Sprawdzasz tag

Sapkowski

Ciekawostki

Literackie Twardzielki na Dzień Kobiet

Nad­cią­ga jedy­ny taki dzień w roku – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet!
Świę­to kobie­co­ści, świę­to dziew­czę­co­ści, świę­to dru­giej płci, czy­li świę­to jak naj­bar­dziej wyjąt­ko­we. Z tej oka­zji war­to przy­po­mnieć sobie jed­ne z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch boha­te­rek lite­ra­tu­ry popu­lar­nej, praw­dzi­wy­ch twar­dzie­lek, bun­tow­ni­czek, dziew­cząt i kobiet z kla­są, któ­re w trud­ny­ch cza­sa­ch sta­nę­ły na wyso­ko­ści zada­nia i udo­wod­ni­ły wszem i wobec, że pięk­na płeć to zde­cy­do­wa­nie nie sła­ba płeć. Czy­taj dalej

Aktualności

Trwają castingi do Wiedźmina!

Wiedź­min to chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny na świe­cie pol­ski boha­ter. Nic więc dziw­ne­go, że wie­lu męż­czy­zn marzy skry­cie o wcie­le­niu się w rolę bia­ło­wło­se­go Geral­ta z Rivii, boha­te­ra pro­zy Andrze­ja Sap­kow­skie­go. I choć taka oka­zja przy­da­rza się rzad­ko, to 23 stycz­nia odbył się pierw­szy casting w Teatrze Muzycz­nym w Gdy­ni do sztu­ki “Wiedź­min”, któ­rej sce­na­riu­sz bazu­je na opo­wia­da­nia­ch “Mie­cz prze­zna­cze­nia”, “Kwe­stia ceny”, “Ostat­nie życze­nie”, “Coś wię­cej” oraz “Okru­ch lodu”. Czy­taj dalej

Aktualności

Tomasz Bagiński odebrał nagrodę dla Andrzeja Sapkowskiego!

W listo­pa­dzie w cza­sie World Fan­ta­sy Conven­tion wrę­cza­ne są nagro­dy World Fan­ta­sy Award. Wśród nich tak­że Life­ti­me Achie­ve­ment Awards będą­ce nagro­dą za wyjąt­ko­we zasłu­gi w kon­tek­ście cało­kształ­tu twór­czo­ści. W tym roku nagro­dę otrzy­mał Andrzej Sap­kow­ski (a pośmiert­nie tak­że David G. Har­twell). Wie­dzie­li­śmy o tym już od lip­ca, kie­dy ogło­szo­no zwy­cięz­ców, ale dopie­ro teraz nagro­dy tra­fi­ły do swo­ich wła­ści­cie­li.

Czy­taj dalej