Aktualności

Letni kiermasz książek w Biedronce. Wybrane tytuły za 9,99 zł za egzemplarz!

20 lip­ca star­tu­je kier­masz książ­ko­wy w Bie­dron­ce. W let­niej uczcie czy­tel­ni­czej jest ogrom­ny wybór ksią­żek, mię­dzy inny­mi: lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa, kry­mi­na­ły, thril­le­ry, bio­gra­fie, porad­ni­ki, kuli­na­ria, lite­ra­tu­ra dla mło­dzie­ży czy dla dzie­ci, w tym kolo­ro­wan­ki i ksią­żecz­ki z zada­nia­mi. Nie do każ­dej Bie­dron­ki tra­fią wszyst­kie tytu­ły, dla­te­go po raz kolej­ny trze­ba obu­dzić w sobie instynkt łow­cy i udać się na książ­ko­we polowanie.

Wie­my, że w let­nim kier­ma­szu ksią­żek w Bie­dron­ce będzie moż­na za 9,99 zł za egzem­plarz kupić tytu­ły takie, jak: „Histo­ria uży­wek” Jaro­sła­wa Molen­dy, „Kwia­ty w kuch­ni” Ursel Buh­ring, „Kró­la Maciu­sia Pierw­sze­go” Janu­sza Kor­cza­ka, a tak­że książ­ki z „Czar­nej serii”. Moż­na natra­fić na Lee Childe’a, Tra­ci Chee oraz na Beatrix Pot­ter, a nawet na Ste­phe­na Kin­ga!

Let­ni kier­masz w Bie­dron­ce potrwa od 20 lip­ca do 1 sierp­nia 2020 roku lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. Książ­ki z ofer­ty ozna­czo­ne są naklej­ką „kier­masz”, a ich lista znaj­du­je się poniżej:

Poni­żej roz­sze­rzo­na lista bez okładek:

Jack Reacher: Jed­nym strza­łem (wyda­nie spe­cjal­ne)” – L. Child

Jack Reacher: Poszu­ki­wa­ny” – L. Child

Jack Reacher: Cza­sa­mi war­to umrzeć” – L. Child

Histo­ria żół­tej ciżem­ki” – A. Domańska

O czym szu­mią wierz­by” – K. Grahame

Tajem­ni­czy ogród” – F. H. Burnett

Przy­pad­ki Robin­so­na Kru­zoe” – D. Defoe

Kop­ciu­szek. Roz­kła­dan­ki” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Kot w butach. Roz­kła­dan­ki” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Mała syren­ka. Roz­kła­dan­ki” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Trzy świn­ki. Roz­kła­dan­ki” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Brum, brum” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Mon­tes­so­ri: sam odkry­waj świat. Moja pierw­sza książ­ka o kolo­rach” – C. Piroddi

Mon­tes­so­ri: sam odkry­waj świat. Moja pierw­sza książ­ka o kształ­tach” – C. Piroddi

Pla­ka­ty 6‑latka Uczę się i roz­wi­jam wyobraź­nię!” – R. Sail­lard (ilustr.)

Baj­ko­we roz­kła­dan­ki. Ali Baba i czter­dzie­stu roz­bój­ni­ków” – N. van Dooren (ilustr.)

Baj­ko­we roz­kła­dan­ki. Jaś i Mał­go­sia” – N. van Dooren (ilustr.)

Kom­pu­te­ry. Algo­ryt­my i kodo­wa­nie” – T. Gard­ner; E. de Kock

Kom­pu­te­ry. Logi­ka i dane” – T. Gard­ner; E. de Kock

Kom­pu­te­ry. Kom­pu­ter i ja” – T. Gard­ner; E. de Kock

Pani Mru­ga­liń­ska” – B. Potter

Kró­li­czek Pio­truś” – B. Potter

Mary­sia Drob­no­my­sia” – B. Potter

Ksią­żecz­ka malusz­ka. To takie deli­kat­ne” – T. Manes (ilustr.)

Ksią­żecz­ka malusz­ka. To takie ład­ne” – T. Manes (ilustr.)

Przy­go­dy Huc­ka Fin­na” – M. Twain

Pino­kio” – C. Collodi

Na far­mie” – A. Gree

Dziew­czyń­ska pacz­ka. Wyścig Sve­vy” – P. Zannoner

Dziew­czyń­ska pacz­ka. Fati­ma i tajem­ni­cza kra­dzież” – P. Zannoner

Świat dzi­kich kotów. Pełen zaga­dek i zabaw” – M. Zdziechowska

Radzę sobie z emo­cja­mi. Kac­per cho­dzi z gło­wą w chmu­rach!” – V. Eude; E. Beaumont

Szyb­cik Co za arty­sta!” – N. Kor­chia; E. Beaumont

Jack Reacher: Ostat­nia spra­wa (wyda­nie spe­cjal­ne z opo­wia­da­niem Dru­gi Syn)” – L. Child

Mala vita” – C. M. Mancini

Nefry­to­wy róża­niec. Cykl z Era­stem Fan­do­ri­nem” – B. Akunin

Szyb­cik Bra­wo, mło­dzi gwiaz­do­rzy!” – N. Kor­chia; E. Beaumont

Kró­li­czek Mikuś znaj­du­je przy­ja­ciół” – I. Pikiene

Kró­li­czek Mikuś uczy się liczyć” – I. Pikiene

Loczek. Bajecz­ki na dobra­noc” – A. Casa­lis; T. Wolf (ilustr.)

Przy­go­dy Stra­ża­ka Jac­ka. Akcja w górach” – A. Cla­ir; E. Beaumont

Mia­sta świa­ta” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Zwie­rzę­ta. Gry i zaba­wy” – A. Gree

Super­bo­ha­te­rzy. Naklej­ki i zada­nia. Ultra­bot” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

7 opo­wie­ści na każ­dy dzień tygo­dnia. T‑Rex i tajem­ni­cza zgu­ba” – F. Begu (ilustr.); C. Grossetete

Czas do łóżecz­ka! Małe wiel­kie wyzwa­nia” – B. Tam­bo­ri­ni; A. Pellali

To ja tu rzą­dzę! Małe wiel­kie wyzwa­nia” – B. Tam­bo­ri­ni; A. Pellali

Mło­dzi odkryw­cy. Kosmos” – B. Williams

Uro­cze księż­nicz­ki. Fan­ta­zyj­ne kolo­ro­wan­ki” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Weso­ły zwie­rzy­niec. Fan­ta­zyj­ne kolo­ro­wan­ki” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Jed­na baj­ka i do łóż­ka! Noc­ne hała­sy” – D. Zanon; S. Pelon

Pakiet: Kró­li­czek Pio­truś i inne histo­ryj­ki / Świat Beatrix Pot­ter Kolo­ro­wan­ka” – B. Potter

Łódź. Kolo­ro­wy por­tret mia­sta” – K. Wiśniew­ski; J. Myjak (ilustr.)

Coś wię­cej niż licze­nie” – E. Veronesi

Ksią­żecz­ka malusz­ka. Pobaw się ze mną” – D. Zanon; M. Paru­it (ilustr.)

Ksią­żecz­ka malusz­ka. Pierw­sze odło­sy” – M. Com­bes (ilustr.)

W stad­ni­nie. Kolo­ruj i nakle­jaj” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Radzę sobie z emo­cja­mi. Kac­per jest zły na swo­ich bra­ci!” – V. Eude; E. Beaumont

Na szla­ku SKM. Kolo­ro­wy por­tret mia­sta” – B. Kuro­piej­ska-Przy­by­szew­ska (ilustr.); R. Lasota

Trum­niarz” – F. Granhus

Po dobrej stro­nie” – S. Quinn

Następ­ne poko­le­nie. Cykl Szpie­dzy” – A. Makowski

Trze­ci sto­pień” – L. Roll

Ostat­nia para ucie­ka” – A. Dahl

Nie­na­wiść” – M. Zielke

Oczy Euge­na Kal­l­man­na” – H. Nesser

Cza­row­ni­ca” – C. Lackberg

Ere­mi­ta” – T. Rydahl

Nie­bo jest zawsze wyżej” – J. Mostrom

Noc­na zmia­na” – S. King

Pod­pa­lacz­ka” – S. King

Czer­wo­ny Rycerz. Cykl Syn Zdraj­cy. Tom 1” – M. Cameron

Strasz­ny smok. Cykl Syn Zdraj­cy. Tom 3” – M. Cameron

Mrocz­na Wie­ża. Tom 4: Czar­no­księż­nik i krysz­tał” – S. King

Orphan X. Czło­wiek zni­kąd” – G. Hurwitz

Pla­ga mie­czy. Cykl Syn Zdraj­cy. Tom 4” – M. Cameron

Regu­la­to­rzy” – S. King

Dro­ga Sza­ma­na. Etap 1: Począ­tek” – W. Machanienko

Dro­ga Sza­ma­na. Etap 2: Gam­bit Kar­to­sa” – W. Machanienko

Tom Clan­cy­’s The Divi­sion. Sko­ro świt” – A. Irvine

Czar­ne lustro. Po dru­giej stro­nie” – A. Jones; C. Brooker

Geniusz. Gra” – L. Gout

Geniusz. Prze­kręt” – L. Gout

Geniusz. Rewo­lu­cja” – L. Gout

Czy­tel­nicz­ka. Try­lo­gia Morze atra­men­tu i zło­ta. Tom 1” – T. Chee

Zew krwi” – J. London

Wyspa skar­bów” – R. L. Stevenson

Król Maciuś Pierw­szy” – J. Korczak

Prze­mi­nę­ło z wia­trem. Tom 2” – M. Mitchell

Dwa dni w maju” – J. S. I Fabra

Karie­ra Niko­de­ma Dyz­my” – T. Dołęga-Mostowicz

Chło­piec, któ­ry widział” – S. Toyne

Nie wiem, jak ona to robi” – A. Pearson

Klub Juliet­ty” – S. Grey

Kocha­nek Lady Chat­ter­ley” – D. H. Lawrence

Lato leśnych ludzi” – M. Rodziewiczówna

Pogrze­ba­ny olbrzym” – K. Ishiguro

Nie­po­cie­szo­ny” – K. Ishiguro

Pej­zaż w kolo­rze sepii” – K. Ishiguro

Malarz świa­ta ułu­dy” – K. Ishiguro

Mówi­li, że jest pięk­na” – M. Bussi

W godzi­nie śmier­ci” – P. James

Zakli­nacz” – D. Carrisi

Jack Reacher: Spra­wa oso­bi­sta” – L. Child

Prze­rwa­ny sen Kashi” – D. Kornaga

Pro­sta praw­da” – M. Johnson

Dro­ne War­rior” – C. S. Ste­wart; B. Velicovich

Modli­twa do morza” – K. Hosseini

Pamięt­nik księ­ga­rza” – S. Bythell

Waka­cyj­ny prze­wod­nik po Ukła­dzie Sło­necz­nym” – J. Grce­vich; O. Koski

Impe­rium Osmań­skie we wła­dzy kobiet. Dzie­je Ana­sta­zji Kosem” – I. Kienzler

Z Pol­ski Ludo­wej do Wol­nej Euro­py” – M. Walicki

Naj­now­szy sprzęt i uzbro­je­nie bojo­we Woj­ska Pol­skie­go” – A. Z. Rawski

Spra­wa brze­ska” – M. Nowak

Dia­bły Dono­va­na. Koman­do­si OSS na tyłach wro­ga” – A. Lulushi

Ofi­cer słusz­nej spra­wy. Łukasz Cie­pliń­ski – żoł­nierz wyklę­ty” – J. R. Maj

Wiel­kie bitwy pol­skie” – B. Kasza; P. Rozwadowski

Pla­gi kró­lew­skie. O zdro­wiu i cho­ro­bach pol­skich kró­lów i ksią­żąt” – K. Stojek-Sawicka

Co by było, gdy­by…” – A. Sowa; J. Osica

Kir­cholm 1605” – H. Wisner

Zdraj­cy, dono­si­cie­le i kon­fi­den­ci w oku­po­wa­nej Pol­sce 1939–1945” – A. Zasieczny

Broń strze­lec­ka XIX wie­ku” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Tre­ning eks­tre­mal­ny” – C. McNab

Od kap­tu­ra do roga­tyw­ki. Czap­ki żoł­nie­rza pol­skie­go” – M. Ochman

De Niro” – S. Levy

Donald Trump. Czło­wiek suk­ce­su” – M. D’Antonio

Mój Wysoc­ki” – A. Demidowa

Pava­rot­ti” – G. Cavill

Nigdy wię­cej” – A. Zamojska

To wła­śnie robię” – L. Addario

Bodo i jego burz­li­we roman­se” – I. Kienzler

Pierw­sze damy antycz­ne­go Rzy­mu” – A. Freisenbruch

Pod­bo­je Boya. Tade­usz Żeleń­ski – kobie­ciarz czy femi­ni­sta?” – J. Molenda

Opo­wie­ści biel­sze niż śnieg” – E. Gil-Kołakowska

Ofi­cer i szpieg” – R. Harris

Naj­lep­sze ame­ry­kań­skie opo­wia­da­nia kry­mi­nal­ne” – L. Child

Popro­sisz mnie o śmierć” – P. James

Nasza dobra kla­sa + CD” – K. Dauk­sze­wicz; A. Andrus

21 pol­skich grze­chów głów­nych” – P. Stankiewicz

Wszyst­kie­go, co waż­ne,* dowie­dzia­łem się od Mon­ty Pytho­na” – J. Mas­sey; B. Cogan

Ces­sa­nis na waliz­kach. Opo­wie­ści z pię­ciu stron świa­ta” – M. Cessanis

W pogo­ni za słoń­cem” – L. Geddes

Wnę­trza Gwiazd. Domy Gwiazd. Pięk­ne wnę­trza sław­nych ludzi” – A. Szarłat

Histo­ria uży­wek. Rośli­ny, któ­re uza­leż­ni­ły czło­wie­ka” – J. Molenda

Kwia­ty w kuch­ni” – U. Buhring

Dzie­ci pro­jek­tu­ją ogród” – K. M. Thiel

Ogród w toreb­ce” – R. Hasenohrl

Zadzi­wia­ją­ce życie owo­ców. Od ana­na­sa do tru­skaw­ki” – J. Molenda

Od wio­sny do wio­sny. Rok w ogro­dzie” – A. Iwaniuk

Brud jest zdrow­szy niż myślisz” – J. Gil­bert; R. Knight

Histo­ria owo­ców tro­pi­kal­nych. Od awo­ka­do do zapo­te” – J. Molenda”

Nar­ko­ty­ki i dopa­la­cze. Co powin­ni wie­dzieć rodzi­ce?” – M. Z. Jędrzej­ko; Z. Staśczak

Smart­fo­od” – C. Trenchi

Ogród dla senio­rów” – B. Kleinod

Źró­dła inspi­ra­cji. Prak­tycz­ne meto­dy osią­ga­nia suk­ce­sów. Część 3” – M.R. Kopmeyer

Urze­czy­wist­nia­nie marzeń. Prak­tycz­ne meto­dy osią­ga­nia suk­ce­sów. Część 2” – M.R. Kopmeyer

Nakarm swo­je­go pupi­la. Zasa­dy, nawy­ki, przy­zwy­cza­je­nia w kar­mie­niu psów” – N. Fahrenkrog

Kochaj sie­bie! IDEAL nie DOSKONAŁE” – A. Dereszowska

Pysz­ne kli­ma­ty” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Manew­ry miło­sne” – W. Kot

Poko­chaj swo­je cia­ło. Ego­izm to nie grzech!” – D. Skalska

Detoks zbo­żo­wy w 10 dni” – W. Davis

Plan tera­pii geno­wej” – M. L. Gaynor

Biom­ło­dość. Jak cof­nąć zegar bio­lo­gicz­ny” – R. Dillon

Magia goto­wa­nia. Natu­ral­na histo­ria trans­for­ma­cji” – M. Pollan

Awo­ka­do. Naj­lep­sze prze­pi­sy z ulu­bio­nym owo­cem świa­ta” – H. Thomas

Owo­ce jago­do­we” – S. Pedersen

Znik­nę­li na zawsze” – T. Weaver

Zbrod­nia w efek­cie” – J. Chmielewska

Jack Reacher: Nigdy nie wra­caj” – L. Child

Zdro­we odkwa­sza­nie. Jak bez­piecz­nie przy­wró­cić rów­no­wa­gę kwa­so­wo-zasa­do­wą” – H. Straubinger

Ney­mar. Chło­pak, któ­ry uro­dził się, by grać w pił­kę” – Y. Żółtowska-Darska

Co się zda­rzy­ło 100 lat temu? Klub Poszu­ki­wa­czy Tajem­nic” – J. Myjak; K. Wiśniewski

Sopot. Kolo­ro­wy por­tret mia­sta” – J. Myjak; K. Wiśniewski

Skar­by Pol­ski. Klub Poszu­ki­wa­czy Tajem­nic” – J. Myjak; K. Wiśniewski

Powsta­nie War­szaw­skie. Klub Poszu­ki­wa­czy Tajem­nic” – K. Wiśniew­ski; J. Myjak (ilustr.)

Atlas obraz­ko­wy” – S. Evans (ilustr.)

Klub małych podróż­ni­ków. Podró­że dooko­ła świa­ta” – J. Myjak

Let’s Play Myślę. Ćwi­cze­nia i gry akty­wi­zu­ją­ce 4–6 lat” – Opra­co­wa­nie zbiorowee

Nauka ze zwie­rza­ka­mi. Poznaj kolo­ry z naklej­ka­mi” – J. Greenwell

Odkry­cia. Moje pierw­sze rysun­ki” – M. Flo­re­ale; R. Gian­net­ti (ilustr.)

W dro­gę” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Licz­by” – Opra­co­wa­nie zbiorowee

Moja pierw­sza książ­ka: Dzie­ci zwie­rząt” – M. Smith

Uczy­my się angiel­skie­go” – M. Flo­re­ale; R. Gian­net­ti (ilustr.)

Fak­to­za­ba­wa. Świat dino­zau­rów. Książ­ka z zada­nia­mi” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Fak­to­za­ba­wa. Dzi­kie zwie­rzę­ta. Książ­ka z zada­nia­mi” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Kró­lew­ny. Napisz i zetrzyj” – K. Neale

Mal­win­ka mako­wa wróż­ka. Zacza­ro­wa­na tore­becz­ka” – A. Kamińska

Cukie­ren­ka. Łako­cie Wró­żek” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Świat Beatrix Pot­ter. Kolo­ro­wan­ka” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

7 opo­wie­ści o przy­tu­lan­kach” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Baj­ki dla malu­chów. Czer­wo­ny Kap­tu­rek” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” – J. Payne

Kró­lew­ny. Książ­ka z zada­nia­mi” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Roz­kła­dan­ka ze zwie­rząt­ka­mi. Na pla­ży” – Opra­co­wa­nie zbiorowe

Psy do kolo­ro­wa­nia – z kred­ka­mi pozna­je­my psy duże i małe” – J. Babu­la (ilustr.); K. Wiśniewski

Dino­Di­no. Piąt­ka przy­ja­ciół kon­tra tyra­no­zaur” – S. Bor­di­glio­ni; F. Bertolucci

Dino­Di­no. Deszcz ogni­stych kamie­ni” – S. Bor­di­glio­ni; F. Bertolucci

Dino­Di­no. Wyspa zasadz­ka” – S. Bor­di­glio­ni; F. Bertolucci

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy