Sprawdzasz tag

film

Ekranizacje

Czy Dziewczyna w pociągu zagrozi Pani Peregrine?

Ekra­ni­za­cja fil­mo­wa książ­ki “Oso­bli­wy dom Pani Pere­gri­ne” to pro­duk­cja, któ­ra w zeszły week­end zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu box-office’u, zara­bia­jąc 28,8 milio­na dola­rów. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że ma solid­ne­go kon­ku­ren­ta – wkrót­ce do kin tra­fi “Dziew­czy­na z pocią­gu” (ekra­ni­za­cja książ­ki pod tym samym tytu­łem), któ­ra tra­fi do trzech tysię­cy kin i mimo wstęp­nych śred­nich recen­zji sza­cu­je się, że zaro­bi oko­ło 24,3 milio­na dola­rów. Jeśli sza­cun­ki oka­żą się traf­ne, nie prze­bi­je “Oso­bli­we­go domu…” samym otwar­ciem, ale sze­ro­ka dys­try­bu­cja oraz popu­lar­ność powie­ści “Dziew­czy­na z pocią­gu” dają fil­mo­wi duże szan­se na sta­nie się naj­gło­śniej­szą pre­mie­rą jesie­ni.

Czy­taj dalej