Aktualności

Miniseria komiksowa o Geralcie z Rivii! Zapowiedź od Dark Horse Comics

We wrze­śniu na ame­ry­kań­skim ryn­ku poja­wi się kolej­na komik­so­wa histo­ria o Bia­łym Wil­ku. Na mini­se­rię „The Wit­cher: Wild Ani­mals” zło­żą się 4 zeszyty.

Dark Hor­se Comics zna­ne z wyda­wa­nia na ame­ry­kań­skim ryn­ku wiedź­miń­skich komik­sów, zapo­wie­dzia­ło nową mini­se­rię zaty­tu­ło­wa­ną „The Wit­cher: Wild Ani­mals” (Wiedź­min: Dzi­kie zwierzęta).

Tak opi­su­je ją wydawca:

Ulu­bień­co­wi fanów, wiedź­mi­no­wi Geral­to­wi nie­ob­ce są nie­uda­ne zle­ce­nia, ale wyrzu­ce­nie na brzeg na nowej, obcej zie­mi zmu­sza go do zaan­ga­żo­wa­nia się w kon­flikt mię­dzy łow­ca­mi, któ­rzy go przy­gar­nę­li oraz tajem­ni­czym kla­nem zna­nym z zabi­ja­nia ludzi. Tam, gdzie czło­wiek i bestie koeg­zy­stu­ją, obo­wią­zu­je nie­pi­sa­na zasa­da: umie­jęt­no­ści wiedź­mi­na muszą wykra­czać poza zabi­ja­nie potworów”.

Pierw­szy zeszyt z mini­se­rii uka­że się w USA już 20 wrze­śnia. Za sce­na­riusz komik­su odpo­wia­da Bar­tosz Szty­bor, za ilu­stra­cje oraz gra­fi­kę okład­ko­wą – Nata­lia Rere­ki­na, za liter­nic­two – Has­san Otsma­ne-Elha­ou, a kolo­ry­stą jest Patri­cio Del­pe­che. Dark Hor­se Comics przy­go­to­wa­ło też trzy alter­na­tyw­ne wer­sje okład­ki. Swo­je wer­sje Geral­ta pre­zen­tu­ją na nich Matt Smith, Sara Kipin oraz Manu­ele Fior.


The Wit­cher: Wild Ani­mals #1
„Zło ma wie­le twa­rzy, spra­wie­dli­wość podob­nie. Od lądu po morze, Geralt odkry­wa, że tam, gdzie ludzie i potwo­ry koeg­zy­stu­ją, ist­nie­je nie­pi­sa­na zasa­da: umie­jęt­no­ści wiedź­mi­na muszą wykra­czać poza zabi­ja­nie potwo­rów.
Ame­ry­kań­ski debiut komik­so­wy ukra­iń­skiej artyst­ki Nata­lii Rere­ki­ny, zdo­byw­czy­ni srebr­nej nagro­dy Japan Inter­na­tio­nal Man­ga Award.
Na pod­sta­wie best­se­le­ro­wych gier CD Pro­jekt Red!”

Bar­tosz Szty­bor już wcze­śniej współ­pra­co­wał z Dark Hor­se Comics jako sce­na­rzy­sta wiedź­miń­skich komik­sów, a wraz z Krzysz­to­fem Ostrow­skim otrzy­mał nie­daw­no nomi­na­cję do nagro­dy Hugo za inny komiks powsta­ły na pod­sta­wie gry CD Pro­jekt Red – „Cyber­punk 2077: Big City Dre­ams”. To pierw­szy raz w histo­rii, gdy nomi­na­cja do nagro­dy Hugo tra­fi­ła do osób z Pol­ski! Komiks wyka­zał się też w Pol­sce nakła­dem Egmon­tu jako „Cyber­punk 2077: Sny wiel­kie­go miasta”.

Pol­scy miło­śni­cy i miło­śnicz­ki komik­su mogą koja­rzyć pra­ce Nata­lii Rere­ki­ny – w 2022 roku uka­za­ła się jej opo­wieść stwo­rzo­na wspól­nie z Gil­ber­tem Bris­se­nem Zbie­racz pta­ków (Wydaw­nic­two: J.P. Fan­ta­sti­ca). To histo­ria boha­te­ra. któ­ry zako­chał się w nad­przy­ro­dzo­nej isto­cie i poświę­cił obo­wiąz­ku oraz repu­ta­cję, aby wyru­szyć w nie­bez­piecz­ną podróż i pomóc swo­jej uko­cha­nej stać się czło­wie­kiem.
Ilu­stra­cje autor­ki moż­na podzi­wiać też na Insta­gra­mie. 


Do tej pory w Pol­sce nakła­dem wydaw­nic­twa Egmont uka­za­ły się nastę­pu­ją­ce komik­sy ze staj­ni Dark Hor­se Comics: „Wiedź­min. Dom ze szkła”, „Wiedź­min. Dzie­ci lisi­cy”, „Wiedź­min. Klą­twa kru­ków”, „Wiedź­min. Cór­ka pło­mie­nia”, „Wiedź­min. Zatar­te wspo­mnie­nia” oraz „Wiedź­min. Wiedź­mi lament” z cyklu „Wiedź­min”, „Wiedź­min. Ziar­no praw­dy” z cyklu „Wiedź­min. Adap­ta­cje opo­wia­dań Andrze­ja Sap­kow­skie­go” oraz „Wiedź­min. Ronin”.

Wciąż cze­ka­my, by do nasze­go kra­ju tra­fi­ły prze­kła­dy serii „The Wit­cher. The Bal­lad of Two Wolves” (Wiedź­min. Bal­la­da o dwóch wil­kach) oraz komik­so­wej adap­ta­cji opo­wia­da­nia „The Wit­cher. Les­ser Evil” (Wiedź­min. Mniej­sze zło).

War­to przy­po­mnieć, że w latach 90. Andrzej Sap­kow­ski, Bogu­sław Polch i Maciej Parow­ski przy­go­to­wa­li serię komik­sów noszą­cych tytu­ły „Dro­ga bez powro­tu”, „Geralt”, „Mniej­sze zło”, „Osta­nie życze­nie”, „Gra­ni­ca moż­li­wo­ści” oraz „Zdra­da”, któ­re w 2001 roku zosta­ły wzno­wio­ne jako „Wiedź­min. Tom I” oraz „Wiedź­min. Tom II” (wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S‑ka).

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy