Ekranizacje Zapowiedzi

Pełen zwiastun Forsta i data premiery! Czekacie na serial?

Już 11 stycz­nia pre­mie­ra seria­lu na moty­wach powie­ści Remi­giu­sza Mro­za. Net­flix udo­stęp­nił zwia­stun pro­duk­cji, w któ­rej zoba­czy­my Bory­sa Szy­ca, Zuzan­nę Saporz­ni­kow oraz… same­go pisarza.

Forst” to serial na moty­wach powie­ści „Eks­po­zy­cja” i „Prze­wie­sze­nie”. Jeśli przy­pad­nie do gustu publi­ce, mate­ria­łu na dal­sze sezo­ny nie zabrak­nie – seria z komi­sa­rzem For­stem liczy obec­nie osiem tomów (pozo­sta­łe to: „Tra­wers”, „Deni­we­la­cja”, „Zerwa”, „Hal­ny”, „Prze­paść” i „Wid­mo Brockenu”).

Forst” to histo­ria, w któ­rej zoba­czy­my tajem­ni­czą śmierć na Gie­won­cie, a tytu­ło­wy boha­ter spo­tka się z licz­ny­mi trud­no­ścia­mi. Bowiem kie­dy Tatry sta­ją się are­ną bru­tal­nych mor­derstw, komi­sarz Forst (Borys Szyc) wkra­cza do akcji. Dzia­ła­jąc wbrew pro­ce­du­rom, z pomo­cą dzien­ni­kar­ki Olgi Szreb­skiej (Zuzan­na Saporz­ni­kow), odkry­wa spi­sek się­ga­ją­cy korze­nia­mi II woj­ny światowej.

Wcze­śniej Net­flix udo­stęp­nił teaser seria­lu, a tak­że mate­riał o cameo, któ­re zagrał Remi­giusz Mróz

Forst” to nie pierw­sza ekra­ni­za­cja twór­czo­ści Remi­giu­sza Mro­za. Dla plat­for­my player.pl powsta­ła adap­ta­cja serii z Joan­ną Chył­ką, w któ­rej rolę wcie­li­ła się Mag­da­le­na Cie­lec­ka. Serial docze­kał się pię­ciu sezo­nów noszą­cych tytu­ły: „Chył­ka: Zagi­nię­cie”, „Chył­ka: Kasa­cja”, „Chył­ka: Rewi­zja”, „Chył­ka: Inwi­gi­la­cja” oraz „Chył­ka: Oskar­że­nie”. Pro­duk­cja zosta­ła zakoń­czo­na mimo iż serial nie objął fabu­łą cało­ści cyklu, któ­ry liczy w tej chwi­li aż 17 tomów. Tak­że na player.pl tra­fił serial „Beha­wio­ry­sta”, któ­ry w tej chwi­li ocze­ku­je na dru­gi sezon. Gerar­da Edlin­ga zagrał Robert Więc­kie­wicz. Dla sta­cji Pol­sat powstał serial „Wotum nie­uf­no­ści”, Daria Sey­da otrzy­ma­ła twarz Kata­rzy­ny Dąbrow­skiej, a Patryk Hau­er – Anto­nie­go Paw­lic­kie­go. Teraz komi­sarz Forst o obli­czu Bory­sa Szy­ca dołą­czył do gro­na posta­ci stwo­rzo­nych przez Remi­giu­sza Mro­za, któ­re docze­ka­ły się seria­lo­wych odpowiedników.

Reży­se­rem „For­sta” jest Daniel Jaro­szek, któ­ry za swój peł­no­me­tra­żo­wy debiut „John­ny” otrzy­mał Nagro­dę Publicz­no­ści na Festi­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdy­ni oraz czte­ry Orłów – Pol­skie Nagro­dy Fil­mo­we. Za sce­na­riusz seria­lu odpo­wia­da­ją Aga­ta Male­siń­ska i Jacek Mar­kie­wicz, a za zdję­cia Piotr Uznań­ski. Pro­du­cen­ta­mi zosta­li Borys Szyc, Mar­ta Barań­ska i Tomasz Moraw­ski. Zdję­cia zre­ali­zo­wa­no w Zako­pa­nem, w Nowym Tar­gu oraz w Warszawie.

Twór­cy: Daniel Jaro­szek (reży­se­ria), Aga­ta Male­siń­ska, Jacek Mar­kie­wicz (sce­na­riusz), Piotr Uznań­ski (zdję­cia), Mar­ta Barań­ska, Borys Szyc, Tomasz Moraw­ski (pro­du­cen­ci), Mar­cin Kupiec­ki (kie­row­nic­two pro­duk­cji), Anna Marzę­da, Marian­na Miko­łaj­czak-Lisec­ka (sce­no­gra­fia), Zofia Koma­sa (kostiu­my), Lilia­na Gałąz­ka (cha­rak­te­ry­za­cja), Maciek Dobro­wol­ski (muzy­ka), Moni­ka Krza­now­ska (dźwięk), Krzysz­tof Koman­der, Maciej Kozłow­ski (mon­taż)

Obsa­da: Borys Szyc, Zuzan­na Saporz­ni­kow, Andrzej Bie­nias, Kamil­la Baar, Alek­san­dra Gra­bow­ska, Szy­mon Wró­blew­ski, Maciej Pesta, Michał Suwa­da, Tomasz Pogoń, Artur Bar­ciś, Mał­go­rza­ta Hajew­ska-Krzysz­to­fik i inni

Pro­duk­cja: BOMA FILMS: Mar­ta Barań­ska i Borys Szyc, HAKA FILMS: Tomasz Morawski

Opra­co­wa­ła: Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: infor­ma­cja pra­so­wa
Zdję­cie głów­ne oraz zdję­cia w arty­ku­le: mate­ria­ły pra­so­we Netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy