Aktualności

Świat Wiedźmina na mapie

Dziś stan­dar­dem jest, że powie­ści fan­ta­sy wzbo­ga­ca­ne są mapa­mi kra­in, w któ­rych roz­gry­wa­ją się opi­sy­wa­ne wyda­rze­nia. Andrzej Sap­kow­ski w wiedź­miń­skiej sadze i towa­rzy­szą­cych jej opo­wia­da­niach stwo­rzył boga­ty i żywy świat. Nigdy jed­nak nie poku­sił się o nakre­śle­nie choć­by przy­bli­żo­nej kar­to­gra­ficz­nej repre­zen­ta­cji Kró­lestw Pół­no­cy czy Nil­fga­ar­du. Przez lata fani Wiedź­mi­na podej­mo­wa­li pró­by wyrę­cze­nia w tym auto­ra. Nie­daw­no powsta­ła mapa inna niż wszyst­kie dotychczasowe.

Mar­cin Weresz­czyń­ski, czło­nek Zakła­du Geo­gra­fii Poli­tycz­nej i Histo­rycz­nej Wydzia­łu Geo­gra­fii i Stu­diów Regio­nal­nych przy Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim posta­no­wił stwo­rzyć dokład­ną mapę kon­ty­nen­tu, zgod­ną z kar­to­gra­ficz­ny­mi zasa­da­mi. W wywia­dzie udzie­lo­nym por­ta­lo­wi Spi­de­r’s Web tłu­ma­czył, że bra­ko­wa­ło mu mapy świa­ta Wiedź­mi­na z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Według nie­go wszyst­kie dotych­czas stwo­rzo­ne cecho­wa­ły się nie­wiel­ką dokład­no­ścią i śre­dnio­wiecz­nym sznytem.

Pra­ca nad mapą świa­ta Wiedź­mi­na zaję­ła Mar­ci­no­wi Weresz­czyń­skie­mu dwa lata i była praw­dzi­wym wyzwa­niem, głów­nie przez wzgląd na dość oględ­ne podej­ście Andrze­ja Sap­kow­skie­go do geo­gra­fii. Kar­to­graf przy­znał, że zale­ża­ło mu, żeby jego mapa była jak naj­wier­niej­sza książ­kom łódz­kie­go pisa­rza, ale tam, gdzie bra­ko­wa­ło infor­ma­cji, posił­ko­wał się mapa­mi twór­ców gier ze świa­ta Wiedź­mi­na czy seria­lu Netfliksa.

Nawet po połą­cze­niu infor­ma­cji na temat świa­ta Wiedź­mi­na z róż­nych mediów na mapie pozo­sta­ły puste miej­sca. Z nimi Mar­cin Weresz­czyń­ski musiał pora­dzić sobie, odwo­łu­jąc się już do wła­snej fan­ta­zji i ogól­nej wie­dzy geograficznej.

Bazo­wa­łem na swo­jej wie­dzy i obser­wa­cji współ­cze­sne­go świa­ta, sta­ra­jąc się każ­dą decy­zję uza­sad­nić rze­czy­wi­sty­mi prze­słan­ka­mi. Gdy umiesz­cza­łem jakieś mia­sto, sta­ra­łem się wyobra­zić sobie, jak może ono wyglą­dać, jakie mogą być prze­słan­ki osa­dze­nia go. Na przy­kład wie­le miast znaj­du­je się na nad rze­ka­mi, bo tak kie­dyś były one sytu­owa­ne, a miej­sco­wo­ści w pobli­żu gór, mają nazwy zwią­za­ne wła­śnie z tymi góra­mi. Sta­ra­łem się, aby wszyst­ko było wia­ry­god­ne tak jak w praw­dzi­wym świe­cie, tłu­ma­czył por­ta­lo­wi Spi­de­r’s Web.

Mapa świa­ta Wiedź­mi­na nadał jest roz­wi­ja­na. Mar­cin Weresz­czyń­ski przyj­mu­je komen­ta­rze od fanów Wiedź­mi­na i chęt­nie wpro­wa­dza poprawki.

Jego dzie­ło spo­tka­ło się z bar­dzo pozy­tyw­nym odbio­rem. Nie­ma­łą nobi­li­ta­cją jest to, że mapa zosta­nie włą­czo­na do dru­gie­go wyda­nia Geo­gra­ficz­no-poli­tycz­ne­go atla­su Polski.

Link do mapy znaj­dzie­cie TUTAJ.

Źró­dła:
atlas2022.uw.edu.pl/naszemiasto/spidersweb

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy