Ekranizacje Zapowiedzi

Amazon zaprezentował ostateczny oficjalny zwiastun Koła czasu

Koło cza­su to liczą­cy sobie czter­na­ście tomów cykl powie­ści fan­ta­sy, pisa­ny przez Rober­ta Jor­da­na, po jego śmier­ci dokoń­czo­ny zaś przez Bran­do­na San­der­so­na. Seria chwa­lo­na jest przede wszyst­kim za epic­ką histo­rię, zbu­do­wa­ny ze szcze­gó­ła­mi świat, cie­ka­wy sys­tem magicz­ny i całe mnó­stwo świet­nie skro­jo­nych posta­ci. Od 2017 trwa­ją pra­ce nad prze­nie­sie­niem monu­men­tal­ne­go cyklu na medium seria­lo­we. Czy adap­ta­cja dości­gnie pier­wo­wzór? Prze­ko­nać się będzie­my mogli w listo­pa­dzie. Kolej­ny zwia­stun pozwa­la sądzić, że będzie co naj­mniej dobrze.

Pierw­szy tom Koła cza­su wyda­ny został w stycz­niu 1990, ostat­ni, już autor­stwa Bran­do­na San­der­so­na, uka­zał się w stycz­niu 2013. Na prze­strze­ni lat wokół powie­ścio­wej serii uro­sła ogrom­na spo­łecz­ność fanów. Ofi­cjal­ne infor­ma­cje poda­ją, że do 2021 na całym świe­cie sprze­da­ło się ponad 90 milio­nów egzem­pla­rzy ksią­żek wcho­dzą­cych w skład Koła cza­su, co czy­ni go jed­nym z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się cyklów fan­ta­sy od cza­sów Wład­cy pierścieni.

Pra­ce nad seria­lem roz­po­czę­ły się w 2017. Za two­rze­nie adap­ta­cji wzię­ło się wte­dy stu­dio Sony Pic­tu­res Tele­vi­sion. Rok póź­niej do pro­duk­cji dołą­czy­ło Ama­zon Stu­dios. Show­run­ne­rem seria­lu jest Rafe Jud­kins. Pierw­sze dwa odcin­ki wyre­ży­se­ro­wa­ła Uta Brie­se­witz. Serial zade­biu­to­wać ma na plat­for­mie Pri­me Video 19 listo­pa­da. Od razu dostęp­ne będą trzy z sze­ściu odcin­ków, skła­da­ją­cych się na pierw­szy sezon.

Szyb­ki rzut oka na kalen­darz potwier­dza, że do pre­mie­ry zosta­ło już tyl­ko 3 tygo­dnie. W związ­ku z tym Ama­zon podzie­lił się jesz­cze jed­nym, peł­no­wy­mia­ro­wym zwia­stu­nem. Ten moż­na oglą­dać w wer­sji kla­sycz­nej oraz roz­sze­rzo­nej w ramach wideo 360°.

Zapre­zen­to­wa­ny zwia­stun odkry­wa dużo wię­cej kart niż któ­ry­kol­wiek z wcze­śniej­szych mate­ria­łów. Serial poka­że mię­dzy inny­mi Moira­ine w cza­sach jej mło­do­ści, kie­dy skła­da­ła przy­się­gę wier­no­ści Aes Sedai. Zwia­stun pre­zen­tu­je głów­nych boha­te­rów oraz ich prze­ciw­ni­ków. Widzi­my więc Ran­da, Egwe­ne­’a, Per­ri­na, Mata i Nyna­eve, a tak­że repre­zen­tan­ta Bia­łych Płasz­czy polu­ją­ce­go na Aes Sedai oraz okrut­ne trol­lo­ki, będą­ce Pomio­tem Cie­nia. Mamy też pogląd na kil­ka zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach lokacji.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy