Sprawdzasz tag

film

Ciekawostki Ekranizacje

To i małomiasteczkowy horror

Po wie­lu latach pro­ble­mów z pierw­szą adap­ta­cją fil­mo­wą powie­ści „To” Ste­phe­na Kin­ga, 8 wrze­śnia wresz­cie docze­ka­li­śmy się pre­mie­ry tej histo­rii na dużym ekra­nie. Jest to dru­gie podej­ście, po kul­to­wym mini­se­ria­lu z 1990 roku, do jed­ne­go z naj­bar­dziej kla­sycz­nych tytu­łów mistrza hor­ro­ru, w któ­rym ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko jawi się niczym przed­sio­nek pie­kła.  Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Przeminęło z wiatrem wypada z filmowego festiwalu

Zosta­ła wyda­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1936 roku i szyb­ko zyska­ła sta­tus best­sel­le­ra. Mowa oczy­wi­ście o Prze­mi­nę­ło z wia­trem, za któ­re Mar­ga­ret Mit­chell dosta­ła nagro­dę Pulit­ze­ra w 1937, a dwa lata póź­niej powsta­ła obsy­pa­na Osca­ra­mi jej ekra­ni­za­cja. Film mimo pra­wie osiem­dzie­się­cio­let­niej histo­rii nadal cie­szy się popu­lar­no­ścią i jest chęt­nie pusz­cza­ny na prze­róż­nych festi­wa­lach. Jed­nym z nich jest let­nie kino w Mem­phis orga­ni­zo­wa­ne przez Orpheum The­atre. 11 sierp­nia wyświe­tlo­no Prze­mi­nę­ło z wia­trem po raz trzy­dzie­sty czwar­ty! Ale jak to ze wszyst­kim i ta tra­dy­cja wła­śnie dobie­gła koń­ca. Trzy­dzie­ste­go pią­te­go poka­zu nie będzie. Powód? Pro­mo­wa­nie rasi­zmu! Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Czy Dziewczyna w pociągu zagrozi Pani Peregrine?

Ekra­ni­za­cja fil­mo­wa książ­ki “Oso­bli­wy dom Pani Pere­gri­ne” to pro­duk­cja, któ­ra w zeszły week­end zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu box-office’u, zara­bia­jąc 28,8 milio­na dola­rów. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że ma solid­ne­go kon­ku­ren­ta – wkrót­ce do kin tra­fi “Dziew­czy­na z pocią­gu” (ekra­ni­za­cja książ­ki pod tym samym tytu­łem), któ­ra tra­fi do trzech tysię­cy kin i mimo wstęp­nych śred­nich recen­zji sza­cu­je się, że zaro­bi oko­ło 24,3 milio­na dola­rów. Jeśli sza­cun­ki oka­żą się traf­ne, nie prze­bi­je “Oso­bli­we­go domu…” samym otwar­ciem, ale sze­ro­ka dys­try­bu­cja oraz popu­lar­ność powie­ści “Dziew­czy­na z pocią­gu” dają fil­mo­wi duże szan­se na sta­nie się naj­gło­śniej­szą pre­mie­rą jesieni.

Czy­taj dalej

-->