Aktualności

Nie żyje wydawca Wiedźmina, Mirosław Kowalski

Zmarł Miro­sław Kowal­ski, w śro­do­wi­sku miło­śni­ków fan­ta­sty­ki nazy­wa­ny Kova­lem. Przez lata zwią­za­ny z ryn­kiem dzien­ni­kar­skim i wydaw­ni­czym (w tym tak­że z dru­gim obie­giem), miał 67 lat. W ramach Wydaw­nic­twa Super­No­wa wyda­wał opo­wia­da­nia z sagi wiedź­miń­skiej, dla­te­go nazy­wa­ny był odkryw­cą Sapkowskiego.

Miro­sław Kowal­ski uro­dził się w roku 1954 w War­sza­wie. W latach 80. pro­wa­dził mię­dzy inny­mi dział kul­tu­ry w Tygo­dni­ku Soli­dar­ność, publi­ko­wał w pra­sie nie­ob­ję­tej cen­zu­rą, pra­co­wał w Wydaw­nic­twie Iskry oraz nale­żał do kole­gium Nie­za­leż­nej Ofi­cy­ny Wydaw­ni­czej NOWA.

Przez kil­ka­na­ście lat Wydaw­nic­two opu­bli­ko­wa­ło w ramach dru­gie­go obie­gu ponad 500 tytu­łów (zarów­no ksią­żek, jak i cza­so­pism). W 1989 roku Miro­sław Kowal­ski odpo­wia­dał za jego prze­kształ­ce­nie w legal­ną, sku­pio­ną na pol­skiej fan­ta­sty­ce Super­No­wą. To w jej ramach wydał naj­pierw „Miecz prze­zna­cze­nia” (1992), a potem „Ostat­nie życze­nie” (1993) Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Final­nie Super­No­wa sta­ła się wydaw­cą całe­go cyklu o Geral­cie z Rivii.

Za swo­ją dzia­łal­ność w cza­sach PRL został nagro­dzo­ny Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, zaś za dzia­ła­nia na rzecz pro­mo­wa­nia fan­ta­sty­ki doce­nio­no go mię­dzy inny­mi (trzy­krot­nie) nagro­dą Śląk­fy, przy­zna­wa­ną przez Ślą­ski Klub Fantastyki.

źró­dło NF/Wojciech Sedeńko

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy