Aktualności

Katarzyna Bonda w przyszłym roku będzie podbijać hiszpańskojęzyczne kraje

Każ­dy twier­dzą­cy, że kry­mi­na­ły są dome­ną męż­czyzn ple­cie po pro­stu bzdu­ry. Prze­cież wie­le zna­ko­mi­tych pisa­rek poświę­ca się two­rze­niu tego gatun­ku. W Pol­sce rów­nież mamy autor­ki, któ­rych powie­ści kry­mi­nal­ne pla­su­ją się w czo­łów­kach list best­sel­le­rów. Jed­ną z nich jest Kata­rzy­na Bon­da – każ­da kolej­na jej książ­ka sta­je się z miej­sca hitem sprze­da­żo­wym. A wkrót­ce seria powie­ścio­wa o pro­fi­ler­ce Saszy Zału­skiej pod­bi­jać będzie ser­ca hisz­pań­sko­ję­zycz­nych czytelników.

Kata­rzy­na Bon­da na swo­jej ofi­cjal­nej stro­nie na Face­bo­oku poin­for­mo­wa­ła, że w pierw­szym kwar­ta­le przy­szłe­go roku na ryn­ku hisz­pań­sko­ję­zycz­nym uka­że się jej Pochła­niacz. Pra­wa do wyda­nia książ­ki kupi­ła ofi­cy­na Gri­jal­bo, będą­ca czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Pen­gu­in Ran­dom House.

Wyglą­da na to, że świat się odblo­ko­wał:) Jestem zaszczy­co­na i szczę­śli­wa – zwłasz­cza, że więk­szość świa­ta wca­le nie mówi po angiel­sku lecz w tym wła­śnie języ­ku!, sko­men­to­wa­ła Kata­rzy­na Bon­da.

Pochła­niacz to pierw­szy tom tetra­lo­gii kry­mi­nal­nej Czte­ry żywio­ły Saszy Zału­skiej, w któ­rej po raz pierw­szy pozna­je­my mło­dą, zdol­ną pro­fi­ler­kę. Zaan­ga­żo­wa­na zosta­je w śledz­two, któ­re w jakiś spo­sób wią­że się z mor­der­stwa­mi sprzed trzy­dzie­stu lat. Tyl­ko jej nie­zwy­kły talent może pomóc roz­wi­kłać skom­pli­ko­wa­ną zagadkę.

W zeszłym roku na plat­for­mie TVN Play­er zade­biu­to­wał serial Żywio­ły Saszy ze sce­na­riu­szem bazu­ją­cym na powie­ścio­wej serii Kata­rzy­ny Bondy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy