Ciekawostki

Literackie Twardzielki na Dzień Kobiet

Nad­cią­ga jedy­ny taki dzień w roku – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet!
Świę­to kobie­co­ści, świę­to dziew­czę­co­ści, świę­to dru­giej płci, czy­li świę­to jak naj­bar­dziej wyjąt­ko­we. Z tej oka­zji war­to przy­po­mnieć sobie jed­ne z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych boha­te­rek lite­ra­tu­ry popu­lar­nej, praw­dzi­wych twar­dzie­lek, bun­tow­ni­czek, dziew­cząt i kobiet z kla­są, któ­re w trud­nych cza­sach sta­nę­ły na wyso­ko­ści zada­nia i udo­wod­ni­ły wszem i wobec, że pięk­na płeć to zde­cy­do­wa­nie nie sła­ba płeć.

Wszyst­kich kobie­tom hip hip hur­ra, a spe­cjal­nie dla Was TOP 8 twar­dzie­lek w lite­ra­tu­rze, czy­li na Dzień Kobiet o kobie­tach, ale nie tyl­ko dla kobiet, do inspi­ro­wa­nia się!

Lis­beth Salan­der z cyklu “Mil­len­nium” Stie­ga Lars­so­na i Davi­da Lagercrantza
Skrzyw­dzo­na i nie­po­kor­na świa­to­wej sła­wy haker­ka, peł­na wewnętrz­ne­go smut­ku i uśpio­nej furii. Mło­da kobie­ta o apa­ry­cji dziec­ka, drob­na, wychu­dzo­na, o ucie­ka­ją­cym wzro­ku. Ucie­le­śnie­nie bun­tu, któ­ry z począt­ku wyda­je się być na pokaz. A tak napraw­dę przy­wdzie­wa kamu­flaż i pró­bu­je odwró­cić uwa­gę od swo­jej naj­więk­szej sła­bo­ści – zła­ma­nej dziew­czy­ny, osa­mot­nio­nej w swo­im cier­pie­niu i cał­ko­wi­cie pozo­sta­wio­nej samej sobie. Ta sła­bość jest jej naj­więk­szą siłą.

Her­mio­na Gran­ger z serii Har­ry Pot­ter J.K. Rowling
Wzór ide­al­nej cza­row­ni­cy o dobrym, wiel­kim ser­cu, któ­ra goto­wa jest zro­bić wszyst­ko dla swo­ich przy­ja­ciół. Nie­zwy­kle mądra, ambit­na ponad mia­rę i lek­ko prze­mą­drza­ła, ale zna swo­je moc­ne i sła­be stro­ny, by wyko­rzy­stać je, kie­dy tyl­ko przy­cho­dzi taka potrze­ba. Wal­czy z nie­spra­wie­dli­wo­ścią, bo sama wie, co to zna­czy być dyskryminowanym.

Yen­ne­fer z Ven­ger­ber­gu z cyklu opo­wie­ści o Wiedź­mi­nie Andrze­ja Sapkowskiego
Pięk­na i tajem­ni­cza cza­ro­dziej­ka o wybu­cho­wym tem­pe­ra­men­cie i cię­tym języ­ku. Uko­cha­na Geral­ta z Rivii, któ­ry pozo­stał jej naj­więk­szą miło­ścią. Sil­na i nie­prze­jed­na­na, z ukry­tą pod uro­kiem magii nie­ule­czal­ną skazą.

Kat­niss Ever­de­en z try­lo­gii „Igrzysk Śmier­ci” Suzan­ne Collins
Praw­dzi­wa wojow­nicz­ka, któ­ra za wszel­ką cenę pra­gnie prze­żyć, by pozwo­lić prze­żyć innym – tym, któ­rych kocha naj­bar­dziej. Wal­czy o byt swo­jej rodzi­ny, o prze­trwa­nie mat­ki i sio­stry, któ­rą chro­ni i ceni ponad wszyst­ko i wszyst­kich innych na świe­cie. Przy­pad­ko­wy sym­bol rewo­lu­cji uwi­kła­ny w dra­ma­tycz­ne wyda­rze­nia, któ­re zła­mią jej serce.

Arwe­na z try­lo­gii “Wład­ca Pier­ście­ni” J.R.R. Tolkiena
Mądra i pięk­na pół elf­ka, naj­młod­sza cór­ka Elron­da, któ­ra była goto­wa odrzu­cić nie­śmier­tel­ne świa­tło Gwiaz­dy Wie­czor­nej dla walecz­ne­go Ara­gor­na i cze­kać na nie­go przez lata. Wybra­ła los czło­wie­ka, a swo­je miej­sce w kra­inie na Zacho­dzie odda­ła Fro­do­wi, by zostać kró­lo­wą Gon­do­ru i umrzeć nie­dłu­go po śmier­ci ukochanego.

Daene­rys Tar­ga­ry­en z cyklu „Pieśń Lodu i Ognia” George’a R.R. Martina
Cór­ka Sza­lo­ne­go Kró­la, pra­wo­wi­ta wład­czy­ni Żela­zne­go Tro­nu, Mat­ka Smo­ków, Zro­dzo­na z Burzy i Kró­lo­wa Meere­en, a to jedy­nie część tytu­łów tej fioł­ko­wo­okiej pięk­no­ści. Prze­ży­ła swo­je­go opę­ta­ne­go żądzą wła­dzy bra­ta, poświę­ci­ła szczę­ście u boku męża Kha­la Dro­go, tra­cąc wszyst­ko, by zyskać nie­mal nie­po­ko­na­ną siłę, nie­zwy­cię­żo­ne­go ducha i kró­le­stwo, któ­re jest dla niej zale­d­wie pierw­szą przy­sta­nią. Cel jest dla niej jasny od uro­dze­nia i zamie­rza go osią­gnąć nawet jeśli przyj­dzie jej znisz­czyć wszyst­ko wokół sie­bie – usiąść na Żela­znym Tro­nie i zostać wład­czy­nią Sied­miu Królestw.

Esme­ral­da “Bab­cia” Weather­wax z cyklu „Świat Dys­ku” Terry’ego Pratchetta
Jed­na z naj­po­tęż­niej­szych i naj­bar­dziej sza­no­wa­nych cza­row­nic swo­je­go świa­ta. Wiecz­na dzie­wi­ca i wiecz­na pan­na, o wszyst­kich zębach wła­snych i suro­wych zasa­dach, od któ­rych sama zde­cy­do­wa­nie stro­ni. Oszu­ka­ła swo­ją zło­śli­wą natu­rę, by uzu­peł­niać swo­imi postęp­ka­mi natu­rę sio­stry Lilith i dawać ludziom dokład­nie to, cze­go napraw­dę potrzebują.

Pip­pi Langstrump/Pończoszanka z serii opo­wie­ści dla dzie­ci Astrid Lindgren
Któż w dzie­ciń­stwie nie sły­szał o Pip­pi­lot­cie Wik­tu­alii Firan­del­li Zło­to­mo­net­cie Poń­czo­szan­ce? Znak roz­po­znaw­czy to rude war­ko­czy­ki, któ­re żyją wła­snym życiem, moc pie­gów i… siła kil­ku rosłych chło­pa. Osie­ro­co­na i osa­mot­nio­na, ale mimo wszyst­ko zawsze rado­sna, peł­na werwy i nie­skoń­czo­nych opo­wie­ści. Z małp­ką na ramie­niu, na grzbie­cie uko­cha­ne­go konia i wor­kiem zło­tych monet sie­je spu­sto­sze­nie w małym mia­stecz­ku i roz­be­stwia oko­licz­ne dzie­cia­ki, obna­ża­jąc hipo­kry­zję dorosłych.

A czy Wy macie swo­je ulu­bio­ne lite­rac­kie twar­dziel­ki, któ­re nie­zmien­nie Was inspirują?


Olga Kowal­ska – twór­czy­ni i ope­ra­tor­ka blo­ga oraz vlo­ga lite­rac­kie­go Wiel­ki Buk utwo­rzo­ne­go w 2012 roku. Z wykształ­ce­nia filo­log i spe­cja­list­ka od lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej XVIII wie­ku. Poże­racz ksią­żek, fil­mów, gier i kul­tu­ry w każ­dej posta­ci. Kone­ser­ka hor­ro­ru, gro­zy i scien­ce fic­tion wiecz­nie na tro­pie ide­al­nej opowieści.


Powyż­sze boha­ter­ki książ­ko­we może­cie poszu­kać w księ­gar­ni livro.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy