Aktualności

Harry Potter najbardziej inspirującym bohaterem literackim z książek dla dzieci

Nie raz i nie dwa usta­la­li­śmy, jak waż­ne są książ­ki w roz­wo­ju mło­dych umy­słów. Rodzi­ce powin­ni czy­tać swo­im pocie­chom, kie­dy te nie są w sta­nie robić tego same, a póź­niej zachę­cać, ale nie zmu­szać, do samo­dziel­nych eks­pe­ry­men­tów z lite­ra­tu­rą. W Wiel­kiej Bry­ta­nii The Works prze­pro­wa­dzi­ło bada­nie doty­czą­ce wła­śnie tema­tu czy­ta­nia dzie­ciom. Dwa tysią­ce rodzi­ców odpo­wia­da­ło na stan­dar­do­we pyta­nia o czę­sto­tli­wość wspól­nych sesji z książ­ką, zwy­cza­je z tym zwią­za­ne czy ulu­bio­ne tytu­ły. Co cie­ka­we ankie­to­wa­ni wska­zy­wa­li rów­nież naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych boha­te­rów literackich.

Z bada­nia wyni­ka, że rodzi­ce sia­da­ją do wspól­nej lek­tu­ry z dzieć­mi pięć razy w tygo­dniu, a naj­bar­dziej popu­lar­nym miej­scem usku­tecz­nia­nia tej roz­ryw­ki jest łóż­ko pocie­chy – ponad poło­wa respon­den­tów przy­zna­ła, że czy­ta­nie sta­ło się dla ich dzie­ci nie­zbęd­nym rytu­ałem przed zaśnię­ciem. Oko­ło 30% bada­nych czy­ta swo­im dzie­ciom książ­ki, któ­re były dla nich waż­ne w dzie­ciń­stwie, choć zde­cy­do­wa­na więk­szość twier­dzi, że dzi­siej­sza lite­ra­tu­ra dzie­cię­ca jest lep­sza od tej, z któ­rą sami się sty­ka­li w prze­szło­ści. Dwie trze­cie przy­zna­ło, że będzie tęsk­nić za wspól­nym czy­ta­niem, kie­dy ich dzie­ci będą już na takie sesje zbyt dojrzałe.

Bada­nie poka­za­ło rów­nież, że 70% rodzi­ców uwa­ża, że waż­ne dla dziec­ka jest poszu­ki­wa­nie inspi­ru­ją­cych posta­ci w czy­ta­nych histo­riach. I wła­śnie tych boha­te­rów doty­czy­ło jed­no z kolej­nych pytań. Na pod­sta­wie odpo­wie­dzi przy­go­to­wa­na zosta­ła lista pięć­dzie­się­ciu naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych posta­ci książkowych.

Pierw­sze miej­sce zajął Har­ry Pot­ter – to wła­śnie jego przy­go­dy opi­sa­ne w sied­miu powie­ściach J.K. Row­ling oka­za­ły się być naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cy­mi. Zaraz za mło­dym cza­ro­dzie­jem zna­la­zły się dwie posta­ci z ksią­żek Roal­da Dah­la: Matyl­da i Char­lie Buc­ket. Na liście nie zabra­kło rów­nież boha­te­rów zasie­dla­ją­cych Stu­mi­lo­wy Las opi­sy­wa­nych przez A.A. Milne’a, Kra­inę Cza­rów z ksią­żek Lewi­sa Car­rol­la czy Narnię z cyklu C.S. Lewi­sa. Rodzi­ce uzna­li tak­że, że do gro­na inspi­ru­ją­cych posta­ci nale­ży zali­czyć mie­dzy inny­mi Kat­niss Ever­de­en z Igrzysk śmier­ci, Jima Haw­kin­sa z Wyspy skar­bów czy Gan­dal­fa prze­mie­rza­ją­ce­go Śród­zie­mie J.R.R. Tolkiena.

Poni­żej przed­sta­wia­my pierw­szą dzie­siąt­kę naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych bohaterów.

1. Har­ry Pot­ter (seria ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze J.K. Rowling)
2. Matyl­da (Matyl­da Roal­da Dahla)
3. Char­lie Buc­ket (Char­lie i fabry­ka cze­ko­la­dy Roal­da Dahla)
4. Her­mio­na Gran­ger (seria ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze J.K. Rowling)
5. Mary Pop­pins (Mary Pop­pins Pame­li L. Travers)
6. Kubuś Pucha­tek (Kubuś Pucha­tek A.A. Milne’a)
7. Pio­truś Pan (Pio­truś Pan J.M. Barriego)
8. Miś Pad­ding­ton (seria ksią­żek o Misiu Pad­ding­to­nie Micha­ela Bonda)
9. Wil­ly Won­ka (Char­lie i fabry­ka cze­ko­la­dy Roal­da Dahla)
10. Pio­truś Kró­lik (Pio­truś Kró­lik Beatrix Potter)

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło mirror.co.uk

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy