Aktualności

Biedronka sprzedażą książki sfinansuje posiłki dla potrzebujących dzieci

Książ­ki dla dzie­ci z serii Gang Faj­nia­ków kore­spon­du­ją ze spe­cjal­ny­mi maskot­ka­mi, któ­re moż­na kupo­wać lub wymie­niać za punk­ty w skle­pach sie­ci Bie­dron­ka. Jed­ne i dru­gie cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród naj­młod­szych. W grud­niu zeszłe­go roku zapa­dła decy­zja, żeby przy­chód ze sprze­da­ży ksią­żek z serii prze­ka­zać na rzecz pro­gra­mu Paja­cyk. Tym samym Gang Faj­nia­ków nie kar­mi już tyl­ko dzie­cię­cej wyobraź­ni, ale dosłow­nie zapew­nia posi­łek potrze­bu­ją­cym w całej Polsce.

Czwar­ty tom przy­gód Gan­gu Faj­nia­ków, serii ksią­żek dla dzie­ci pisa­nej przez Mar­ci­na Prze­woź­nia­ka, nosi tytuł Zimo­wa przy­go­da i to wła­śnie przy­chód z jego sprze­da­ży obie­ca­ła sieć Bie­dron­ka prze­ka­zać Pol­skiej Akcji Huma­ni­tar­nej. Pozy­ska­ne w ten spo­sób pie­nią­dze zasi­lą pro­gram Paja­cyk, któ­ry od 1998 poma­ga nie­do­ży­wio­nym dzie­ciom, dba­jąc o to, żeby w szko­łach i świe­tli­cach mia­ły codzien­nie zapew­nio­ny jeden cie­pły, peł­no­war­to­ścio­wy posi­łek. Bene­fi­cjen­ta­mi pro­gra­mu od począt­ku jego dzia­ła­nia zosta­ło 72 tysią­ce dzie­ci, któ­re otrzy­ma­ły łącz­nie ponad 9 milio­nów posiłków.

Zimo­wa przy­go­da dostęp­na była w skle­pach sie­ci Bie­dron­ka w cenie 9,99 zł. Udo­stęp­nio­ne dane wska­zu­ją, że przez pierw­szy mie­siąc trwa­nia akcji zaku­pio­nych zosta­ło ponad 215 tysię­cy egzem­pla­rzy książ­ki. Przy­chód ze sprze­da­ży pozwo­li tym samym pokryć kosz­ty przy­go­to­wa­nia ponad 325 tysię­cy cie­płych posił­ków dla dzie­ci z całej Polski.

Współ­pra­ca z Paja­cy­kiem jest bar­dzo waż­na nie tyl­ko dla naszej sie­ci, ale rów­nież – jak się oka­za­ło – dla klien­tów Bie­dron­ki. Jeste­śmy dum­ni, że tak wie­le osób zaan­ga­żo­wa­ło się w pomoc potrze­bu­ją­cym dzie­ciom, wspie­ra­jąc Gang Faj­nia­ków w ich misji poma­ga­nia. To wła­śnie dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu klien­tów, prze­ka­zu­je­my naj­młod­szym w potrze­bie set­ki tysię­cy cie­płych, peł­no­war­to­ścio­wych posił­ków. Mamy nadzie­ję, że poma­ga­nie jest zaraź­li­we, i że naj­młod­si będą uczy­li się od posta­ci Gan­gu wraż­li­wo­ści na pro­ble­my swo­ich rówie­śni­ków, powie­dzia­ła Doro­ta Wro­tek-Gut, dyrek­tor ds. komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej sie­ci Biedronka.

źró­dło biedronka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy