my wspól­ną wizję roz­wo­ju Gru­py Empik, któ­rą kon­se­kwent­nie i odważ­nie reali­zu­je­my. Dzi­siaj mate­ria­li­zu­je się kolej­ny, waż­ny krok w histo­rii naszej współ­pra­cy – dekla­ru­je Ewa Szmidt-Belcarz. 

Poin­for­mo­wa­ła też o stra­te­gii inwe­sty­cyj­nej Gru­py Empik – do 2024 roku na inwe­sty­cje prze­zna­czy 350–400 mln zł. Pla­nu­je otwie­rać rocz­nie 30–40 salo­nów Empik oraz Papier­nik by Empik, przede wszyst­kim w for­ma­cie conve­nien­ce, czy­li małych skle­pów poło­żo­nych bli­sko dziel­nic miesz­kal­nych albo w czę­sto odwie­dza­nych punk­tach. Małe Empi­ki to auto­ma­tycz­nie wię­cej punk­tów odbio­ru zamó­wień z empik.com, co przy­czy­nia się do roz­wo­ju e‑commerce.

Ewa Szmidt-Bel­carz zosta­ła pre­ze­ską Gru­py Empik w 2015 roku. Od tego cza­su sprze­da­ła m.in. szko­ły języ­ko­we Empik Scho­ol i gru­pę Smyk, a prze­ję­ła plat­for­mę bile­to­wą Going. Trzy lata temu Gru­pa Empik zaczę­ła roz­wi­jać usłu­gę Empik Pre­mium (Empik Pre­mium Free zastą­pił pro­gram Mój Empik), z któ­rej obec­nie korzy­sta 7,7 mln osób. Powsta­ły plat­for­my Empik Go oraz Empik Music. W 2021 roku Gru­pa Empik zano­to­wa­ła wzrost sprze­da­ży o 17,3%, z cze­go aż 48% to sprze­daż inter­ne­to­wa. Zysk net­to Gru­py Empik to 26,77 mln zł. Pod koniec 2021 roku dzia­ła­ło 326 salo­nów sta­cjo­nar­nych Empik.

źródło: pb/wm/rk/empik

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy