Sprawdzasz tag

lektury

Aktualności

Nowa lista lektur zatwierdzona

We wto­rek mini­ster edu­ka­cji Anna Zalew­ska pod­pi­sała roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dza­jące nową postawę pro­gra­mową w szkole pod­sta­wo­wej. Ta wej­dzie w życie 1 wrze­śnia 2017 roku. Mini­ster pod­kre­śliła, że pod­stawa jest nowo­cze­sna, ale sza­nuje prze­szłość i histo­rię. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Rafał Kosik o liście lektur obowiązkowych MEN-u

Opu­bli­ko­wana nie­dawno nowa lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych MEN-u wzbu­dziła sporo kon­tro­wer­sji i pobu­dziła do dys­ku­sji. Trudno jed­nak nie zauwa­żyć, że tra­fił na nią także Rafał Kosik wraz z pierw­szym tomem swo­jej mło­dzie­żo­wej serii. Spe­cjal­nie dla por­talu Niestatystyczny.pl pisarz opo­wiada, co sądzi o tym wyda­rze­niu, jak powstały „Felixy” czy jak wyglą­da­łaby jego pro­po­zy­cja edu­ka­cji lite­rac­kiej wśród dzieci. Czy­taj dalej

Aktualności

Nowa lista lektur dla klas szkoły podstawowej 4 – 8

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej opu­bli­ko­wało pro­jekt pod­stawy pro­gra­mo­wej dla wszyst­kich typów szkół. Likwi­da­cja gim­na­zjów utrzy­mana jest w mocy. Dodat­kowo opu­bli­ko­wano listę lek­tur dla klas IVVIII. Z jed­nej strony lista nie jest spe­cjal­nie szo­ku­jąca i zawiera sporo tytu­łów, które już na niej gościły, z dru­giej nie jest chyba do końca prze­my­ślana, przy­kła­dowo “Igrzy­ska śmierci” Suzanne Col­lins poja­wiły się jako pro­po­zy­cja dla ósmej klasy, a “Cybe­riada” Sta­ni­sława Lema – dla szó­stej, mimo iż druga z tych pozy­cji jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wyma­ga­jąca.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy spis lek­tur: Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ