Sprawdzasz tag

Sapkowski

Aktualności

Trwają castingi do Wiedźmina!

Wiedź­min to chyba naj­bar­dziej roz­po­zna­walny na świe­cie pol­ski boha­ter. Nic więc dziw­nego, że wielu męż­czyzn marzy skry­cie o wcie­le­niu się w rolę bia­ło­wło­sego Geralta z Rivii, boha­tera prozy Andrzeja Sap­kow­skiego. I choć taka oka­zja przy­da­rza się rzadko, to 23 stycz­nia odbył się pierw­szy casting w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni do sztuki “Wiedź­min”, któ­rej sce­na­riusz bazuje na opo­wia­da­niach “Miecz prze­zna­cze­nia”, “Kwe­stia ceny”, “Ostat­nie życze­nie”, “Coś wię­cej” oraz “Okruch lodu”. Czy­taj dalej

Aktualności

Tomasz Bagiński odebrał nagrodę dla Andrzeja Sapkowskiego!

W listo­pa­dzie w cza­sie World Fan­tasy Conven­tion wrę­czane są nagrody World Fan­tasy Award. Wśród nich także Life­time Achie­ve­ment Awards będące nagrodą za wyjąt­kowe zasługi w kon­tek­ście cało­kształtu twór­czo­ści. W tym roku nagrodę otrzy­mał Andrzej Sap­kow­ski (a pośmiert­nie także David G. Har­twell). Wie­dzie­li­śmy o tym już od lipca, kiedy ogło­szono zwy­cięz­ców, ale dopiero teraz nagrody tra­fiły do swo­ich wła­ści­cieli.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ