Zapowiedzi

Będzie nowy Wiedźmin od CD Projekt Red

CD Pro­ject Red zasko­czy­ło dziś gra­czy zapo­wie­dzią nowej gry z serii Wiedź­min, któ­ra powsta­nie na sil­ni­ku Unre­al Engi­ne 5. Ozna­cza to nawią­za­nie współ­pra­cy tech­no­lo­gicz­nej z Epic Games.

Stu­dio w swo­im komu­ni­ka­cie posta­wi­ło na oszczęd­ność. „Roz­po­czy­na się nowa saga” – taki komu­ni­kat może­my zna­leźć na gra­fi­ce doda­nej do opu­bli­ko­wa­nej infor­ma­cji. Na ten moment wia­do­mo więc, że szy­ko­wa­na jest cał­kiem nowa opo­wieść. Gra­fi­ka przed­sta­wia ponad­to meda­lion szko­ły Kota, co może ozna­czać, że nowy boha­ter będzie jej repre­zen­tan­tem. Ogło­szo­no tak­że roz­po­czę­cie współ­pra­cy z Epic Games, twór­ca­mi sil­ni­ka Unre­al Engi­ne 5. Do tej pory stu­dio two­rzy­ło swo­je pro­jek­ty w opar­ciu o REDen­gi­ne – wła­snej tech­no­lo­gii roz­wi­ja­nej od 2011 roku, czy­li pre­mie­ry Wiedź­mi­na 2: Zabój­cy królów.

Na ten moment nie potwier­dzo­no nato­miast żad­nych szcze­gó­łów fabu­lar­nych, nie wia­do­mo też na jakim eta­pie roz­wo­ju jest gra ani, kie­dy może­my spo­dzie­wać się pre­mie­ry. Jed­no moż­na nato­miast zało­żyć z dużym praw­do­po­do­bień­stwem – z Geral­tem już się nie spotkamy.

Powrót Geral­ta był demen­to­wa­ny już wcze­śniej przez pre­ze­sa CD Pro­jek­tu, Ada­ma Kiciń­skie­go, któ­ry potwier­dził, że wątek tej posta­ci został zakoń­czo­ny w Wiedź­mi­nie 3. Pozo­sta­je zatem wypa­try­wać nadej­ścia nowe­go głów­ne­go boha­te­ra. Na twór­cach cią­ży duża pre­sja – zwłasz­cza bio­rąc pod uwa­gę nie­daw­ny kry­zys wize­run­ko­wy zwią­za­ny z pre­mie­rą Cyber­pun­ka 2077.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy