Ciekawostki

Dziecko które nie lubi kończyć czytać książki

Poznaj­cie nową gwiaz­dę inter­ne­tu! Jest nią mały Emmett z USA, a dokład­niej z Michi­gan. Świat usły­szał o nim dzię­ki rodzi­com chłop­ca, któ­ry­mi są Ali­cia oraz Dan Ste­vers. Para regu­lar­nie czy­ta malu­cho­wi książ­ki, co nie tyl­ko oka­za­ło się jego ulu­bio­ną czyn­no­ścią. Oka­za­ło się, że gdy tyl­ko mat­ka lub ojciec Emmet­ta pró­bu­ją odło­żyć wolu­min na pół­kę, dziec­ko wybu­cha pła­czem. Dan na Twit­te­rze oznaj­mił, że Emmett “napraw­dę kocha swo­je książki”.

Fil­mik pre­zen­tu­ją­cy tę nie­zwy­kłą miłość w cią­gu trzech dni obej­rza­ło ponad pół milio­na inter­nau­tów. Rodzi­ce śmie­ją się, że malec zaczął już gro­ma­dzić fun­du­sze na swo­je stu­dia. Bez wąt­pie­nia dzię­ki zyskom z reklam fun­du­szy na lek­tu­ry dla brzdą­ca nie zabraknie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy