Sprawdzasz tag

dzieci

Ciekawostki

Jesteś ojcem? Czytaj dziecku!

Bar­dzo dużo mówi się o pozy­tyw­nym aspek­cie czy­ta­nia swo­im pocie­chom i krze­wie­nia wśród naj­młod­szych zami­ło­wa­nia do ksią­żek. Przy­ję­ło się uwa­żać, a życie zda­je się to potwier­dzać, że dziec­kiem w jego naj­wcze­śniej­szym okre­sie życia zaj­mu­je się bar­dziej mama. Stąd też może się brać prze­świad­cze­nie, że to wła­śnie ona powin­na czy­tać dziec­ku, tatuś nato­miast może zro­bić sobie wol­ne. Bada­nia poka­zu­ją jed­nak, że w pro­ces czy­ta­nia dzie­ciom powin­ni się włą­czyć rów­nież ojco­wie. Mogą pły­nąć z tego dodat­ko­we korzy­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Pornograficzna książka dla dzieci wywołała oburzenie rodziców

Gro Dah­le to zna­na nor­we­ska pisar­ka. Zade­biu­to­wa­ła w 1987 roku zbio­rem poezji. Od tam­te­go cza­su wyda­ła ponad trzy­dzie­ści ksią­żek z róż­nych gatun­ków, z cze­go naj­więk­szy roz­głos zapew­ni­ły jej pozy­cje dla dzie­ci. Naj­now­sza książ­ka Dah­le jest rów­nież skie­ro­wa­na dla naj­młod­szych, ale tym razem spo­tka­ła się raczej z ostrą kry­ty­ką niż aplau­zem. Kon­tro­wer­sje budzi por­no­gra­ficz­ny cha­rak­ter ksią­żecz­ki! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z książkami dla maluchów i dzieci

Poja­wi­ła się kolej­na odsło­na tanich ksią­żek w sie­ci Bie­dron­ka. Tym razem cho­dzi o lite­ra­tu­rę dla dzie­ci. Kolo­ro­we ksią­żecz­ki dla malu­chów dostęp­ne będą w cenach 9,99 zł oraz 14,99 zł. War­to sko­rzy­stać z oka­zji, zanim wej­dzie usta­wa o jed­no­li­tej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wi tanią sprze­dać tak­że w sie­ciach takich jak Bie­dron­ka. Czy­taj dalej

-->