Ekranizacje

Od Dudleya Dursleya do Edgara Allana Poe. Bielmo ze znakomitym Harrym Mellingiem już w Polsce

Mogło­by się wyda­wać, że Har­ry Mel­ling nigdy nie wyrwie się z szu­flad­ki Dudleya Dur­sleya z fil­mów o Har­rym Pot­te­rze, tym­cza­sem ostat­nie lata nale­żą do nie­go. Naj­pierw zagrał jed­ną z waż­niej­szych ról w „Gam­bi­cie Kró­lo­wej”, a teraz powra­ca w „Biel­mie” jako sam Edgar Allan Poe.

Gdy prze­glą­da­my fil­mo­gra­fię Harry’ego Mel­lin­ga, rzu­ca się w oczy, że aż w pię­ciu fil­mach wcie­lił się w Dudleya Dur­sleya, czy­li kuzy­na Harry’ego Pot­te­ra. To nie była łatwa szu­flad­ka – Dudley był posta­cią cha­rak­te­ry­stycz­ną i nega­tyw­ną, jego cha­rak­te­ry­sty­ka stwo­rzo­na przez J.K. Row­ling spro­wa­dza­ła się do „gru­by, ego­istycz­ny i okrut­ny”, w dodat­ku sce­na pojed­na­nia kuzy­nów zosta­ła na pod­ło­dze mon­ta­żow­ni i nie tra­fi­ła osta­tecz­nie na ekra­ny. Mimo to ukoń­czył Lon­don Aca­de­my of Music and Dra­ma­tic Art (Lon­dyń­ską Aka­de­mię Muzy­ki i Sztu­ki Dra­ma­tycz­nej; jej absol­wen­ta­mi są m.in. Mal­colm McDo­well czy Iwan Rhe­on. Gry­wał też epi­zo­dycz­ne role w seria­lach oraz na sce­nie – m.in. w Roy­al Natio­nal The­atre (Kró­lew­skim Teatrze Naro­do­wym) w Londynie.

Naj­wy­raź­niej jed­nak ekra­ni­za­cje powie­ści oka­za­ły się dla nie­go szczę­śli­we – w mini­se­ria­lu „Gam­bit Kró­lo­wej” na pod­sta­wie książ­ki Wal­te­ra Tevi­sa wcie­lił się w Harry’ego Bel­ti­ka, któ­ry z począt­ku był tur­nie­jo­wym prze­ciw­ni­kiem głów­nej boha­ter­ki, Beth Har­mon, by póź­niej nawią­zać z nią dziw­ną więź, pomię­dzy przy­jaź­nią a pla­to­nicz­nym uczu­ciem, gdy poma­gał jej w przy­go­to­wa­niach do kolej­nych sza­cho­wych wyzwań.

6 stycz­nia nato­miast odby­ła się pol­ska pre­mie­ra fil­mu „Biel­mo” (The Pale Blue Eyes) – to kry­mi­nał w reży­se­rii Scot­ta Coope­ra będą­cy adap­ta­cją książ­ki „Biel­mo. Nie­zwy­kły przy­pa­dek Edga­ra Alla­na Poe” (The Pale Blue Eyes) Louisa Bayarda.

Fabu­ła histo­rii roz­gry­wa się w 1830 roku w Aka­de­mii West Point, w któ­rej nie tyl­ko ktoś zamor­do­wał mło­de­go kade­ta, ale jesz­cze wyciął z jego zwłok ser­ce. Docho­dze­nie pro­wa­dzi – pota­jem­nie, ponie­waż skan­dal nara­ził­by szko­łę na ogrom­ne szko­dy wize­run­ko­we – eme­ry­to­wa­ny detek­tyw nowo­jor­skiej poli­cji, Augu­stus Lan­dor (Chri­stian Bale). Nie­spo­dzie­wa­nie wspar­cia udzie­la mu kadet o mrocz­nej prze­szło­ści, któ­ry czę­sto się­ga po alko­hol, a w prze­szło­ści wydał dwa tomi­ki poezji. Tym kade­tem jest Edgar Allan Poe (Har­ry Mel­ling). Film „Biel­mo” jest dostęp­ny na plat­for­mie Netflix.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy