Aktualności

HBO rozważa animowaną produkcję ze świata Gry o tron

Po ogrom­nym suk­ce­sie pierw­sze­go sezo­nu seria­lo­we­go Wiedź­mi­na Net­flix ogło­sił pra­ce nad kolej­ny­mi pro­duk­cja­mi roz­sze­rza­ją­cy­mi uni­wer­sum, w tym nad ani­mo­wa­ną Zmo­rą wil­ka, opo­wia­da­ją­cą histo­rię Vese­mi­ra. Podob­ną stra­te­gię przy­ję­ło HBO, pra­gną­ce jak naj­wię­cej wyci­snąć z popu­lar­no­ści Gry o tron. Ser­wis „The Hol­ly­wo­od Repor­ter” dotarł do infor­ma­cji, według któ­rych być może za jakiś czas będzie­my mie­li oka­zję obej­rzeć ani­mo­wa­ną pro­duk­cję osa­dzo­ną w świe­cie wykre­owa­nym przez Geo­r­ge­’a R.R. Martina.

Już za parę mie­się­cy ruszyć mają zdję­cia do seria­lu opar­te­go na Ogniu i krwi, ostat­niej książ­ce ame­ry­kań­skie­go pisa­rza, sta­no­wią­cej swe­go rodza­ju kro­ni­kę rodu Tar­ga­ry­enów od okre­su, w któ­rym Aegon I Zdo­byw­ca pod­bił Weste­ros, do cza­sów po woj­nie domo­wej, w anna­łach zapi­sa­nej jako Taniec Smo­ków.

Plot­ki gło­szą, że wspo­mnia­ny wyżej House of the Dra­gon nie jest jedy­nym pro­jek­tem, nad któ­rym trwa­ją pra­ce. Nie­daw­no pisa­li­śmy o seria­lu adap­tu­ją­cym serię mini­po­wie­ści o pery­pe­tiach wędrow­ne­go ryce­rza Dun­ka i jego gierm­ka nazy­wa­ne­go Jajem, póź­niej­sze­go kró­la Weste­ros, Aego­na V Tar­ga­ry­ena. Ze znaj­du­ją­cą się na razie w fazie kon­cep­cyj­nej pro­duk­cji nie są jed­nak powią­za­ne żad­ne nazwi­ska. Nie jest rów­nież powie­dzia­ne, że rze­czy­wi­ście doj­dzie ona do skutku.

Tym­cza­sem poja­wi­ły się infor­ma­cje o kolej­nej powią­za­nej z Grą o tron pro­duk­cją. Źró­dła ser­wi­su „The Hol­ly­wo­od Repor­ter” dono­szą, że HBO roz­wa­ża stwo­rze­nie ani­mo­wa­ne­go seria­lu dla doro­słych widzów z akcją osa­dzo­ną w uni­wer­sum Mar­ti­na. Tu sytu­acja wyglą­da tak samo, jak w przy­pad­ku adap­ta­cji Ryce­rza sied­miu kró­lestw – pro­duk­cja może nigdy nie wyjść poza etap planów.

Wło­da­rze HBO póki co do tych donie­sień w żaden spo­sób się nie odnieśli.

źró­dło: hol­ly­wo­od reporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy