Sprawdzasz tag

promocja

Aktualności

Wyprzedaż lutowa książek w Biedronce

W Bie­dronce rusza wyprze­daż ksią­żek – bar­dzo sze­roka gama pozy­cji będzie dostępna już za 4,99 zł, 7,99 zł oraz 9,99 zł. To dobra oka­zja, by poszu­kać pre­zentu na walen­tynki, Dzień Kobiet czy Wiel­ka­noc. Czy­taj dalej

Aktualności

12 bestsellerów za darmo wszędzie!

Akcja Czy­taj PL przy­pa­dła Wam do gustu tak bar­dzo, że twórcy posta­no­wili roz­sze­rzyć jej zasięg. O szcze­gó­łach infor­mują w tek­ście, który przy­ta­czam poni­żej. Oczy­wi­ście zachę­cam do bra­nia udziału i roz­po­wszech­nia­nia infor­ma­cji.

Czy­taj dalej