Sprawdzasz tag

dzień kobiet

Aktualności

Biedronka z książkami na Dzień Kobiet

6 mar­ca w Bie­dron­ce poja­wi się wysyp hitów w cenie 9,99 zł za sztu­kę. Gra­ham Master­ton, Ste­phen King, Nora Roberts, Kata­rzy­na Bon­da, Ilo­na Łep­kow­ska, Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk, Tess Ger­rit­sen – to tyl­ko nie­któ­rzy z pisa­rzy, po któ­rych twór­czość będzie­cie mogli się­gnąć. Do tego nowa odsło­na kul­to­wej już pozy­cji “Zniszcz ten dzien­nik”. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Literackie Twardzielki na Dzień Kobiet

Nad­cią­ga jedy­ny taki dzień w roku – Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet!
Świę­to kobie­co­ści, świę­to dziew­czę­co­ści, świę­to dru­giej płci, czy­li świę­to jak naj­bar­dziej wyjąt­ko­we. Z tej oka­zji war­to przy­po­mnieć sobie jed­ne z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych boha­te­rek lite­ra­tu­ry popu­lar­nej, praw­dzi­wych twar­dzie­lek, bun­tow­ni­czek, dziew­cząt i kobiet z kla­są, któ­re w trud­nych cza­sach sta­nę­ły na wyso­ko­ści zada­nia i udo­wod­ni­ły wszem i wobec, że pięk­na płeć to zde­cy­do­wa­nie nie sła­ba płeć. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Książkowe prezenty w których zakocha się każdy!

Nowy rok za pasem, a co za tym idzie – mnó­stwo nowych oka­zji do świę­to­wa­nia! Led­wo skoń­czy­my obcho­dzić walen­tyn­ki 14 lute­go, a już czas na wybie­ra­nie pre­zen­tów dla pań z oka­zji Dnia Kobiet, gdy zaś ósme­go mar­ca wrę­czy­my upo­min­ki, to Wiel­ka­noc będzie tuż, tuż… Czy­taj dalej

-->