Sprawdzasz tag

saga pieśń lodu i ognia

Ciekawostki

12 ciekawostek o Grze o tron

Wszy­scy fani “Pie­śni Lodu i Ognia” George’a R.R. Mar­tina nie mogą docze­kać się “Wichrów zimy”. Rok 2017 jest zaś wyjąt­kowo trudno do znie­sie­nia, ponie­waż opóźni się także pre­miera kolej­nego sezonu. Aby osło­dzić sobie to ocze­ki­wa­nie, może­cie poczy­tać o cie­ka­wost­kach doty­czą­cych ekra­ni­za­cji. Któ­rych z nich byli­ście świa­domi, a które są dla Was nowo­ścią? Czy­taj dalej

Aktualności

Dlaczego Wichry zimy powstają tak wolno?

Westeros.org to znany wszyst­kim fanom “Pie­śni Lodu i Ognia” mię­dzy­na­ro­dowy ser­wis poświę­cony twór­czo­ści George’a R.R. Mar­tina. Elio Gar­cía i Linda Antons­son to auto­rzy strony oraz współ­twórcy “Świata Lodu i Ognia”, któ­rzy z pisa­rzem pozo­stają w sta­łym kon­tak­cie. I to wła­śnie oni zabrali głos w tema­cie tego, dla­czego tak długo musimy cze­kać na szó­sty tom sagi, czyli “Wichry zimy”. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gotuj z Georgem R.R. Martinem

Mogło by się wyda­wać, że lite­ra­tura nie oddzia­łuje na zmysł smaku, ale są pisa­rze, któ­rzy opi­sują uczty tak, że ślinka sama zbiera się w ustach. Do kró­lów tej dzie­dziny należy Geo­rge R.R. Mar­tin. W “Pie­śni Lodu i Ognia” opi­sał nie­zli­czone przy­ję­cia i potrawy, zróż­ni­co­wane w zależ­no­ści od rejonu, zamoż­no­ści czy gustu boha­te­rów. Ich wspólną cechą jest jedno: w więk­szo­ści spra­wiają, że czy­tel­nik od razu czuje się głodny. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ