Sprawdzasz tag

netflix

Ekranizacje

Netflix przygotowuje Anię z Zielonego Wzgórza! Pierwsza zapowiedź i zdjęcia!

Net­flix pra­cuje nad nowym seria­lem. Tym razem będzie to adap­ta­cja powie­ści “Ania z Zie­lo­nego Wzgó­rza” autor­stwa Lucy Maud Mont­go­mery – zaty­tu­ło­wana po pro­stu “Anne”. Pro­duk­cja ma tra­fić do biblio­teki Net­fliksa 12 maja 2017 roku i liczyć 8 odcin­ków. Nad seria­lem pra­cują Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Amanda Tap­ping. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Netflixowa ekranizacja Serii niefortunnych zdarzeń z nową zapowiedzią

Hra­bia Olaf i rodzeń­stwo Bau­de­la­ire to postaci powo­łane do życia przez Lemony’ego Snic­keta w ramach cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń”. Histo­ria opo­wiada o sie­ro­tach, które tra­fiają pod pie­czę jedy­nego żyją­cego krew­nego, który jed­nak tak naprawdę pla­nuje wyłącz­nie poło­żyć łapy na majątku dzieci, a je same – wyeli­mi­no­wać. Tytu­łowe nie­for­tunne zda­rze­nia zaczy­nają więc towa­rzy­szyć im podej­rza­nie czę­sto… Czy­taj dalej

Ekranizacje

Neil Patrick Harris w zwiastunie Serii niefortunnych zdarzeń!

Książki z cyklu “Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń” autor­stwa Lemony’ego Snic­keta opo­wia­dają histo­rię trójki sie­rot: Vio­let, Klausa i Sunny Bau­de­la­ire. Mają one zamiesz­kać ze swoim wujem, hra­bią Ola­fem, jed­nak oka­zuje się, że męż­czy­zna czyha wyłącz­nie na mają­tek pod­opiecz­nych, a sam jest nie­uchwyt­nym prze­stępcą. Histo­ria pełna jest czar­nego humoru, a także mrocz­nych akcen­tów.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ