Ciekawostki

Kolejna porcja ciekawostek o Grze o tron

Zgod­nie z obiet­ni­cą powra­cam do cie­ka­wo­stek ze świa­ta Weste­ros, a dokład­niej – zwią­za­nych z seria­lo­wą adap­ta­cją “Pie­śni Lodu i Ognia” Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na, czy­li “Grą o tron” pro­duk­cji HBO. Mam nadzie­ję, że uda mi się Was czymś zasko­czyć. Poprzed­ni odci­nek znaj­dzie­cie tutaj.

Lily Allen, pry­wat­nie sio­stra Alfie­go Alle­na (The­on Grey­joy) mia­ła zagrać Yarę, sio­strę The­ona… ale rodzeń­stwo osta­tecz­nie odmó­wi­ło ze wzglę­du na ist­nie­nie kazi­rod­czej sce­ny pomię­dzy tymi postaciami.

Książ­ko­wy Tar­ga­ry­eno­wie mają fio­le­to­we oczy, ale Emi­lia Clar­ke (Daene­rys Tar­ga­ry­en) nie była w sta­nie grać w soczew­kach, a twór­cy nie chcie­li popra­wiać oczu akto­rów komputerowo.

Astro­la­bium, któ­re poja­wia się w napi­sach począt­ko­wych, pre­zen­tu­je histo­rię Weste­ros roz­gry­wa­ją­cą się przed “Grą o tron”. Naj­pierw widzi­my pod­bój Weste­ros przez Tar­ga­ry­enów, następ­nie Bunt Rober­ta oba­la­ją­cy dotych­cza­so­wą dyna­stię, a na koń­cu rody ślu­bu­ją­ce wier­ność Bara­the­onom. Poszcze­gól­ne rody sym­bo­li­zo­wa­ne są przez ich zwie­rzę­ta her­bo­we. Ponad­to czo­łów­ka zmie­nia się z odcin­ka na odci­nek – uka­zu­je loka­cje, a tak­że ich istot­ne zmia­ny (np. spa­le­nie Win­ter­fell czy zmia­nę her­bu rodu panu­ją­ce­go nad danym zamkiem).

Dan Weiss oraz David Benioff, twór­cy seria­lu, zna­ją zakoń­cze­nie “Pie­śni Lodu i Ognia”, któ­re Geo­r­ge R.R. Mar­tin zdra­dził im na wszel­ki wypa­dek. Bez wzglę­du więc na to, jak dziw­ne mogą wyda­wać się wpro­wa­dza­ne przez nich zmia­ny w fabu­le, to zmie­rza­ją one do tego same­go koń­ca co wyda­rze­nia książkowe.

Żaden z boha­te­rów “Gry o tron” nie poja­wił się we wszyst­kich odcin­kach seria­lu, trud­no więc wska­zać “głów­ne­go” boha­te­ra. Z począt­ku był uwa­ża­ny za takie­go Ned Stark (w któ­re­go wcie­lał się Sean Bean), dla­te­go jego śmierć oka­za­ła się szo­kiem dla osób, któ­re nie czy­ta­ły książ­ki. Część widzów doma­ga­ła się nawet przy­wró­ce­nia Neda do życia pod groź­bą boj­ko­tu serii.

Seria­lo­wy Hodor miał bli­znę na czo­le, gdyż ukry­wa­ła ona tatu­aż wcie­la­ją­ce­go się w tę rolę Kri­stia­na Nair­na. Inną mody­fi­ka­cja wyglą­du boha­te­ra doty­czy­ła Tyrio­na – powi­nien on stra­cić nos, ale aby uła­twić obrób­kę, zde­cy­do­wa­no się oszpe­cić Pete­ra Din­kla­ge­’a za pomo­cą roz­le­głej blizny.

Gra o tron” była pierw­szym seria­lem, któ­re­go kil­ka odcin­ków wyemi­to­wa­no w kinach IMAX. Moż­na ją tak­że oglą­dać w pry­wat­nym kinie nale­żą­cym do Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na – wstęp na sean­se jest wol­ny, ale kino mie­ści zale­d­wie 120 osób.

Więk­szość akto­rek na pla­nie “Gry o tron”, w tym Lena Headey (Cer­sei Lan­ni­ster) czy Emi­lia Clar­ke (Daene­rys Tar­ga­ry­en) nosi­ła peru­ki, ale Sophie Tur­ner (San­sa Stark) far­bo­wa­ła włosy.

W obsa­dzie poja­wi­ło się kil­ka akto­rek por­no, z cze­go naj­więk­szą rolę ode­gra­ła Sibel Kekil­li (Shae). Saha­ra Kni­te (Arme­ca), Maisie Dee (Daisy), Jes­si­ca Jen­sen i Saman­tha Ben­tley wystą­pi­ły w rolach epizodycznych.

Język Doth­ra­ków został stwo­rzo­ny na potrze­by seria­lu przez języ­ko­znaw­cę Davi­da Peter­se­na, któ­ry wymy­ślił nie tyl­ko zasa­dy gra­ma­ty­ki, akcen­to­wa­nia i skład­ni, ale też oko­ło 3 tysię­cy słów. Co cie­ka­we, dwa z nich pocho­dzą z języ­ka angiel­skie­go. Ozna­cza­ją­ce “miły/życzliwy” sło­wo “erin” pocho­dzi od imie­nia żony naukow­ca, zaś “rozczarować/sprawić zawód” to “lost” – na co nale­gał sam Geo­r­ge R.R. Mar­tin. Ten easter egg miał ozna­czać roz­cza­ro­wa­nie seria­lem “LOST” J.J. Abramsa.

Gdy Daene­rys Tar­ga­ry­en wraz z armią stoi przed Meere­en, z mia­sta wyjeż­dża jego repre­zen­tant. Naj­pierw odda­je mocz w stro­nę Dany i Nie­ska­la­nych, a następ­nie zaczy­na szy­dzić. Oka­zu­je się jed­nak, że Mis­san­dei źle prze­tłu­ma­czy­ła obe­lgi, gdyż męż­czy­zna krzy­czy: “Two­ja mat­ka była cho­mi­kiem, a twój ojciec śmier­dział ski­sły­mi jago­da­mi”, co jest dokład­nym cyta­tem z ana­lo­gicz­nej sce­ny w fil­mie “Mon­ty Python i św. Graal”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy